Pennan, Penningen & Politiken

Medier och medieföretag förr och nu

Denna bok tillägnas Karl Erik Gustafsson, professor i massmedieekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Boken har titeln Pennan, Penningen & Politiken. Medier och medieföretag förr och nu. Det är en titel som avspeglar bredden i Karl Erik Gustafssons intresse för massmedier och det är massmediernas ekonomi som står i centrum för hans forskning i såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv. Frågeställningar som belyses i Karl Erik Gustafssons forskning rör såväl press- och etermedier som reklam och nya elektroniska medier. Det är dock dagspressens villkor som ligger honom varmast om hjärtat och här handlar det om en omfattande forskning där en rad olika ansatser och metoder används. Arbeten som ofta är framsprungna ur offentliga utredningar. I en vänbok till Karl Erik Gustafsson är det naturligt att ta fasta på den mångsidighet som karakteriserar hans forskargärning. Författarna till bidragen i denna bok kommer därför inte bara från akademin utan även från mediebranschen och mediemyndigheter. I bokens olika bidrag ställs frågor, frågor besvaras, problem formuleras, tankar och reflektioner presenteras. Avsikten är att boken skall fungera som en mötesplats för forskare och forskningens brukare.

Innehåll

Några inledande ord

Kan vi behålla den höga dagstidningsläsningen i Norden?

Lennart Weibull

Tidningen i den digitala medievärlden

Barbro Fischerström

Mer eller mindre lokalt – när allt blir digitalt?

Lars-Åke Engblom

Börsen och Katedralen

Stig Fredriksson

Från pluralism till konformism – en irreversibel process

Göran Albinsson Bruhner

Den heliga produktionsapparaten – funderingar kring en branschlogik

Stefan Melesko

Om bubblor, tidningar och framtiden

Peter Hjörne

Ekonomi och struktur i nyaste Svenska Dagbladet

Per Rydén

Samhällsdygden som affärsidé

Håkan Gabrielsson

Utgivarskapets anatomi

Pär-Arne Jigenius

Press Support and Company Performance. The Swedish Case

Robert G. Picard

Medieregulering og næringsvirksomhet. Pressestøtten i et større regulatorisk perspektiv

Rolf Høyer

Ekonomin, presstödet och mångfalden. Flerdagarstidningarnas utveckling 1990-2001

Håkan Westergren

Liten, nær og uunnværlig – lokale fådagersaviser før og nå

Sigurd Høst

Noe her i verden går rett frem! En mediebetraktning sett fra Stord – et øysamfunn i Norge

Helge Holbæk-Hanssen

Samarbete mellan de finlandssvenska dagstidningarna. Två rapporter och en mångfald åsikter

Henrika Zilliakus-Tikkanen

Populärpressen möter nya hot och möjligheter

Helene Hafstrand Kolås

TV-tittande i kris?

Kent Asp

Radions lokala roll

Jan Strid

Orkla mot Schibsted. Kampen om den norske TV2-konsesjonen

Hans Fredrik Dahl

Från torparbeting till nationell policy. En finsk historia om reklamtelevision

Tom Moring

Tidningsägande och makt

Stig Hadenius

Några dagboksblad från 1960-talet

Mats Ekdahl,Carl-Adam Nycop

Sillfiske och yttrandefrihet. En incident från den svenska tryckfrihetens år 1

Ingemar Orscarsson

Störst och bäst. Den svenska pressens egenannonsering i slutet av 1800-talet

Sverker Jonsson

Att studera dagspressens utveckling. Några reflekt

Staffan Sundin

Artikelaccess som massmedieekonomiskt komplement

Jan-Eric Malmquist

Författarna

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2003-06
Sidantal: 
286
ISBN: 
91-89471-19-9
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Nordicom bokserie
225,00 kr