Läsarnas marknad, marknadens läsare

En forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen
Redaktör(er): Ulla Carlsson, Jenny Johannisson

Nordicom, Göteborgs universitet, har på Litteraturutredningens uppdrag utarbetat en forskningsantologi – Läsarnas marknad, marknadens läsare – som i förstone utkom i SOU-serien (SOU 2012:10). Den trycktes i en liten upplaga och för att tillgodose de förfrågningar som har kommit till Nordicom utges antologin på nytt. Några nya artiklar har också tillkommit.

Bokens och litteraturens ställning har varit föremål för flera statliga utredningar genom åren och oomtvistad är den kulturpolitiska betydelse boken tillskrivs utifrån ett demokratiperspektiv. En återkommande fråga är hur boken skall kunna hävda sig i konkurrens med allt det nya som följer med teknologiutvecklingen – något som i högsta grad anses ha konsekvenser för såväl läsare som marknad. Antologin innehåller analyser av utvecklingen på detta område utifrån många olika frågeställningar i digitaliseringens tidevarv.

I antologin medverkar en rad forskare som har sin bakgrund i så skilda discipliner som sociologi, statsvetenskap, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, litteraturvetenskap, historia, nordiska språk samt biblioteks- och informationsvetenskap.

Antologin utges i samarbete med Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Swedish Cultural Policy Observatory (SweCult), Linköpings universitet.

Observera att Läsarnas marknad, marknadens läsare endast finns som pdf-fil, för gratis nedladdning.

Contents

Förord
Några inledande ord i spåren av tidigare utredningar om förändrade medielandskap, läsning och kulturpolitik
Ulla Carlsson
Läsarnas marknad, marknadens läsare. Reflektioner över litteraturens materiella villkor
Ann Steiner
Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier
Lars Höglund
Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009. Resultat från PISA-undersökningarna
Ulf Fredriksson
Förändringar i läsvanor och läsförmåga bland 9- till 10-åringar. Resultat från internationella studier
Monica Rosén
Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden
Olof Sundin
Om värdet av att läsa skönlitteratur
Listbeth Larsson
Läsning i skolan – och läsning i den högre skolan
Magnus Persson
Biblioteken, litteraturen och läsaren
Pamela Schultz Nybacka