Medierapporter

Här finner du tips på aktuella rapporter, statistik och forskningsrön om medieutvecklingen i Norden, Europa och internationellt.

 

Danmark: Medieavtal för 2022–2025

Danmark har fått ett nytt medieavtal för åren 2022–2025. I den politiska överenskommelsen ingår bland annat mer pengar till DR, ökat stöd till lokal och regional journalistik och ett nytt kulturbidrag för strömningstjänster på 6% av omsättningen. Dessutom ska mediestödet utredas i syfte att modernisera det redaktionella produktionsstödet. [Maj 2022] Kulturministeriet: Medieaftale styrker den demokratiske samtale  |  Medieaftale for 2022–2025 (pdf 608 KB)
 

Norge: Den Store Podrapporten 2022

Två tredjedelar (65 %) av den norska befolkningen från 15 år och uppåt lyssnar på poddar, mest lyssnar 20-39-åringarna och storstadsbor. Det framkommer i Den Store Podrapporten, en årlig rapport som utkom första gången 2020. Poddrapporten, som presenterar lyssnarvanor, drivkrafter för lyssnandet, affärsmodeller och reklameffekter, är ett samarbete mellan Norstat, Bauer Media, NRK och Schibsted [Maj 2022] Den Store Podrapporten 2022
 

EU: Eurobarometern om medieförtroende och medieanvändning

Nu finns nya data om EU-medborgarnas förtroende för och användning av olika medier. Uppgifterna omfattar perioden januari–februari 2022 och presenteras i Eurobarometern, EU-kommissionens återkommande undersökning om medborgarnas hållning till EU och olika samhällsfrågor. Mediedata för respektive land presenteras i Data Annex (QA6a = medieförtroende, QD3 = medieanvändning). [Maj 2022] EU-kommissionens Standard Eurobarometer no. 96
 

Sverige: Poddindex och poddlyssnande 2021

Tre av tio (30 %)  av svenskarna lyssnar på podcast minst en gång i veckan. Högst lyssnande har målgruppen 16–29 år och 30–49 år, men ökningen av lyssnare sker även i äldre målgrupper. Det framkommer i Årsrapport Poddindex och Poddlyssnande 2021, som presenterar lyssnandets utveckling, de största poddarna, målgrupper och ämnen som poddarna berör.  Rapporten ges ut av Kantar Sifo och baseras på data från Poddindex (teknisk räckvidd) samt ORVESTO Konsument (individers lyssnande). [Maj 2022] Årsrapport Poddindex och Poddlyssnande 2021
 

Globalt: Pressfrihetsindex 2022 – Norden fortsatt i topp

Reportrar utan gränser har publicerat sitt årliga index över situationen för pressfriheten i 180 länder. Norden ligger i topp med Norge på första plats, följt av Sverige (plats 2), Danmark (3) och Finland (5). Island rankas som nummer 16. Men även i Norden finns utmaningar i form av hot och trakasserier mot journalister, främst i Sverige (plats 32 i världen när det gäller journalisters säkerhet). Globalt ser vi en ökande polarisering och vidgade informationsklyftor – och i allt fler länder är situationen mycket allvarlig. [Maj 2022] Press Freedom Index 2022 – hela listan och kartaRSF’s 2022 World Press Freedom Index : a new era of polarisationNyhet från Reportrar utan gränser i Sverige: Pressfrihetsindex 2022
 

Europeisk medielagstiftning 1990–2020: En översikt

En ny rapport analyserar de viktigaste milstolparna i europeisk mediepolitik och lagstiftning under tjugo år – från den audiovisuella eran till dagens digitala medielandskap med globala plattformar. Rapporten undersöker också politikens effekt när det gäller europeisering av mediemarknaden. Analysen är gjord av forskare från Leibniz Institute for Media Research | Hans-Bredow-Institut inom ramen för projektet EUMEPLAT – European Media Platforms. [April 2022] European Media Legislation (PDF 2,7 Mb) | Om EUMEPLAT-projektet
 

Norge: Norsk mediebarometer 2021

Sju av tio norrmän läste tidningen på papper eller nätet varje dag under 2021, vilket var stabilt jämfört med 2020. Över hälften av befolkningen, 53 %, hade tillgång till ett tidningsabonnemang,  jämfört med 74 % som abonnerade på strömmade tjänster. Det visar Statistisk sentralbyrås årliga undersökning av mediekonsumtionen i Norge. [April 2022] Norsk mediebarometer 2021Artikel: 1 av 3 unge voksne følger ikke med på nyheter i tradisjonelle medier | Artikel: Dette er de mest populære strømmetjenestene i Norge
 

Norge: Digitalisering og medienes samfunnsrolle

Medieutbudet har blivit digitaliserat, globaliserat och fragmenterat. Vad betyder det för mediebranschen, samhället och demokratin? Det har ett forskningsprojekt vid Institutt for samfunnsforskning undersökt. Bland resultaten: Kunskapsgapet i befolkningen har inte ökat, men mediepolitiken står inför en rad utmaningar, till exempel att säkra en gemensam och upplyst offentlighet för information och debatt. [April 2022] Digitalisering og medienes samfunnsrolle. Hovedfunn fra prosjektet Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach
 

Finland: Användningen av digitala medier under 2021

Statistikcentralen har analyserat hur covid-19-pandemin påverkat användningen av digitala medier (strömningstjänster, poddar, ljudböcker, digitala nyheter och  sociala medier) under 2020 och 2021. Artikeln baseras på den årliga undersökningen om användning av informations- och kommunikationsteknik i befolkningen 16–89 år. Den finns på Statistikcentralens analysblogg. [Mars 2022] Läs artikeln på finska: Verkkomedian seuraaminen yleistyi erityisesti pandemian alussa – toisena vuotena muutokset pienempiä
 

Finland: Barn och ungas läsvanor över tid

Att läsa böcker och skriva långa texter har minskat bland barn och unga under 2000-talet. Samtidigt kräver den ökade användningen av digitala medier en ny sorts mångfacetterad läskunnighet. Detta enligt en artikel om unga finländares läsning och förändringar över tid, publicerad på Statistikcentralens analysblogg. [Mars 2022] Läs artikeln på finska: Lapset lukevat aiempaa vähemmän kirjoja – netissä ja somessa lukutaito määrittyy uudelleen
 

Danmark: Kulturstatistik 2020/2021

Danmarks statistiks publikation Kultur 2020/2021 dækker emner som medier, biografer, bøger og biblioteker, film, musik, m.m. Her beskrives blant annet udviklingen i danskernes brug af internettet til at læse nyheder, streamingvaner og brug af sociale netværkstjenester. Årets temakapitel er en analyse, der afdækker mønstre og variationer i befolkningens kulturforbrug. [Mars 2022] Kultur 2020/2021
 

Europa: Public service-mediernas finansiering och intäkter

En rapport från European Broadcasting Union (EBU) visar att intäkterna för public service-medier (PSM) i Europa minskat, vilket förvärrats av Covid-19-krisen. År 2020 betalade medborgare som bor i EBU-området i genomsnitt 0,10 euro per dag för att finansiera public service-medier i sina respektive länder. Rapporten visar också att PSM är bland de tre nyhetsvarumärken som åtnjuter högst förtroende i sju av tio europeiska länder. En kortare offentlig rapport och infografik kan laddas ner om man skapar en gratis inloggning till EBU:s webbplats (öppet för alla). [Mars 2022] Funding of Public Service Media in Europe
 

Globalt: Unesco-rapport om yttrandefrihet och medieutveckling

Pandemin har minskat pressfriheten i världen, visar FN-organet Unesco i en aktuell rapport. I 98 av 144 länder har pandemin använts som ursäkt för att begränsa pressfriheten. Därmed förstärks en redan negativ trend, där utrymmet för kvalitetsjournalistik minskar genom att globala teknikjättar tar en växande del av mediernas reklamintäkter. Rapporten konstaterar också att säkerheten för journalister minskar. [Mars 2022] Journalism is a public good. World trends in freedom of expression and media developmentSvenska Unesco-rådet: Unesco-rapport varnar för hot mot oberoende media
 

Danmark: Kønsbalance og mangfoldighed i mediebranchen 2021

Overvægten af mænd stiger i takt med, at man bevæger sig opad i ledelseshierarkiet. Det er en af konklusionerne i en undersøgelse af kønsbalance og mangfoldighed i den danske mediebranche. Undersøgelsen, den første af sin slags i Danmark, er foretaget af DMJX og Danske Medier som led i et treårigt innovationsprojekt under Nordisk Råd. Projektet skal afdække og rykke ved uligheden mellem kønnene i og på tværs af Nordens mediehuse og bidrage til en bedre kønsbalance i den nordiske medieindustri. [Mars 2022] Kønsbalance og mangfoldighed i mediebranchen 2021

Om mediernas könsbalans i Norge och Sverige: Norge: MBLs mangfoldsundersokelse 2021  | Sverige: Nordicoms undersökning Medieföretagens position i ett ojämställt näringsliv (2021)
 

Danmark: Affärsmodeller och framtidsutsikter för podcastmarknaden

Ett forskarteam på DMJX har undersökt marknaden för podcasts i Danmark: marknadsstruktur, intäktskällor, affärsmodeller, producenternas syn på framtiden, podcastlyssnarna, och vilka faktorer som påverkar betalningsviljan. Enligt undersökningen finns 2591 aktiva danska podcasts. Nästan hälften av de kommersiella verksamheterna har försökt tjäna pengar på att producera podcasts och 43 % av befolkningen lyssnar till podcasts. Rapporten visar också att det går att tjäna pengar på podcastmarknaden och att det bland lyssnarna finns en vilja att betala. [Mars 2022] Forretningsmodeller og fremtidsudsigter for det danske podcast-marked
 

Norden: 50 mediechefer om artificiell intelligens (AI) och automatisiering

Inom nyhetsmedierna växer användandet av AI. Vanligast är att använda AI till datainsamling och research samt textproduktion. Anledningarna att använda AI handlar främst om att frigöra journalister från rutinuppgifter, öka produktionen av nyheter och personalisera nyhetsdistributionen. Samtidigt uppger fyra av tio mediechefer i Norden att den egna koncernen saknar en tydlig strategi på området och nio av tio anser att mediebranschen ligger efter i utvecklingen. Det framgår av en intervjuundersökning med 50 nordiska mediechefer från Medier & Demokrati. [Mars 2022] 50 mediechefer om AI och automatisering
 

Finland: Vägen till frihet. Så kan nyhetsmedierna överleva Silicon Valleys grepp

På vilka sätt är de finländska nyhetsmedierna beroende av de globala teknikjättarna? Kan nyhetsmedierna överleva? Denna rapport från Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan undersöker hur beroendet mellan teknikjättarna och nyhetsmedierna ser ut – tekniskt, affärsmässigt, operativt och narrativt. Forskarna beskriver dagens situation för nyhetsmedierna i Finland, kartlägger hur mediebolagen uppfattar teknikjättarnas påverkan på journalistiken, samt tecknar tre scenarier för år 2030. De tre scenarierna omfattar en framtid där situationen blivit sämre, en med oförändrat läge, och en där medierna genom digitala strategier, samarbeten och kunskapsutbyte minskat sitt beroende av de globala jättarna. [Mars 2022] Road to freedom: News media breaking free from Silicon Valley's grip
 

Norden: Nordvisions årsrapport 2021

År 2021 satte de nordiska public service-bolagen rekord i antalet nordiska samproduktioner, visar Nordvisions årsrapport. Samproduktionerna domineras av dramaserier för barn, unga och vuxna. Inom det nya Barn14-samarbetet som lanserades 2021 samproducerades 24 nya serier för barn. Nordvision är ett samarbete mellan de nordiska public service-medierna. [Mars 2022] Nordvisions årsrapport 2021
 

Europa: Hur kan nationella mediemyndigheter möta de digitala utmaningarna?

Mediefriheten minskar, mediekoncentrationen ökar och mediefrågorna blir alltmer gränsöverskridande. Hur påverkar dessa utmaningar de nationella mediemyndigheternas uppdrag att reglera, övervaka och vid behov vidta sanktioner mot medier? Hur ser EU:s medielagstiftning ut? Kan samarbeten mellan nationella mediemyndigheter – och mellan regleringsmyndigheter från andra sektorer – hjälpa till att möta digitala utmaningar, som tillgång till och insamling av data, och riktad politisk reklam online? Det undersöker European Audiovisual Observatory och EPRA i denna rapport. [Mars 2022] Media regulatory authorities and the challenges of cooperation
 

Globalt: ReShaping policies for creativity, Addressing culture as a global public good

FN-organet Unesco har publicerat sin tredje rapport om den kulturpolitiska utvecklingen i världen. Rapporten beskriver den globala utvecklingen vad gäller kulturpolitiska insatser, public service-medier, mediemångfald, jämställdhet och yttrandefriheten – och är en utvärdering av arbetet med att implementera Unescos mångfaldskonvention (Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar). [Feb 2022] ReShaping policies for creativity, Addressing culture as a global public good  |  Pressmeddelande Svenska Unesco-rådet
 

Norge: TV-året 2021

Nordmenn så i gjennomsnitt 2 timer og 7 minutter på TV og online video daglig i 2021, en nedgang på 8 minutter fra 2020, , ifølge Kantars årsrapport. Video on demand-innhold fra TV-selskapenes nettspillere står for 13 % av totalkonsumet, mens andelen tidsforsinket seing står for 15 %. Mesteparten av seingen foregår på den store skjermen hjemme med 81 % av seingen på TV-skjermen. [Feb 2022] Kantars Årsrapport for konsum av TV og online video i Norge 2021
 

Norge: Kantars Medietrender 2022

Forandret pandemien medievanene våre for alltid, eller er vi tilbake i det samme mønsteret som før landet stengte ned? I dette foredrag om ”Rikets medietilstand” får du en status på det norske folks medievaner, basert på tall fra Kantars medieundersøkelser. [Feb 2022] Se opptak av Kantars Medietrender 2022
 

Island: Mediernas intäkter föll 2020

Under 2020 föll mediernas intäkter på Island med 6 %, rapporterar isländska statistikcentralen Hagstofa  Íslands. De totala intäkterna uppgick till 25,1 miljarder ISK, varav användarbetalningar stod för den största delen med ISK 15,1 miljarder, medan intäkter från reklam och sponsring var ISK 9,3 miljarder. Reklamintäkterna för inhemska medier föll med 16 %. Annonsinvesteringarna i utländska medier minskade med samma andel. [Feb 2022] Isländska statistikcentralen om medieintäkter 2020 på engelska | På isländska: Tekjur media 2020
 

Island: Barn och sociala medier

Nästan alla isländska barn i åldern 9–18 år använder YouTube. Bland de yngre följer Snapchat och TikTok, som sju av tio använder, och bland de äldre Snapchat och Instagram, som nio av tio använder. Så gott som alla (95-100 %) har en egen mobiltelefon. Det visar en isländsk rapport om barns användning av sociala medier och tillgång till mobil, surfplatta, egen tv, osv. Rapporten, den första i en serie av sju, baserar sig på en studie från Islands universitet och mediemyndigheten Fjölmiðlanefnd. Studien ska upprepas med två-tre års mellanrum. [Feb 2022] Läs rapporten på isländska: Börn og netmiðlar
 

Danmark: Medieudviklingen 2021 – om danskernes brug af elektroniske medier

DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier er landet. Medieudviklingen 2021 dykker bl.a. ned i tv- og streamingmarkedet, danskernes samlede lydforbrug på tværs af YouTube, podcasts og lydbøger samt hvad der især trigger en hård tone på sociale medier. [Jan 2022] Medieudviklingen 2021
 

Norge: Kulturstatistikk 2020

Statistisk sentralbyrås rapport Kulturstatistikk ger en samlad översikt över tillgänglig statistik för olika kulturområden. Text, grafer och tabeller beskriver utvecklingen för bland annat bibliotek, biografer, tidningar, tidskrifter, radio och tv i Norge. [Jan 2022] Kulturstatstistikk 2020
 

Danmark: Nyhedsabonnenement – Kort Nyt fra Kulturministeriet

Der er stor forskel i adgangen til nyheder genom Kulturministeriet har offentliggjort en analyse om, hvor stor en andel af befolkningen, der har adgang til trykte aviser, netaviser eller nyhedssider via et abonnement. Analysen har også set på forskellige befolkningsgruppers abonnementsbaserede adgang. F.eks. har 50 % af de, der har en husstandsindkomst på mindst 450.000 kroner, et abonnement. For personer med en husstandsindkomst på under 150.000 kroner drejer det sig om 12 %. Rapporten er baseret på Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse. [Jan 2022] Kort Nyt: Nyhedsabonnementer
 

Norge: Utviklingstrekk i bokmarkedet

I Norge minskar omsättningen för bokbranschen sedan 10-15 år. Däremot ökar bredden i antal titlar liksom försäljningen av norsk litteratur. Det visar rapporten Utviklingstrekk i bokmarkedet som analyserar såväl ekonomisk utveckling som utgivning, ägarstruktur, digitalisering och förändrade medievanor. Undersökningen är gjord på uppdrag av Bokhandlerforeningen och Forleggerforeningen och syftar bland annat till att skapa ett kunskapsunderlag i arbetet med en norsk boklag (boklov). [Jan 2022] Läs rapporten hos Forleggerforeningen
 

Finland: TV-året 2021

Under 2021 minskade tv-tittandet i Finland från 167 till 163 minuter, enligt Finnpanels årsrapport. Men eftersom tittandet på strömmad tv ökar så växer ändå det totala tittandet. Under 2021 tittade finländarna mer än 3,5 timmar på linjär och strömmad tv sammanlagt, motsvarande en ökning på 10% under fem år.  [Jan 2022] Basdata 2021 på engelska | Rapport på engelska: TV viewing in Finland 2021 (TV Year 2022)Rapport på finska: Television katselu Suomessa 2022 
 

Sverige: TV-året 2021

Tittandet på online video ökar och blir en alltmer dominerande del av tittandet, i synnerhet bland 70-talister och yngre, visar MMS tv-data för 2021. Det linjära tittandet, som ökade under 2020, är dock återigen på nedgång. [Jan 2022] Ladda ner MMS Årsrapport 2021
 

Europa: De 100 största tv- och strömningsaktörerna – ägande och marknadskoncentration

Det europeiska audiovisuella observatoriet har granskat den europeiska AV-industrin. En ny rapport listar de 100 största aktörerna (med Sky, ARD och Netflix Europe i topp), beskriver de största företagen och utforskar ägarkoncentration, intäkter efter ägarursprung, betal-tv-abonnemang, SVOD-abonnemang, antal tv-kanaler och on-demand-tjänster, med mera. Topplistorna kan laddas ner i excel-format. [Jan 2022] Top players in the European audiovisual industry – ownership and concentration / 2021 Edition
 

Norden: Så finansieras kulturen i de nordiska länderna – likheter och skillnader

Kulturanalys Nordens senaste rapport kartlägger likheter och skillnader i offentlig finansiering av kultur (inklusive medier) i de nordiska länderna. Utgångspunkten är att belysa kulturpolitiken som en del av den nordiska välfärdsmodellen. Resultaten visar att offentlig finansiering är ett centralt inslag i kulturpolitiken i hela Norden, men med skillnader mellan länderna i balansen mellan offentlig och privat finansiering. Digitaliseringens konsekvenser, som blivit tydligare under coronapandemin, är en utmaning för kulturpolitiken i alla länder. [Jan 2022] Läs rapporten på engelska: Cultural policy in the Nordic welfare states: aims and functions of public funding for culture
 

Sverige: Antalet ljudböcker för barn ökar, barn i bokslukaråldern lyssnar mest

I Sverige produceras ungefär lika många ljudböcker för barn som tryckta barnböcker, en utveckling som skett de senaste åren. Det är en stor skillnad från vuxenlitteraturen, där de tryckta titlarna är mångdubbelt fler än ljudböckerna. Barn i bokslukaråldern lyssnar mest, klart mer än vuxna. Det visar en kartläggning av ljudboksmarknaden för barn, utförd på uppdrag av Svenska förläggarföreningen. Resultaten bygger bland annat på en datainsamling från de tre största bokströmningstjänsterna i Sverige (BookBeat, Nextory och Storytel) för perioden 2018–2020. [Jan 2022] Barnlitterära strömningar. Om ljudböcker för barn
 

Norge: Digitalisering skapar utmaningar för kultur- och mediemångfald

Hur har digitaliseringen påverkat medie- och kultursektorn? Vad betyder utvecklingen för de medie- och kulturpolitiska målen om mångfald, det vill säga att upprätthålla och stärka en mångfald av röster, innehåll och uttrycksformer samt en mångsidig medie- och kulturkonsumtion demografiskt? Den norska boken Mangfold i spill – med fokus på lokalpress, bok och bibliotek, film och bio samt museum – visar hur digitaliseringen gjort mångfald till en mer komplex utmaning. Bakom boken står forskningsprojektet Digitization and Diversity. Potentials and Challenges for Diversity in the Culture and Media Sector (DnD). [Jan 2022] Mangfold i spill. Digitalisering av kultur og medier i Norge (open access)

 

2021


Danskernes brug af nyhetsmedier 2021

Flere dansker bruger de traditionelle medier fra de store danske nyhedsbrands. Blandt andet er brugen af tv-nyheder og onlinenyheder fra tv-kanalerne steget med 5 procentpoint i forhold til 2020. I aldersgruppen 18–24 år er stigningen på op mod 10 procentpoint. Det viser den årlige rapport, Danskernes brug af nyhedsmedier 2021, fra Roskilde Universitet, som er en del af den internationale undersøgelse Reuters Digital News Report 2021. [Dec 2021] Danskernes brug af nyhedsmedier 2021  |  Läs Nordicoms artikel som lyfter de nordiska resultaten i Digital News Report 2021
 

Nye tall: Nedgang i inntektene for de fleste av mediekonsernene i Norge

For åtte av ti av de største mediekonsernene i Norge gikk inntektene ned i 2020. Unntaket er aviskonsernet Polaris, som eide langt flere aviser i 2020 enn i 2019. Også Gyldendal økte inntektene i fjor, i hovedsak på grunn av vekst i nettbutikken til ARK og økte inntekter fra lydbokstrømming, ifølge ny oversikt fra medienorge.  [Dec 2021] Se medienorges oversikt over største mediekonsern i Norge og mediekonsernenes økonomiske utvikling
 

Tillståndet för svensk journalistik: Reklamintäkter minskar, fler läsare betalar, "vita fläckarna" blir inte fler

Varje år gör Institutet för Mediestudier en genomlysning av tillståndet för svensk journalistik. Årsboken 2021 handlar om hur digitaliseringen och förändringarna på annonsmarknaden utmanar medieföretagen. Bland resultaten: annonsintäkterna minskar, men samtidigt ökar läsarnas vilja att betala för journalistik och antalet lokalredaktioner består. [Dec 2021] Medieinstitutets årsbok – tillståndet för journalistiken 2021
 

