Yttrandefriheten i dagens mediekultur

En studie av medborgarnas uppfattning om yttrandefrihetens gränser
Author(s): Ulla Carlsson, Lennart Weibull

Yttrandefrihet utgör ett fundament i ett demokratiskt samhälle där medierna fungerar som förvaltare av yttrandefriheten. Yttrandefrihet både möjliggörs och begränsas av i samhället rådande värden och normer. Genom digitaliseringen har offentligheten demokratiserats, men med den nya tekniken följer också problem rörande yttrandefrihetens gränser. Särskilt svår är balansen mellan yttrandefrihet och integritet.

Föreliggande studie visar hur medborgarna uppfattar yttrandefrihetens gränser och inom vilka områden begränsningar ses som möjliga. Medborgarnas hållning till möjliga inskränkningar i yttrandefriheten kan tolkas som ett utslag av kritik mot mediernas sätt att fungera.