Om Nordicom

Nordicoms kontor
Foto: Maarit Jaakkola

 

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Vi erbjuder ett samlat nordiskt perspektiv på frågor om medier, journalistik och medierad kommunikation.

Vi förmedlar vetenskapsbaserad kunskap om medier och kommunikation till beslutsfattare, professionella grupper och medborgare.

Vår utgivning – från vetenskapliga tidskrifter och böcker till statistik, databaser och nyheter – är fritt tillgänglig. Genom att skapa kontakter och utbyten mellan forskare och forskningsfält, samt mellan akademin, mediebranschen och politiken, arbetar vi för att utveckla kunskapen om mediernas roll i samhället.

Vi är ett samarbetsorgan till Nordiska ministerrådet och har även uppdrag från det svenska kulturdepartementet.

 

Våra tjänster

 

Kunskapsförmedling

Vi sammanställer och presenterar statistik och fakta om medieutvecklingen i Sverige och Norden. En av våra mest kända rapporter är Mediebarometern som har följt svenskarnas medievanor i över fyrtio år. Det är den längsta studien i sitt slag i världen.

 

Omvärldsbevakning

Vi följer och analyserar nordisk medieutveckling. Vi ger ut ett nyhetsbrev om nordiska medietrender och ett om europeisk mediepolicy. Vi ordnar seminarier och föreläsningar och medverkar i andra publika arrangemang.

 

Vetenskapligt förlag

Vi ger ut akademisk litteratur i form av böcker och tidskrifter inom forskningsfältet medier och kommunikation. Litteraturen ska vara av relevans för Norden. All publicering bygger på öppen tillgång (open access) och kan läsas gratis online.

 

Forskarsamverkan

Vi stärker samarbetet och kunskapsutbytet mellan nordiska medieforskare genom att vartannat år anordna konferensen NordMedia tillsammans med medieforskarföreningarna i de nordiska länderna. NordMedia Network, en digital plattform för det nordiska forskarsamhället, är hem för vårt nätverksarbete.