Mångfald i medieforskningen

I bokens första del redovisar forskare från olika discipliner hur de ser på mediernas roll och villkor i dagens samhälle, vilka de anser vara de viktigaste frågeställningarna och inte minst hur de skall formuleras och bedrivas forskning kring.Medie- och kommunikationsvetenskap är ett ämne med stor bredd, vilket kännetecknar grundutbildningen men den bredden kan inte upprätthållas inom forskningen. För att medie- och kommunikationsvetenskapen skall utvecklas måste det samtidigt existera olika inriktningar vad gäller grundläggande utgångspunkter, begrepp och metoder. Teoretisk och metodologisk pluralism måste medvetet uppmuntras vilket kräver konkurrerande och goda forskningsmiljöer. Hur är det möjligt att i denna situation få till stånd stimulerande och utvecklingsbara forskningsmiljöer. Tre MKV-forskare som alla har börjat sin forskarbana inom andra discipliner än medie- och kommunikationsvetenskap söker svara på sådana frågor utifrån sina erfarenheter i bokens andra del.I bokens tredje del kommer de forskare, skolade inom medie- och kommunikationsvetenskapen, som skall svara för ämnets utveckling, till tals. Det finns ingen universiell modell för hur man utvecklar fruktbara forskningsmiljöer. Mycket är avhängigt av personliga egenskaper hos forskarna, men lika mycket handlar det om samspelet mellan hög specialistkompetens och öppenhet vad gäller nya idéer och utmaningar. Kring detta reflekterar och diskuterar sex unga MKV-forskare som nyligen har disputerat eller snart skall disputera om medie- och kommunikationsvetenskapens framtid i Sverige.

Innehåll

Några inledande ord

Välkomna till 25 år med SMASSK

Madeleine Kleberg

De osynliga medieforskarna. Några tankar om mediesamhället, makten och forskningens uppgift

Sverker Sörlin

Omedvetna kommunikationsforskare?

Peter Esaiasson

Filmvetenskapliga utvecklingstendenser. Exemplet High Concept

Erik Hedling

Om en sociologs användning av medier

Malin Åkerström

Forskaridentitet i förändring. Några personliga reflexioner kring svensk medieforskning

Lennart Weibull

Mångfald i medievetenskapen

Birgitta Höijer

Medieforskning mellan kultur och samhälle. För en integrativ medievetenskap

Göran Bolin

Jag tänker kommunikation, alltså är jag

Jesper Falkheimer

Tids nog märker man att man vill göra något eget. Om forskarens självförverkligande och fältets förvandling

André Jansson

Mångfaldens välsignelse och förbannelse

Anna Maria Jönsson

Medie- och kommunikationsvetenskapens privilegierade position

Amanda Lagerkvist

Kärnproblemen och medie- och kommunikationsvetenskapen

Annika Sjölander

Kommunikation och praxis. Eller min svenska MKV-historia

Dino Viscovi

Författarna

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2003-02
Sidantal: 
164
ISBN: 
91-89471-17-2
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Nordicom bokserie
200,00 kr