Finska riksdagshuset, Riksdagen.
Foto: Magnus Fröderberg, norden.org

Finländska medieutredningar

På den här sidan hittar du länkar till finländska offentliga utredningar och rapporter som har koppling till medier, digitalisering, demokrati och yttrandefrihet. Sammanställningen uppdateras en gång om året och innehåller utredningar från 2000 och framåt.

De utredningar och rapporter som ingår i sammanställningen nedan kommer från

  • Undervisnings- och Kulturministeriet (upphovsrätt, informationssamhället, mediefostran med mera)
  • Kommunikationsministeriet (television, radio, stöd till andra medier)
  • Justitieministeriet (yttrandefrihet med mera).

Dokumenten är vanligtvis på finska med engelska och svenska sammanfattningar.

Nedan hittar du länkar till medierelaterade utredningar och rapporter från 2016 till 2021. Lite längre ner på sidan kan du ladda ner Nordicoms fullständiga sammanställning över finländska medieutredningar från 2000 till 2021.

Finländska medieutredningar 2016–2021

Här hittar du länkar till samtliga medierelaterade utredningar och rapporter som publicerats mellan 2016 och 2021. Länkarna leder till Statsrådets publikationsarkiv, Valto.

2021

Titel: Medborgarpanel om yttrandefrihet : Rekommendationer för åtgärder som borde vidtas i Finland för att skydda personer i offentliga yrken från hatretorik samt för att trygga möjligheterna att fritt uttrycka åsikter

Publikationsserie: Citizens’ Panel Final report March 2021 OECD Civic Space Scan of Finland.

Finsk version: Kansalaispaneeli sananvapaudesta: Suosituksia toimista, joita Suomessa pitäisi ottaa käyttöön julkisissa ammateissa toimivien henkilöiden suojelemiseksi vihapuheelta sekä vapaan mielipiteenilmaisun turvaamiseksi

Engelsk version: Citizens’ Panel on the Freedom of Expression: Recommendations for measures to be taken in Finland to protect people in public professions from hate speech and to safeguard free expression of opinion


Titel: Begreppet digital delaktighet och centrala delområden – mellanrapport om projektet Digital delaktighet i Finland (på finska)

Publikationsserie: Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2021:25.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Med sikte på informationsöverläge: försvarsförvaltningens informationskoncept

Publikationsserie: Försvarsministeriets publikationer.

Finsk version: Tavoitteena tietoylivoima: puolustushallinnon tietokonsepti

Engelsk version: Aiming at information superiority: the information concept of the defence administration


Titel: Extremiskt material online och i nyhetsmedia (på finska)

Publikationsserie: Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2021:20.

Engelsk version: Extremist speech in the online environment and news media

2020

Titel: Konst- och kulturbranschens statistik- och kunskapsbas. Det aktuella läget och utvecklingsförslagen (på finska)

Publikationsserie: Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2020:13.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Utredning av nya möjligheter att stärka finansieringsbasen för inhemsk audiovisuell innehållsproduktion (på finska)

Publikationsserie: Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2020:22.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Hur lagen om bildprogram fungerar och reformbehov. Utredningsrapport (på finska)

Publikationsserie: Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2020:27.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Ekologiskt hållbar digitalisering som ett medel för att nå klimat- och miljömålen : Slutrapport från arbetsgruppen som bereder en klimat- och miljöstrategi för IKT-branschen (på finska)

Publikationsserie: Kommunikations- ministeriets publikationer 2020:19.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Media- och kommunikationspolitikens uppföljningsrapport 2019 (på finska)

Publikationsserie: Kommunikationsministeriets publikationer 2020:4.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: MyData – an introduction to human-centric use of personal data (på engelska)

Publikationsserie: Ministry of Transport and Communications, Muut julkaisut 2/2020.
Bara på engelska.


Titel: Medierna som en del av räddningsväsendets omvärld (på finska)

Publikationsserie: Inrikesministeriets publikationer 2020:19.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Utvidgningen av tillämpningsområdet för offentlighetslagen – Sammanfattning av utlåtanden (på finska)

Publikationsserie: Justitieministeriets publikationer 2020:13.
Svensk sammanfattning tillgänglig.


Titel: Det digitala språnget främjar tillväxten och välfärden. Digitala metoder för återuppbyggnad efter coronakrisen; slutrapport  (på finska)

Publikationsserie: Kommunikations- ministeriets publikationer 2020:15.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om regional kriskommunikation. Slutrapport från utvecklingsprojektet för regional kriskommunikation (på finska)

Publikationsserie: Inrikesministeriets publikationer 2020:5.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.

