Vetenskapliga böcker

Två av Nordicoms publikationer

Nordicom har en lång tradition av att publicera vetenskapliga monografier och antologier inom ämnet medier och kommunikation. Vår redaktion erbjuder en skräddarsydd service för redaktörer och författare i publiceringsprocessens alla led.

Vår utgivning omfattar både böcker som riktar sig till det internationella forskarsamhället och böcker som förmedlar ny och aktuell medieforskning till en bredare publik. Böcker i den förstnämnda kategorin genomgår ett rigoröst granskningsförfarande under ledning av Nordicoms vetenskapliga redaktörer. För den senare kategorin drar vi nytta av Nordicoms väletablerade position i skärningspunkten mellan akademi, politik och mediebransch för att ge våra böcker så stort genomslag som möjligt i den offentliga debatten, inom mediepolitiken och inom utbildningsväsendet. Vi ger ut böcker på engelska och svenska.

Tack vare vårt samarbete med Nordiska ministerrådet är det möjligt för oss göra våra böcker tillgängliga att läsa och ladda ned helt gratis och utan krav på registrering. Alla böcker publiceras under en Creative Commons-licens och utan avgifter för författare och redaktörer.

 

Redaktionell profil 

Nordicoms vetenskapliga bokutgivning syftar till att främja ny medieforskning av hög kvalitet som kan bidra till hållbara demokratier i Norden. Det inkluderar forskning om Norden liksom forskning med potentiella konsekvenser för de nordiska länderna.

Till våra prioriterade ämnen hör politisk kommunikation, journalistik och journalistiska processer, mediepolitik, jämställdhet, digitalisering, sociala medier, medie- och informationskunnighet, yttrandefrihet, public service, medieanvändning bland barn och unga, mediestruktur, medieekonomi och medieinnovation. Vi arbetar för att våra vetenskapliga böcker ska nå en vid läsekrets och få ett starkt genomslag både inom forskningen och i det omgivande samhället.

Vi välkomnar både kvantitativa och kvalitativa studier och uppmuntrar särskilt studier med ett jämförande perspektiv. Alla manuskript skall vara nyförfattade och innehålla tidigare opublicerade resultat. Vi ger ut både monografier och redigerade antologier. Vi publicerar inte doktorsavhandlingar eller böcker skrivna av författare utanför akademin.

 

Vår redaktion

Huvudredaktör: Jonas Ohlsson

Vetenskapliga redaktörer: Johannes Bjerling & Karin H. Zelano

Förlagsredaktör: Josefine Bové

Teknisk redaktör: Kristin Clay

Redigerare: Per Nilsson

Kommunikatör: Mia Jonsson Lindell

 

För mer information är du välkommen att höra av dig till oss via följande adress: editors@nordicom.gu.se