Nordiskt nätverk

Nordicom strävar efter att bidra med kunskap om hela den nordiska regionen. Målet är att presentera mediefakta från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med jämförbarhet i fokus.

Till statistiken bidrar Nordicoms statistiknätverk, ett antal nationella huvudkällor, som alla följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter.

 

Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark


Rapportering om mediernes udvikling i Danmark: årlig statistik och analys som ger en samlad bild av den danska mediebranschen. Rapporten publiceras av Slots- og Kulturstyrelsen, som även publicerar ett antal specialrapporter om medier i Danmark.

Kontakt: medieudviklingen@slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsen handhar ett antal förvaltnings- och tillsynsuppgifter på radio-och tv-området, som sändningstillstånd, finansiering av lokal radio/tv-produktion och förhandsprövning av nya public service-tjänster. Slots- og Kulturstyrelsen hanterar också frågor runt distributionsstöd till tidningar och tidskrifter med mera.  På webben finns information om tryckta och elektroniska medier - om struktur, reklam, utbud och lagstiftning. Mer om medier.

Andra sektioner handlar om till exempel barn och unga samt bibliotek.

 

Finska Statistikcentralen/Tilastokeskus 


Statistikcentralens mediestatistik-service presenterar mediestatistik online på engelska och finska. Här ingår också analyser av utvecklingen inom olika mediesektorer.

Statistikcentralens kulturstatistik-service innehåller statistik om böcker, bibliotek, film med mera.

Kontakt mediestatistik: Kaisa Saarenmaa, kaisa.saarenmaa@stat.fi  

Finska statistikcentralens webb
 

Isländska Statistikcentralen/Hagstofa Íslands


Statistikcentralens databas innehåller statistik om isländska medier på engelska och isländska.

Kontakt: Ragnar Karlsson, ragnar.karlsson@statice.is

 

medienorge


medienorges databas innehåller statistik om norska medier på norska och engelska.

medienorge publicerar även rapporten Medieåret. Medieutvikling i Norge: fakta og trender och rapporterar fortlöpande om medienyheter och nya rapporter på sin webb och genom ett nyhetsbrev via e-post.

Kontakt:
Nina.Bjornstad@infomedia.uib.no
Martine.Leknes@infomedia.uib.no

 

Nordicom, svensk statistik


Nordicom samlar in och bearbetar svensk mediestatistik (Nordicoms tabelldatabas). Resultat och analys publiceras i rapportserien MedieSverige och i andra publikationer om den svenska mediemarknaden.

Nordicom genomför och publicerar även den årliga undersökningen Mediebarometern om medieanvändning i Sverige.

Kontakt:
ulrika.facht@nordicom.gu.se
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

 

Nordicom, nordisk statistik och nordisk koordinator


Nordisk mediestatistik i Nordicoms tabelldatabas.
Publikationsserien Nordic Media Trends.
Nyhetsbrevet Medietrender i Norden.
Länkar till aktuella rapporter om medieutvecklingen.
 

Kontakt: Eva Harrie, eva.harrie@nordicom.gu.se