Se webbinarier om medie- och informationskunnighet på NordMedia Network

EVENT | 16 oktober 2020

Under hösten 2020 anordnade Nordicom och Statens medieråd en webbinarieserie om medie- och informationskunnighet (MIK) i de nordiska länderna: Media Education in the Nordic Countries – Lessons Learned from the Neighbours. Webbinarierna är på engelska och kan nu ses på NordMedia Network som är Nordicoms digitala plattform för nordiska och nordiskt orienterade medieforskare.

De nordiska länderna framstår ofta som väldigt lika, men när det kommer till medie- och informationskunnighet (MIK), har grannländerna valt något olika metoder för att främja medborgarnas kunskaper, färdigheter och kompetenser. Även om syftet med medieutbildning är snarlikt i de olika länderna, skiljer sig arbetet med den från land till land, då olika länder fokuserar på olika aspekter av medie- och informationskunnighet.

Detta har lett till produktionen av en webbinarieserie i tre delar på 45 minuter vardera, där fokus är aktuella MIK-frågor i Finland, Danmark och Norge. Webbinarierna finns nu att se på NordMedia Networks webbplats, tillsammans med extramaterial såsom presentationer av olika projekt som nämnts i webbinarierna, samt länkar till aktuell akademisk litteratur och forskningsprojekt.

Tre webbinarier

I webbinariet Media Education for Older People diskuteras medieutbildning för äldre medborgare av Päivi Rasi, docent vid Lapplands universitet och ordförande för Sällskapet för mediefostran i Finland. Personer 65 år och äldre är en målgrupp med särskilda behov i det digitaliserade samhället, men hittills har medie- och informationskunnighet hos äldre varit ett ämne som fått relativt lite uppmärksamhet. Forskningsområdet växer sig dock allt större internationellt och sträcker sig över ämnesgränserna mellan pedagogik, sociologi och gerontologi.

På webbinariets webbsida finns även två videoklipp som presenterar olika finska projekt relaterade till arbetet med digital kompetens hos äldre: Muruset, ett digitalt ungdomscenter där tonåringar kan chatta med äldre volontärer, så kallade online grandmothers, och föreningen Enter som har en lång tradition av att främja äldre medborgares kompetens inom digital kommunikation i huvudstadsregionen.

Det andra webbinariet, Early Years Education and Digital Media, handlar om medie- och informationskunnighet hos förskolebarn, med inriktning på barnuppfostran, vilket har varit ett forskningsämne i fokus den senaste tiden. Stine Liv Johansen, docent vid Aarhus universitet och ordförande för Medierådet i Danmark, diskuterar samtidens utmaningar med digital uppfostran.

På webbinariets webbsida presenteras även två danska projekt: ett utvecklingsprojekt inom förskolan i Vejle kommun och ett projekt som arbetar med interaktiv teknologi för förskolebarn och har utvecklat verktyget Hopspots.

Webbinariet Media Literacy and Marginalized Groups behandlar en mer kulturell aspekt av medie- och informationskunnighet och fokuserar på marginaliserade grupper. Carol Azungi Dralega, docent vid NLA Høgskolen i Norge, presenterar resultat från sina forskningsprojekt som handlar om videospelande bland unga med invandrarbakgrund. Webbinariet öppnar upp för olika sätt att göra medie- och informationskunnighet till ett verktyg för att främja integration och stärka sårbara grupper i samhället.

Ett av videoklippen på webbinariets webbsida presenterar spelutvecklarstudion Spillverket, som arbetar med unga som befinner sig utanför utbildningssystem och arbetsliv.

MIK på NordMedia Network

I november 2020 kommer medieforskarplattformen NordMedia Network att presentera ytterligare en webbinarieserie om medie- och informationskunnighet, denna gång i samarbete med Media & Learning Association. Serien Media Education in Europe: Country Approaches kommer att ta upp efterföljansvärda exempel och inspirera arbetet med forskning och utveckling inom medie- och informationskunnighet i Norden. Webbinarierna kommer att publiceras en gång i månaden fram till och med juni 2021 och serien kommer att fokusera på lärande och pedagogiska sammanhang. De länder som kommer att belysas i serien är Belgien, Baltikum, Kroatien, Nederländerna, Grekland, Irland, Italien och Frankrike.

De MIK-relaterade webbinarierna på NordMedia Network är en del av Nordicoms samarbeten inom forskningsområdet medie- och informationskunnighet. NordMedia Network håller just nu på att samordna ett nationellt forum för forskning inom medie- och informationskunnighet i Sverige, kallat Akademiskt forum för MIK-forskning. Nätverket är ett samarbete med MIK Sverige som koordineras av Statens medieråd.

NordMedia Network kommer även att publicera webbinarer om andra ämnen framöver. Dessa kommer främst att vara riktade till medieforskare, då NordMedia Network är en digital plattform för nordiska och nordiskt orienterade medie- och kommunikationsforskare. På webbplatsen finns också en forskardatabas där det går att söka efter nordiska experter på olika områden inom medier, journalistik och kommunikation.

MAARIT JAAKKOLA

 


Läs artiklar på NordMedia Network (på engelska) om ämnena som tas upp i webbinarierna:


 

EVENT