Samarbeten

Samverkan är ett av Nordicoms kärnvärden. Vår verksamhet vilar på en lång rad samarbeten och nätverk – på svensk, nordisk och internationell nivå. Nedan presenteras våra huvudsakliga samarbetspartners och nätverk.

Universitetet i Bergen

Institutt for informasjons- og medievitenskap vid Universitet i Bergen är vår norska systerorganisation. Samarbetet, som bedrivs med stöd från det norska Kulturdepartementet, syftar till att stärka Nordicoms nordiska arbete. Sedan 2019 är samarbetet mellan Nordicom och Universitetet i Bergen huvudsakligen koncentrerat till driften och utvecklingen av den digitala forskarplattformen NordMedia Network.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)

Nordicom samarbetar sedan en lång tid med Myndigheten för press, radio och tv i frågor rörande ägar- och branschstrukturen på den svenska mediemarknaden. Myndighetens årliga rapportserie Medieutveckling: Medieekonomi tas fram i samverkan med Nordicom. MPRT är också en av intressenterna bakom den svenska Mediebarometer-undersökningen (se nedan).

Statens medieråd

Nordicom samarbetar också med myndigheten Statens medieråd i frågor rörande barn, unga och medier. Nordicom är sedan 2020 en av medlemmarna i det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, som koordineras av Statens medieråd på uppdrag av den svenska regeringen. Nätverket arbetar för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige. Nordicom är koordinator för Akademiskt forum för MIK-forskning, som är en del av MIK Sverige och har som syfte att sammanföra svenska forskare och forskningsinstitutioner med MIK-intresse.

Nordiskt statistiknätverk

I arbetet med nordisk mediestatistik och analys samarbetar Nordicom med Kulturministeriets rapportering om medieudviklingen i Danmark, Statistikcentralen i Finland, Hagstofa Íslands (statistikmyndigheten på Island) och medienorge vid Universitetet i Bergen. Dessa organisationer följer medieutvecklingen i sina respektive länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter

De nationella medieforskarföreningarna i Norden

I Danmark, Finland, Norge och Sverige finns det nationella forskarföreningar som samlar medie- och kommunikationsforskare i respektive land. Det handlar om Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMiD), Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap i Finland (Mevi ry), Norsk medieforskerlag (MBL) och Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK). Tillsammans med de nationella forskarföreningarna och med representanter för den isländska medieforskningen deltar Nordicom i anordnandet av den nordiska medieforskarkonferensen NordMedia. Forskarföreningarna nominerar också deras respektive lands medlem i Nordicoms vetenskapliga råd.

Mediebarometern

Nordicom har sedan 1994 haft ansvaret för den årliga Mediebarometer-undersökningen, som mäter den svenska befolkningens tillgång till och användning av olika medier. Undersökningen ingår i Nordicoms uppdrag från det svenska kulturdepartementet. Härtill lämnar ett antal aktörer på medieområdet viktiga bidrag till Mediebarometerns genomförande och metodutveckling. Det rör sig om Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio samt Dentsu Data Labs, Svenska Dagbladet, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.