Skandinavisk rapport: Fortsatt tillväxt för strömmade tjänster

Deloitte har presenterat sin årliga studie om digital konsumtion i världen. En delrapport med fokus på Skandinavien – Danmark, Norge och Sverige – visar bland annat hur strömningsmarknaden fortsätter expandera. Sju av tio invånare (68%) har tillgång till minst en betald strömningstjänst (SVOD), upp med 8 procentenheter från förra året. Över hälften (56%) har tillgång till Netflix. Även podcast växer: 15 procent lyssnar till podcast dagligen, jämfört med 9 procent 2020. Studien genomfördes i augusti 2021 med 4000 respondenter i åldern 18–75 år. [Dec 2021] Deloittes 2021 Digital Consumer Trends: The Scandinavian Cut
 

Norska mediemarknaden 2020: Medierna tappade nästan en miljard i annonsintäkter

Under pandemiåret 2020 minskade norska mediers annonsintäkterna med en miljard norska kronor, motsvarande 11 procent. Under de senaste åtta åren är tappet nästan 40 procent. En viktig orsak är Google och Facebook som tar allt större andel av reklammarknaden. Det framkommer i Medietilsynets rapport om medieekonomin i norska medier 2016-2020. [Dec 2021] Norsk medieøkonomi 2016-2020
 

Norge: Utredningar om mediestöd samt NRK:s bidrag till mediemångfald presenterade

På uppdrag av Kulturdepartementet har Medietilsynet genomfört två utredningar. I mediestödsutredningen föreslår myndigheten nya stödordningar, bland annat för lokalradiojournalistik och nationella nischmedier. I NRK-utredningen sätter Medietilsynet särskilt fokus på NRK:s digitala utbud av nyheter och aktualitetsprogram och ser i nuläget inget behov av att begränsa NRK. Rapporterna utgör kunskapsunderlag för mediepolitiken år 2023-2026. [Dec 2021] Läs rapporten om det norska mediestödet  |  Läs rapporten om NRK:s bidrag till den norska mediemångfalden
 

Finska mediemarknaden 2020: Uppåt för digital reklam, tv och digitala ljudmedier

Internetreklamen i Finland ökade med 15 procent under 2020. Därutöver växte enbart två mediekategorier: tv-industrin (+2 %) som stärktes av framgången för strömningstjänster, samt inspelade ljudmedier (+4%), där digitala strömmade tjänster som Spotify ingår. Det totala värdet på den finska mediemarknaden 2020 minskade med tre procent, visar tal från finska Statistikcentralen. [Dec 2021] Statistikcentralen: Massmediemarknaden minskade år 2020
 

Norsk rapport om innvandrernes mediebruk under koronapandemien

En ny rapport viser at innvandrere i Norge foretrakk å lese nyheter fra de etablerte norske mediene da de skulle orientere seg om koronasituasjonen. Den kvalitative studien har kartlagt hvordan et utvalg på 60 innvandrere brukte mediene under pandemien, hvordan og hvor de fikk informasjon om pandemien og om mediebruken deres endret seg underveis. Studien er gjennomført av Rambøll på oppdrag fra Medietilsynet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. [Nov 2021] Les rapporten om innvandrernes mediebruk under koronapandemien hos Medietilsynet
 

Danskernes læsevaner er blevet mere digitale, viser Bogpanelets årsrapport

Bogpanelets årsrapport, Bogen og litteraturens vilkår 2021, præsenterer nye tal på udviklingen inden for alt fra forlagenes omsætning til danskernes bibliotekslån og læsevaner. Den viser, at nedlukningerne i marts og december 2020 forstærkede den digitale udvikling inden for danskernes bogkøb, bibliotekslån og læsning. Særligt netlydbogen oplever endnu et år med store stigninger i antallet af biblioteksudlån og større andel af forlagenes omsætning. [Nov 2021] Bogen og litteraturens vilkår 2021 
 

Statistikcentralen: Allt fler finländare tar del av nyheter på nätet

Nyheter och underhållning på nätet lockar allt fler, tidningarnas och tv-bolagens webbsidor får störst publik, och it-kostnader utgör nu den största delen av de finländska hushållens mediekostnader. Det är något av innehållet i en artikel från finska Statistikcentralen, som på basis av egen mediestatistik analyserar hur den ökande användningen av internet förändrat det finska mediefältet och finländarnas mediekonsumtion. [Okt 2021] Läs artikeln på engelska eller finska i Statistikcentralens tabelldatabas för mediestatistik (under sektionen: Internet, sociala medier och spel)
 

Lagarna som ska skydda mot skadligt innehåll på videodelningsplattformar

Enligt det europeiska AV-direktivet ska videodelningsplattfomar skydda barn från skadligt innehåll. De ska också skydda allmänheten mot uppmaningar till hat, våld och terrorism. Reglerna tillkom hösten 2018 och har sedan dess införlivats i nationella tv-lagar och annan relevant lagstiftning i de olika länderna. Europeiska audiovisuella observatoriet har kartlagt regelverken land för land, bland annat Danmark, Finland, Sverige och Norge. [Okt 2021] Mapping report on the rules applicable to video-sharing platforms
 

Så vill EU reglera techjättar och sociala medier

EU-kommissionen vill genom två lagförslag skärpa reglerna för digitala plattformar. Förslagen, som presenterades i slutet på 2020 och kallas Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA), ska öka transparensen och ansvarsreglerna för vad som publiceras på plattformarna. Förslagen ska också bidra till en öppen digital marknad för alla aktörer. I en ny rapport reder det Europeiska audiovisuella observatoriet ut vad lagförslagen handlar om. [Okt 2021] Unravelling the Digital Services Act Package (här finns även fem inspelade webbinarier som ligger till grund för rapporten)
 

Svenskarna och internet 2021

Internetstiftelsens årliga studie om svenska folkets internetvanor är här.  Årets rapport visar hur livet på nätet nu är en självklar del av vardagen för nästan alla, samtidigt som digitaliseringen också har en baksida i form av näthat, brott och en utbredd oro. Mediekonsumtionen är till stor del digitaliserad, men traditionell radio och böcker är fortsatt populära. [Okt 2021] Svenskarna och internet 2021  |  Kapitlet om medietjänster och nyhetskonsumtion
 

Sju av tio toppnyheter handlade om corona, visar svensk studie

I början av pandemin - från det att WHO deklarerade att spridningen av covid-19 var en ny pandemi och flera veckor framåt - handlade 70 procent av artiklarna på Aftonbladets, DN:s och SVT:s startsidor på webben om coronapandemin. Under en längre period (fram till april 2021) handlade en fjärdedel av artiklarna om pandemin. Det visar en forskningsrapport från JMG, Göteborgs universitet. [Okt 2021] Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin
 

Ny statistik jämför telekommarknaderna i Norden och Baltikum 2020

Den årliga nordisk-baltiska telekomrapport är publicerad. Här finns jämförbar statistik för mobiltelefoni, bredband och tv-tjänster i de fem nordiska länderna plus Estland, Lettland och Litauen. Rapporten är ett samarbete mellan de nationella telekommyndigheterna i respektive land. [Sep 2021] Läs rapporten och nyheterna från de nationella myndigheterna:

Mediernes udvikling i Danmark 2021

Danskernes forbrug på digitale medier som streaming af tv-indhold, brug af mobil og brug af internettet via en computer stiger. Samtidig tager Google, Facebook og LinkedIn en stadigt større andel af annonceomsætningen i Danmark. Det viser den årlige rapportering om mediernes udvikling, der udgives af Kulturministeriet. [Sep 2021] Mediernes udvikling i Danmark 2021
 

Danskernes brug af sociale medier i 2021

Ny analyse fra Kulturministeriet sætter fokus på udviklingen af danskernes internetbrug og sociale medier. Den viser at blandt de 15-24-årige nyhedsbrugere på internettet er sociale medier den kilde til nyheder, flest nævner. Sammenlignet med andre aldersgrupper bruger de unge langt oftere sociale medier som indgang til nyheder på nettet. Rapporten viser også at befolkningen har i gennemsnit en profil på fire sociale medier. De 19-34-årige er helt oppe på seks profiler. [Sep 2021] Internetbrug og sociale medier 2021  |  Kulturministeriets nyhed: Sociale medier er de unges primære kilde til nyheder på internettet
 

Ungar & medier-rapporten: Användningen av sociala medier ökar markant

Användningen av mobil och sociala medier ökar bland barn och unga i Sverige. Samtidigt upplever allt fler att man ägnar för mycket tid åt mobilen och sociala medier. För nyheter om pandemin uppger barnen att etablerade nyhetsmedier som SVT, Aftonbladet och TV4 varit viktiga källor. De litar också mer på etablerade medier (SVT, TV4 och SR i topp) än på nyheter och information från sociala medier och influerare. Det är några resultat från Statens medieråds undersökning Ungar & medier 2021, som beskriver medievanor och attityder kring medier hos barn i Sverige, 9–18 år. [Sep 2021] Ungar & medier 2021   |  Pressmeddelande om Ungar & medier 2021
 

Ta del av nordisk statistik om barn och unga

Nordiska ministerrådet har publicerat jämförbar statistik och korta beskrivningar om barn och unga i Norden. Indikatorer visar hur långt den nordiska regionen har kommit men pekar också på utmaningar när det gäller demografi, familj och vård, hälsa, utbildning, arbetsmarknad och inkomst, samt fritid och kultur. [Sep 2021] Ladda ner Nordic Children and Young People 2021 från NordPub
 

Friheten på nätet minskar för elfte året i rad – men ökar på Island och i Estland

Friheten på nätet fortsätter minska i världen, enligt Freedom House årliga granskning av nätfriheten. I årets rapport ingår 70 länder, motsvarande nästan 90 procent av världens internetanvändare. Från Norden och Baltikum ingår Island och Estland, som är de två länder där nätfriheten är som störst och dessutom ökar för tredje året i rad. I botten på listan ligger Kina. Störst försämring har skett i Myanmar, Belarus och Uganda. [Sep 2021] Freedom on the Net 2021  |  Om nätfrihet på IslandOm nätfrihet i Estland
 

Flest internetanvändare i Nordens huvudstäder, visar europeisk undersökning

Nästan alla  (95–98%) vuxna invånare i de nordiska huvudstadsregionerna använder internet dagligen. Först kommer Island, följt av huvudstadsregionerna i Norge, Finland, Danmark och Sverige. Därmed ligger Norden i topp när Eurostat presenterar jämförande statistik för internetanvändning på regional nivå inom EU, plus data för Norges regioner samt Island. [Sep 2021] Eurostat Regional Yearbook 2021Läs Nordicoms artikel: Nordiska regioner i topp när Eurostat jämför internetanvändning
 

Stora skillnader i medieförtroende i Europa

Förtroendet för sociala nätverksplattformar är på sin lägsta nivå någonsin i Europa. Samtidigt håller sig förtroendet för radio, tv och tryckt press stabilt. Detta enligt EBU:s rapport Trust in Media som utforskar europeernas förtroende för medier och nyheter. Resultaten bygger på data från EU-kommissionens undersökning Standard Eurobarometer no 94 och Reuters Institutes Digital News Report. Upprätta ett gratis login på EBU:s sajt och ta del av rapport och data. [Sep 2021] Trust in Media 2021 hos EBU
 

Ny rapport om svenskarnas mediekonsumtion 2020

Med pandemin ökade behovet av både nyheter och underhållning. Det ledde till att svenskarnas dagliga medietid under 2020 ökade med en timme jämfört med 2019. Det visar Myndigheten för press, radio och tv i rapporten Medieutveckling 2021 – Mediekonsumtion. Den baserar sig bland annat på data från Mediebarometern, Nordicoms årliga undersökning av svenskarnas medievanor. [Sep 2021] Läs om mediekonsumtionsrapporten på myndighetens webb
 

Män fortfarande i majoritet i nyhetsflödet – i världen och i Norden

Män dominerar nyhetsflödet. Av de personer som syns i världens medier är endast en fjärdedel kvinnor. I de fem nordiska länderna är andelen runt en tredjedel (från 33% i Finland och Norge till 41% på Grönland). Det visar den internationella studien Global Media Monitoring Project som granskat hur kvinnor och män skildras i nyhetsflödet under en dag i 116 länder. Studien genomförs vart femte år och rapporten är den sjätte i ordningen. Flera av de nordiska länderna har även publicerat nationella rapporter. [Aug 2021] Läs den globala rapporten Who Makes the News? (inklusive landrapporter från Danmark, Finland, Grönland, Island, Sverige)  |  Läs Nordicoms nyhet om de nordiska resultaten och rapporterna
 

Svenska mediers annonstapp det största på ett decennium

Under tio år har reklamintäkterna till journalistiska medier minskat med en halv miljard kronor om året. Och under coronakrisen 2020 blev annonstappet det största sedan finanskrisen 2008. Det visar IRM i studien Journalistik & Reklam, som gjorts på uppdrag av Institutet för mediestudier. Rapporten innehåller också en prognos för de kommande åren. Vänder journalistikens reklamintäkter uppåt igen? [Aug 2021] Ladda ner IRM:s rapport och se seminariet hos Institutet för mediestudier
 

Børn har svært ved at spotte influencer-reklamer, viser dansk undersøgelse

To undersøgelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at især børn, men også voksne, har svært ved at identificere kommercielt indhold på sociale medier. Særligt de 6-8 årige har svært ved at identificere influencer-reklamer. Her forstår hele 47 pct. ikke, at indholdet er en reklame. [Juni 2021] Læs artikeln: Consumers benefit from visually salient standardized commercial disclosures on social media
 

Medietilsynet: Slik gikk det med mediene under koronapandemien

Både aviser, radio- og tv-kanaler hadde lavere annonseinntekter i 2020 enn i 2019, viser nye rapporter fra Medietilsynet i Norge. Lokalavisene var den gruppen aviser som tapte mest. Nasjonale løssalgsaviser var den eneste gruppen som økte annonseinntektene. [Juli 2021] Økonomien i norske aviser 2016–2020 og Koronapandemiens effekt på medienes økonomi 2019–2020
 

Pandemin påverkade svenskarnas kulturvanor

Fram till år 2019 kännetecknades kulturvanorna i Sverige av stabilitet, men under 2020 påverkade pandemin invånarnas kulturvanor. Inte oväntat minskade besöksaktiviteter som konserter och bio mest. Den  vanligaste  aktiviteten  var  att  lyssna  på  musik,  vilket  97  procent  gjorde minst  någon  gång,  följt  av  att  92  procent  såg  på  film  och 81  procent  läste  någon  bok. [Juni 2021] Kulturvanor i Sverige 2020 från Myndigheten för Kulturanalys
 

Brexit fick tv-kanalerna att lämna Storbritannien

Efter brexit är Nederländerna, Luxemburg och Spanien de största naven för kanaler med tv-sändningar riktade mot annat EU-land. En sammanställning från European Audiovisual Observatory visar att många tv-bolag har flyttat sina sändningslicenser från Storbritannien för att kunna fortsätta sända under AVMSD-regelverket. [Juni 2021] Audiovisual media services in Europe: Supply figures and AVMSD jurisdiction claims
 

Mediers samhällsvärde och oberoende spelar stor roll för förtroendet

SOM-institutets aktuella forskningsantologi Ingen anledning till oro (?) bjuder på fyra mediekapitel – om faktorer som påverkar svenskarnas medieförtroende, om ökad läsning av ljudböcker, om biblioteken som står sig fortsatt starka, och om fragmenterade nyhetspubliker. [Juni 2021] Läs mer om och ladda ner: Ingen anledning till oro (?)
 

Svenska trender 1986–2020, årlig statistikrapport från SOM-institutet

Trendrapport om medietrender, samhällstrender och politiska trender baserade på data från SOM-institutet. På medieområdet ingår tidserier över tidnings- och bokläsning, användning av radio, tv och internet, tekniktillgång och förtroende för radio/tv och dagspress. [Juni 2021] Ladda ner Svenska trender 1986-2020 (PDF 6,3 MB)
 

Digital News Report 2021: Finland leder i medieförtroende, Norge i betalningsvilja

I Norden uttrycker invånarna ett högt förtroende för nyhetsmedierna. I världstoppen ligger Finland, med 65 procent av befolkningen som har förtroende för medierna. När det gäller att betala för nyheter på nätet, är Norge etta (45% av befolkningen betalar för digitala nyheter), följt av Sverige (30%) och Finland (20%). Det visar Digital News Report 2021 från Reuters Institute of Journalism som jämför digital nyhetskonsumtion i 46 länder. [Juni 2020] Digital News Report 2020  |  Läs Nordicoms nyhet om de nordiska resultaten
 

Hvordan bruker nordmenn digitale nyheter? (Digital News Report)

Her presenteres Norges funn fra Reuters Institute Digital News Report 2021 (se ovenfor) med fokus på seks tema: Betaling for nyheter, tillit, nyhetsbruk og podkast, lokale nyheter, samt desinformasjon og falske nyheter. [Juni 2021] Nyhetsbruk. Nordmenns bruk av digitale nyheter 2021
 

Digital nyhetskonsumtion Finland (Digital News Report)

Rapporten Uutismedia verkossa 2021 analyserar konsumtionen av digitala nyheter i Finland, baserade på resultaten i Digital News Report 2021 från Reuters Institute (se ovan). [Juni 2021] Pressmeddelande på svenska om den finska Digital News Report-analysen (PDF) | Pressmeddelande på finska om Uutismedia verkossa 2021
 

Nästan hälften av danskarna oroar sig för falska nyheter

I rapporten Medietillid, fake news og fakta-tjek undersöks danskarnas förtroende för nyheter. Här framgår att två tredjedelar av danskarna har förtroende för de medier de själva följer, knappt hälften oroar sig över att falska nyheter hindrar dem från att få veta vad som sker och sex av tio tror att det finns danska medier som medvetet publicerar falska nyheter. Rapporten ingår i Kulturministeriets Rapportering om medienes udvikling i Danmark. [Juni 2021] Medietillid, fake news og fakta-tjek  |  Läs Kulturministeriets pressmeddelande
 

Mediepolitiken 2021 – aktuellt om mediepolitiken i Sverige och EU

Myndigheten för press, radio och tv har publicerat sin årliga rapport om mediepolitik, med en översikt över den svenska och europeiska mediepolitiken. Rapporten beskriver hur regelverken förändras för att ligga i fas med mediernas utveckling och övergången till digital konsumtion. [Juni 2021] Medieutveckling 2021: Mediepolitik
 

Rapporter om kritisk medieförståelse i Norge – om källkritik och marknadsföring på nätet, trakasserier på nätet och desinformation

Medietilsynet har undersökt hur det står till med den kritiska medieförståelsen i den norska befolkningen. Resultaten publiceras i temarapporter, varav den senaste handlar om källkritik och förmågan att skilja på kommersiella och redaktionella källor (delrapport 3, maj). Tidigare rapporter handlar om trakasserier på nätet (delrapport 2, april) och falska nyheter och desinformation (delrapport 1, februari). [Juni 2021] Läs Medietilsynets rapporter om kritisk medieförståelse
 

Ny rapport ger marknadsfakta om tv, film och ondemand i Europa

I den årliga Key Trends 2020/2021 summerar det audiovisuella observatoriet i Strasbourg trenderna på tv-, film- och VOD-marknaden i Europa. De största aktörerna blir ännu större, de amerikanska bolagens närvaro i Europa ökar och ekonomin för public service-bolagen försvagas är några drag som framkommer. [Maj 2021] Läs Key Trends 2020/2021
 

Vilka grupper tar inte del av nyheter och samhällsjournalistik?

Personer som sällan tar del av nyheter är yngre, mindre intresserade av politik och har lägre förtroende för andra människor och medier, enligt en studie från Medier & demokrati, en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning. Studien baserar sig på data från SOM-institutet. [Maj 2021] Läs rapporten Sällananvändare av nyheter
 

Den store podrapporten 2021 – om podkastlytting i Norge

Rapporten er en årlig undersøkelse om podkastlytting i Norge. Den ble første gang utgitt i 2020. Hensikten med rapporten er å gi et bilde av lytteomfang og vaner, drivere og barrierer for lytting, forretningsmodeller og reklameeffekt, samt fremtidig vekst for podkast. Podrapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Norstat, Bauer Media, NRK og Schibsted. [Maj 2021] Les Podrapporten og se webinaret
 

Poddindex årsrapport 2020 – om podcastlyssnandet i Sverige

Årsrapport Poddindex och Poddlyssnande 2020 visar på uvecklingen för några av Sveriges mest populära poddar och hur pandemin påverkade lyssnandet under 2020. Rapporten, som ges ut för tredje året, baseras på data från Poddindex (teknisk räckvidd) och kompletteras med data om poddlyssnandet som mäts genom ORVESTO Konsument (individers lyssnande). Rapporten gavs ut i mars av Kantar Sifo. [Maj 2021] Årsrapport Poddindex och Poddlyssnande 2020
 

Sex av tio danskar har tillgång till Netflix

Danskarna har i genomsnitt tillgång till tre betalda strömningstjänster. Störst är Netflix, som sex av tio (60%) uppger sig ha tillgång till. Samtidigt har två av tio (19%) inte någon betald strömningstjänst. Kulturministeriets rapport Kort Nyt - Streamingtjenester kartlägger befolkningens kännedom om, tillgång till, betalning för och nöjdhet med strömmade tjänster. [Maj 2021] Rapporten Kort Nyt – Streamingtjenester  | Kulturministeriets pressmeddelande om rapporten
 

De nordiska länderna toppar i medieförtroende visar Eurobarometern

Nordborna har högst förtroende för radio och tv i Europa. De ligger också i topp vad gäller förtroende för dagspress och tidskrifter (written press). Det visar en ny Eurobarometerundersökning, som även innehåller data om medieanvändning (Danmark, Finland och Sverige). Ett metodskifte på grund av pandemin gör att resultaten inte är helt jämförbara med tidigare år. Mediedata presenteras i Data Annex och Media report: eb94_media_in_use. [April 2021] EU-kommissionens Standard Eurobarometer no. 94  |  Tabeller i Nordicoms databas - filtrera på "Norden" och "Alla medier"
 

Ny rapport om läsvanor och läsningens betydelse

Danska Bogpanelet har gett ut en rapport om aktuell forskning om läsning. I fokus är läsvanor hos barn, unga och vuxna, hur läsning påverkas av digitaliseringen, och anledningar till att människor läser. Rapporten jämför med läsvanor i Norge och Sverige och pekar på en liknande utveckling för läsandet. [April 2021] Läs nyheten hos Slots- og KulturstyrelsenLadda ner pdf: Pejlemærker i aktuel forskning om læsning (794 KB)
 

Lokalmedier tappar stort i omsättning visar dansk rapport

Medan det går uppåt för tv- och filmbranschen, minskar intäkterna för skrivna nyhetsmedier. Särskilt utsatta är de lokala och regionala nyhetsmedierna. Detta enligt en rapport från Kulturministeriet som analyserar omsättning och sysselsättning i den danska mediebranschen under perioden 2016–2019.  [April 2021] Läs: Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder  |  Kulturministeriets pressmeddelande om rapporten
 

