Sök böcker och rapporter

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Flera av våra böcker kan också köpas i tryckt format.
Antologi | 1995

MedieSverige 1995: Statistik och analys

Ulla Carlsson, Magnus Anshelm (red.)
Antologi | 1995

Mediemätningar: Teori, Tolkning, Tillämpning

Ulla Carlsson (red.)
Rapport | 1995

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1994

Ulla Carlsson (red.)
Antologi | 1994

Kommunikationens korsningar: Möten mellan olika traditioner och perspektiv i medieforskningen

Cecilia von Feilitzen, Hans Strand, Sven Ross, Tove Holmqvist, Johan Fornäs, Ulla Carlsson (red.)

Boken är tillägnad forskaren Kjell Nowak. Kollegor och doktorander vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, bidrar till vad som här kallas kommunikationens korsningar. Boken kretsar kring möten mellan olika discipliner, forskningstraditioner.

Antologi | 1993

Nordisk forskning om kvinnor och medier

Ulla Carlsson (red.)

Kvinnor och medier är temat för denna antologi. Samtliga bidrag ser kön som en grundläggande kategori både för hur man upplever och hur man problematiserar och beskriver verkligheten utifrån kvinnors erfarenheter. Två intresseområden kan urskiljas. Det handlar dels om frågor som rör den bild medierna ger av kvinnor, dels om förtryckande maktstrukturer, t ex frågeställningar som rör kvinnliga journalisters ställning och arbetsvillkor.

Antologi | 1993

MedieSverige 1993: Statistik och analys

Magnus Anshelm, Ulla Carlsson (red.)

Redovisar 1993 års film-, video- och TV-avtal och diskuterar möjliga effekter.

Antologi | 1991

MedieSverige '91: Statistik och analys

Magnus Anshelm, Ulla Carlsson (red.)
Antologi | 1990

Popular Music Research

Ulla Carlsson (red.)
Antologi | 1989

Språket i massmedierna: En antologi från NORDICOM-Sverige

Ulla Carlsson (red.)

Antologin innehåller 10 artiklar som belyser frågeställningar som rör begreppet massmediespråk, massmedieretorik som metod och pedagogik, språket i radio och TV - i nyheter, faktaprogram, direktsända samtal - både i dagens och i historiskt perspektiv, språkförståelseprocessen - på det egna språket och över gränser, tidningsreportaget som textform och reporterns roll samt slutligen sportspråket. Skriften utgör en lägesrapport från den forskning som behandlar språket i massmedierna. I anslutning till artikelsamlingen finns en bibliografi över litteratur om språket i massmedierna.

Antologi | 1988

Forskning om journalistik: En antologi från NORDICOM-Sverige

Ulla Carlsson (red.)

Antologin speglar forskning som belyser journalistikens roll och villkor. I tio artiklar behandlar forskare, från skilda discipliner, frågeställningar som rör journalistikens informationsfunktion, politisk opinionsbildning, den journalistiska formen, den redaktionella processen, nyhetsvärderingsprinciper, betydelseproduktion i nyheter och journalistisk etik. Det handlar om både journalistikens utbud och produktionsprocess men även samspelet mellan medier och publik uppmärksammas.

Antologi | 1987

Forskning om populärkultur

Ulla Carlsson (red.)
|

Nordicom Information: Tidskrift publicerad mellan 1979 - 2018

Nordicom-Information var en nordisk tidskrift vars syfte var att skapa en mötesplats för forskningen, politiken samt medie- och kommunikationsbranschen. Tidskriften gavs ut två gånger per år, i maj och december, både tryckt och i onlineversion, på svenska, norska, danska eller engelska.