Oklar beskrivning av AI i danska medier

Pressmeddelande
 | 17 mars 2022
I de nordiska länderna har den offentliga debatten om artificiell intelligens pågått under lång tid. Nu visar ny forskning från Danmark, publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet, att den faktiska innebörden av AI trots detta är oklar.

På samma sätt som i Sverige har den digitala agendan i Danmark präglats av olika offentliga strategier med fokus på att ta fram etiska riktlinjer inför implementeringen av artificiell intelligens i samhället. 

I en ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review, undersöks hur danska medier har framställt AI sedan 1950-talets mitt. Till grund för studien ligger 253 tidningsartiklar publicerade mellan åren 1956 och 2021. 

Tvetydig debatt om AI

Analysen visar att tidningarna tenderar att inte skilja på framtidsbeskrivningar av artificiell intelligens (AI) – där maskiner antas kunna uppnå samma intelligens som människor och ta över en del av våra sysslor – och så kallad intelligensförstärkning (IA), som bygger på att kombinera styrkorna hos maskiner och människor och låta teknologin förstärka mänsklig intelligens. 

I studien dras slutsatsen att det snarare är principerna för intelligensförstärkning (IA) som återspeglas i danska AI strategier, och att den faktiska innebörden av AI lämnas relativt vag. 

”Den offentliga debatten om AI i danska tidningar är präglad av en tvetydighet när det kommer till vad som faktiskt menas med AI, dess planerade användning och eventuella påverkan på samhället”, säger Sne Scott Hansen, doktorand vid Köpenhamns universitet och författare bakom studien.  

Språket har stor betydelse 

Studien visar vilken betydelse språket har för att forma allmänhetens uppfattning om AI, och i förläningen också de strategier och praktiska handlingsplaner som tas fram.  

”Språket kan vara ett kraftfullt verktyg i att konstruera människors olika föreställningar om AI, som på sikt också forma de praktiska lösningar för AI som vi ser i samhället”, säger Sne Scott Hansen. 

Läs mer 

“Public AI imaginaries: How the debate on artificial intelligence was covered in Danish newspapers and magazines 1956-2021” av Sne Scott Hansen publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review som ges ut av Nordicom vid Göteborgs universitet. 

För ytterligare forskning om de nordiska ländernas AI strategier, se Nordicom Review artikeln Fostering the data welfare state: A Nordic perspective on datafication av Rikke Andreassen, Anne Kaun och Kaarina Nikunen publicerad 2021-12-05. 
 

Kontakt

Sne Scott Hansen
Doktorand vid Köpenhamns universitet
Telefon: +45 27691353
E-post: ssh@hum.ku.dk

Pressmeddelandet på danska

Uklar beskrivelse af AI i danske medier

Den offentlige debat om kunstig intelligens har stået på i lang tid. Ny forskning, udgivet af Nordicom ved Gøteborgs Universitet, viser, at betydningen af AI alligevel er uklar.

Den digitale dagsorden i Danmark, og flere andre steder, har i de senere år været præget af forskellige offentlige strategier med fokus på at udvikle etiske retningslinjer for implementering af kunstig intelligens i samfundet.

I en ny undersøgelse, udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nordicom Review, undersøges, hvordan danske medier har beskrevet AI siden midten af ​​1950'erne. Undersøgelsen er baseret på 253 avisartikler udgivet mellem 1956 og 2021.

Tvetydig debat om AI

Analysen viser, at aviserne har en tendens til ikke at skelne mellem futuristiske beskrivelser af kunstig intelligens (AI) – hvor maskiner antages at kunne opnå samme intelligens som mennesker og overtage vores opgaver – og såkaldt intelligensforbedring (IA), som er baseret på at kombinere styrkerne ved maskiner og mennesker, altså lade teknologien styrke menneskelig intelligens.

Undersøgelsen konkluderer, at det snarere er principperne for intelligensforbedring (IA), der afspejles i de danske AI-strategier, og at den egentlige betydning af AI efterlades relativt vag.

– Den offentlige debat om AI i danske aviser er præget af uklarhed, når det kommer til, hvad der egentlig menes med AI, dets planlagte anvendelse og mulige påvirkning af samfundet, siger Sne Scott Hansen, der er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og forfatter til studiet.

Sproget spiller en stor rolle

Undersøgelsen viser også, at sproget har betydning for udformningen af ​​offentlighedens opfattelse af AI, og på sigt også de strategier og praktiske handlingsplaner, der udvikles.

– Sproget kan være et stærkt værktøj til at konstruere menneskers forskellige forestillinger om AI, som på sigt også vil præge de praktiske løsninger for AI, som vi ser i samfundet, siger Sne Scott Hansen.

Læs mere:

“Public AI imaginaries: How the debate on artificial intelligence was covered in Danish newspapers and magazines 1956-2021” af Sne Scott Hansen publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nordicom Review, som udgives af Nordicom ved Gøteborgs Universitet. 

Kontakt

  • Sne Scott Hansen, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, e-mail: ssh@hum.ku.dk, telefon: +45 27691353
Områden :