Mediebarometern

Mediebarometern 2018 


Mediebarometern 2018 presenterades den 24 maj i en webbsändning och går att se i efterhand.

 

 

Välkommen till Mediebarometern 2019 - världens äldsta medievaneundersökning!  


Har du blivit utvald att delta i 2019 års Mediebarometerundersökning? Välkommen!  Mediebarometern är en årlig oberoende undersökning som belyser hur den svenska befolkningen tar del av medier på traditionella och digitala plattformar en vanlig dag. Som medverkande i undersökningen bidrar du till att föra forskningen om svenskarnas medievanor vidare.

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Huvudsyftet med undersökningen är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av medier. Som medverkande i undersökningen är du med och bidrar till en resurs som ökar kunskapen om hela vårt svenska mediesystem. Under senare år har Mediebarometern till exempel kommit att bidra särskilt till en ökad kunskap om hur digitaliseringen påverkar vår mediekonsumtion.

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 1979-2017 (procent)

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 1979-2017 (procent)

 

Så här går undersökningen till


Mediebarometern är en så kallad urvalsundersökning. Inför varje undersökning dras ur befolkningsregistret ett slumpmässigt statistiskt urval av människor i åldrarna 9–79 år, boende i hela Sverige. 

Just nu pågår arbetet med Mediebarometern 2019. Undersökningen genomförs både via webb och telefon. I Mediebarometern 2019 ingår omkring 15 000 personer i urvalet. Att delta i undersökningen är givetvis helt frivilligt.

 

Så här behandlar vi svaren 


Arbetet med utskick och insamling av svar till Mediebarometern 2019 genomförs av CMA Research på uppdrag av Göteborgs universitet. Mediebarometern 2019 genomförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och ett särskilt avtal upprättat mellan Göteborgs universitet och CMA Research.

Svaren från undersökningen behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Adressuppgifter hämtas från Statens personadressregister (SPAR) och behövs endast så länge som insamlingsarbetet pågår. De förstörs vid fältarbetets slut. När svaren har avidentifierats upphör de att vara personuppgifter eftersom de inte längre kan spåras tillbaka till någon enskild person. Svaren databehandlas och redovisas endast som statistik, det vill säga som siffror i tabeller och diagram.

 

Har du frågor om ditt deltagande?


Har du blivit utvald att delta i Mediebarometern 2019 och har frågor om ditt deltagande, är du välkommen att höra av dig till Origo group via antingen epost till support@cmaresearch.se eller på telefon 08-591 23 650, vardagar kl. 8-17.

 

Fri tillgänglighet


Mediebarometern är en unik undersökning genom att den både är kontinuerligt genomförd och offentligt tillgänglig. Denfinansieras med offentliga medel från Kulturdepartementet och publiceras så att alla kan ta del av den gratis på internet, så kallad open access. Rapporterna innehåller bland annat långa tidsserier som beskriver förändringar i befolkningens medievanor.

 

Vill du analysera Mediebarometerns datamaterial?
Som forskare eller doktorand kan du beställa datafiler från Mediebarometern via SND, Svensk nationell datatjänst, där finns data från alla Mediebarometer-undersökningarna sparade. Tjänsten är gratis, men medgivande från Nordicom krävs innan materialet lämnas ut.