Nordiskt nätverk

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Nordicom strävar efter att bidra med kunskap om hela den nordiska regionen. Målet är att presentera mediefakta från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med jämförbarhet i fokus.

Till statistiken bidrar Nordicoms statistiknätverk, som alla följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter.

 

Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark


Rapportering om mediernes udvikling i Danmark: årlig statistik och analys som ger en samlad bild av den danska mediebranschen. Rapporten publiceras av Slots- og Kulturstyrelsen, som även publicerar ett antal specialrapporter om medier i Danmark.

Kontakt: medieudviklingen@slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsen handhar ett antal förvaltnings- och tillsynsuppgifter på radio-och tv-området, som sändningstillstånd, finansiering av lokal radio/tv-produktion och förhandsprövning av nya public service-tjänster. Slots- og Kulturstyrelsen hanterar också frågor runt distributionsstöd till tidningar och tidskrifter med mera.  På webben finns information om tryckta och elektroniska medier - om struktur, reklam, utbud och lagstiftning. Mer om medier.

Andra sektioner handlar om till exempel barn och unga samt bibliotek.

 

Finska Statistikcentralen/Tilastokeskus 


Statistikcentralens mediestatistik-service presenterar mediestatistik online på engelska och finska. Här ingår också analyser av utvecklingen inom olika mediesektorer.

Statistikcentralens kulturstatistik-service innehåller statistik om böcker, bibliotek, film med mera.

Kontakt mediestatistik: Kaisa Saarenmaa, kaisa.saarenmaa@stat.fi  

Finska statistikcentralens webb
 

Isländska Statistikcentralen/Hagstofa Íslands


Statistikcentralens databas innehåller statistik om isländska medier på engelska och isländska.

Kontakt: Ragnar Karlsson, ragnar.karlsson@statice.is

 

medienorge


medienorges databas innehåller statistik om norska medier på norska och engelska.

medienorge publicerar även rapporten Medieåret. Medieutvikling i Norge: fakta og trender och rapporterar fortlöpande om medienyheter och nya rapporter på sin webb och genom ett nyhetsbrev via e-post.

Kontakt:
Nina.Bjornstad@infomedia.uib.no
Martine.Leknes@infomedia.uib.no

 

Nordicom, svensk statistik


Nordicom samlar in och bearbetar svensk mediestatistik (Nordicoms tabelldatabas). Resultat och analys publiceras i rapportserien MedieSverige och i andra publikationer om den svenska mediemarknaden.

Nordicom genomför och publicerar även den årliga undersökningen Mediebarometern om medieanvändning i Sverige.

Kontakt:
ulrika.facht@nordicom.gu.se
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

 

Nordicom, nordisk statistik och nordisk koordinator


Nordisk mediestatistik i Nordicoms tabelldatabas.
Publikationsserien Nordic Media Trends.
Nyhetsbrevet Medietrender i Norden.
Länkar till aktuella rapporter om medieutvecklingen.
 

Kontakt: eva.harrie@nordicom.gu.se