Norsk mediekonsumtion 2020: Mer strömmat och mer nyheter

Förra året ökade strömmade tjänster kraftigt samtidigt som nedgången för linjär tv stannade upp. Även tidningsläsningen ökade, drivet av att fler läste tidningen på nätet. Dessutom var intresset för nyheter totalt sett större än någonsin. Det visar Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrås årliga undersökning av norrmännens mediekonsumtion. [April 2021] Norsk mediebarometer 2020Artikel: Mer tid til strømming og spill i koronaåretArtikel: Flere fulgte med på nyheter i 2020 | Läs Nordicoms artikel om de norska resultaten
 

EU-kommissionen med lagförslag om artificiell intelligens (AI)

Nya EU-regler och åtgärder ska stärka säkerheten och öka förtroendet för artificiell intelligens. Europeiska kommissionen har lanserat EU:s första rättsliga ramverk för AI samt en ny samordnad  plan med medlemsländerna. [April 2021] Kommissionens pressmeddelande: Europa rustat för den digitala tidsåldern
 

Norden fortsatt bäst på pressfrihet - men dyster bild globalt

För femte året i rad toppar Norge det årliga pressfrihetsindexet från Reportrar utan gränser. Finland är tvåa, Sverige har klättrat en placering till tredje plats och passerar Danmark som halkat ner till fjärde plats. Samtidigt minskar antalet länder där pressfriheten anses bra. Indexet visar hur oberoende journalistik helt eller delvis blockeras i 132 länder. [April 2021] Läs mer om resultaten på svenskaPressfrihetsindex 2021: rankning  |  Läs Nordicoms artikel med fokus på Norden
 

Avisåret 2020  i Norge: Inga nedlagda tidningar i pandemins spår

I rapportserien Avisåret dokumenterar och analyserar medieforskare Sigurd Høst utvecklingen på den norska dagspressmarknaden under 30 år: antal tidningar, upplagor och ägarkoncentration. I årets rapport undersöker Høst bland annat pandemins påverkan på tidningslandskapet, nya regler för upplageberäkning samt diskuterar olika mått och metoder för att kartlägga tidningsmarknaden och kvaliteten på statistiken. [April 2021] Här finner du Avisåret 2020
 

Danskarna lägger allt mer pengar på strömmade medier

De danska hushållens kostnader för strömmade medier växer. Utgifterna för textmedier som tidningar, tidskrifter och böcker har däremot minskat under en lång period. Kulturministeriets rapport "Forbrug" analyserar data från Danmarks Statistiks Forbrugerundersøgelse 1994-2019. [April 2021] Läs rapporten: Forbrug
 

Kantar i Norge: Medietrender 2021

Mediebruken ble sterk påvirket av koronapandemien, men hvilke utviklingstrekk var kortvarige og hvilke medievaner tar vi med oss videre? I dette foredrag om ”Rikets medietilstand” får du en status på det norske folks medievaner, basert på tall fra Kantars offisielle leser-, lytter- og seertallsmålinger, samt øvrige medieundersøkelser. [April 2021] Last ned presentasjon og se opptak av Kantars Medietrender 2021 i mars
 

Sverige och Danmark toppar internationell mätning av mediernas villkor

Forskningsprojektet Media for Democracy Monitor har undersökt hur nyhetsmedier i 18 länder uppfyller sin demokratiska roll. Mätningen bygger på 30 indikatorer som mediemångfald, informationsfrihet och journalistisk professionalism. Listan toppas av Sverige och Danmark med 72 respektive 71 poäng av 90 möjliga. Landrapporterna finns på MDM:s webb och senare i vår publiceras resultaten i en publikation från Nordicom. [April 2021] Ta del av resultaten i Media for Democracy Monitor 2021Läs den tidigare utgåvan av publikationen från 2011
 

Nyhetskonsumtionen på Island

En ny artikel analyserar islänningarnas nyhetskonsumtion och jämför med nyhetsvanorna i andra nordiska länder. Artikeln baseras på en undersökning från 2017 och ingår i Nordicom Review:s specialnummer om mediesystemen i Nordens små länder och regioner.  [April 2021] News Consumption Patterns in Iceland  |   Artiklar om Åland, Sápmi, Grönland, Färöarna, Island
 

Dansk rapport: Google och Facebook utmanar konkurrensen för online-reklam

Google har världens mest använda sökmotor och är samtidigt den största leverantören av den tekniska infrastrukturen för att köpa, sälja och visa annonser på nätet. Både Google och Facebook utmanar konkurrensen på den växande marknaden för onlinereklam. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i ett pressmeddelande om en ny rapport utförd av KMPG. [April 2021] Läs rapporten: Online reklame i Danmark
 

Så påverkade pandemin Nordens film- och tv-industri

Den audiovisuella industrin i Norden visade sig motståndskraftig mot pandemin, visar en ny undersökning. På uppdrag av Nordisk Film & TV fond har Handelshøyskolen BI kartlagt de ekonomiska följderna av coronaåret 2020, vilka åtgärder som genomförts i de nordiska länderna och hur såväl restriktioner som ekonomiskt stöd fallit ut. Rapporten utgår från 155 projekt (spelfilmer, biodokumentärer och dramaserier). Hårdast drabbade av restriktionerna blev dramaserier för tv, men enbart 2 procent av samtliga projekt i studien ställdes in. [Mars 2021] Läs rapporten på engelska: Nordic Mission Possible
 

Två av tre länder införde restriktioner för medier under 2020

Under pandemiåret 2020 förvärrades hoten mot yttrande- och mediefrihet i världen. Bland annat införde två tredjedelar av alla länder begränsningar för press- och mediefriheten, visar Democracy Report 2021, den senaste årsrapporten från V-Dem (Varieties of Democracies) som mäter mänskliga rättigheter, medborgerliga friheter, media och politiska institutioner. Forskningsinstitutets datamaterial är världens största om demokrati. [Mars 2021] Democracy Report 2021 | Om V-Dem Institute
 

Nordvision satsar på tv-drama för barn

Faktaområdet och drama för barn, unga och vuxna är tillsammans de största samarbetsområdena inom Nordvisionssamarbetet. Nu kommer en stor satsning på tv-drama för barn, där de nordiska public service-bolagen ska samproducera 14 serier varje år. Det skriver Nordvision i sin årsrapport för 2020. [Mars 2021] Nordvisions årsrapport 2020
 

Spotify tar nästan 90 procent av musikförsäljningen på Island

Under 2019 ökade musikförsäljningen på Island för fjärde året i rad. Tillväxten beror helt på det ökande intresset för strömmad musik. Spotify dominerar och står för 90 procent av den totala musikförsäljningen och 98 procent av den strömmade musikförsäljningen. Det rapporterar den isländska statistikcentralen Hagstofa Íslands i ett pressmeddelande. [Mars 2021] Isländska statistikcentralens pressmeddelande om musikförsäljningen 2019
 

Radiolyssnandet i Finland 2020 / Radiovuosi 2021

Under vårens corona-nedstängning minskade radiolyssnandet i Finland, men återgick senare till normala nivåer. Det visar Finnpanels presentation av radioåret 2020, som finns på engelska och finska på Finnpanels webb under Press Releases / Tiedotteet. Här finns också inspelade presentationer på finska. [Feb 2021] Radio listening in Finland 2020 (web) | Radio listening in Finland 2020 (PDF, 914 KB) | Radiovuosi 2021: Finnpanelin esitys
 

De största mediebolagen i Europa i ny EBU-rapport

I syfte att beskriva konkurrensmiljön för public service-medier har EBU kartlagt de största kommersiella mediebolagen i Europa. Här presenteras fyra grupper av aktörer – europeiska mediebolag, icke-europeiska mediekonglomerat, europeiska telekombolag samt globala tech-jättar – som listas efter intäkter (totalt och audiovisuellt), lönsamhet osv. Rapporten är gratis att ladda ner, men man ska upprätta ett log-in på EBU:s sajt. [Feb 2021] Rapporten Public Service Media's Competitive Environment på EBU:s webb
 

Ny undersøkelse om kritisk medieforståelse i Norge

Fire av ti nordmenn har kommet over falske nyheter på nett i løpet av det siste året, og halvparten har sett falske nyheter om koronapandemien på nett. De yngste og eldste synes det er vanskeligst å håndtere falske nyheter. Det viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. [Feb 2021] Undersøkelse om kritiskmedieforståelse i den norske befolkningen / Delrapport 1: Falske nyheter og desinformasjon
 

Norsk undersøkelse: Halvparten av 1–5-åringene har tilgang til nettbrett

Norske barn er på nett fra tidlig alder, viser nye tall fra Medietilsynet. Halvparten av ett- til femåringene har tilgang til nettbrett, og av disse har én av tre vært på nett fra ettårsalderen. Småbarn og medier 2020 er en del av Medietilsynets Foreldre og medier-undersøkelse. [Feb 2021] Les Småbarn og medier 2020  |  Les mer om Barn og medier-undersøkelsen
 

Dansk undersøgelse: Børns spillevaner 2020

Børn gamer – de spiller digitale spil – og de gør det ofte. Men hvorfor spiller de, og hvordan ser deres digitale spillevaner egentlig ud? Det kan du få svar på i en ny undersøgelse, som Medierådet for Børn og Unge, DR og Det Danske Filminstitut står bag. [Feb 2021] Læs rapporten Børns Spillevaner 2020 på Medierådet for Børn og Unges hjemmeside  |  Om børns spillevaner på DR's hjemmeside
 

Nordisk rapport: Ökad medieanvändning under pandemin

En fjärdedel av nordborna (18-75 år) har ökat sin mobilanvändning under pandemin. Lika många uppger att de tittat mer på strömmad tv och läst nyheter online. Störst ökning för strömmat finns i Norge, där en tredjedel (34%) säger sig ha ökat sitt tittande. För nyheter online toppar Finland och Norge, där 34 respektive 32 procent säger sig ha läst mer, jämfört med Danmark och Sverige med 22 respektive 21 procent. Det visar en nordisk rapport från Deloitte, som är del i en global studie som genomfördes juni-juli 2020. [Feb 2021] The Global Mobile Consumer Survey: The Nordic Cut
 

Hur påverkas film, tv och nyhetsmedier av AI?

Hur kan AI, artificiell intelligens, påverka mediesektorn – och hur man kan utveckla ett hållbart juridiskt regelverk för framtiden? Det undersöker European Audiovisual Observatory, som är en del av Europarådet i Strasbourg, i en rapport med fokus på film, tv, strömningstjänster och nyhetsmedier. [Jan 2021] Läs rapporten Artificial Intelligence in the audiovisual sector
 

Medietilsynet kartlägger medieanvändning i Norge

Rapporten Mediemangfold i et bruksperspektiv beskriver norrmännens medieanvändning baserat på data från en rad norska undersökningar. Resultaten visar bland annat att de allra flesta följer med i nyhetsflödet. Samtidigt finns en tydlig generationsskillnad runt 45 år: de yngre vänder sig främst till digitala källor medan de äldre främst använder linjära medier. [Jan 2021] Medietilsynets rapport om medieanvändning  |  Om Medietilsynets "Mediemangfoldsregnskap"
 

Tv-tittandet i Finland: TV-året 2021 / Televisiovuosi 2021

Finnpanels rapport om tv-tittandet år 2020 finns på engelska och på finska (på den finskspråkiga sajten finns fler rapporter). Under 2020 ökade tv-tiden, främst under mars-maj då beredskapslagen var på plats. Pandemin ledde till en ökad efterfrågan på nyheter och därmed högre tittartidsandelar för Yle1 och MTV3. / Finnpanelin raportti televisionkatselusta Suomessa 2020 on julkaistu. [Jan 2021] Ladda ner TV Year 2021 via Finnpanels webb  |  Suomeksi: Lue lisää
 

TV-året 2020 i Sverige: Pandemin fick stor effekt på online video

MMS årsrapport för 2020 visar ett tv-år präglat av pandemin, som drivit på tittandet på rörlig bild och omvandlingen mot digitalt. Konsumtionen av online video ökade kraftigt både i tid och antal starter, och även tittartiden på traditionell tv ökade (vilket förklaras av en ökning i åldersgruppen 60 år och uppåt). [Jan 2021] Ladda ner TV-året 2020 från MMS webb
 

Danmark: Hver fjerde dagbladsredaktion og ugeavis er forsvundet på ti år

En ny rapport från Syddansk universitet granskar begreppet nyhetsöknar (också kallat vita fläckar) i ett danskt sammanhang. Rapporten visar på en kraftig minskning av antalet lokalredaktioner, veckoutgivna tidningar (ugeaviser) och journalistanställningar, och diskuterar olika lösningar för att motverka problemet. [Jan 2021] Läs om projektet och ladda ner rapporten: Det sander til - Sådan undgår vi nyhedsørkener i Danmark
 

Medieudviklingen 2020 – om danskernes brug af elektroniske medier

DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier. Læs om blandt andet: Et medieår i coronaens skygge; Kampen om børnenes opmærksomhed; Taleradiomarkedet i opbrud: og Kræsen streamer søger perfekt streaming-match. [Jan 2021] Læs mere om og download Medieudviklingen 2020Läs Nordicoms artikel om DR:s rapport
 

Medievanor på Åland 2020

För första gången sedan 2009 finns ny statistik över ålänningarnas medievanor. Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har undersökt mediekonsumtionen i befolkningen på uppdrag av Ålands Radio och TV. När det gäller nyhetsvanor under coronapandemin har Ålandstidningen varit den största informationskällan, följt av Ålands Radio och TV. [Jan 2021] Medievanor på Åland 2020
 

Ökad medieanvändning i Finland under pandemin – äldre har blivit mer digitala

Finländarnas medieanvändning har ökat och användningen av sociala medier har blivit vanligare. Många pensionärer har börjat använda sociala medier, läsa nyheter på nätet och titta på strömmad tv. Det rapporterar Statistikcentralen i en artikel om medieanvändningen under pandemin. [Jan 2021] Läs artikeln på finska: Median merkitys on kasvanut pandemian aikana – monet ikäihmiset ovat ottaneet melkoisen digiloikan
 

Norsk undersøkelse: Stadig flere betaler for nyheter

Norske medier har i 2020 kunnet vise til trafikkrekorder, med flere brukere og hyppigere besøksfrekvens under korona-pandemien. Samtidig har annonsemarkedet blitt svekket, og betalingsviljen hos brukerne av norske nyhetsmedier blir stadig viktigere for mediehusenes økonomi. Det viser MBLs undersøkelse "Betaling for nyheter". [Jan 2021] Les Undersøkelse om betaling for nyheter 2020 – del 1
 

2020


Datafication of Media (and) Audiences – nytt temanummer från MedieKultur

Den danska forskningstidskriften MedieKulturs nya temanummer handlar om datafiering av medier och användarna. Bland artiklarna: Netflix and the design of the audience; Datafication and the push for ubiquitous listening in music streaming; och The datafication of Public Service Media. [Dec 2020] Läs MedieKultur: The Datafication of Media (and) AudiencesOm tidskriften
 

Kvinnor och nyheter: en översikt över nyhetskonsumtionen i 11 länder – inkl. Finland

Reuters Institute of Journalism har publicerat en rapport om hur kvinnor runt om i världen konsumerar och uppfattar nyheter. Analysen omfattar elva länder, däribland Finland, och bygger på data från Digital News Report och forskning på området. [Dec 2020] Läs rapporten Women and news | Läs landprofilen för Finland
 

Medietilsynet: Eierkonsentrasjonen i det norske avismarkedet øker

Antall medietilbydere i Norge er stabilt. Men eierkonsentrasjonen i avismarkedet øker: Schibsted, Amedia og Polaris kontrollerte 70,7 prosent av opplaget i 2019, mot 66,5 prosent i 2018, konkluderer Medietilsynets status for avsendermangfoldet i mediemarkedet. [Dec 2020] Les rapporten Mediemangfoldsregnskapet 2020– mediemangfold i et avsenderperspektiv  |  Les om Medietilsynets Mediemangfoldsregnskap
 

Svenskarna och internet 2020

Internetstiftelsen gör varje år en studie om svenska folkets internetvanor. Den aktuella rapporten för 2020 beskriver hur svenskarnas digitala liv har förändrats under coronapandemin. [Dec 2020] Läs rapporten Svenskarna och internet 2020  |  Läs Nordicoms artikel om Svenskarna och internet med fokus på mediekonsumtionen
 

Tillståndet för journalistiken: Färre vita fläckar när lokalredaktionerna ökar

Antalet lokalredaktionerna i Sverige minskar inte längre. De har till och med blivit några fler. "Bakom vändningen för den lokala journalistiken ligger både det nya mediestödet för lokaljournalistik och en ökad insikt i de stora mediekoncernerna om betydelsen av den lokala förankringen", säger professor Gunnar Nygren, redaktör för Institutet för Mediestudiers årsbok om journalistikens villkor. [Dec 2020] Läs Medieinstitutets årsbok om tillståndet för den svenska journalistiken 2019/2020
 

Finska mediemarknaden 2019: Tv, radio och internet ökar

Under 2019 ökade omsättningen för tv, radio, fonogram (inkl. Spotify), biografer och internetreklam, men minskade för dagspress, tidskrifter och böcker. Tv-sektorn är Finlands största mediesektor med en tredjedel av den samlade medieomsättningen. [Dec 2020] Se översikten om mediemarknaden hos Statistikcentralen  |  Lue lisää
 

Digitala plattformars insamling av brukardata – ny kartläggning från Danmark

En undersökning från Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) i Danmark visar en omfattande spårning av danska användare på fem stora digitala plattformar: Google Search, Facebook.com, Apple App Store, Linkedin och Amazon. Kartläggningen visar hur plattformarna samlar in data om användarna och använder dem för riktat innehåll. [Dec 2020] Ladda ner rapporten hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 

Egmont største mediekonsern i Norge

2019 var et år med økte inntekter for mange av de største mediekonsernene i Norge. Aller størst omsetning i Norge hadde Egmont, mye på grunn av et godt år for TV 2. Det viser nye tall fra medienorge. [Dec 2019] Se hele oversikten over største mediekonsern 2019
 

Norsk mediebransje: Pandemien har forsterket annonsefallet i redaktørstyrte medier

Totalt mistet mediene reklameinntekter på cirka 450 millioner kroner, eller 5,1 prosent, fra 2018 til 2019, viser Medietilsynets rapport om medienes økonomiske utvikling i 2019. I tillegg til tall for 2019, har Medietilsynet hentet inn informasjon om utviklingen de første månedene under koronapandemien. For alle typer medier er både totale inntekter og annonseinntekter betydelig redusert mot fjoråret. [Nov 2020] Les mer og last ned Rapport for norsk medieøkonomi 2015-2019
 

Danskernes brug af nyhetsmedier

Rapporten kigger specielt på tre temaer: danskernes tillid til nyhedsmedierne, danskernes oplevelse af kvaliteten af forskellige nyhedsmediers dækning af klimaforandringer, og danskernes brug af og interesse for lokale nyhedsmedier. Rapporten er udgiven af Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet. Data indgår i den internationale analyse Reuters Digital News Report 2020. [Nov 2020] Læs Danskernes brug af nyhedsmedier 2020 Läs Nordicoms artikel som lyfter de nordiska resultaten i Digital News Report 2020
 

Influencere – de nye unge mediehuse

Hvordan påvirker influencere mediebrugerne og -branchen, og hvordan forholder unge sig til dem og deres budskaber? Det har forskere fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på SDU, Syddansk Universitet, nu undersøgt, og konklusionen er, at influencere har stor indvirkning i unge menneskers liv. [Nov 2020] Læs Influencere – de nye unge mediehuse
 

Friheten på nätet minskar – men Island fortsatt världsbäst

I skuggan av pandemin, stramas friheten på nätet åt över världen. Det är en minskning för tionde året i rad, skriver Freedom House i sin årliga rapport Freedom on the Net. Island – det enda nordiska landet som ingår i mätningen – behåller sin plats som världsbäst på internetfrihet. [Okt 2020] Läs Freedom on the Net 2020
 

Svensk journalistik tappar miljarder i annonsintäkter

Under tio år har reklamintäkterna till samhällsjournalistik minskat med runt en halv miljard kronor i annonsintäkter – varje år. Det visar studien Journalistik & Reklam som IRM gjort på uppdrag av Institutet för mediestudier. Rapporten ger även en prognos för hur coronakrisen slår mot svenska medier med journalistiskt innehåll. [Okt 2020] Ladda ner IRM:s rapport och se seminariet hos Institutet för mediestudier
 

Svensk medieekonomi 2020: Nytt bottenår för dagspressen

Under 2020 gjorde svensk mediemarknad en tvärnit i pandemins spår – och värst gick det för dagspressen. Det visar den årliga rapporten om svensk medieekonomi, som skrivits av Jonas Ohlsson på Nordicom på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv. [Okt 2020] Läs rapporten Medieutveckling 2020 – Medieekonomi  |  Pressmeddelande från Myndigheten för press, radio och tv
 

Norge:  Barn og unges mediebruk 2020

Medietilsynet publiserer nå en samlet versjon av undersøkelsene Barn og medier 2020 og Foreldre og medier 2020, som gir innsikt i barn og ungdoms digitale mediehverdag. Gjennom året har Medietilsynet lagt fram i alt ni delrapporter om ulike temaer relatert til de unges digitale mediehverdag. Nå er alle resultatene samlet i to hovedrapporter. [Okt 2020] Les Barn og medier 2020 og Foreldre og medier 2020 | Läs Nordicoms artikel om undersökningens resultat
 

Medieförtroende och nyhetskonsumtion ökade i Sverige under pandemin

Under coronapandemin har svenskarna stärkt sitt förtroende för radio, tv och dagspress och ökat sin nyhetskonsumtion. Det visar två rapporter, vars resultat baseras på en extrainsatt nationell SOM-undersökning under våren 2020. På SOM-institutets webb presenteras flera delrapporter från undersökningen. [Okt 2020] SOM-undersökningen om coronaviruset
 

Ny rapport om svenskarnas mediekonsumtion

Den digitala klyftan mellan generationer består, men i takt med att äldre vågar vara mer digitala i sin konsumtion minskar klyftan sakta. Det skriver Myndigheten för press, radio och tv i sin årliga rapport om mediekonsumtionen i Sverige. [Okt 2020] Läs Medieutveckling 2020 – Mediekonsumtion
 

95 procent av islänningarna läser nyheter på nätet

I början av 2019 hade nästan alla, knappt 95 procent, av islänningarna i åldern 16-74 år läst nyheter på nätet under de senaste tre månaderna. Under samma period hade 84 procent lyssnat på musik via internet. Det rapporterar Statistikcentralen från sin undersökning om befolkningens användning av internet. Undersökningen ingår i den harmoniserade europeiska statistiken som publiceras i Eurostats databas. (Sep 2020) Isländska statistikcentralens pressmeddelande på engelska  |  Sjá nánar
 

