Kampen om reklamen

Jonas Ohlsson
Ulrika Facht
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

OBS! Den digitala publikationen har korrigerats den 27 april 2017 med nya tabell- och figurkommentarer (tabell 4.1 samt figur 4.1, 4.8, 4.11 och 4.12). Föreliggande version ersätter den ursprungliga publikationen.

Digitaliseringen av medielandskapet har förändrat hur vi kommunicerar med varandra, hur vi söker information, hur vi använder medier och inte minst hur medier finansieras. I den här boken är det finansieringen av medierna som står i fokus, och då särskilt den del som kommer från annonsörerna. Globala företag som t. ex Google och Facebook utmanar i allt högre utsträckning de inhemska medieföretagens ställning på de nationella reklammarknaderna. Det växande inflytandet från utländska reklamplattformar är ett uttryck för en mer omfattande transformation, som omfattar både publik och annonsörer, och som drivs framåt av den teknologiska utvecklingen på medieområdet. Det gäller inte minst i Norden, som hör till de regioner i världen där den nya informationsteknologin kommit att få starkast fäste.

Kampen om reklamen handlar om vad digitaliseringen av reklammarknaden har fått för konsekvenser för de nordiska medieföretagens möjligheter att finansiera sin journalistiska verksamhet. I takt med att konkurrensen om reklaminvesteringarna har ökat har många medieföretag fått se sina reklamintäkter sjunka, i vissa fall dramatiskt. Är den finansieringsmodell som under åtminstone 150 år burit upp den kommersiella nordiska nyhetsjournalistiken på väg att brytas sönder? Eller finns det skillnader mellan de nordiska länderna som gör att situationen ser olika ut på olika platser och i olika medier? Kampen om reklamen bygger på ett omfattande empiriskt datamaterial från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och inkluderar såväl branschstatistik som intervjuer med en lång rad aktörer på och omkring de nordiska reklammarknaderna. Studien har genomförts på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och norska Kulturdepartementet. Bokens författare, Jonas Ohlsson och Ulrika Facht, är verksamma vid Nordicom.

Innehåll

Förord
Executive Summary

1. Inledning

1.1 Olika perspektiv på reklammarknadens utveckling
1.2 Om studien: avgränsningar, dataunderlag och begränsningar
1.3 Rapportens disposition

2. Reklamens digitala transformering

2.1 Digitaliseringen ritar om spelplanen
2.2 Game changer 1: Nya reklamplattformar
2.3 Game changer 2: Nya konsumentbeteenden
2.4 Game changer 3: Nya reklamlösningar
2.5 Game changer 4: Nya annonsörsbeteenden
2.6 Game changer 5: Nya infrastrukturer för reklamförmedlingen
2.7 Sammanfattning och slutsatser

3. De nordiska reklammarknaderna

3.1 Reklamens betydelse i olika mediesystem
3.2 Reklaminvesteringarna sackar efter BNP
3.3 Stora skillnader i den digitala reklamförsäljningen
3.4 Sammanfattning och slutsatser

4. De nordiska nyhetsmedieföretagens ställning på reklammarknaden 2011–2016

4.1 Danmark

4.1.1 Den digitala reklammarknaden
4.1.2 Dagstidningsmarknaden
4.1.3 Etermediemarknaden
4.1.4 Fristående nyhetssajter
4.1.5 Slutsatser

4.2 Finland

4.2.1 Den digitala reklammarknaden
4.2.2 Dagstidningsmarknaden
4.2.3 Etermediemarknaden
4.2.4 Fristående nyhetssajter
4.2.5 Slutsatser

4.3 Island

4.3.1 Den isländska reklammarknaden
4.3.2 Den isländska mediemarknaden
4.3.3 Medieföretagens marknadsställning och ekonomiska utveckling
4.3.4 Slutsatser

4.4 Norge

4.4.1 Den digitala reklammarknaden
4.4.2 Dagstidningsmarknaden
4.4.3 Etermediemarknaden
4.4.4 Fristående nyhetssajter
4.4.5 Slutsatser

4.5 Sverige

4.5.1 Den digitala reklammarknaden
4.5.2 Dagstidningsmarknaden
4.5.3 Etermediemarknaden
4.5.4 Fristående nyhetssajter
4.5.5 Slutsatser

4.6 Sammanfattning och slutsatser

4.6.1 De digitala reklammarknaderna
4.6.2 Dagstidningsmarknaderna
4.6.3 Reklam-tv-marknaderna
4.6.4 Reklamradiomarknaderna
4.6.5 Marknaderna för fristående nyhetssajter
4.6.6 Några avslutande kommentarer

5. Slutdiskussion

5.1 Likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
5.2 Likheter och skillnader mellan olika medieformer
5.3 Likheter och skillnader mellan olika typer av medieföretag
5.4 Strategiska avvägningar
5.5 Politiska avvägningar

Referenser

Bilaga 1. IRM:s beräkning av reklammarknadens omsättning
Bilaga 2. Medier i Norden
Bilaga 3. Delstudier av den nordiska reklammarknaden
Bilaga 4. Reglering av reklam och annonser i medier

Bokomslag: Kampen om reklamen

Information

Publicerad:
Antal sidor: 228
ISBN tryckt
978-91-87957-54-3
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: Nordic Media Trends