En kvinna läser för två barn.
Foto: Scandinav Bildbyrå

För dig som deltar

Välkommen till Mediebarometern 2024 – världens äldsta medievaneundersökning! 

Välkommen till Mediebarometern 2024 – världens äldsta medievaneundersökning! 

Har du fått ett brev från oss med en inbjudan att delta i 2024 års Mediebarometer-undersökning? Välkommen! Mediebarometern är en årlig oberoende frågeundersökning som belyser hur den svenska befolkningen tar del av medier på traditionella och digitala plattformar en vanlig dag. Som medverkande i undersökningen bidrar du till att föra forskningen om svenskarnas medievanor vidare.

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Det gör Mediebarometern till den äldsta undersökningen i sitt slag i världen. Syftet då som nu är att beskriva tendenser och förändringar i den svenska befolkningens användning av olika medier.

Genom att svara på våra frågor hjälper du oss att öka kunskapen om hela vårt svenska mediesystem. Under senare år har Mediebarometern till exempel kommit att bidra till en ökad kunskap om hur digitaliseringen påverkar våra medievanor. Den har också bidragit till att öka förståelsen för hur medieanvändningen förändras i olika befolkningsgrupper.
 

Har du blivit inbjuden att delta i undersökningen? 

Klicka här för att besvara enkäten.

Vem ligger bakom undersökningen?

Mediebarometern genomförs sedan 1994 av Nordicom vid Göteborgs universitet på uppdrag av det svenska kulturdepartementet. Undersökningen är en del i departementets arbete med att följa och förstå den svenska medieutvecklingen. Resultaten från Mediebarometern är därmed ett viktigt kunskapsunderlag för utformningen av den svenska mediepolitiken.

Hur går undersökningen till?

Mediebarometern är en så kallad urvalsundersökning. Inför varje undersökning dras från Skatteverkets registertjänst Navet ett slumpmässigt statistiskt urval av människor i åldrarna 9–85 år, boende i hela Sverige.

Just nu pågår arbetet med Mediebarometern 2024. Undersökningen genomförs primärt via webb, men det finns även möjlighet att besvara undersökningen via telefon. I Mediebarometern 2024 ingår omkring 40 000 personer i urvalet. Att delta i undersökningen är givetvis helt frivilligt.

Hur behandlar vi dina svar?

Arbetet med utskick och insamling av svar till Mediebarometern 2024 genomförs av undersökningsföretaget Indikator på uppdrag av Göteborgs universitet. Mediebarometern 2024 genomförs i enlighet med svensk dataskyddslagstiftning, vilket säkerställs genom ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal upprättat mellan Göteborgs universitet och Indikator.

Svaren från undersökningen behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Adressuppgifter hämtas från folkbokföringsregistret och behövs endast så länge som insamlingsarbetet pågår. De förstörs vid fältarbetets slut. När svaren har avidentifierats upphör de att vara personuppgifter eftersom de inte längre kan spåras tillbaka till någon enskild person. Svaren databehandlas och redovisas endast som statistik, det vill säga som siffror i tabeller och diagram.

Har du frågor om ditt deltagande?

Har du blivit utvald att delta i Mediebarometern 2024 och har frågor om ditt deltagande, är du välkommen att höra av dig till Indikator:
 

E-post: info@indikator.org
Telefon: 031-730 31 40