Telekommarknaden i Norden och Baltikum 2019 – om mobiler, bredbrand och tv

Nu finns ny jämförande statistik för mobiltelefoni, bredband och tv-tjänster i de fem nordiska länderna plus Estland, Lettland och Litauen. Rapporten är en årlig sammanställning från de nationella telekommyndigheterna i respektive land. [Sep 2020] Rapport och tabeller  |  Nationella pressmeddelanden om resultaten: Finland - på svenska | Suomi | IslandNorge  | Sverige | Lista över nordiska och nationella telekomrapporter (PDF) - en översikt med länkar från Nordicoms statistikdatabas
 

Svensk utredning: Så stärker vi motståndskraften mot näthat och desinformation

Näthat och desinformation hotar demokratin, konstaterar betänkandet "Det demokratiska samtalet i en digital tid" – och föreslår ny strategi för att stärka motståndskraften. Medie- och informationskunnighet blir ett viktigt verktyg i arbetet. [Sep 2020] Läs utredningen här  |  Läs Nordicoms artikel om utredningen
 

Svenska medietrender 1995–2019, ny rapportserie från SOM-institutet

SOM-institutet har introducerat en ny rapportserie om svenskarnas medie- och nyhetsvanor samt medieförtroende. Den aktuella rapporten samlar resultat från medierelaterade frågor i de nationella SOM-undersökningarna under 25 år, i ett medielandskap som präglas av förändring och digitalisering. [Sep 2020] Läs om och ladda ner Svenska medietrender 1995-2019  |  Läs Nordicoms artikel om Svenska medietrender
 

Bokläsningens utveckling i Sverige

Läskulturen i Sverige är på en gång både stark och tynande. Det visar Svenska Förläggarföreningens rapport Läsandets årsringar. I rapporten tar litteratursociologerna Anna Nordlund och Johan Svedjedal ett samlat grepp om utvecklingslinjerna de senaste decennierna, baserat på en rad undersökningar om svenskarnas läsvanor, bland annat Nordicoms Mediebarometerundersökning. [Sep 2019] Läs rapporten Läsandets årsringar
 

Här jämförs nyhetsvanorna bland 15–25-åringar i Norge och Sverige

En rapport från Schibstedstiftelsen Tinius kartlägger ungas digitala nyhetsvanor i Norge och Sverige. I fokus är Generation Z, det vill säga unga i åldern 15-25 år. När unga i Norge söker nyheter är förstavalet norska nyhetsmedier (64%) medan svenskarnas förstaval är sökmotorer (65%). Det är få som idag betalar för digitala nyheter (20% i Norge och 15% i Sverige) men fler tror att de kommer att betala i framtiden (40% i Norge och 34% i Sverige). [Sep 2019] Läs rapporten om informationsvanor bland Generation Z
 

Europa: The Media Pluralism Monitor 2020 (inkl. Danmark, Finland, Sverige)

En ny studie från CMPF, Center for Media Pluralism and Media Freedom, analyserar risker för mediemångfalden i 30 länder. Den största risken för de nordiska länderna i studien (Danmark, Finland och Sverige) är ägarkoncentration på mediemarknaden, som i sin tur förklaras av att de är relativt små marknader. Media Pluralism Monitor genomförs på uppdrag av Europeiska kommissionen. [Aug 2020] The Media Pluralism Monitor 2020DanmarkFinland  |  Sverige
 

EU-regler: Så definieras nationaliteten för tv-serier och filmer

En film eller tv-series nationalitet kan ha betydelse för såväl finansiering som investeringar och distribution. En ny rapport kartlägger hur nationaliteten definieras och vilka regelverk som gäller, både på europeisk nivå och i olika EU-länder. Rapporten är gjord av European Audiovisual Observatory och från Norden har Det Danske Filminstitut, Finlands filmstiftelse och Svenska filminstitutet bidragit som experter. [Juli 2020] Läs: Mapping of the regulation and assessment of the nationality of European audiovisual works
 

Rapport om økonomien i norske avishus 2015–2019

Under 2019 fortsatte de norska tidningarnas digitala intäkter uppåt (+273 MNOK), men ökningen kompenserade inte för tappet på papper (-346 MNOK). Men fortfarande står pappersprodukten för runt 70 procent av branschens intäkter. Det visar Medietilsynets rapport om avishusens ekonomiska utveckling 2019, den första delrapporten i myndighetens årliga rapportering Økonomi i norske medievirksomheter. [Juli 2020] Rapport om økonomien i norske avishus 2015 – 2019
 

Det norska avisåret: Papiraviser og betalte nettaviser 2019

I rapporten Papiraviser og betalte nettaviser 2019 kartlägger Sigurd Høst utvecklingen den norska tidningsmarknaden. Han visar bland annat att de rena nättidningarna under 2019 haft ett slags genombrott, de har blivit fler och uppträder i större grad som "vanliga" tidningar. Flera har också en kontrollerad upplaga. Rapporten är den 25e i serien Avisåret. [Juli 2020] Ladda ner/hent: Papiraviser og betalte nettaviser 2019 (PDF, 639 KB)
 

Tv viktig nyhetskälla för norrmän under coronakrisen

Under coronakrisen ökade konsumtionen av tv-nyheter i Norge. Även digitala medier ökade, medan sociala medier gick tillbaka. Det visar rapporten Mediebruk i koronatider, i vilken professor Erik Wilberg vid BI analyserar mediekonsumtionen under våren 2020 och jämför med våren 2019. Resultaten pekar även på lokalmediernas betydelse för lokala nyheter samt på NRK:s och VG:s generellt starka positioner. [Juni 2020] Ladda ner/hent: Mediebruk i koronatider (PDF, 433 KB)
 

Dagspress och tidskrifter: liten konkurrens om läsare och annonsörer

En dansk rapport har kartlagt det konkurrensmässiga samspelet mellan tidningar och tidskrifter (magasiner) i Danmark. Enligt undersökningen finns det inte någon direkt konkurrens varken om läsarna eller annonsörerna. Rapporten är gjord på uppdrag av Kulturministeriet och initierades i det mediepolitiska avtalet för 2019-2023, som underlag för momspolitiken på medieområdet (tidningar har nollmoms, tidskrifter standardmoms - läs mer under Danmark här). [Juni 2020] Läs: Konkurrencesamspillet mellem aviser og magasiner
 

Danskernes mediebrug bliver stadigt mere digital

Slots- og Kulturstyrelsens Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020 viser, at danskerne i høj grad har taget streaming, podcasts og online-nyheder til sig, mens printaviser, flow-tv og radiolytning er i tilbagegang. Rapporten belyser også nogle af de konsekvenser, Covid-19-pandemien har haft på danskernes mediebrug. [Juni 2020] Mediernes udvikling i Danmark 2020  | Läs Nordicoms artikel om rapporten
 

Mediepolitiken 2020 – aktuellt om mediepolitiken i Sverige och EU

Årets upplaga av rapporten Mediepolitik beskriver Sveriges och EU:s regler på medieområdet, vilka typer av medier som regleras och inte, samt tecknar en tidslinje över viktiga medieutredningar och händelser som påverkat medielandskapets utveckling i Sverige från 1970-talet och framåt. [Juni 2020] Läs Mediepolitik 2020 hos Myndigheten för press, radio och tv
 

Undersökning: Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Det finns tydliga digitala klyftor mellan olika grupper i samhället, visar en rapport från PTS, Post- och telestyrelsen. Hur stor klyftan är varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättning. Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för om det är svårt. [Juni 2020] Läs mer och ladda ner Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI) | Gå till PTS kunskapsbank om digital delaktighet och tillgänglighet
 

Ny rapport utforskar danskarnas nyhetsvanor

16 procent av danskarna undviker nyheter (vilket är lågt i en internationell jämförelse). Bland nyhetsundvikarna är sociala medier och streamingtjänster de främsta nyhetskällorna. Samtidigt anser endast en fjärdedel av danskarna att medierna ger en rättvis och riktig bild av världen. Det är några resultat från en undersökning utförd av Epinion på uppdrag av Constructive Institute med koppling till Århus universitet. [Juni 2020] News Experiences and Opinions in Denmark 2020
 

Data och AI förändrar nyhetsmedierna

Vad betyder data- och AI-driven utveckling för journalistiken och medieaffären? En ny svensk rapport presenterar intervjuer med nyckelpersoner i AI-utvecklingen och kartlägger internationell forskning om automatisering och journalistik. Bakom rapporten står Medier & demokrati, en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning. [Juni 2020] Här finns rapporten om AI och nyhetsmedierna
 

Stabilt medieförtroende och ökande digitala prenumerationer i Sverige

SOM-institutets aktuella forskningsantologi Regntunga skyar bjuder på fem mediekapitel – om svenskarnas förtroende för nyhetsmedier, om viljan att betala för digitala prenumerationer, om bokläsare och biblioteksbesökare, samt om informationsundvikare. [Juni 2020] Här finns Regntunga skyar att ladda ner (hela boken eller kapitel för kapitel)
 

Finns det ett nordiskt nyhetsmediesystem?

Läs en jämförande analys av nordiska nyhetspubliker. Artikeln baserar sig på resultaten från Digital News Report 2019 och ingår i den senaste utgåvan av Nordic Journal of Media Studies, som undersöker "nordiskhet" (Nordicness) i medieforskningen. [Juni 2020] Läs Nordic Journal om Media Studies på Nordicoms webb
 

Norge världsbäst på att betala för nyheter online, visar Digital News Report 2020

I Norge betalar 42% av internetanvändarna för nyheter på nätet, i Sverige 27%, Finland 19% och Danmark 17%. Norge är det mest betalningsvilliga landet i världen, men övriga Norden ligger också i topp. Detta enligt Digital News Report 2020 från Reuters Institute of Journalism som jämför digital nyhetskonsumtion i 40 länder. [Juni 2020] Läs hela Digital News Report 2020Nordicoms artikel om nordiska insikter från Digital News Report 2020
 

Hvordan bruker nordmenn digitale nyheter? (Digital News Report)

Her presenteres Norges funn fra Reuters Institute Digital News Report 2020 (se ovenfor) med fokus på fem tema: Betaling for nyheter, desinformasjon og falske nyheter, klima, lokale nyheter og podkast. [Juni 2020] Les: Nyhetsbruk. Nordmenns bruk av digitale nyheter 2020
 

Digital nyhetskonsumtion Finland (Digital News Report)

Rapporten Uutismedia verkossa 2020 analyserar  konsumtionen av digitala nyheter i Finland, baserade på resultaten i Digital News Report 2020 från Reuters Institute (se ovan). [Juni 2020] Pressmeddelande på svenska (PDF) | Pressmeddelande på finskaLadda ner rapporten: Uutismedia verkossa 2020. Suomen maaraportti (PDF)
 

Norden toppar digitalt EU-index 2020

Finland är bäst i EU på digitalisering, Sverige tvåa och Danmark trea. Det visar resultaten från DESI 2020, EU-kommissionens årliga index för digital ekonomi och digitalt samhälle, som presenterades 11 juni. [Juni 2020] Läs mer om DESI och digitalisering i EU:s olika länder  |  Läs Nordicoms artikel om DESI-resultaten för de nordiska länderna
 

Medietrender i Finland – fem nya artiklar

Hur har medielandskapet i Finland förändrats de senaste åren? Och vad sker med mediekonsumtionen? Läs Finska statistikcentralens fem nya analyser om medieekonomi- och konsumtion, dagspress, tidskrifter, radio och TV. [Juni 2020] Du finner artiklarna i Statistikcentralens databas för mediestatistik Läs mer om artiklarna i Nordicoms nyhet
 

Tillväxten för dansk influencer-marknad har mattats av

En analys från Slots- og Kulturstyrelsen om influencer-byråer visar att den tidigare markanta tillväxten nu har klingat av, samtidigt som marknaden sysselsätter allt fler. [Juni 2020] Slots- og Kulturstyrelsens pressmeddelandeKort Nyt: Influencer-bureauer
 

Island: Tidningen fortfarande det viktigaste reklammediet

Dagspress (daglig och veckoutgiven) är fortfarande det största reklammediet på Island, trots att de förlorar mer intäkter än andra medier (se nedan). På andra och tredje plats kommer TV och radio, enligt ny statistik från Isländska statistikcentralen. [Maj 2020] Läs nyhet hos Isländska statistikcentralen | Sjá nánar  |  Nyhet om isländsk medieekonomi hos Nordicom
 

Ny telekomstatistik 2019 för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Nu finns nya data om marknaden för elektronisk kommunikation i de nordiska länderna. Under maj har telekommyndigheterna – Energistyrelsen i Danmark, Traficom i Finland, PTA på Island, NKOM i Norge och PTS i Sverige – publicerat rapporter eller statistikdokument om bredband, telefoni och datakommunikation 2019. [Maj 2019] Läs nyheter från: DanmarkFinland  |  Island  |  Norge  |  Sverige  |  Mer information och länkar till alla rapporterna finns i detta PDF-dokument (175 KB)
 

Medietilsynet: Flere starter enn sier opp medieabonnement i korona-krisen

En større andel har begynt å abonnere på en avis, tv-kanal eller strømmetjeneste i forbindelse med korona-krisen enn andelen som har sagt opp et abonnement. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. [Maj 2020] Les hele undersøkelsen
 

Stabil avisläsning i Norge, visar Norsk mediebarometer 2019

För första gången på många år minskar inte den totala tidningskonsumtionen i Norge. Detta enligt Norsk mediebarometer från SSB Statistisk sentralbyrå, som under trettio år undersökt norrmännens mediekonsumtion. [Maj 2020] Norsk mediebarometer 2019  |  Halvparten av befolkningen dropper TVNordicoms artikel om resultaten i Norsk mediebarometer 2019
 

Island: Medieintäkterna minskar – värst för tidningarna

Efter tre års uppgång föll medieintäkterna på Island med sju procent i realpriser mellan 2017 och 2018. Hårdast drabbades tidningsbranschen, visar ny statistik från Isländska statistikcentralen. [Maj 2020] Läs nyhet hos Isländska statistikcentralen | Sjá nánarNordicoms artikel om medieintäkterna på Island
 

Förtroendet för medier och nyheter i Europa

EBU:s senaste "Trust in Media"-rapport utforskar förtroendeklyftan mellan traditionella medier och online-medier samt sambandet mellan pressfrihet och förtroende för radio och tv. Rapporten bygger främst på data från EU-kommissionens undersökning Standard Eurobarometer no 92. Rapporten ger också insikter från aktuell internationell forskning om medieförtroende. Rapporten är tillgänglig att ladda ner, men man ska registrera sig för ett log-in. [Maj 2020] Läs mer hos EBU
 

Mediefrihet i Skandinavien – europeisk rapport om bästa praxis

Tre europeiska organisationer har undersökt mediefriheten i Danmark och Sverige, och rapporten visar enligt författarna på policyer och tillvägagångssätt som kan inspirera till förändring till det bättre. Bakom rapporten står European Center for Press and Media Freedom, European Federation of Journalists och Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. [Maj 2020] Läs Media freedom made in Scandinavia  |  Läs Nordicoms nyhet om rapporten Media Freedom
 

Ny rapport om pressfrihet i Europa: "Hands off press freedom"

Attacker på pressfriheten får aldrig bli det normala. Det är budskapet i årsrapporten 2020 från partnerorganisationerna till Europarådets plattform för journalisters säkerhet. Rapporten publicerades i slutet på april. [Maj 2020] Läs: Hands off press freedom: Attacks on media in Europe must not become a new normal
 

Nordisk kulturstatistik: Folkbiblioteken i Norden

Kulturanalys Norden har publicerat Folkbibliotek i Norden, med statistik och nyckeltal om antal bibliotek, boklån, utgifter med mera i de nordiska länderna. Det är Kulturanalys fjärde publikation i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. [Maj 2020] Ny publikation: Folkbibliotek i Norden
 

Finsk snabbutredning föreslår corona-stöd till medierna

En finsk utredning föreslår snabbt stöd till medier som drabbats av corona-pandemin. På längre sikt föreslås ett permanent stöd till journalistiken, oberoende av plattform. [April 2020] Kommunikationsministeriets pressmeddelande 28.4.2020Rapporten på finska, länk till Statsrådet: Selvitys journalismin tukemisesta poikkeustilanteessa | Nordicoms nyhet om mediestödsförslaget
 

Svenska medietrender 1986-2019

SOM-institutets årliga trendrapport för uppdaterade tidserier om medietrender, samhällstrender och politiska trender i Sverige. [April 2020] Svenska trender 1986-2019 (PDF 6,7 MB)  |  Presentation Medietrender 2019 från det nationella SOM-seminariet 1 april 2020
 

Aktuella trender på tv-, film- och VOD-marknaden i Europa

Hur går det för den europeiska tv-, film- och VOD-marknaden: Vilka aktörer dominerar? Vilka är de senaste trenderna för bio, tv och ondemand-tjänster? Och hur finansieras innehållsproduktionen? Rapporten Key Trends 2018/2019 från det Europeiska audiovisuella observatoriet ger en pan-europeisk överblick. [April 2020] Här finns alla Key Trends-rapporter för nerladdning
 

Norden världsbäst på pressfrihet – Norge i topp

I Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2020 är Norge i topp för fjärde året i rad. Finland är tvåa, Danmark har klättrat två placeringar till tredje plats, medan Sverige rankas fyra, efter att för andra året i rad halkat ner en placering. Globalt sett identifieras en rad hot mot den fria journalistiken och med corona-krisen förvärras läget. [April 2020] Mer om resultaten på svenskaIndex 2020 | Läs Nordicoms nyhet om de nordiska resultaten i pressfrihetsindex
 

Undersøkelse fra Medietilsynet om unge dataspillere

Pengebruk i dataspill er vanlig blant mange barn og unge som spiller, viser undersøkelsen Barn og medier 2020. Nesten seks av ti 9-18-åringer som spiller bruker penger i spill, og andelen er høyest blant guttene. [April 2020] Barn og medier 2020: Delrapport 3 om Gaming og pengebruk i dataspill
 

Ny rapport följer upp finsk mediepolitik och medieutveckling

Kommunikationsministeriet i Finland har publicerat en rapport som undersöker den finska mediepolitiken och mediebranschen med fokus på tre områden: mediernas ekonomi och affärsverksamheter, medborgarnas tillgång till medietjänster samt mediemångfald. [Mars 2020] Nordicoms artikel om rapporten  |  Lue lisää: Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019
 

Ny mediedatabase gir en samlet oversikt over norske medier

Medietilsynet lanserer Mediedatabasen, som gir en oversikt over nær 300 aviser, omkring 400 lokalradiostasjoner, cirka 30 nasjonale radiokanaler og et 30-talls tv-kanaler, hvor de finnes og hvem som eier dem. Via kart er det mulig å søke på kommuner eller fylker og se hvor de ulike mediene utgis. [Mars 2020] Ny mediedatabase fra Medietilsynet
 

It-anvendelse i befolkningen 2019 – jämförelse av it-användningen i Norden och EU

Danmark har högst andel användare (23%) av 'smart home'-produkter, eller Internet of Things, i EU, följt av Nederländerna (21%), Sverige och Norge (19%) och Island (17%). EU-genomsnittet är 10 procent. Det visar Danmarks statistiks rapport om danskarnas internetanvändning, som även gör jämförelser med Norden och EU. När det gäller sociala medier-användning toppar Island (92%), följt av Norge (86%) och Danmark (81%). [Mars 2020] Läs It-anvendelse i befolkningen 2019  |  Läs Nordicoms nyhet om it-rapporten
 

Nordvision: Nordiskt samarbete om tv-drama för unga ökar

Under 2019 ökade det nordiska tv-drama-samarbetet kraftigt, speciellt i satsningen på unga tittare, enligt Nordvisions årsrapport. Rapporten beskriver de nordiska public service-bolagens samarbete inom olika programgenrer, utväxling av program och nyheter samt utvecklingsprojekt under 2019. [Mars 2020] Läs Nordvisions årsrapport 2019
 

AI i den audiovisuella industrin

Vilken roll kan artificiell intelligens få för nyheter, film och tv i Europa – för produktionen och distributionen? En ny rapport från European Audiovisual Observatory sammanfattar diskussionerna från en workshop om artificiell intelligens i den audiovisuella industrin. [Feb 2020] Ladda ner Artificial Intelligence in the audiovisual industry (pdf 743 KB)  |  Om AI-seminariet
 

Sterkt avsendermangfold i Norge

Norge har et sterkt avsendermangfold. Men også en økt konsolidering i avismarkedet (stadig flere aviser i Norge eies av de største aktørene Schibsted, Amedia og Polaris). Det viser Medietilsynet i en rapport om avsendermangfoldet i norske medier, der eierstruktur, antall medietilbydere, geografisk spredning av den redaksjonelle tilstedeværelsen og kjønnsfordelingen blant journalister og redaktører er undersøkt. [Feb 2020] Les Mediemangfold i et avsenderperspektiv  |  Läs Nordicoms artikel: Medietilsynet lanserar metod att mäta medieutvecklingen
 

Digital Radio 2020 – rapport från EBU, European Broadcasting Union

EBU:s Media Intelligence Service har publicerat sin årliga marknadsrapport om marksänd digitalradio DAB/DAB+ i Europa. Översikten är gratis att ladda ner, men man måste registrera sig och logga in. [Feb 2020] Läs mer på EBU:s webb
 

EU Kids Online 2020 – ny rapport om barn och internet i 19 länder

Majoriteten av barnen i Europa använder sina smartphones 'dagligen' eller 'nästan hela tiden', men det finns skillnader mellan länderna. Det visar forskningsprojektet EU Kids Online som har kartlagt barns användning av internet med dess risker och möjligheter. I undersökningen ingår 19 länder, däribland Finland och Norge. [Feb 2020]
Läs mer och ladda ner EU Kids Online 2020 
Universitetet i Oslo: Norske barn føler seg tryggest på nett – og norske foreldre deler mest
Nordicoms nyhet om EU Kids Online 2020
 

Radiolyssnandet i Finland 2019 / Radiovuosi 2020

Finnpanels presentation av radiolyssnandet i Finland år 2019 visar att lyssnandet på traditionell radio minskar, medan lyssnandet på ondemand-tjänster ökar. Att lyssna via mobilen blir allt vanligare. Presentationen finns på engelska och finska på Finnpanels webb under Press Releases / Tiedotteet. [Feb 2020] Radio listening in Finland 2019Radiovuosi 2020: Finnpanelin esitys
 

Medietilsynet: Ny undersøkelse om barn og unges medievaner

Halvparten (51 prosent) av niåringene i Norge bruker sosiale medier, viser Medietilsynets nye undersøkelse Barn og Medier 2020. Blant 9-18-åringene totalt er ni av ti på sosiale medier. Snapchat er mest populært, etterfulgt av TikTok og Instagram. [Feb 2020] Barn og medier 2020 del1: Om sosiale medier og skadelig innhold på nett  |  Barn og medier 2020 del 2: Om falske nyheter
 

