Mediernas moms i Norden – likheter och skillnader

I hela Norden har nyhetsmedier reducerad moms. Men i övrigt finns flera skillnader länderna emellan. Danmark har standardmoms för alla medier utom betald dagspress, medan Island har reducerad moms för i stort sett alla betalda medier. Norge är det nordiska land som har flest helt momsbefriade medier.

Statligt mediestöd syftar till att stötta och stärka demokrati och yttrandefrihet och förekommer i både direkt och indirekt form. Medan det direkta mediestödet går via den nationella statsbudgeten, regleras det indirekta stödet – som det här faktabladet handlar om – via momslagen (mervärdesskattelagen) i respektive land. De nationella
momsreglerna förhåller sig till EU:s momsdirektiv, och för Norge och Island, som inte är med i EU, godkänns momsreglerna via ESA (EFTA Surveillance Authority).

Nyhetsmedier har lågmoms i hela Norden

De enda medier som har reducerad moms i alla fem nordiska länder är betalda nyhetsmedier, i form av tryckt dagspress inklusive digitala motsvarigheter.

I Finland, Island och Sverige är momssatsen för nyhetsbärande medier reducerad till 10, 11 respektive 6 procent. I Norge är nyhetsmedierna helt momsbefriade och omfattar utöver dagspress även betalda nyhetskanaler på tv och så kallad fördjupad journalistik (dybdejournalistikk), som kan inkludera facktidskrifters löpande digitala journalistik. I Danmark är dagspressen momsbefriad, men betalar en avgift (lønsumsafgift) på några procent på all tidningsförsäljning.

I alla länder utom Danmark har böcker och tidskrifter reducerad moms eller är momsbefriade. Norge gör dock skillnad på facktidskrifter som är momsbefriade och konsumenttidskrifter (ukepresse) som har standardmoms.

Finland, Island och Norge har dessutom reducerad moms på biobiljetter. Island skiljer på isländsk film som är momsbefriad och utländsk film som har standardmoms. Danmark har standardmoms på alla biobiljetter, vilket sedan 2017 även gäller Sverige.

Island är ensamt om att ha reducerad moms på strömningstjänster och dataspel.

Norge först med sänkt digitalmoms

Norge var först ut i Norden med att sänka momsen på digitala nyheter i mars 2016, följt av Island i juli 2018 (efter godkännande från ESA). EU-länderna Danmark, Finland och Sverige sänkte digitalmomsen i juli 2019.

Då hade EU i november 2018, efter en översyn av momsdirektivet, gett klartecken för likvärdig moms på tryckta och digitala publikationer (elektroniska publikationer). Det ledde i sin tur till att regeringarna i Danmark, Finland och Sverige raskt lade förslag om att nationella momslagar skulle omfatta reducerad moms (nollmoms i
Danmark) även på digitala publikationer. Beslut togs under våren 2019, momslagarna reviderades och ändringarna trädde i kraft 1 juli 2019 i respektive land. Den senaste förändringen gällande mediemoms i Norden gjordes i Norge juli 2020 då dagspressens nollmoms utvidgades till att gälla även fördjupad journalistik.

 

Här finner du mer statistik om mediernas moms i Norden

I Nordicoms databas kan du ladda ner ovanstående graf om mediemoms 2021, inklusive detaljerade noter. Här finns också tabeller över mediemomsens utveckling under perioden 2000–2021.

Välj Region: Norden, Medier: Demografisk/ekonomisk data.

Danmark

I Danmark finns inga reducerade momssatser utan bara standardmoms som är 25 procent. Alla medier förutom tidningar har standardmoms. Tidningarna är momsbefriade, men betalar 3,54 procent av värdet på tidningsförsäljningen i en så kallad lønsumsafgift. Sedan 1 juli 2019 gäller samma villkor för digitala tidningar
(elektronisk leveret avis).

Finland

I Finland har tidningar, tidskrifter, böcker och biobiljetter en reducerad moms på tio procent. Sedan 1 juli 2019 gäller samma momssats för digitala publikationer. Finland hade tidigare olika momssatser för abonnemang respektive lösnummerförsäljning av tidningar och tidskrifter: reducerad momssats för abonnemang som sträckte
sig över minst en månad och standardmoms på lösnummer. Detta ändrades också 1 juli 2019, då momsen för lösnummer sänktes till tio procent. Fram till 2012 var abonnemang på tidningar och tidskrifter momsbefriade i Finland.

Island

På Island har dagspress, tidskrifter, böcker och biobiljetter en reducerad momssats på 11 procent. Till skillnad från övriga Norden gäller detta även privata elektroniska medier – ljudinspelningar, radio- och tv-verksamheter – samt strömningstjänster och dataspel.

Den reducerade momssatsen för digitala nyhetstjänster, tidskrifter, böcker samt strömningstjänster och dataspel infördes 1 juli 2018, ett år innan EU-ländernas momssänkning.

Ett annat isländskt särdrag är att biljetter för att se isländska filmer på bio är momsbefriade medan biljetter till utländska filmer har full moms. Fram till 2002 gällde samma system för böcker.

Norge

I Norge är tidningar och elektroniska nyhetstjänster, facktidskrifter (fagpresse) och böcker momsbefriade. Biobiljetter har en reducerad momssats på 12 procent. För konsumenttidskrifter (ukepresse) gäller dock standardmoms, 25 procent.

Norge avskaffade moms på digitala nyheter 1 mars 2016 och var därmed först ut i Norden. Digitala tidningar (elektronisk avis) och andra elektroniska nyhetstjänster, det vill säga fristående onlinetjänster samt betalda nyhetskanaler på tv och radio, befriades från moms. Exempelvis är TV2 Nyhetskanalen momsbefriad. Betalnyheter
på radio finns dock inte i Norge.

Den 1 juli 2019 utsträcktes nollmomsen även till digitala (elektroniska) utgåvor av böcker och facktidskrifter. För facktidskrifterna begränsades momsbefrielsen till digitala versioner av de tryckta utgåvorna och/eller statiska numrerade digitala utgåvor, medan tillhörande webbtjänster med löpande uppdateringar fick fortsatt
standardmoms.

I februari 2020 föreslog regeringen därför att momslagens definition av tidningar (aviser), skulle utvidgas från publikationer med bred journalistisk produktion till att också omfatta publikationer med fördjupad journalistik (dybdejournalistikk) utifrån ett avgränsat samhällsområde. På så sätt kan även facktidskrifters löpande digitala
journalistik omfattas av nollmoms. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2020.

Sverige

I Sverige har tidningar, tidskrifter och böcker en reducerad moms på 6 procent. Från och med 1 juli 2019 gäller samma reducerade moms för de digitala motsvarigheterna. Biobiljetter belades med standardmoms år 2017, efter att tidigare haft 6 procent moms.

Nationella källor och dokument

Momslagar, information om momsnivåer från skattemyndigheter, information från
politiska instanser och departement, information från branschföreningar

 


Text: Eva Harrie, medieanalytiker 
E-post: eva.harrie@nordicom.gu.se


 

Faktablad
2021:3
Publicerad
Om faktabladet
Kartläggningen är gjord i samarbete med Nordicoms nordiska statistiknätverk: Kulturministeriets Rapportering om mediernes udvikling i Danmark, Statistikcentralen i Finland, Hagstofa Íslands (den isländska statistikcentralen) och medienorge.