Den Finska televisionens milstolpar

Program och programproduktion under fem årtionden

Juhani Wiio
 (red.)

Den finska televisionens milstolpar. Program och programproduktion under fem årtionden är den första samlade beskrivningen av den finländska televisionens programhistoria från 1950-talet till dagens digitala television. De program som har sänts i de finlänska televisionskanalerna under denna period har analyserats av en rad kommunikationsforskare. Tyngdpunkten är på finska televisionsprogram, på finska eller svenska, som sänts i såväl public service som kommersiella kanaler. Utmärkande för boken är kommunikationsforskarnas strävan efter ett helhetsperspektiv samtidigt som alla typer av program ingår: nyheter, fakta och dokumentärer, sport, barnprogram, drama och underhållning.

Det är författarnas förhoppning att läsaren genom bokens olika artiklar får en bild av hur televisionen i Finland har utvecklats under sina första 50 år. Boken är rikt illustrerad. Utgivningen av boken sker genom samarbete mellan Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Nordicom, Göteborgs universitet.

Innehåll

Förord

I. Den finländska televisionens födelse och strukturer

Från andra världskriget till digitaltiden: Med olympiska spelen som utgångspunkt, åren 1939-1953
Juhani Wiio

Det finländska televisionssystemet: Förbundet mellan den allmännyttiga och den kommersiella televisionen
Raimo Salokangas

Från en period av knapphet till en mångfald av kanaler: Televisionens programutbud och mångfalden 1960–2004
Minna Aslama, Heikki Hellman, Pauliina Lehtinen, Tuomo Sauri

Televisionens produktionsekonomi, produktionsstrukturer och det förändrade programutbudet
Martti Soramäki

Televisionen som producent av språklig och kulturell mångfald
Marina Österlund-Karinkanta, Tom Moring

II. En inledning till tv-utbudets former och värderingar

Den finländska televisionens programtyper: Vårdande av renhet och djärva blandningar
Taisto Hujanen

Den finländska televisionens värderingar: Den allmännyttiga televisionen mot reklamtelevisionen
Iiris Ruoho

III. Den finländska televisionen som informationsförmedlare och debattör

Nyhetsverksamhetens uppkomst: De ivriga amatörernas tid
Juho-Pekka Rantala

Här kommer de, Tians Nyheter
Jaakko Lyytinen

Överföring med rutans hjälp
Anne Koski

Dokumentären hittar televisionen
Silja Lanas Cavada

IV. Den finländska televisionen som underhållare och förmedlare av drama

Hela folkets teater? Televisionsteatrarna i Finland från 1960-talet till 1980-talet
Anu Koivunen

Seriedrama i tvåan: På jakt efter verkligheten i 40 år
Iiris Ruoho

Endast saklig underhållning, tack! Underhållningen som en del av televisionens public service
Teemu Palokangas

Räddades Finlands tv-underhållning av den kommersiella televisionen?
Veijo Hietala

Tv-sportens halvsekel
Sari Sirkkiä-Jarva

Efterskrift

Källor

Författarna

Bokomslag: Den Finska televisionens milstolpar

Information

Publicerad:
Antal sidor: 249
ISBN tryckt
978-91-86523-85-5
Format:  
tryckt