Tv-tittandet i Finland: TV-året 2020 / Televisiovuosi 2020

Finnpanels presentation och rapport om tv-tittandet i Finland år 2019, på finska och engelska (i samma rapport). Resultaten visar att tv-tiden minskar något, samtidigt som det totala tittandet på rörlig bild ökar. / Finnpanelin raportti televisionkatselusta Suomessa 2019 on julkaistu. [Jan 2020] Rapporten TV-vuosi 2020 kan laddas ner på Finnpanels webb  |  Ladda ner pdf direkt (2.1 MB) | Suomeksi: Lue lisää
 

Medieudviklingen i Danmark 2019

DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier. Læs om blandt andet: De små streamer; En ny generations musikopdagelse; og Danskerne ser stadig tv-nyheder. [Jan 2020] Læs mere om og download Medieudviklingen 2019  |  Läs Nordicoms nyhet om DR:s medieutvecklingsrapport 2019
 

TV-året 2019 i Sverige: Ökning för rörlig bild

MMS årsrapport för TV-året 2019 visar att tittandet på rörlig bild fortsätter att öka. Förklaringen är att tillväxten för online video är större än minskningen för linjär tv. Antalet timmar som tittarna spenderade på online video per dag ökade med över tjugo procent från 2018 till 2019. [Jan 2020] Ladda ner TV-året 2019 från MMS webb
 

Kulturutgifter i Norden

I Kulturutgifter i Norden – den tredje publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik – presenteras fakta om offentliga utgifter för kultur i de nordiska länderna mellan 2009 och 2018. Rapporten visar att de nordiska ländernas totala utgifter för kultur ökade med sammanlagt 12 procent under perioden. Utgifterna för kultur som andel av BNP ökade på Färöarna och i Norge, minskade i Sverige, på Island och på Grönland, men var oförändrad i Danmark och Finland. [Jan 2020] Kulturutgifter i NordenNordicoms nyhet om rapporten om kulturutgifter i Norden
 

Högt förtroende för radio, tv och press i Norden, enligt Eurobarometern

Invånarna i Finland, Danmark och Sverige har större förtroende för radio och tv än andra européer. Nordborna har även högt förtroende för textmedier (written press), medan tilliten till internet och sociala medier är lägre än i många andra länder. Det visar Eurobarometern, EU-kommissionens undersökning om medborgarnas åsikter i olika samhällsfrågor, samt medieförtroende och mediekonsumtion. I Nordicoms databas finns två tabeller som visar nordbornas medieförtroende och -konsumtion i förhållande till övriga EU-länder. [Jan 2020] Standard Eurobarometer 92 (höst 2019), se annex | Ladda ner från Nordicoms databas – filtrera: Norden + Alla medier (jämförande)
 

Medietrender 2020 – om bruken av medier i Norge

I presentasjonen Rikets Medietilstand oppsummerer Kantar Media i Norge de overordnet viktigste utviklingstrekk i bruken av medier spesielt og forbruk generelt. Rikets Medietilstand ble presentert på Kantar Medias konferanse Medietrender 2020 i januar. [Jan 2020] Les mer og last ned presentasjonen  |  Kantar: 10 fakta om "Rikets Medietilstand" 2020
 

Norge: Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

Forbruksendringene i bokbransjen skjer raskere enn før, lesing som aktivitet taper for andre digitale aktiviteter og nye online plattformer for både bokprodusenter og bokkonsumenter utfordrer den tradisjonelle verdikjeden i bokbransjen. Det viser en ny rapport, utgitt av BI:Centre for Creative Industries (BI:CCI), basert på fem kvantitative undersøkelser om digitalt bokforbruk og preferenser, om Nasjonalbibliotekets digitale boktjeneste, og om selvpublisering og digitalisering. [Jan 2020] Last ned Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider (PDF 6,6 MB)   |  Mer om prosjektet  | Ljudböcker ökar både i Norge och Danmark (Nordicoms nyhet som baserar sig på den norska rapporten ovan samt en dansk rapport)
 

Reuters trendrapport 2020: Oro för journalistikens framtid

Reuters Institute har intervjuat 230 mediechefer i 32 länder (flest från Europa) om mediebranschens utmaningar och trender inför 2020. Resultaten visar att nästan hälften (46%) av mediecheferna oroar sig för journalistikens, framför allt lokalnyheternas, framtid. Brukarbetalning, poddar och AI är också i fokus: hälften (50%) av mediecheferna tror att publiken blir deras största inkomstkälla under 2020, lika många (53%) uppger att de kommer att satsa på podcasts samt tror på en ökad användning av AI, artificiell intelligens, i nyhetsrummet (52%). [Jan 2020] Läs om fler trender i: Journalism, Media and Technology Trends and Predictions report for 2020
 

2019


Medieforskare i 27 länder skriver om public service i Europa

”Public service media in Europe” är ett specialnummer av TEXTE – public service quality in discourse, en tidskrift från Österrikes public service-bolag ORF. Här reflekterar 35 medieforskare från EU:s länder (dvs inklusive Danmark, Finland och Sverige) över aktuella utmaningar och framtida scenarier för public service-medierna. [Dec 2019] Läs hela utgåvan: Public service media in EuropeOm "TEXTE - public service quality in discourse"
 

Europeisk tv-historia och tv-kultur: Om public service i den digitala eran

I en ny utgåva av VIEW Journal of European Television History and Culture sätter medieforskare fokus på public service roll, mot bakgrund av den tekniska, politiska och ekonomiska utvecklingen. Tidskriftens nordiska bidrag, Producing Online Youth Fiction in a Nordic Public Service Context, tar sin utgångspunkt i NRK:s och DR:s ungdomsprogram på nätet. [Dec 2019] Läs: Public Service Broadcasting in the Digital Age (VIEW volume 8 - issue 16 - 2019)  |  Om VIEW
 

Analyse afslører danskernes hang til podcast

Flere og flere danskere lytter til podcast i dag end tidligere. Det er primært de unge, der er storforbrugere af podcasts, men tallene viser også, at højtuddannede er væsentlig mere tilbøjelige til at lytte til podcast end danskere med en korterevarende uddannelse. Det fremgår af en ny analyse om podcast fra Slots- og Kulturstyrelsen. [Dec 2019] Læs Kort Nyt - Podcast Slots- og Kulturstyrelsens pressemeddelelse
 

Ny rapport om mediemångfald i Sverige

Utbudet av underhållning och sport ökar, lokaljournalistiken minskar och flera stora medieaffärer har genomförts eller initierats på den svenska mediemarknaden. Vad ligger bakom dessa stora strukturaffärer och hur påverkar de mediemångfalden? I rapporten Medieutveckling 2019 – Mediemångfald från Myndigheten för press, radio och tv, beskrivs medieutvecklingen från 1970-talet fram till idag. [Dec 2019] Läs rapporten Mediemångfald (pdf) och ladda ner tidslinjen.
 

Tillståndet för den svenska journalistiken 2018/2019

Antalet nyhetsredaktioner fortsätter att minska, det blir färre journalister på redaktionerna och annonserintäkterna fortsätter falla. Ägarkoncentrationen på mediemarknaden har ökat, och nu ägs över hälften av redaktionerna av fem stora koncerner. Institutet för Mediestudier sammanfattar tillståndet för journalistiken i Sverige – med fokus på lokaljournalistiken. [Dec 2019] Läs Medieinstitutets årsbok om tillståndet för den svenska journalistiken
 

Reuters Institute kartlägger läget för nyhetspoddar – bland annat i Sverige

Nyhetspoddar är i fokus för en ny rapport från Reuters Institute: News Podcasts and the Opportunities for Publishers. Här undersöker forskarna nyhetspoddarnas utbredning, hur poddarna produceras och vad de erbjuder lyssnarna, plattformarnas roll, samt vilken roll nyhetspoddar kan spela i framtiden. De fem länder som ingår i studien är Sverige, USA, Storbritannien, Australien och Frankrike. [Dec 2019] Läs rapporten online eller ladda ner PDF
 

Filminstitutet analyserar den svenska marknaden för video on demand (vod)

I februari 2019 fanns det drygt 27 000 filmer på vod-tjänster i Sverige. Detta enligt Filminstitutets senaste rapport, som undersöker hur mycket svensk film som finns på vod-tjänsterna, hur olika tjänsters filmkataloger skiljer sig åt, och i vilken utsträckning olika vod-tjänster används. [Dec 2019] Läs Filminstitutets rapport Utbudet på den svenska vod-marknaden
 

Rapport kaster lys over det danske marked for streamingtjenester

En ny rapport har kortlagt det danske streamingmarked og kommer med forslag til, hvordan streamingtjenester potentielt ville kunne bidrage til dansk indholdsproduktion. Rapporten bidrager med viden, som kan bruges i forbindelse de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig, hvor regeringen bl.a. vil pålægge streamingtjenester at bidrage til dansk indholdsproduktion. [Nov 2019] Læs Kulturministeriets pressemeddelelse
 

Økonomien i norsk mediebransje: Lønsemda er svekka frå 2017 til 2018

Medietilsynet har publicerat sin samlade rapport om den ekonomiska utvecklingen i den norska mediebranschen. Under 2018 ökade publikintäkterna (brukarintäkterna), medan reklamintäkterna minskade jämfört med 2017. Samtidigt är lönsamheten svagare än året innan. [Nov 2019] Läs mer och ladda ner/last ned Rapport for norsk medieøkonomi 2014-2018  |  Nordicoms nyhet om den norska medieekonomi-rapporten
 

Finska mediemarknaden 2018: Uppåt för tv och ljudmedier

I Finland växte tv-industrin (+6 %) under 2018, stärkt av framgången för strömningstjänster. Även radio och andra ljudmedier ökade (+6 %). Det totala värdet på den finska mediemarknaden 2018 är i stort sett oförändrat jämfört med året innan (+0,9 %), visar nya tal från finska Statistikcentralen. [Nov 2019] Läs mer hos Statistikcentralen  |  Lue lisää  | Läs Nordicoms nyhet om finsk medieekonomi
 

Dansk årsrapport: Bogen og litteraturens vilkår 2019

Danskerne lytter til bøger som aldrig før. Samtidig er den fysiske bog fortsat det førende format at tilegne sig litteratur på. Det viser nye tal i årsrapporten 2019 fra kulturministerens Bogpanel, som følger udviklingen på bogmarkedet og arbejder med at kortlægge den aktuelle situation for litteraturen i Danmark. [Nov 2019] Læs Bogpanelets årsrapport 2019  |  Læs også Folkebiblioteker i tal 2018  |  Nordicoms nyhet om den danska bokpanelens årsrapport
 

Økonomien til norske kringkastarar 2018 – ny rapport fra Medietilsynet

I 2018 falt de nasjonale tv- og radiovirksomhetenes reklameinntekter for første gang, noe som kan tyde på at annonsørene valgte å flytte en større andel av reklameinvesteringene sine til andre kanaler. Det kommer fram i Medietilsynets årlige økonomirapport. [Nov 2019] Les rapporten om de nasjonale og lokale tv- og radioselskapene
 

Hyperlokala nyhetsmedier i Norden – tema i ny utgåva av Nordicom Review

Antalet digitala medier som förmedlar lokala nyheter ökar, men de ersätter sällan lokalredaktioner som lagts ner. Detta eftersom de så kallade hyperlokala medierna oftast finns på orter som redan har lokala redaktioner från tidningar eller public service. Ett specialnummer av Nordicom Review presenterar nu en rad forskningsstudier om hyperlokala medier med fokus på Sverige, Finland och Norge. [Nov 2019] Nordicom Review: Hyperlocal media in the Nordic region  |  Nordicoms pressmeddelande 6.11.2019 | Artikel i Hufvudstadsbladet 6.11.2019
 

ITU: Hälften av världens befolkning är utan internet

Även om användningen av internet ökar, saknar fortfarande nästan hälften (47 procent) av världens befolkning internet. Dessutom ökar klyftan mellan kvinnor och män. Över hälften (52 procent) av världens kvinnliga befolkning använder fortfarande inte internet, jämfört med 42 procent av alla män. Det visar en ny statistikrapport från ITU, International Telecommunication Union. [Nov 2019] Measuring digital development. Facts and figures 2019
 

Island världsbäst på nätfrihet, visar "Freedom on the Net 2019"

Freedom House har publicerat sin årliga rapport om friheten på internet i 66 länder, motsvarande 87 procent av världens internetanvändare. Rapporten visar att globalt sett minskar friheten på internet för nionde året i rad. Bäst nätfrihet har Island följt av Estland, som är de länder från Norden respektive Baltikum som ingår i studien. [Nov 2019] Freedom on the Net 2019 | Island | Estland  |  Läs Nordicoms nyhet om Freedom on the Net 2019
 

Medietilsynet: Norske medier har tillit i befolkningen

I en ny undersøkelse fra Medietilsynet svarte åtte av ti at norske medier i hovedsak er til å stole på. Nyhetene fra NRK 1, TV 2, Aftenposten og «din lokal/regionavis» scorer høyest. Spørsmålene om tillit til norske medier er stilt som en del av en større undersøkelse Medietilsynet har gjennomført om kritisk medieforståelse i befolkningen. [Okt 2019] Les undersøkelsen om tillit til norske medier  |  Se Medietilsynets frokostmøte 29 okt. "Tillit til medierne: Hvem stoler vi mest på?" (YouTube)
 

Europeisk kultur- och mediestatistik från Eurostat

Från 2010 till 2018 steg priserna för tidningar och tidskrifter i EU med 34 procent, enligt Eurostats publikation Culture statistics 2019. Rapporten presenterar jämförbar kulturstatistik för EU28 och EFTA-länderna, och visar bland annat hushållens och regeringarnas utgifter på kulturområdet. Här finns också uppgifter om befolkningarnas användning av internet för olika kultur-/medieaktiviteter, som nyhetssajter / dagspress / tidskrifter, strömmad tv / videor, musik och spel. [Okt 2019] Finn mer data och läs publikationen: Culture statistics 2019  |  Läs Nordicoms nyhet om hur nordborna är Europas flitigaste brukare av kultur och medier onlin
 

Svensk medieekonomi 2019

2018 var ett motsägelsefullt år för de svenska medieföretagens ekonomi. Medan de största bolagen inom kommersiell radio och tv var fortsatt mycket lönsamma så gjorde dagspressen sitt sämsta år någonsin. Det visar rapporten Medieutveckling – Medieekonomi 2019, den årliga rapporten från Myndigheten för press, radio och tv och Nordicom. [Okt 2019] Medieekonomi 2019  |  Läs Nordicoms nyhet om det sämsta året någonsin för svensk dagspress
 

Ny rapport om danskernes forståelse af nyheder og aktualitet

En ny rapport fra Slots- og Kulturstyrelsens rapport giver indblik i forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af hvad nyheder og aktualitetsstof er. Rapporten sætter fokus på konklusionernes betydning i samfundsmæssig kontekst, og sammenfatter fem typer af brugere af nyheder og aktualitetsstof. [Okt 2019]  Læs rapporten: Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig?  |  Se video fra konferencen om nyheder og aktualitet 22 okt 2019  |  Sociala medier har mindre betydelse för åsiktsbildningen än väntat - Nordicoms artikel om rapporten
 

Sådan udvikler danskernes mediebrug sig

Mens traditionel tv-sening og radiolytning fortsat går tilbage, så finder danskernes mediebrug fortsat i stigende grad sted på digitale og mobile platforme. Det viser Slots- og Kulturstyrelsen årlige rapport om Mediernes udvikling i Danmark. [Okt 2019] Mediernes udvikling i Danmark 2019 Nordicoms nyhet om medieutvecklingsrapporten 2019
 

Svenskarna och internet 2019

Internetstiftelsen har publicerat 2019 års upplaga av Svenskarna och internet. Resultaten visar bland annat att antalet användare av sociala medier börjar plana ut, att poddlyssnandet och konsumtionen av digitala böcker ökar och att fler betalar för film och musik på nätet. [Okt 2019] Svenskarna och internet 2019: startsida Svenskarna och internet 2019: sammanfattning Nordicoms nyhet om Svenskarna och internet med fokus på medieanvändningen
 

Global rapport om musiklyssnandet (inklusive Sverige)

IFPI:s globala rapport Music Listening 2019 undersöker lyssnarvanor och trender bland personer i åldern 16-64 år. Studien omfattar 21 länder, med Sverige som enda nordiskt land. Rapporten visar bland annat att nio av tio (89 %) lyssnar på streamingplattformar. Yngre lyssnar mest, men det är åldersgruppen 35-64 år som står för den den största ökningen av lyssnandet på strömmat ljud. [Okt 2019] Läs hela IFPI-rapporten Music Listening 2019
 

Europeisk rapport undersöker mediemyndigheters självständighet

I det nya AV-direktivet, som trädde i kraft hösten 2018, finns bestämmelser om att EU-länderna måste säkra sina mediemyndigheters självständighet. European Audiovisual Observatory har nu undersökt vilka lagar och skyldigheter som gäller för Europas mediemyndigheter. Rapporten går också igenom tillsynsmyndigheternas ramverk i nio länder (däribland Sverige) och de effekter direktivet har haft på hur tillsyn och granskning utförs. [Okt 2019] Läs rapporten The independence of media regulatory authorities in Europe  |  Läs European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) beskrivning av rapporten
 

Ny bok om MIK, Medie- och informationskunnighet

"Dagens komplexa samhälle kräver tveklöst mycket kunniga och kritiska medborgare inom många områden om yttrandefrihet och demokrati ska kunna upprätthållas och utvecklas." Det säger UNESCO-professor Ulla Carlsson om sin nya bok Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy, som kartlägger, analyserar och reflekterar över MIK och dess roll i samhället, såväl i Sverige som på den globala arenan. [Sep 2019] Läs hela boken Understanding Media and Information LiteracyNordicoms nyhet om boken om Medie- och informationskunnighet
 

Avishusenes økonomi 2018 – ny rapport fra Medietilsynet i Norge

For første gang siden 2011 har norske aviser en stabil inntektsutvikling. Det viser Medietilsynets årlige rapport om avisenes økonomiske utvikling. [Sep 2019] Rapport om økonomien i norske avishus 2014 – 2018
 

Ljudboken: Hur den digitala logiken påverkar marknaden, konsumtionen och framtiden

Digitala abonnemangstjänster har en mycket snabb tillväxttakt och står idag för hela 46 procent av bokförsäljningen sett till volym. Det visar Svenska förläggareföreningens nya rapport, vars fyra delar beskriver ljudbokens utveckling från 1950-talet till idag, marknadens aktörer och konkurrenssituation, hur svenskarna konsumerar digitala ljudböcker, samt ger en framtidsutblick av digitala abonnemangstjänsters påverkan på bokbranschen. [Sep 2019] Rapporten Ljudboken: Hur den digitala logiken påverkar marknaden, konsumtionen och framtiden
 

Danmark: Den digitale forbruger 2019

Det er ikke længere kun de yngre befolkningsgrupper, der streamer film og serier, viser nye tal fra Det Danske Filminstitut. Selvom det fortsat er unge, der benytter flest forskellige streamingtjenester, er der dog størst vækst i brugertallet blandt personer over 50 år. Blandt de 50-65-årige er det især DR TV og Netflix, der er populære. [Sep 2019] Les hele undersøgelsen: Den digitale forbruger 2019
 

Nordiska barns och ungas fritidskultur (ex. digitala medier, dataspel, musik)

Making culture: Children’s and young people’s leisure practices in the Nordic countries är en ny rapport från Kulturanalys Norden. Den handlar om hur barns och ungas kulturyttringar ska förstås och ger en rad exempel på senare års trender. Exempel som tas upp är dataspel, musikanvändning, barnbibliotek, cosplay och makerrörelsen. I antologin ingår texter av forskare från Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. [Sep 2019] Läs hela rapporten om barn och ungas fritidskultur i Norden  |  Här presenterar Nordicom rapporten om barn och ungas fritidskultur
 

Reuters Institute: Public service kämpar med att nå de unga

Public service-mediernas nyhetsinnehåll når i stor utsträckning publiken, särskilt de äldre och välutbildade – och oavsett publikens politiska inriktning. Men att nå unga och personer med begränsad utbildning är en fortsatt utmaning. Detta enligt Reuters Institutes studie av åtta europeiska public service-bolag, däribland finska Yle. [Sep 2019] Läs hela Old, Educated, and Politically Diverse: The Audience of Public Service News
 

Reuters Institute: Ungas användning av nyheter

Etablerade nyhetsmedier har ett åldersproblem, inleder rapporten "How Young People Consume News". Rapporten visar hur unga konsumerar nyheter på ett annat sätt än äldre, drivna främst av personlig utveckling och nöje – och författarna ger rekommendationer till mediehusen hur de ska attrahera unga läsare, tittare och lyssnare. Studien baserar sig på intervjuer med ungdomar i Storbritannien och USA. [Sep 2019] Läs hela How Young People Consume News
 

Sverige: Ungar och medier 2019

Statens Medieråd har publicerat tre nya rapporter om barn och ungas medieanvändning: Ungar & medier 2019, Småungar & medier 2019  och Föräldrar & medier 2019. Undersökningen genomförs vartannat år. [Sep 2019] Här finns Medierådets rapporter om Ungar och medier  |  Nordicoms nyhet om Ungar och medier 2019
 

Nordiska-baltiska telekommarknader 2018 – statistik om mobiler, bredbrand och tv

Ny jämförande statistik för mobiltelefoni, bredband och tv-tjänster för de fem nordiska länderna plus Estland, Lettland och Litauen. Rapporten är en årlig sammanställning från de nationella telekommyndigheterna i respektive land. [Sep 2019] Rapport och tabeller om nordiska telekommarknader | Nordicoms nyhet om den telekomrapporten 2018 visar hur mobil datatrafik ökar i Norden 
 

Ny rapport om svenskarnas mediekonsumtion

En ny rapport från Myndigheten för press, radio och tv visar hur svenskarnas mediekonsumtion fortsätter att förändras och åldersklyftorna ökar. De yngre blir allt mer digitala i sin konsumtion och de äldre är fortfarande huvudsakligen kvar i de mer traditionella medierna. [Aug 2019] Läs Mediekonsumtion 2019  |  Nordicoms nyhet om tre nya mediekonsumtionsrapporter i Sverige
 

Film, böcker och bio bland svenskarnas vanligaste kulturaktiviteter

Kulturdeltagandet är högt i den svenska befolkningen, men skillnader mellan olika grupper i samhället finns kvar. Vanorna är stabila, och bland de vanligaste kulturaktiviteterna är att se film, läsa böcker och gå på bio. Det visar den årliga kulturvanerapporten från Myndigheten för kulturanalys. [Juli 2019] Läs mer om och ladda ner: Kulturvanor i Sverige 1989-2018  |  Nordicoms nyhet om tre nya mediekonsumtionsrapporter i Sverige
 

Nordisk tidskrift om digitala förändringar i mediebranschen

Digitaliseringen skapar genomgripande förändringar i mediernas infrastruktur. I Nordic Journal of Media Studies 1/2019 analyserar medieforskare frågor som: Hur ser mediechefer på robotjournalistik (ex Finland); hur påverkas biograferna av streamingtjänster (ex Norge); och vad är ungdomar villiga att betala för när det gäller digitala böcker och tidningar (ex Norge)? [Juli 2019] Nordic Journal of Media Studies 1/2019: Disrupting Media Infrastructures   |  Om tidskriften Nordic Journal of Media Studies
 

