Medie- och informationskunnighet i Norden

En nyckel till demokrati och yttrandefrihet

Ett samhälle med en medie- och kommunikationskultur som genomgår så stora förändringar som nu kräver mycket medie- och informationskunniga medborgare – det gäller inte minst barn och unga. Det är en demokratifråga.

Hösten 2013 arrangerades ett nordiskt expertmöte i Stockholm med detta som utgångs punkt. Företrädare för berörda myndigheter, departement, intresseorganisationer och forskarsamhället i de nordiska länderna och de självstyrande områdena Färöarna och Åland deltog i mötet. I fokus stod utbyte av kunskap om och erfarenheter av arbete i de enskilda länderna rörande MIK och diskussion om angelägna frågor som skulle vinna på nordiskt samarbete. Ett omfattande underlag i form av en inventering av situationen i varje nordiskt land redovisades. Avslutningsvis enades mötets deltagare om ett antal konklusioner för det fortsatta samarbetet i Norden.

I denna bok redovisas samtliga inlägg och mötets konklusioner samt ett antal bidrag från forskare inom MIK-området i Norden. Det är en förhoppning att boken skall inspirera berörda aktörer till såväl aktiviteter och kunskapsutveckling som diskussion och eftertanke.

Innehåll

Förord

Det svenska ordförandeskapet inleder mötet

Marcus Hartmann

Varför är medie- och informationskunnighet så viktigt? En introduktion

Ulla Carlsson

Medie- och informationskunnighet i de nordiska länderna. En översikt

Jon Dunås

Nationella modeller och aktiviteter

Inledning

Ewa Thorslund

Skolen som centrum for børn og unges digitale dannelse

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard

Good Media Literacy. National Policy Guidelines 2013–2016 and MEKU’s Role as the National Authority on MIL in Finland

Leo Pekkala
Saara Pääjärvi

Working with Media and Information Literacy in the Faraoe Islands

Alda Joensen

Media and Information Literacy in Iceland

Elfa Ýr Gylfadóttir

Medie- og informasjonskompetanse (MIL) i Norge

Stian Lindbøl

Fra beskyttelse gjennom innholdskontroll til å bygge motstandsdyktighet. arn og unges trygghet på nettet sett i et tidsperspektiv

Pia Kristine Lang-Holmen

Statens medieråd i Sverige. En myndighet med MIK på dagordningen

Martina Wagner

MIK som medel mot våldsbejakande extremism. Resultat från en svensk studie

Ulf Dalquist

Biblioteken och medie- och informationskunnighet

Niclas Lindberg

Nedslag i aktuell forskning

MIK it

Michael Forsman

Språkutveckling, medier och demokrati

Kent Adelmann
Lotta Bergman
Per Dahlbeck
Carina Hermansson
Karin Jönsson
Pia Nygård Larsson
Cecilia Olsson Jers
Magnus Persson
Marie Thavenius
Pär Widén

Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid

Ola Erstad
Kenneth Silseth
Øystein Gilje

Digital produktion i et læringsperspektiv

Birgitte Holm Sørensen

Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till medie- och informationskunnighet (MIK)

Johanna Rivano Eckerdal
Olof Sundin

The Nordic Media Literacy Model – Seemingly Sober?

Elisabeth Staksrud

Research-based Policy to Promote Media and Information Literacies

Sirkku Kotilainen

Expertmötets konklusioner

In English

Media and Information Literacy in the Nordic Countries

Jon Dunås

Conclusions from the Nordic Meeting of Experts Media and Information Literacy

Författarna

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2014-06
Sidantal: 
219
ISBN: 
978-91-86523-88-6
Språk: 
Nordiska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Övriga Clearinghouse publikationer
160,00 kr