Nordicoms publikationer

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs löpande i Nordicoms utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.