Svensk journalistik förlorade halv miljard i annonsintäkter 2018

Institutet för Mediestudiers mätning av reklamintäkter till samhällsjournalistik visar på ett tapp på en halv miljard kronor förra året. Sedan 2008 har journalistikens andel av de totala reklamintäkterna halverats, från 36 procent till 18 procent. [Juli 2019] Pressmeddelande 3.7.2019  |  Hela rapporten om journalistik & reklam (PDF 1,5 MB)
 

Større andel unge med lav kritisk medieforståelse i Norge

Seks av ti 16-20-åringer synes det er vanskelig å følge med i nyhetsbildet. Det viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse (delrapport 2). [Juni 2019] Pressemelding 18.6.2019
 

Medieförtroende, nyhetsvanor och bokläsning i Sverige

"Storm och stiltje", SOM-institutets senaste forskningsantologi, bjuder på fem mediekapitel – om svenskarnas förtroende för nyhetsmedier, om mediernas betydelse i lokala val, om nyhetsvanor, bokläsning och bokmarknad, samt biblioteksbesök och förtroende för biblioteken. [Juni 2019] PressmeddelandeHär finns Storm och stiltje att ladda ner (hela boken eller kapitel för kapitel)
 

Digital nyhetskonsumtion i Danmark, Norge och Finland (Digital News Report 2019)

I separata landrapporter analyserar nordiska forskare konsumtionen av digitala nyheter, baserade på resultaten i Digital News Report 2019 från Reuters Institute (se posten nedan). [Juni 2019]
- Danskernes brug af nyhedsmedier 2019
- Norge: Bruksmønstre for digitale nyheter  |  PDF (4,3 MB)
- Uutismedia verkossa 2019. Suomen maaraportti  |  PDF (1,7 MB)  |  Yle presenterar några resultat på svenska
 

Norge världsbäst på att betala för nyheter på nätet (Digital News Report 2019)

I Norge betalar 34% av internetanvändarna för nyheter online, i Sverige 27%, Finland 16% och Danmark 15%. Norge toppar listan som det mest betalningsvilliga landet i världen, men även övriga Norden ligger högt i en internationell jämförelse. Det visar Digital News Report 2019 från Reuters Institute of Journalism som jämför digital nyhetskonsumtion i 38 länder. [Juni 2019] Läs hela Digital News Report 2019  |  Nordicoms nyhet om betalningsviljan för medier i Norden (Digital News Report)
 

Norden toppar digitalt EU-index 2019

Finland, Sverige och Danmark rankas etta, tvåa och fyra i  EU-kommissionens digitala index DESI. Indexet mäter ländernas utveckling vad gäller digital infrastruktur, internetkompetens, användningen av internet, näringslivets användning av digital teknik samt användningen av offentliga digitala tjänster. [Juni 2019] Läs mer om DESI2019 och resultatenNordicoms nyhet om att Norden är EU:s mest digitala region
 

Ny rapport om betal-TV och SVOD-tjänster i Europa

En ny rapport från European Audiovisual Observatory analyserar utvecklingen för marknaden för audiovisuella tjänster i Europa. Rapporten presenterar nyckeltal för både linjär betal-tv och abonnerade on-demand-tjänster (SVOD). Läs mer och ladda ner: Pay AV services in Europe - The state of play
 

Er sociale medier faktisk en trussel for unges trivsel?

Ny nordisk rapport undersøger sammenhængen mellem unges trivsel og deres forbrug af sociale medier. Rapporten er skrevet på opdrag af Nordisk Ministerråd. [Juni 2019]
Læs rapporten: Er sociale medier faktisk en trussel for unges trivsel?
Nyhed 11.06.2019: Ikke belæg for at sociale medier er skadelige for unge
 

Så utvecklas journalistiken i Sverige – ny innehållsanalys

Journalistiken blir allt mer tolkande, talespersoner och PR-personer har blivit tre gånger vanligare i medier sedan 2007, och fortfarande går det nästan två män på varje kvinna i medierna. Det visar Institutet för Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018, vars resultat presenteras av en rad svenska medieforskare. [Juni 2018] Läs mer och ladda ner Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018
 

Nya villkor för svenska public service-medier 2020-2025

Den svenska regeringen har presenterat sitt förslag på förnyade sändningstillstånd för SVT, SR och UR. Hela propositionen finns att ladda ner på regeringens webb. [Juni 2019] Läs mer: Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 Nordicoms nyhet om den svenska public service-propositionen
 

Nordisk tv på tværs af grænser – rapport fra Nordisk Ministerråd

Rapporten giver en aktuel analyse af en række problemstillinger og perspektiver i forhold til at se på mulighederne for at øge tilgangen til de nordiske public service-institutioners digitale tv-indhold – på tværs af Norden. Rapporten er lavet på opdrag fra Nordisk Ministerråd (kulturministrene). [Maj 2019] Download Nordisk tv på tværs af grænser via NordPub  |  Nordicoms nyhet om förslagen på hur nordborna ska kunna se mer nordisk tv
 

Så har finska medievanor förändrats

Hur har finländarnas medievanor förändrats över tid? Det analyserar Finska statistikcentralen i en artikel, som baseras på mediefrågorna i statistikcentralens senaste undersökningar om fritidsvanor respektive hushållskonsumtion. [Maj 2019] Ladda ner artikeln: 1/2019 Changes in Finns’ use of media – results from Leisure and Household Budget Surveys (pdf, 223 KB) eller via statistikcentralens mediestatistikbas  |  Nordicoms nyhet om nya medievanor i Finland
 

Medietilsynet har kartlagt nordmenns kritiske medieforståelse

Eldre er dårligst på å gjenkjenne falske nyheter. Halvparten av de over 60 år klarte ikke å avsløre en falsk nyhet eller var usikre på om den var falsk, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. Blant de under 30 år hadde én av tre problemer med å avdekke om den samme nyhetssaken var falsk. [Maj 2019] Les undersøkelsen: Kritisk medieforståelse i den norske befolkningen
 

Ny rapport om mediepolitik i Sverige och EU

Rapporten Mediepolitik beskriver Sveriges och EU:s regler på medieområdet. Bakom rapporten står Myndigheten för press, radio och tv. [Maj 2019] Läs mer om Mediepolitikrapporten hos MPRT  |  Läs Nordicoms artikel om Mediepolitikrapporten
 

Danske ældre er de mest digitale i EU

Danmarks 65-74-åringar toppar EU-listan över äldres internetbruk. Även äldre i Sverige (3) och Finland (6) hamnar högt på listan. Se Danmarks Statistik jämförelse över internet-användningen bland 65-74-åringar i EU. Statistiken är från Eurostat. [April 2019] Läs mer hos Danmarks Statistik
 

Norsk mediebarometer 2018: Færre leser aviser

Trenden fortsetter: Lesing av både papir- og nettaviser falt videre i 2018. Samtidig bruker vi stadig mer tid på internett. Det viser nye tall fra SSBs Norsk mediebarometer 2018. [April 2019] Mer om statistikken | Statistikkbanken | Last ned Norsk Mediebarometer fra SSBs nettside Nordicoms nyhet om resultaten i Norsk mediebarometer 2018
 

Norge, Finland och Sverige världsbäst på pressfrihet

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2019 placerar Norden i topp. Norge är etta (för tredje året i rad), Finland kommer tvåa, medan Sverige halkar ner en placering och rankas som trea. Globalt sett minskar antalet trygga länder för journalister. [April 2019] Index 2019 | Mer om resultaten  |  Läs Nordicoms nyhet med fokus på pressfrihet i Norden
 

EU: Ministerrådet har sagt ja till upphovsrättsdirektivet

Måndagen 15 april röstade EU:s ministerråd för förslaget om ett nytt upphovsrättsdirektiv. Beslutet följer på EU-parlamentets ja till nya upphovsrättsregler 26 mars. Medlemsländerna har nu två år på sig att implementera direktivet. [April 2019] Läs EU-kommissionens pressmeddelande
 

Aktuella trender på tv-, film- och VOD-marknaden i Europa

Hur går det för den europeiska tv-, film- och VOD-marknaden: Hur stor andel tar de amerikanska bolagen? Hur många tv-kanaler finns det i Europa, och vad innehåller det nya AVMS-direktivet? Och hur står det till med jämställdheten? Svaren finner du i Key Trends 2018/2019 från The European Audiovisual Observatory. [April 2019] Läs pressmeddelandet och ladda ner Key TrendsLadda ner Key Trends direkt (PDF)
 

Svenska medietrender 1986-2018

Stora förändringar i nyhetsanvändning över tid. Se SOM-institutets årliga trendrapport för uppdaterade tidserier om medietrender, samhällstrender och politiska trender i Sverige. [April 2019] Ladda ner Svenska trender 1986-2018 (PDF)  |  Se även presentationer om digitala nyhetsvanor och medieförtroende på SOM-institutets webb
 

Här finns "Mediestøttemeldinga" – norska regeringens förslag på ny mediepolitik

Fredagen 29 mars presenterade Norges kulturminister regeringens mål för mediepolitiken. En ny finansieringsmodell för NRK och en ny modell för förvaltning av mediestödet var bland förslagen. [Mars 2019] Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid (Meld. St. 17 (2018–2019)
 

Jämför viljan att betala för nyheter i de nordiska länderna

Ett kapitel i Nordicoms antologi Digital Media Inequalities sätter fokus på Norden och viljan att betala för nyheter online. Hallvard Moe, professor i medievetenskap i Bergen, analyserar nyhetskonsumtionen – och betalningsviljan – i Danmark, Finland och Norge, och finner betydande skillnader mellan länderna. [Mars 2019] Läs Why free news matters for social inequality – Comparing willingness to pay for news in the Nordic region (pdf)
 

EU-parlamentet har sagt ja till upphovsrättsdirektivet

Tisdagen 26 mars röstade EU-parlamentet för det nya upphovsrättsdirektivet. Nästa steg är beslut i Ministerrådet under de kommande veckorna. Om beslutet går igenom har medlemsländerna 24 månader på sig att implementera direktivet. [Mars 2019] Läs EU-parlamentets pressmeddelande
 

Ny analyse: Mediebranchens omsætning i Danmark

Omsætningen i den danske mediebranche faldt med tre procent fra 2016 til 2017, og det gik særligt ud over skrevne medier. I samme periode faldt beskæftigelsen i branchen med to procent. Det fremgår af en ny analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen. [Mars 2019] Læs Mediebranchens omsætning og beskæftigelse  |  Läs Nordicoms nyhet om den danska medieekonomianalysen
 

Nordvision: Nordiskt samarbete om tv-drama ökade 2018

År 2018 innebar rekord för det nordiska samarbetet med tv-drama, skriver Nordvision i sin årsrapport. Rapporten beskriver program- och formatsamarbetet inom en rad olika genrer, utväxlingen av program och nyheter, utvecklingsprojekt och nya samarbetsinitiativ mellan public service-bolagen DR, YLE, RÚV, NRK, SVT, SR och UR. [Mars 2019] Läs Nordvisions årsrapport 2018  |  Läs Nordicoms nyhet om Nordvisions rapport 2018
 

Föreslår nationell biblioteksstrategi i Sverige

En utredning om ny biblioteksstrategi föreslår, utifrån bibliotekslagens vision om "bibliotek för alla", sex områden att arbeta med. Det handlar om biblioteken som samhällets öppna rum, bibliotekens betydelse för läsning, lärande och forskning, om nya nationella digitala bibliotekstjänster samt en stärkt gemensam infrastruktur. Biblioteksstrategin överlämnades till kulturministern 7 mars. [Mars 2019] Läs mer om biblioteksstrategin hos KB, det svenska nationalbiblioteket
 

Ny databas med europeisk filmstatistik och -rapporter

EFARN, the European Film Agencies Research Network, har lanserat en open access-plattform som samlar studier om filmbranschen, inklusive statistik. Rapporterna kan sökas efter ämne, land och organisation. [Mars 2019] Besök EFARN Film Research Library  |  Nordicoms nyhet om den nya filmplattformen
 

Ny rapport från OECD: How's Life in the Digital Age?

Hur hanterar OECD-länderna (inkl de nordiska länderna) möjligheterna och riskerna med den digitala omvandlingen? Det analyseras i en ny OECD-rapport, som innehåller både landprofiler och jämförelser mellan länderna. Här finns även jämförande IKT-statistik. [Mars 2019] Läs How's Life in the Digital Age?
 

Islands medieekonomi: Privata medier bakom 80 procent av intäkterna

Av de isländska mediernas totala intäkter stod privata medier för nästan 80 procent och RÚV, Islands public service-bolag, för drygt 20 procent under 2017. Mediernas intäkterna minskade med två procent mellan 2016 och 2017. Det visar en analys från Isländska statistikcentralen. [Mars 2019] Läs mer om Islands medieekonomi | Sjá nánar | Nordicoms nyhet om de isländska medieekonomitalen 2017
 

Halvdelen af danskerne spiller digitale spil

52 pct. af mændene og 50 pct. af kvinderne spiller digitale spil på mobilen, computeren eller spillekonsollen. Hver fjerde dansker spiller dagligt eller næsten dagligt. Det viser en ny måling af danskernes kultur- og medievaner fra 4. kvt. 2018. [Mars 2019] Læs Nyt fra Danmarks Statistik
 

Här finns kultur- och medievanerapporter från Myndigheten för kulturanalys

Kulturanalys 2019 är Myndigheten för kulturanalys årliga rapport om kulturpolitiken i Sverige. Här presenteras de analyser som myndigheten publicerat under 2018 – bland annat om kultur- och medievanor i Sverige (se exempel här). Rapporten är ett regeringsuppdrag och utgör myndighetens årliga uppföljning och bedömning av läget i relation till de kulturpolitiska målen. [Feb 2019] Här finns rapporten Kulturanalys 2019
 

Nordisk nyhedsbrev: Nyheder til børn og unge

Nordisk Journalistcenters seneste nyhedsbrev sætter fokus på de unges oplevelser og på ny nordisk best practice. Her får du indblik i nye metoder fra nordiske redaktioner fx NRK Nyheter, DR Ultra og Kioski. [Feb 2019] Læs Tema: nyheder til børn og unge  |  Tilmeld dig NJCs nyhedsbrev
 

Digital Radio 2019 – rapport från EBU, European Broadcasting Union

EBU:s Media Intelligence Service har publicerat sin årligen återkommande rapport om marksänd digitalradio (DAB/DAB+) i Europa. Översikten är gratis att ladda ner, men registrering (login) krävs. [Feb 2019] Se listan över EBU:s publikationer
 

Mediefriheten i Europa minskar visar ny rapport

Situationen för mediefriheten i Europa förvärras. Det rapporterar partnerorganisationerna till Europarådets Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists i sin årsrapport. [Feb 2019] Se: Democracy at Risk: threats and attacks against media freedom in Europe
 

MedieSverige 2019 – Nordicoms rapport om medieutvecklingen

MedieSverige 2019 ger en bred översikt över dagens svenska medielandskap: medieteknologi, mediepolitik, ekonomi, medieanvändning och mediestruktur. Datamaterialet finns även tillgängligt som excel-fil. [Feb 2019] Här finner du MedieSverige 2019 (open access)  | Läs nyheten om MedieSverige 2019
 

Influencer-bureauer i Danmark omsætter for over 100 mio. kr.

14 virksomheder, der arbejder med markedsføring med hjælp fra såkaldte influencere, har mere end fordoblet omsætningen på under to år. Det fremgår af en ny analyse om influencer-bureauer, som Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet. [Feb 2019] Læs KORT NYT: Influencer-bureauer
 

Årsrapport for radiolytting i Norge 2018

Radiotallene fra PPM-undersøkelsen i 2018 viser at overgangen fra FM til digital lytting fortsatte å påvirke både lyttertid og dekning, med sterkest nedgang i første halvdel av året. Mot slutten av året ser vi en økning igjen og både daglig dekning og lyttertiden nærmet seg 2017 nivåene. [Feb 2019] Les mer og last ned Kantar Medias "Årsrapport for radiolytting"
 

Norsk dagspress (aviser) 2018 – statistik och kommentarer

I rapporten "Papiraviser og betalte nettaviser 2018" presenterar medieforskare Sigurd Høst statistik och kommentarer om det norska avislandskapet 2018. [Feb 2019] Last ned/download rapporten hos Høgskulen i Volda
 

Radiolyssnandet i Finland / Radionkuuntelu Suomessa 2018

Finnpanels rapport om det finska radiolyssnandet 2018 är publicerad på engelska och finska. / Finnpanelin raportti radionkuuntelusta Suomessa 2018 on julkaistu. [Feb 2019] Här finner du rapporten på engelska | Radiovuosi 2019 (PDF) | Lue lisää
 

medienorge: Norske barns medievaner i 2018

medienorges siste nyhetsbrev ser på hvilke medier barna bruker mest, hvilket utstyr de bruker og har tilgang til, om de nettbaserte tilbudene vinner over de tradisjonelle, og om barnas medievaner avviker mye fra de voksnes. [Jan 2019] Les nyhetsbrevet "Fremtidens mediebrukere" Läs Nordicoms presentation av medienorges nyhetsbrev
 

Rapport om digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI har, på oppdrag for Kulturdepartementet, gjennomført en utredning av konsekvensene av digitaliseringen for musikkfeltet de siste tiårene. [Jan 2019] Last ned Hva nå. Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje via BI:CCI  |  Läs Nordicoms nyhet om den norska musikrapporten
 

Svensk studie: Svårt för ungdomar att urskilja falska nyheter online

Nästan nio av tio svenska gymnasieungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter på nätet, enligt en studie publicerad i Nordicoms tidskrift Nordicom Review. [Jan 2019] Läs mer om studien  |  Ladda ner artikeln om ungdomar och falska nyheter i pdf
 

Ofcom om barns användning av streamingtjänster

Barn och ungdomar i Storbritannien (5-15 år) spenderar två timmar per dag online – 20 minuter mer än framför tv-apparaten. Två nya studier från Ofcom, den brittiska mediemyndigheten, analyserar barn och ungas medieanvändning samt orsakerna till varför de dras till strömningstjänster som Netflix och YouTube. [Jan 2019] Läs mer hos Ofcom:  Children and parents: media use and attitudes report 2018 |   Why children spend time online
 

TV-tittandet i Finland 2018 / Televisiovuosi 2018

Finnpanels presentation om tv-tittandet i Finland 2018, på finska och engelska. Resultaten visar att tv-tiden minskar något, samtidigt som det totala tittandet på rörlig bild ökar. / Finnpanelin raportti televisionkatselusta Suomessa 2018 on julkaistu. [Jan 2019] Lue lisää: TV-vuosi 2019  |  Engelsk version: TV Year 2019
 

Europa-rapport: Så regleras audiovisuella online-tjänster (inkl närbild Sverige)

Hur fungerar medielagstiftningen när digitala film-, tv- och VoD-tjänster erbjuder innehåll på tvärs över landgränserna? En ny rapport från European Audiovisual Observatory utforskar regelverket för onlinetjänster på både överstatlig och nationell nivå. I den nationella översikten presenteras regelverk och erfarenheter i Sverige och sju andra länder. [Jan 2019] IRIS Special 2018-2 / Media law enforcement without frontiers
 

Medieudviklingen 2018 - om danskernes brug af elektroniske medier

DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier. Læs om blandt andet: Danskerne effektiviserer mediebrugen; Relationer styrer unges mediedøgn; og Nyhedsbrugere med dårlig samvittighed. [Jan 2019] Læs mere om og download Medieudviklingen 2018  | Läs Nordicoms nyhet om Medieudviklingen 2018
 

Specialrapport: Streaming boomer i Danmark i 2018

Streaming af serier, tv, videoklip og film boomer i Danmark. I 2018 streamede seks ud af 10 danskerne film, serier, videoklip eller tv mindst én gang om ugen ved hjælp af forskellige streamingtjenester. Det viser tal fra Slots- og Kulturstyrelsens nye specialrapport om streaming. [Jan 2019] Læs specialrapporten: Streaming  |  Nordicoms nyhet om den danska streamingrapporten
 

Tv-tittandet i Sverige 2018

Svenskarnas tittande på traditionell tv minskade något under 2018, både i räckvidd och tid. Samtidigt ökade tittandet på onlinevideo, både i antal starter och antal spenderade timmar per dag. Det visar MMS årsrapport för 2018. [Jan 2019] Ladda ner årsrapporten från MMS webb  |  Ta även del av presentationen av TV-året 2018
 

Rikets medietilstand 2019 – om bruken av medier i Norge

I presentasjonen Rikets Medietilstand oppsummerer Kantar Media i Norge de overordnet viktigste utviklingstrekk i bruken av medier spesielt og forbruk generelt. Rikets Medietilstand ble presentert på Kantar Medias konferanse Medietrender 2019 i januar. [Jan 2019] Les mer og last ned presentasjonen
 

Trendrapport: Abonnemang mediernas viktigaste inkomstkälla 2019

Under 2019 sätter mediebranschen fokus på prenumerationer och brukarbetalning. Det menar majoriteten av 200 mediechefer i 29 länder, som intervjuats av Reuters Institute om utmaningarna inför året. Åtta av tio tror också på artificiell/kunstig intelligens för att säkra journalistikens framtid, och lika många menar att röststyrda tjänster får betydelse för hur man tar del av journalistik. [Jan 2019] Läs mer: Journalism, Media and Technology Trends and Predictions report for 2019
 

Jämställdhet i medierna? Lägesrapporter från 17 EU-länder

I november  2018 arrangerades ett EU-möte, Women and the Media, om jämställdheten i medierna. Experter från 17 länder, däribland Finland och Sverige, bidrog med nationella lägesrapporter: om lagar och självreglering, arbetsvillkor, kvinnors representation i medierna, behovet av statistik, osv. Rapporter och sammanfattning av mötets huvudfrågor och slutsatser finns att läsa på webben. [Jan 2019] Alla rapporter: Mutual Learning Programme in Gender Equality seminar
 

Stabile eierforhold i det norske mediemarkedet

Amedias oppkjøp av Nettavisen og Bonniers nedleggelse av virksomheten i Norge var de største bevegelsene i det norske mediemarkedet i 2018. Fortsatt eies majoriteten av de norske medievirksomhetene av konsern, der de to største er Schibsted og Amedia. Det viser en oversikt fra Medietilsynet over eiersituasjonen i det norske mediemarkedet. [Jan 2019]
Les: Eierskap i norske aviser og kringkastere

 

2018


Eurobarometern om medieförtroende i EU-länderna

Eurobarometern undersöker den allmänna opinionen bland EU-medborgarna, bland annat deras förtroende för och användning av medier. Se bilagan (annex) för statistik. Data finns även i två tabeller i Nordicoms tabelldatabas. [Dec 2018] Standard Eurobarometer 90 (höst 2018) | Ladda ner data från Nordicoms tabelldatabas – filtrera: Norden + Alla medier (jämförande)
 

