Svensk tidningsmarknad under 2000-talet

Strukturförändringar och ekonomisk utveckling
Författare: Jonas Ohlsson

Den svenska dagspressen har under 2000-talet genomgått en omfattande struktur­omvandling. Sedan millennieskiftet har ganska exakt hälften av landets dagstidningar fått ny huvudägare – i vissa fall flera gånger. Resultatet har blivt en tidningsmarknad med allt färre men allt större ägare.

2000-talets strukturella förändringar inom dagspressen ska ses mot bakgrund av de förändrade konkurrensförhållandena på medieområdet. Landets tidningsföretag är i dag utsatta för en hårdare konkurrens än någonsin tidigare. Formeringen av större tidningskoncerner har i allmänhet motiverats utifrån ett behov att konsolidera och rationalisera en näringsgren som länge präglades av lokalt förankrade ägare och småskalighet.

I den här rapporten presenteras och diskuteras den strukturella och ekonomiska utveck­lingen inom den svenska dagspressen under 2000-talet. För datainsamling och analys svarar  fil. dr Jonas Ohlsson, medieforskare vid Nordicom vid Göteborgs universitet. Rapporten har genomförts på uppdrag av Medieutredningen (Ku 2015:01), vilken också fungerat som redaktör för texten.