2019

Titel: Inverkan av hatprat av samhälleliga beslutsprocesserna (på svenska)

Publikationsserie: Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2019:57.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Ord är handlingar : Åtgärder mot hatretorik och nätmobbning effektiviseras

Publikationsserie: Inrikesministeriets publikationer 2019:28

Finsk version: Sanat ovat tekoja (Inrikesministeriets publikationer 2019:23)

Engelsk version: Words Are Actions (Inrikesministeriets publikationer 2019:30)


Titel: Ett digitalt Finland – Jämlikt för alla : Digi i vardagen - delegationens verksamhetsberättelse

Publikationsserie: Finansministeriets publikationer 2019:24.
Engelsk sammanfattning tillgänglig.

Finsk version: Ett digitalt Finland (Finansministeriets publikationer 2019:23)


Titel: Artificiell intelligens inom myndighetsutövande -etiska och acceptans aspekter (på finska)

Publikationsserie: Publikationsserie för statsrådets utrednings-och forskningsverksamhet 14/2019.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Glimpses of the future : Data policy, artificial intelligence and robotisation as enablers of wellbeing and economic success in Finland (på engelska)

Publikationsserie: Finansministeriets publikationer 2019:39.
Engelsk sammanfattning tillgänglig.

Finsk version: Pilkahduksia tulevaisuuteen (Finansministeriets publikationer 2019:22)

2018

Titel: En undersökning om skyddandet av audiovisuella framföranden enligt Pekingfördraget, lagstiftningen inom Europeiska unionen och vissa medlemsstater i EU och EES (på engelska)

Publikationsserie: Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:43.
Finska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Finland – ett ledande land inom datakommunikationsnät – Strategi för digital infrastruktur 2025

Publikationsserie: Kommunikationsministeriets publikationer 2019:8

Finsk version: Finland – ett ledande land inom datakommunikationsnät (Kommunikationsministeriets publikationer 10/2018)

Engelsk version: Turning Finland into the world leader in communications networks (Kommunikationsministeriets publikationer 2019:7)


Titel: Utredning av prenumerationsstödet för kulturtidskrifter (på finska)

Publikationsserie: Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 24/2018.
Svensk sammanfattning finns i rapport. Ingen engelsk sammanfattning.


Titel: Medie- och kommunikationspolitikens tillstånd och mätning. Slutrapport (på finska)

Publikationsserie: Kommunikationsministeriets publikationer 4/2018.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Kryptering och skydd av elektronisk kommunikation (på finska)

Publikationsserie: Kommunikationsministeriets publikationer 2/2018.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.

2017

Titel: Digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga : Åtgärdsprogram 2017–2021 (på finska)

Publikationsserie: Kommunikationsministeriets publikationer 8/2017.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Utnyttjande av virtuell verklighet inom kommunikationsministeriets verksamhetsområde. Utredning (på finska)

Publikationsserie: Kommunikationsministeriets publikationer 13/2017.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Transport- och kommunikationsarkitektur 2030 och 2050 (på finska)

Publikationsserie: Rapporter och utredningar 7/2017.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: En pluralistisk nyhetsverksamhet kräver åtgärder.Rapport av arbetsgruppen för denkommersiella televisionens nyhetsverksamhet (på finska)

Publikationsserie: Rapporter och utredningar 3/2017. 
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Rundradions förvaltning och styrning 1926–2017 : Utvecklingentill ett bolag underställt riksdagen (på finska)

Publikationsserie: Kommunikationsministeriets publikationer 17/2017.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.

2016

Titel: Risken är liten – möjligheterna stora; Förslag till incitamentsystem för audiovisuella produktioner (på finska)

Publikationsserie: Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:18. 
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Det politiskta deltagandets mångfald – Riksdagsvalundersökning 2015 (In Finnish)

Publikationsserie: Justitieministeriets publikation 28/2016.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Marknadseffekter i Finland vid en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för satellit- och kabeldirektivet (på finska)

Publikationsserie: Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:29.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: Utredning om den finska radiomarknaden (på finska)

Publikationsserie: Kommunikationsministeriets publikationer 3/2016 .
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.


Titel: ”Ofta får man fundera på hur man ska vara och vart man vågar gå”Utredning om hatretorik och trakasserier samt deras verkningar på olika minoritetsgrupper (på finska)

Publikationsserie: Justitieministeriets publikation 7/2016.
Engelska och svenska sammanfattningar tillgängliga.

Sammanställning över medieutredningar i Finland 2000–2021

Här kan du ladda ner Nordicoms sammanställning över medieutredningar i Finland. Listan innehåller länkar till samtliga medierelaterade utredningar och rapporter från Undervisnings- och Kulturministeriet, Kommunikationsministeriet och Justitieministeriet som publicerats mellan 2000 och 2021.

Hitta fler finländska utredningar och rapporter i Statsrådets publikationsarkiv, Valto.

Lagstiftningsprocessen i Finland

Du kan läsa mer om den finländska lagstiftningsprocessen på den finländska riksdagens webbplats och hos Finlex, justitieministeriets offentliga internettjänst för rättsligt material.

Uppdaterad mars 2022