Konsumtionsrapporten: Mobil och teletjänster ökar snabbast

Konsumtionen i Sverige ökar, framför allt vad gäller mobil och teletjänster. Digitaliseringen driver konsumtionen uppåt och förändrar konsumenternas beteende, med Spotify som ett typexempel på hur digitaliseringen förändrar beteende. Läs mer i Konsumtionsrapporten 2018 från Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. [Dec 2018] Här finns Konsumtionsrapporten
 

Medielandskabet och medieforbruget i Grønland

En rapport fra Grønlands universitet, Tusagassiuutit 2018, har kortlagt medier og journalister i Grønland, medieforbruget i Grønland og medieindholdet i grønlandske nyhedsmedier. Den nye rapport viser, blandt andet, at grønlænderne er dem, som bruger mest tid på medier i hele Norden. [Dec 2018]  Læs Kortlægning af de grønlandske medier  |  Nyhed fra Nordisk Journalist Center  | Nordicoms nyhet om att Grönland har Nordens högsta mediekonsumtion
 

Användningen av internet och medier i USA

Surveying the Digital Future. The 16th annual study on the impact of digital technology on Americans handlar om internetanvändning, mediekonsumtion och medieförtroende i USA 2018 (jan-mars). Bakom studien, som utkom första gången år 2000, står The Center for the Digital Future vid USC Annenberg. [Dec 2018]  Läs mer  |  Ladda ner Surveying the Digital Future (PDF)
 

Reklammarknaden på Island 2017 – ny analys från Isländska statistikcentralen

Efter flera års tillväxt minskade reklamintäkterna på den isländska marknaden något under 2017, enligt beräkningar från Isländska statistikcentralen. Jämfört med övriga nordiska länder står den isländska dagspressen och radion för betydligt större andel av de totala reklamintäkterna i landet, medan andelen för online-reklam är mer begränsad. [Dec 2018] Läs mer  |  Sjá nánar  |  Nordicoms nyhet om reklamtalen för Island 2017
 

Tillståndet för den svenska journalistiken 2017/2018

Annonsintäkterna rasar, antalet kommuner utan redaktionell närvaro ökar och koncentrationen av medieägandet fortsätter. Det framkommer i Institutet för mediestudiers årsbok om tillståndet för den svenska journalistiken. [Dec 2018] Läs mer
 

Danskernes brug af sociale medier i 2018

Ny analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen sætter fokus på udviklingen af danskernes brug af sociale medier. Den viser at de yngre aldersgrupper var hurtige til at tage de sociale medier til sig, men i de senere år har brugertilgangen været størst i de ældre aldersgrupper. [Nov 2018] Læs Kort nyt: Brug af sociale medier i 2018  |  Nordicoms nyhet om den danska sociala medier-rapporten
 

Statistikker om danskernes brug af medier

Danmarks Statistik har lavet en liste over undersøgelser og statistikker om danskernes mediebrug – både for hele befolkningen og med fokus på børn og unges medieforbrug. [Nov 2018] Læs mere
 

Här är EU-direktivet för audiovisuella medietjänster – på danska, finska och svenska

Det nya AVMS-direktivet, som antogs av Europeiska rådet 6 november, ska genomföras i medlemsländernas nationell lagstiftning senast september 2020. Även Island och Norge, som inte är EU-medlemmar, inför direktivet i sin lagstiftning. Direktivet är nu publicerat i EU:s officiella tidning på 24 språk. [Nov 2018] Läs AVMS-direktivet (ATM-direktivet) i EU:s officiella tidning
 

Europa: The Media Pluralism Monitor 2017 (inkl. Danmark, Finland, Sverige)

Den årliga  studien från CMPF, Center for Media Pluralism and Media Freedom, analyserar riskerna för mediemångfalden i 31 europeiska länder. Den största risken för de nordiska länderna (Danmark, Finland och Sverige) är ägarkoncentration på mediemarknaden, som i sin tur förklaras av att de är relativt små marknader. Media Pluralism Monitor genomförs på uppdrag av Europeiska kommissionen. [Nov 2018] Läs mer   Rapporter för enskilda länder
 

Finska statistikcentralen: Svagt uppåt på mediemarknaden 2017

Under 2017 ökade värdet på mediemarknaden något jämfört med året innan, enligt ny data från finska Statistikcentralen. Ökningen till trots har mediemarknadens storlek minskat i förhållande till bruttonationalprodukten. [Nov 2018] Läs mer hos Statistikcentralen  |  Lue lisää   |  Nordicoms artikel om den finska mediemarknaden
 

Nordisk studie om digital musikkonsumtion

Nio av tio nordbor använder streamingtjänster, men det är gratistjänsterna som dominerar. Det framgår av Polaris Nordic Digital Music Survey 2018, som omfattar Danmark, Finland, Norge och Sverige. Undersökningen har gjorts med hjälp av en webbpanel och är ett samarbete mellan upphovsrättsorganisationerna Koda (DK), Teosto (FIN) och TONO (N). [Nov 2018] Läs mer
 

Norge: Medieøkonomirapporten 2017

Norske medievirksomheter hadde i 2017 for første gang større brukerinntekter enn annonseinntekter. Det viser Medietilsynets rapport om mediebransjens økonomiske utvikling det siste året. [Nov 2018] Les mer hos Medietilsynet | Nordicoms artikel om norsk medieekonomi 2017
 

Smarta högtalares betydelse för nyhetskonsumtionen – ny undersökning från Reuters Institute

I rapporten The Future of Voice and the Implications for News undersöks tillväxten av smarta högtalare och röstassistenter och deras roll för nyhetskonsumtion. Studien som täcker Storbritannien, Tyskland och USA är publicerad av Reuters Institute for the Study of Journalism. [Nov 2018] Läs mer
 

Freedom on the Net 2018 – Island och Estland toppar listan

Denna årliga rapport om friheten på nätet rankar världens länder efter graden av frihet online, och analyserar utvecklingen i världen och i de länder som ingår i studien. Av de nordiska och baltiska länderna ingår Island och Estland, som båda toppar listan över störst frihet på nätet. Bakom studien står Freedom House. [Nov 2018] Läs: Freedom on the Net 2018 Nordicoms artikel om resultaten i Freedom on the Net
 

Global rapport om musiklyssnandet (inklusive Sverige)

IFPI:s Music Consumer Insight Report 2018 visar hur streamad musik dominerar musiklyssnandet bland personer i åldern 16-64 år. Undersökningen täcker 20 länder, med Sverige som enda nordiskt land. [Okt 2018] Läs mer
 

Unga vuxna litar mindre på nyhetsmedier än äldre – ny studie från Pew Research

Nästan alla anser att nyhetsmedierna är viktiga för samhället. Men samtidigt har unga vuxna, 18-29 år, mindre förtroende för (tillit till) medierna än äldre vuxna. Det visar Pew Research i en under-sökning som täcker åtta europeiska länder, bland annat Danmark och Sverige. [Okt 2018] Läs mer
 

Svensk medieekonomi 2018

Förra året svarade, för första gången någonsin, den digitala reklamen för mer än hälften av de samlade reklaminvesteringarna i Sverige. Det visar Medieekonomi 2018, den årliga rapporten från Myndigheten för press, radio och tv och Nordicom. [Okt 2018] Läs Medieekonomi 2018  |  Nordicoms artikel om resultaten i Medieekonomi 2018
 

Danmark: Bogen og Litteraturens vilkår 2018

Læselysten blandt danskerne er under fortsat forandring, og der udgives i dag skønlitteratur som aldrig før samtidig med, at digitale medier er i fremgang. Det viser nye tal i årsrapporten 2018 fra Bog- og Litteraturpanelet. [Okt 2018] Læs mere  |  Nordicoms artikel om den danska bokrapporten
 

Europeisk studie om regelverk för en korrekt medierapportering (inkl Finland)

The European Audiovisual Observatory har kartlagt lagar, regler och initiativ som finns i Europa för att säkra korrekta och objektiva nyheter i medierna (tryckta, audiovisuella och nätbaserade). Rapporten innehåller även elva landstudier, där Finland ingår. [Okt 2018] Läs mer  |  Nordicoms artikel om hur man ska säkra korrekta nyheter i Europa (på engelska)
 

Svenskarna och internet 2018

IIS, Internetstiftelsen i Sverige, har publicerat sin årliga studie om svenskarnas internetanvändning. [Okt 2018] Läs hela rapporten online  |  Nordicoms artikel om Svenskarna och internet 2018
 

Sändningstillstånd för audiovisuella medier – hur ser systemen ut i EU:s olika länder?

Vilken typ av sändningstillstånd gäller för public service-kanaler? Vilka tillstånd krävs för linjära respektive icke-linjära audiovisuella medietjänster? Vilka instanser prövar tillstånden? Svaren finns i en rapport från European Audiovisual Observatory, som beskriver licensmodeller för audiovisuella medietjänster i EU28 (faktablad för varje land) och gör en jämförande analys.  [Sep 2018] Läs mer
 

Største mediekonsern etter omsetning i Norge 2017

Schibsted er igjen Norges største mediekonsern, etter at danske Egmont tok førsteplassen i 2016. Det er avisene som står for hoveddelen av konsernets omsetning i Norge. Det viser ny statistikk fra medienorge. [Sep 2018] Se statistikk hos medienorge Läs Nordicoms presentation av medienorges sammanställning 

Barn og medier-undersøkelsen 2018

Medietilsynet tilgjengeliggjør alle tall og data fra fra undersøkelsen Barn og medier 2018. Dette er Norges største undersøkelse om barn og unges medievaner. [Sep 2018] Les mer om Barn og medier  |  Nordicoms artikel om Medietilsynets barnundersökning
 

Det juridiska ramverket för videodelningsplattformar

Vilka lagar och regler gäller för videodelningsplattformar som YouTube och DailyMotion? Hur ser det europeiska ramverket ut och vad händer på nationell nivå? Detta klargörs i "The legal framework for video-sharing platforms", en rapport från European Audiovisual Observatory. [Aug 2018] Läs mer hos EAOLäs Nordicoms artikel
 

Två rapporter om den brittiska mediemarknaden, från Ofcom

Den brittiska mediemyndigheten Ofcom har publicerat "The Communications Market Report 2018" och "Media Nations" om utvecklingen på den brittiska mediemarknaden och förändrade medievanor över tid. [Aug 2018]  Communications Market Report   Media Nations Report
 

Kultur- och medievanor i Sverige 1989–2017

Kulturdeltagandet är högt i den svenska befolkningen, men med stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Och det finns samband mellan kulturvanorna och medieanvändningen. Det visar två nya rapporter från Myndigheten för kulturanalys. [Aug 2018] Läs mer hos Kulturanalys  |  Här presenterar Nordicom fyra rapporter om medievanor
 

Mediekonsumtion och nyhetsvanor i Sverige

Två nya rapporter från Myndigheten för press, radio och tv visar hur svenskarnas mediekonsumtion blir alltmer digital. Det finns också tydliga generationsskillnader i såväl allmän medieanvändning som i nyhetskonsumtion. [Juli 2018] Läs mer hos MPRT  |  Här presenterar Nordicom fyra rapporter om medievanor
 

Økonomien i norske avishus 2013 - 2017

Norsk avisbransje hadde i 2017 det beste driftsresultatet siden 2011. Men selv om lønnsomheten er bedret, fortsetter inntektsfallet. De globale aktørene tar en stadig større del av annonsemarkedet. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet. [Juni 2018] Les mer
 

Om samhälle, opinion och medier i Sverige från SOM-institutet

"Sprickor i fasaden" heter SOM-institutets nya forskningsantologi. Kapitlen om medier tar upp medieförtroende, konsumtion av lokala nyheter, tidningsläsning under 20 år, bibliotekens roll i samhället, bokläsning och internetanvändning. [Juni 2018] Pressmeddelande om "Sprickor i fasaden"Ladda ner SOM-antologinLäs Nordicoms artikel: Stabilt medieförtroende men sprickor i fasaden
 

Danskernes mediebrug bliver stadigt mere digitalt

Streaming går frem, mens flow-tv og traditionel radiolytning går tilbage – og der er en kæmpe generationskløft mellem unge og ældre, fx på tv-forbrug. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens årlige ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2018". [Juni 2018] Læs mere hos Slots- og KulturstyrelsenLes mere hos Nordicom: Danskernes mediebrug bliver stadigt mere digitalt
 

Nordiska-baltiska telekommarknader 2017 – ny statistikrapport

Jämförbar statistik för mobiltelefoni, bredband och tv-tjänster, sammanställd av telekom-myndigheterna i respektive land. [Juni 2018] Läs telekomrapporten  |  Nordicoms artikel: Nordborna surfar snabbt och mobilt

Danmark: Over halvdelen af de 16-74 årige streamer

Danskerne streamer som aldrig før. Mænd streamer dog i højere grad musik end kvinder, og unge bruger kommercielle streamingtjenester mere end ældre. Det viser nye tal fra Danmarks statistik. [Juni 2018] Læs mere
 

Digital nyhetskonsumtion i Danmark, Finland och Norge (Digital News Report 2018)

I separata landrapporter analyserar nordiska forskare konsumtionen av digitala nyheter, baserade på resultaten i Digital News Report 2018 från Reuters Institute of Journalism. [Juni 2018]
- Danskernes brug av nyhedsmedier 2018 (inkl. nordiska jämförelser)  / PDF direkt
- Uutismedia verkossa 2018. Suomen maaraportti  / PDF direkt
- Norge: Bruksmønstre for digitale nyheter  / PDF direkt
 

Digital News Report 2018 (inklusive Norden)

Årets rapport från Reuters Institute analyserar nyhetskonsumtion i digitala medier i 37 länder, inklusive Danmark, Finland, Norge och Sverige. [Juni 2018] Läs mer hos Reuters Institute  |  Läs Nordicoms artikel om 2018 års resultat
 

Ny rapport om mediepolitik i Sverige och EU

Vilka regler måste mediebolagen i Sverige följa? I rapporten Mediepolitik beskriver Myndigheten för press, radio och tv det svenska regelverket på medieområdet samt ger en inblick i EU:s regelverk. [Juni 2018] Läs mer hos MPRT  |  Läs mer hos Nordicom: Hur fungerar mediepolitiken i Sverige och EU?
 

Finn fakta om finska medier | Tietoa suomalaisesta mediasta

Finska statistikcentralen har kompletterat sin mediestatistiktjänst med artiklar om utvecklingen inom olika mediesektorer. De handlar om struktur, ekonomi, medieföretag och ägarförändringar, befolkningens tillgång till olika medier och utrustning, samt medieanvändning. [Maj 2018] Gå till databasen  Läs mer på Nordicoms webbsida
 

State of the News Media in the USA – uppdaterade faktablad

Forskningscentret Pew Research rapporterar om utvecklingen för amerikanska nyhetsmedier. De senaste faktabladen handlar om utvecklingen för  dagspress, digitala nyheter och public service-medier. (Faktabladen ersätter sedan några år den tidigare årsrapporten State of the News Media.)  [Juni 2018] Läs mer om faktabladen från Pew Research
 

USA: Teens, Social Media & Technology 2018

Nästan alla tonåringar (95 procent) har tillgång till en smartphone, och nära hälften (45 procent) uppger att de är online nästan hela tiden. Det visar en ny undersökning bland amerikanska tonåringar från Pew Internet Research. [Juni 2018] Läs mer
 

Nationell telekomstatistik 2017 i de nordiska länderna

De nationella telekommyndigheterna publicerar årsstatistik (Danmark: halvårsstatistik) och utvecklingstrender för telekomtjänster (mobil trafik, tv-abonnemang, streamingtjänster, osv) under våren/sommaren. Här länkar vi till hel-/halvårsrapporter samt andra statistikpresentationer. [Maj-juni 2018] Danmark - andet halvår 2017 | Finland mixed reports with 2017 dataIsland 2017  | Norge 2017 | Sverige 2017
 

Internet Trends 2018 | Mary Meeker

Årlig rapport om globala internettrender, sammanställd av Mary Meeker, partner till riskkapital-bolaget KPCB. [Maj 2018] Till rapporten  Läs mer hos TechCrunch
 

Danmarks statistik: Kultur 2017 – om medier, m.m.

Danmarks statistiks publikation Kultur 2017 giver en let tilgængelig oversigt over kulturområdet i Danmark og dækker emner som medier, biografer, biblioteker, museer, m.m. [Maj 2018] Læs mere
 

Mediebarometern 2017: Svenskarnas medieanvändning på nätet ökar

Mediebarometern, Nordicom-Sveriges årliga medievaneundersökning, visar att svenskarnas medietid på webben har ökat, både för traditionella och sociala medier. [Maj 2018] Läs om fler resultat  Läs pressmeddelandet  |  Nordicoms artikel om svenskarnas mediekonsumtion
 

Norden toppar digitalt EU-index 2018

Danmark, Sverige och Finland är Europas mest högpresterande länder i digitalisering enligt EU-kommissionens The Digital Economy and Society Index (DESI) 2018. [Maj 2018] Läs mer om DESI hos EU-kommissionenNordicoms artikel om de nordiska ländernas resultat i DESI 2018 
 

Svensk rapport om förändringar i de lokala mediesystemen

Rapporten Vita fläckar och public service sammanfattar aktuell forskning om hur de lokala mediesystemen förändrats. Syftet är att ge en bild av konsekvenserna och att identifiera de svagt bevakade områdena i landet. Rapporten är skriven på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv. [Maj 2018] Läs mer
 

Så har svenskarnas medieanvändning förändrats över 30 år

Se graferna i "Svenska trender 1986-2017", SOM-institutets årliga trendrapport. Här presenteras också förtroendet för olika samhällsinstitutioner, bland annat radio/tv och dagspress. [Maj 2018] Ladda ner Svenska Trender 1986-2017 i PDF-format
 

Nyhetsmedier mycket viktiga för samhället, enligt 6/10 svenskar och 4/10 danskar

En majoritet av invånarna i västra Europa anser att nyhetsmedierna spelar en viktig roll i samhället, men förtroendet för medierna varierar mellan länder. Populistiska åsikter tenderar att påverka åsikterna om nyhetsmedier. Pew Research har studerat befolkningens attityder till nyhetsmedier i åtta länder, inklusive Sverige och Danmark. [Maj 2018] Läs mer  Hela rapporten (PDF)  Sammanfattning av rapporten på danska och på svenska  |  Nordicoms artikel om Pew Researchs studie om attityder till nyhetsmedier
 

Barn og medier 2018 – undersøkelse fra Medietilsynet

Nesten halvparten av norske 9-18-åringer foretrekker sosiale medier som kilde til nyheter, viser den siste barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet. [Mai 2018] Les mer
 

Det norska avisåret 2017

De digitala abonnemangen ökar, men pappersupplagorna fortsätter nedåt. Det stora flertalet - 8 av 10 aviser - tar nu betalt på nätet. Det visar 2017 års utgåva av Sigurd Høsts årliga rapport om utvecklingen på den norska avismarknaden. [April 2018] Här finns rapporten om det norska avisåret 2017Läs Nordicoms artikel om Avisåret 2017
 

Norge: Leserundersøkelsen 2018

Bokleserne blir stadig mer digitale; bruken av e-bøker og lydbøker øker, og stadig flere handler bøker på nett, ifølge "Leserundersøkelsen 2018. Lesing, kjøp & handelskanaler" fra Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. [April 2018] Les mer
 

Norge världsbäst på pressfrihet

Norge ligger i topp, följt av Sverige på andra plats, i World Press Freedom Index 2018 från Reportrar utan gränser. Samtidigt pekar indexet på en allt värre situation för pressfriheten, bland annat i Europa. Även i de nordiska länderna har situationen försämrats. [April 2018] Index 2018  Läs mer
 

Norsk mediebarometer 2017: Færre leser aviser

Færre leser trykte aviser og nettaviser. Andelen TV-seere synker også. Det viser nye tall fra SSBs Norsk mediebarometer 2017. [April 2018] Les mer om statistikken  Last ned publikasjon fra SSBs nettside  |  Läs om resultaten i Norsk mediebarometer på Nordicoms webb
 

The Digital Transition of Local News – case Finland et.al.

