Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern. En demokratifråga

Kartläggning, analys, reflektioner

Många av dagens samhällsfrågor är kopplade till digitaliseringen och dess konsekvenser. Inte minst ställs nya krav på medborgarna i en digitaliserad medie- och kommunikationskultur utifrån ett demokrati- perspektiv. Det är mot en sådan bakgrund denna kunskapsöversikt har utarbetats.

Medie- och informationskunnighet (MIK) är tveklöst en nyckelkunskap i dagens samhälle – om det råder stor samstämmighet bland berörda aktörer. Men hur ett arbete rörande MIK ska kunna organiseras i Sverige  för att nå reella resultat har diskuterats i flera år utan att ett samlat uttryck från politiken har kommit till stånd.

En utgångspunkt i detta arbete har varit att betrakta MIK i ett helhets- perspektiv – som en del av många olika politikområden och inte minst demokratipolitiken. Samtidigt måste den nationella politiken mer än någonsin ha ett ömsesidigt utbyte med såväl europeisk som global politik. I dagens komplexa samhälle krävs också en konstruktiv dialog och samverkan mellan olika berörda aktörer inom såväl politiken som medieföretagen och det civila samhället för att nå fruktbara resultat.

Kunskapsöversikten söker fånga utmaningar och möjligheter rörande MIK i digitaliseringens tid. Den baseras på en kartläggning av MIK i Sverige – insatser och aktörer, nedslag i såväl forskningen som praktiken samt europeiska och internationella utblickar. I ett avslutande kapitel redovisas de konklusioner som kan dras från kunskapsöversiktens olika delar och ett framåtblickande scenario presenteras.

Innehåll

1. Medie- och informationskunnighet (MIK)
     Utmaningar och möjligheter i den digitala eran
     Ulla Carlsson
2. Vad är medie- och informationskunnighet (MIK)?
     Praktik, kunskapsområde, policy
     Ulla Carlsson
3. Dagens medielandskap – en översikt
     Ulrika Facht
4. Nedslag i aktuell forskning med relevans för MIK
     Sju bidrag från akademin
5. Medie- och informationskunnighet (MIK) i Sverige 2018
     – insatser och aktörer
     Martina Wagner
6. Nedslag i praktiken
     Tio ’best practices’
7. MIK i EU och Europarådet – med en internationell utblick
     Tove de Vries och Ulla Carlsson
8. MIK i andra länder
     Tre exempel: Irland, Norge och Finland
9. Konklusioner och ett framåtblickande scenario
     Ulla Carlsson
 

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2018-08
Sidantal: 
226
ISBN: 
978-91-87957-96-3
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Nordicom bokserie
200,00 kr
20,00 EUR