Smaken för nyheter

Klasskillnader i det digitala medielandskapet
Författare: Johan Lindell

Det är jobbigt att prata om klass. Men faktum är att Sverige är ett klassamhälle där människor med olika tillgång till ekonomiskt och kulturellt kapital konkurrerar om posi­tioner, inflytande och status. Vi lever i ett samhälle där klass ger upphov till specifika livsstilar och kompasser. 

Smaken för nyheter utforskar relationen mellan klass och människors val och värderingar i det samtida nyhetslandskapet. I kontrast till den gängse bilden – att nyheter utgör en kollektiv nytta som håller ihop samhället – visar boken att människor är olika rustade för att navigera bland nyheter. Tillsammans med känslan av att vara allmänbildad och delaktig i samhälleliga angelägenheter har nyhetskonsumtion gått från att fungera som kollektiv nytta till att bli en individuell resurs. Frågan om nyhetskonsumtion har blivit en klassfråga.   

 Detta medför att vi står inför en brännande demokratisk utmaning. När människor som delar levnadsförhållanden och nyhetsvärldar distanserar sig från andra grupper, deras livsstilar och preferenser, är risken nämligen stor att samhällsklyftorna fortsätter att växa. Snarare än att förena blir nyheter något som drar isär.  

Innehåll

1. Nyheter och klass

2. En mediesociologi via Bourdieu

3. Klassernas val och värderingar bland nyheter

4. Socialisation mot olika nyhetsrepertoarer

5. Nyheter som vapen: Gränsdragningar klasserna emellan

6. Habitus, nyheter och klassreproduktion

Efterord 
Mot ökad jämlikhet och medie- och informationskunnighet

Bilaga 1. Information om enkäten och korrespondensanalyserna

Bilaga 2. Fokusgruppintervjuerna