Nordicoms kontor.

Om Nordicom

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Vi erbjuder ett samlat nordiskt perspektiv på frågor om medier, journalistik och medierad kommunikation. Här kan du läsa om våra uppdrag och tjänster.

Nordicom är en av Göteborgs universitets nationella enheter. Vårt övergripande syfte är att utveckla och sprida vetenskapsbaserad kunskap om mediernas funktion i Sverige och Norden och att bidra till att stärka den nordiska medieforskningen och samarbetet mellan nordiska medieforskare. Det arbete som sker vid Nordicom utmärks av att det alltid finns ett demokratiperspektiv på mediernas roll i samhället.

Nordicoms verksamhet är indelad i tre fokusområden: Fakta och analys, Vetenskaplig förlagsverksamhet och Forskarsamverkan. Vi är ett samarbetsorgan till Nordiska ministerrådet och har även uppdrag från det svenska kulturdepartementet. Vi samverkar också med mediemyndigheter i både Sverige och Norden.

En man som står framför en AI-robot.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Fakta och analys

Nordicom samlar in, syntetiserar och sprider kunskap om medieutvecklingen i Sverige och Norden. Arbetet sker i form av fakta- och statistiksammanställningar, analyser och en löpande omvärldsbevakning. Nordicom genomför också Mediebarometern, som mäter svenskarnas användning av olika medier. Vi strävar efter att vara en oberoende och tillförlitlig expertinstans på medieområdet i Sverige och Norden.

Två händer som håller i en bok.
Foto: Skandinav bildbyrå

Vetenskaplig förlagsverksamhet

Nordicom ger ut ny vetenskaplig litteratur inom forskningsfältet medier, journalistik och medierad kommunikation. Alla publikationer tillgängliggörs fritt via digital Open Access och utan kostnad för redaktörer och författare. Vår utgivning riktar sig till det internationella forskarsamhället men den litteratur som publiceras ska vara av tydlig relevans för nordiska förhållanden.

Kvinna står framför publik på NordMedia-konferensen 2019.
Foto: Gunnar Jönsson

Forskarsamverkan

Nordicom arbetar för att stärka samverkan mellan nordiska medieforskare och mellan forskarsamhället och det omgivande samhället. Nordicom driver den nordiska medieforskarplattformen NordMedia Network och vi medverkar också i anordnandet av den nordiska medieforskarkonferensen NordMedia. Vi arbetar aktivt för att öka intresset och synligheten för nordiska forskningsperspektiv på medieområdet.