A new report from Reuters Institute for Journalism examines how local and regional news outlets in Finland, France, Germany and UK are restructuring newsrooms and diversifying business models. [April 2018] Read more
 

Danmark: Regeringens medieudspil er klar

Regeringens samlede medieudspil ’Nye tider, nye vaner, nye medier’ gælder for en 5-årig periode (2019-2023). Nogle av initiativerne er: public service-puljen øges, 40 procent af TV 2 skal sælges, ny tv-kanal og ny DAB-radiokanal med fokus på kulturformidling skal i udbud. [April 2018] Læs mere hos regeringen  |  Läs mer på Nordicoms webb: Förslag på nytt mediepolitiskt avtal
 

Den isländska mediemarknadens ekonomi

TV-sektorn stod för nästan hälften av intäkterna på den isländska mediemarknaden 2016, följt av avisbranschen med en fjärdedel av intäkterna. Public service-bolaget RÚV stod för en femtedel av medieintäkterna, enligt nya tal från isländska statistikcentralen. [April 2018] Läs mer
 

Analyse av NRKs bidrag til mediemangfoldet

NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge, og NRKs virksomhet på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene. Det konkluderer Medietilsynet i en rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet. [April 2018] Les mer hos Medietilsynet Läs om Medietilsynets NRK-rapport på Nordicoms webb
 

Rapport om mediepolitikens tillstånd i Finland – och hur det kan mätas

En grupp finska medieforskare har gjort en utredning av aktuella mediepolitiska frågor i Finland som underlag till ett nytt mediepolitiskt program. De presenterar även ett mätinstrument för att följa upp hur mediepolitiken utvecklas över tid. [Mars 2018] Läs mer hos ministeriet  Här finns rapporten på finska (beskrivning på engelska/svenska)  | Läs om den finska mediepolitikrapporten på Nordicoms webb
 

Tillväxten på EU:s reklammarknad sker online

Rapporten The EU online advertising market ger en översikt över utvecklingen för online-annonsering i Europa under 2016 och 2017. Rapporten är utgiven av The European Audiovisual Observatory. [Mars 2018] Läs mer
 

Digitalisering av bok og bibliotek i Norge

Rapport med resultater fra blant annet befolkningsundersøkelsen om digitalt bokkonsum og fra brukerundersøkelsen i Nasjonalbibliotekets tjeneste bokhylla.no. Rapport fra "Digitization and Diversity", BI:CCI. [Mars 2018] Ladda ner från publikationslistan
 

Digitalisering av lokal mediebruk i Norge

Den lokala nätavisen, NRK:s lokala sändningar på radio/tv och Facebook är de vanligaste källorna till lokal information. Det visar en rapport om lokal mediekonsumtion i en digital tid från forskningsprojektet "Digitization and Diversity" vid BI:CCI. [Mars 2018] Ladda ner från publikationslistan  | Nordicoms artikel om rapporten om lokal mediekonsumtion
 

Nytt mediestöd ska stärka svensk lokaljournalistik

I propositionen "Journalistik i hela landet" föreslår den svenska regeringen två nya former av teknikneutralt mediestöd. Det ena ska stärka lokaljournalistik i områden  med svag bevakning, det andra är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Man föreslår även att det nuvarande presstödet höjs och förlängs. [Mars 2018] Läs mer   Se även frågor och svar om nytt mediestöd  |  Nordicoms artikel om propositionen om mediestöd
 

Eurobarometer om desinformation på nätet

Åtta av tio europeer anser att falska nyheter utgör en fara för demokratin.  De mest betrodda nyhetskällorna är traditionella medier: radio (70%), tv (66%) och tryckta tidningar och tidskrifter (63%). Det visar de första resultaten från en ny Eurobarometer-undersökning. [Mars 2018] Läs mer
 

EU:s expertrapport föreslår åtgärder mot desinformation på nätet

En expertgrupp med uppdrag från EU-kommissionen har presenterat sin rapport som definierar begreppen 'falska nyheter' och desinformation online. Rapporten ger också förslag på åtgärder på både europeisk och nationell nivå. [Mars 2018] Läs mer hos EU-kommissionenLäs Nordicoms artikel om EU:s expertrapport
 

Circulation of European films in cinemas, on TV and VoD

European films are crossing borders in cinemas, on TV and on VOD in Europe. On average, there are more non-national European films shown than national films. New report from the European Audiovisual Observatory. [March 2018] Read more
 

Marknaden för streamingtjänster växer i Europa

Antalet abonnemang på video-on-demand-tjänster (SVOD) i Europa fortsätter att öka. De nordiska länderna och Storbritannien toppar listan över länder med högst SVOD-penetration. Det visar en ny rapport från European Audiovisual Observatory. [Mars 2018] Läs mer
 

Nordvisions årsrapport 2017

Årsrapporten beskriver program- och formatsamarbetet, utväxlingen av program och nyheter, utvecklingsprojekt och nya samarbetsinitiativ mellan de nordiska public service-bolagen DR, YLE, RÚV, NRK, SVT, SR och UR. [Mars 2018] Här finns rapporten  |  Nordicoms artikel: Nytt rekord för nordiskt tv-samarbete
 

Kulturen i siffror 2018 – om kulturdeltagandet i Sverige

Tal och figurer om svenskarnas kultur- och medievanor (bio, bok, musik med mera) från bl.a. SCB, SOM-institutet och NORDICOM. Bakom rapporten står Myndigheten för kulturanalys som samtidigt publicerar Kulturanalys 2018, en årlig bedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. [Mars 2018] Ladda ner Kulturen i siffror (PDF)   Mer om Kulturanalys 2018
 

Årsrapport for radiolytting i Norge 2017

Radioåret 2017 var preget av overgangen fra FM til DAB+. Det utvidede radiotilbudet fører til at lyttingen på de store kanalene reduseres til fordel for en økning på de mindre kanalene, ifølge Kantar TNS radioundersøkelse. [Mars 2018] Les mer
 

Nordicom: Medieföretagen är männens värld

Ledningen för världens 100 största internationella medieföretagen domineras av män. Trettio av företagen saknar helt kvinnor i den högsta ledningen. Det visar ny statistik från Nordicom. [Feb 2018] Läs mer och ladda ner faktablad
 

Årsrapport for TV-seing i Norge i 2017

Offisielle seertall 2017 fra Kantar TNS TV-undersøkelse. [Jan 2018] Les mer
 

Norsk undersøkelse om betaling for nyheter

En rapport fra Mediebedriftenes landsforening MBL viser at ca. 3 av 5 har minst en type abonnement på avis. 8 av 10 blant de som har abonnement har dette på lokal- eller regionalavis. Halvparten av de som ikke har abonnement i dag, oppgir gratis tilgang til nyheter som årsak til ikke å abonnere. [Feb 2018] Les mer
 

Kraftigt tillväxt i europeisk filmproduktion

Mellan 2007 och 2016 ökade antalet europeiska filmproduktioner med nästan 50 procent. Totalt producerades fler än 18 000 europeiska filmer under perioden. Det visar European Audiovisual Observatory i en ny rapport om filmproduktionen i Europa. [Feb 2018] Läs mer
 

Bara en av tio isländska filmer regisseras av kvinnor

Nästan 200 isländska filmer har producerats under perioden 1949-2017, varav majoriteten sedan 1980. Se Isländska statistikcentralens analys och data vad gäller manliga/kvinnliga regissörer, filmgenrer, samproduktioner osv. [Feb 2018] Läs mer hos isländska statistikcentralenNordicoms artikel om filmrapporten (på engelska)

State of the Nordic Region 2018

Här finner du nordisk statistik och analys om demografi, ekonomi, digitalisering, kultur (bio, bibliotek, osv) med mera. Rapporten är sammanställd av Nordregio och ges ut av Nordiska ministerrådet. [Feb 2018] Läs mer och ladda ner State of the Nordic Region  |  Nordicoms artikel om State of the Nordic Region 2018
 

Radionkuuntelu Suomessa 2017 [Radiolyssnandet i Finland 2017]

Finnpanels rapport om det finska radioåret 2017 är publicerad på finska (en engelsk version kommer senare). / Finnpanelin raportti radionkuuntelusta Suomessa 2017 on julkaistu. [Feb 2018] Radiovuosi 2017 (PDF) Lue lisää
 

Rapport om markedet for norske filmer og serier

På oppdrag av Kulturdepartementet har Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) och Menon Economics kartlagt hvordan overgangen til digital distribusjon av filmer og serier har endret markedet og verdikjedene for salg av filmer og serier i Norge. [Feb 2018] Les mer
 

Danmark: Medieudviklingen 2017

DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier. [Jan 2018] Læs mere  Download Medieudviklein 2017 (PDF) Läs Nordicoms artikel om Medieudviklingen 2017
 

Danskernes forbrug på medier ændrer sig fortsat

En ny analyse, Forbrug og Priser, fra Slots- og Kulturstyrelsen viser blandt andet, at danske husstande i 2016 brugte langt flere penge på medier, der ses og lyttes til, end på medier, der læses, som for eksempel aviser, magasiner og bøger. [Jan 2018] Læs mere hos Slots- og Kulturstyrelsen  |  Danskernes forbrug på medier ændrer sig fortsat
 

Televisiovuosi 2017 [TV-tittandet i Finland 2017]

Finnpanels rapport om tv-tittandet i Finland 2017 är nu publicerad på finska (en engelsk version kommer senare). / Finnpanelin raportti televisionkatselusta Suomessa 2017 on julkaistu. [Jan 2018] Televisiovuosi 2017 (PDF)  Lue lisää
 

Tv-tittandet i Sverige 2017

Svenskarnas totala tittande på rörlig bild fortsatte att öka under 2017. Förklaringen är att online-tittandet ökar mer än vad tittandet på linjär tv minskade. Det visar MMS årsrapport för 2017. [Jan 2018] Ladda ner från MMS webb
 

Norge: Rikets medietilstand 2018 (Kantar Media)

Presentation om medietrender och medieanvändning i Norge från konferensen Medietrender 2018.  [Jan 2018] Ladda ner från Kantar TNS Norges webb
 

Endring i lyttermønster på radio i Norge

Medietilsynets oversikter over utviklingen i radiolyttingen viser en tydelig endring i lyttermønster etter innføring av digitalradio. Blant annet bruker radiolytterne mer tid på nisjekanalene. Lyttertallene er utarbeidet av Kantar Media. [Jan 2018]
Rapport: Nasjonale radiokanaler (PPM)
Rapport: Regional radiolytting gjennom slukkeåret (CATI)
 

Ny rapport fra medienorge: Medieåret 2016-2017

medienorges siste rapport prøver å oppsummere noen av de sentrale trendene og utviklingstrekkene på mediefeltet de siste par årene. [Jan 2018] Les mer  Last ned PDF   |  Ny rapport fra medienorge: Medieåret 2016-2017

 

2017


The International Communications Market Report 2017

Den brittiska mediemyndigheten Ofcoms årliga rapport om radio, TV, webb och telekom i Storbritannien och 16 andra länder, inklusive Sverige. [Dec 2017] Läs mer hos Ofcom
 

Egmont større enn Schibsted i Norge

Schibsted har i mange år tronet på toppen av listen over mediekonsern med størst omsetning i Norge. Men nå har Schibsted måttet vike for danske Egmont ifølge ny statistikk fra medienorge. [Dec 2017] Statistikk  Les mer
 

UNESCO-rapport: Re-Shaping Cultural Policies – Advancing creativity for development

Tio experter beskriver den globala utvecklingen vad gäller kulturpolitiska insatser, public service-medier, digital utveckling, jämställdhet och konstnärlig frihet. Rapporten, som utvärderar arbetet med att implementera Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, pekar bland annat på bristande jämställdhet inom filmbranschen och på en ökning av antalet attacker mot artister. [Dec 2017] Här finns rapporten  Artikel Svenska Unesco-rådet
 

Knap en ud af tre danskere betaler i dag for streaming

Ny analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen sætter fokus på, hvor mange penge danske husstande bruger på streamingtjenester. Analysen "KORT NYT: Streamingtjenester" er en forløber til undersøgelsen om danskernes forbrug på medierelaterede forbrugsposter, som udkommer i begyndelsen af 2018. [Dec 2017] Læs mere
 

Europeisk rapport: Films on TV - Origin, age and circulation

European Audiovisual Observatory har publicerat en ny gratis rapport om film på tv. Den visar bland annat att europeiska filmer utgör 28% av filmerna som sänds på tv i Europa, och att public service-kanaler tenderar att sända mer europeiska filmer än kommersiella tv-kanaler. [Dec 2017] Ladda ner rapporten (PDF)
 

Hur är tillståndet för den svenska journalistiken?

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för journalistiken i Sverige, med fokus på den lokala rapporteringen. 2017 års rapport visar att var fjärde kommun i landet saknar en regelbundet bemannad nyhetsredaktion. [Dec 2017] Ladda ner Mediestudiers årsbok 2017 i PDF-format via Mediestudiers webb
 

Svensk kartläggning av insatser på MIK-området

Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv har kartlagt insatser som syftar till att stärka MIK, medie- och informationskunnighet. Rapporten visar att det saknas både nätverk och sammanlänkande struktur för ett sådant arbete i Sverige. [Dec 2017] Läs mer
 

Barn blir allt bättre på att genomskåda "falska nyheter", enligt brittisk rapport

Äldre barn har mindre förtroende för nyheter från sociala medier än från andra källor och använder en rad metoder för att skilja fakta från fiktion. Det visar "Children and Parents: Media Use and Attitudes Report 2017" från Ofcom, den brittiska mediemyndigheten. [Nov 2017] Läs om "Children and Parents"-rapporten hos Ofcom
 

Ny publikation om reklamlagstiftningen i Europa

Vilka reklamregler gäller idag i Europa? Vilka regler måste biografer, TV och VoD följa när det gäller produktplacering och sponsring? Och hur ser det ut för framtiden? Ny gratis IRIS Plus-rapport från European Audiovisual Observatory. [Nov 2017] Läs mer  | Nordicoms artikel om reklamlagstiftningen i Europa

Finska statistikcentralen: Svagt uppåt på mediemarknaden 2016

Efter flera års nedgång ökade ökade värdet på mediemarknaden något under 2016. Mest ökade internetreklam (+13 %) och försäljning av böcker (+6 %). Det visar nya siffror från Finska statistikcentralen. [Nov 2017] Läs mer hos finska Statistikcentralen  |  Lue lisää  |  Nordicoms artikel om den finska mediemarknaden 2016
 

Finska statistikcentralen: Den finska mediemarknaden 1997-2015

Statistikcentralens översikt av den finska mediemarknadens utveckling under nästan 20 år. Artikeln pekar på hur mediernas omsättning har minskat under senare år, och på utmaningen i att ta betalt för innehåll på nätet. Artikeln som publicerades på finska i juni finns nu även på engelska. [Nov 2017] Läs mer  |  Lue lisää
 

ITU:  Island toppar index för IKT-utvecklingen 2017

ITU Internationella teleunionen, har publicerat Measuring the Information Society 2017, sin årliga rapport om telekomutvecklingen i världen. Rapporten presenterar 2017 års version av "the ICT Development Index", med Island i topp.  [Nov 2017] Läs mer  Utforska indexet online
 

Så har det gått för den isländska reklammarknaden

De isländska mediernas reklamintäkter har halverats sedan 2007. Det visar nya tal från Isländska statistikcentralen. [Nov 2017] Läs mer hos isländska statistikcentralen | Nordicoms artikel om den isländska reklammarknaden
 

Världens hundra största mediebolag

Åtta av världens tio största medieföretag är amerikanska, och i topp ligger Googles moderbolag Alphabet Inc. Svenska Spotify är det nordiska bolag som kommer högst på listan, som nummer 57. Listan är sammanställd av IfM, Institut für Medien- und Kommunikationspolitik. [Nov 2017] Se listan över internationella medieföretag under "Rankings" i mediedatabankenNordicoms artikel om världens hundra största mediebolag
 

Freedom House: Freedom of the Net 2017 (inkl. Island)

Freedom House publicerar varje år en studie av friheten på internet. Rapporten rankar världens länder efter graden av frihet online, samt beskriver utvecklingen både globalt och i detaljerade landrapporter. Av de nordiska länderna ingår Island.  [Nov 2017] Läs om rapporten hos Freedom HouseNordicoms artikel om Freedom of the Net 2017
 

Nordisk rapport om jämställdhet i kultursektorn

Det råder en jämn könsfördelning i statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor. Det visar Kulturanalys Norden i en ny rapport. [Nov 2017] Läs mer
 

Ny analyse: Danskerne er på færre sociale medier

En analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at i sammenligning med 2016 er der i 2017 flere brugere af sociale medier, der kun er aktive på ét enkelt af de sociale medier. Læs mere om brugen af sociale medier i ”KORT NYT: Sociale medier 2017” [Nov 2017] Læs mere hos Slots- og Kulturstyrelsen  |   Ny analyse: Danskerne er på færre sociale medier
 

Rapport om det danske bogmarked 2017

Læselysten blandt danskerne er under forandring, og brugen af digitale medier som for eksempel lydbøger er i fremgang. Det viser Bog- og Litteraturpanelets årsrapport. [Nov 2017] Læs mere hos Bog- og Litteraturpanelet  |  Nordicom om det danske bogmarked 2017
 

Global rapport om yttrandefrihet och medieutveckling

Unescos nya rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development. Global report 2017/2018  analyserar utvecklingen vad gäller yttrandefrihet, mediemångfald, mediernas oberoende och journalisters säkerhet. Ett särskilt fokus läggs på jämställdhet i medierna. [Nov 2017] Läs huvudtrender och sammandrag  Hela rapporten  |  Nordicoms artikel om rapporten om yttrandefrihet och medieutveckling
 

Sverige: Barn och ungas kulturaktiviteter (böcker, dagspress, rörlig bild, mobilspel)

Myndigheten för Kulturanalys senaste rapport handlar om barn och ungas kulturvanor på fritiden, däribland bok- och tidningsläsning, besök på bibliotek och bio samt tittande på rörlig bild. [Okt 2017] Läs mer om rapporten hos Kulturanalys Nordicoms artikel om barn och ungas kulturvanor
 

Rapport om norsk medieekonomi 2016

Brukerbetaling blir viktigere enn reklameinntekter for mediebransjen i 2017. Det viser Medietilsynets rapport Medieøkonomirapporten 2016: økonomien i norske medieverksemder. [Okt 2017] Les mer hos Medietilsynet  |  Nordicoms presenterar några av resultaten i den norska medieekonomrapporten 2016
 

Svenskarna och internet 2017

IIS, Internetstiftelsen i Sverige, har publicerat sin årliga studie om svenskarnas internetanvändning. [Okt 2017] Läs mer hos Internetstiftelsen | Nordicom om resultaten i Svenskarna och internet 2017
 

Rapport om svensk medieekonomi 2016

Medieutveckling 2017 - Medieekonomi  ger en övergripande bild av hur ekonomin ser ut för medieföretagen. Verksamhetsåret 2016 bär spår av den hårdnande konkurrenssituationen, men nedgången gäller varken alla företag eller branscher. Det tjänas fortfarande en hel del pengar runt om i Mediesverige. Rapporten ges ut av Myndigheten för press, radio och tv. [Okt 2017] Läs Medieekonomi 2016 hos MRPT  |  Nordicoms artikel om svensk medieekonomi 2016
 

Sverige: Utredning föreslår ny finansieringsmodell för public service

Public service-kommittén föreslår i sin rapport Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79) att den nuvarande tv-avgiften ersätts med en öronmärkt public service-skatt. [Okt 2017] Läs utredningen om finansiering av public serviceSverige: Läs Nordicoms artikel: Utredning föreslår ny finansieringsmodell för public service
 

World Press Trends 2017

Tidningsbranschens reklamintäkter minskar och beroendet av publikintäkter blir allt större. Trenden bekräftas i den nya årsboken från World Association of Newspapers and News Publishers, som också pekar på läsarnas förtroende som en allt viktigare faktor för tidnings- och nyhets-branschen. Rapporten är gratis enbart för WAN-IFRA-medlemmar, men pressmeddelandet beskriver några trender. [Okt 2017] WAN-IFRA pressmeddelande
 

Brittisk rapport: Children’s online activities, risks and safety

Det brittiska UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS) Evidence Group har publicerat en litteraturöversikt om barns nätanvändning och risk- och säkerhetsfrågor runt barns online-aktiviteter. Den presenterades i samband med regeringens lansering av en säkerhetsstrategi för internet. [Okt 2017] Läs mer: UK Council for Child Internet Safety  London School of Economics and Political Science
 

Nordisk statistik 2017 - fakta och statistik om Norden

Nu finns en ny utgåva av Nordisk statistik, miniårsboken med utvald statistik om Norden och de nordiska länderna. Ladda ner den från Nordiska ministerrådets statistiksajt, som också ger tillgång till en nordisk statistikbank.  [Okt 2017] Läs mer
 

New business models in US news media | Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa

This Finnish study – including a summary and two chapters in English – analyses how the digital environment affects the ecosystem of news media in the US. It offers a comparative perspective on new business models that can be utilized by the Finnish news media to develop their own business and editorial practices. [Sep 2017] Read the report | Lataa raportti
 

Film på bio i Norden

I vilket nordiskt land går befolkningen mest på bio? Och hur ser det ut med jämställdheten i nordisk film? Se svaren i en ny publikation från Myndigheten för Kulturanalys. [Sep 2017] Nordicoms artikel om den nordiska film och biorapporten
 

Användning av internet och sociala medier i olika europeiska regioner

Eurostat presenterar jämförande statistik för internetanvändning på regional nivå inom EU, plus data för olika regioner i Norge samt Island. [Sep 2017] Läs artikel, finn statistik och kartor  |  Nordicom presenterar några nordiska resultat från Eurostats internetstatistik
 

Danske børns læsevaner er klarlagt

Danske børn læser mindre i fritiden, og især pigerne har ændret deres læsevaner. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den største undersøgelse af børns læsevaner, der nogensinde er lavet i Danmark. [Sep 2017] Læs mere  |  Nordicoms artikel om undersökningen
 

Attityder till att betala för nyheter online i Finland, Spanien, UK, USA

Det blir allt vanligare att betala för onlinetjänster, men samtidigt ser konsumenterna  nyheter som mindre värdefulla än till exempel Netflix och Spotify. Det visar en ny rapport som utarbetats för Reuters Institute. [Sep 2017] Läs mer
 

Sådan påvirker internationale aktører den danske mediebranche

Hvad betyder globale aktører som Google og Facebook for danske medier? Det har Tænketanken Mandag Morgen, Aalborg Universitet København og CBS undersøgt for Slots- og Kulturstyrelsen, og en ny rapport præsenteres på en konference i København.  [Sep 2017] Läs mer hos Slots- og Kulturstyrelsen Nordicoms artikel: Så påverkar globala aktörer den danska mediebranschen
 

Så utvecklas dataspelsbranschen i Sverige

Den svenska spelbranchen växer och har under 2016 fått fler anställda, fler företag och ökad omsättning. Men på jämställdshetsfronten finns det mer att göra.  Det visar rapporten Svenskt spelutvecklarindex, sammanställd av Dataspelsbranschen. [Sep 2017] Läs mer
 

Norge: 25 år med kommersiell allmennkringkasting (TV 2s historie)

En artikkel i Norsk medietidskrift 3/2017 diskuterer grunntrekk iTV 2s historie og profil basert på intervjuer med de fem sjefredaktørene. [Sep 2017] Les mer  Last ned PDF
 

Musikkbransjen i Norge 2011–2015 – økonomisk analyse

Økonomisk analyse av fem delbransjer -live, innspilt musikk, rettighetsforvaltning, rettighetshavere/ management og musikkinstrumenter - og 11 undergrupper av disse. Rapporten er laget av Centre for Creative Industries ved BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics på oppdrag fra Music Norway. [Aug 2017] Les mer
 

Nordisk Film & TV Fond analyserar 21 nordiska tv-serier

Rapporten "Distribution and viewing of television series in the Nordic countries" analyserar 21 aktuella nordiska tv-serier med fokus på publik och distribution över gränser och olika plattformar. Bakom rapporten står Nordisk Film & TV Fond. [Aug 2017] Läs mer
 

Ny rapport om hur svenska medier rapporterar om invandring

Delmis rapport "Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015?" undersöker i vilken omfattning tidningarna bevakar invandringen till Sverige och hur den framställs. [Aug 2017] Läs mer
 

Användning av kommunikationstjänster i Finland

Nästan var fjärde person i Finland beställer betal-tv-kanaler och mer än var tredje beställer avgifts-belagda webbtjänster, enligt en konsumentundersökning från Kommunikationsverket. [Aug 2017] Läs mer
 

Ofcom: Communication Market Report, Storbritannien

Ofcoms årliga rapport om kommunikationsmarknaden belyser britternas digitala medievanor och pekar också på stora skillnader i tv-tittandet mellan olika åldersgrupper. [Aug 2017] Läs mer
 

Medielandskapet i 20 europeiska länder

European Journalism Centre (EJC) presenterar medielandskapen i 20 europeiska länder, inklusive Finland, Norge och Sverige. Ny sajt med expertanalyser land för land. [Aug 2017] Läs mer hos EJC Nordicoms artikel om EJCs mediefaktatjänst
 

Norge: Økonomien til lokalkringkastarane 2012 til 2016

Inntektene sokk for alle typar lokalradioar i 2016, og alle dei viktigaste inntektskjeldene (reklame-inntekter, bingoinntekter og inntekter frå frivillig lisens og gåver) hadde ei negativ utvikling frå 2015 til 2016 ifølge Medietilsynets rapport. [Juli 2017] Les mer
 

Om radiolyssnande och annan mediekonsumtion i Sverige

Rapporten "Mediekonsumtion" från Myndigheten från press, radio och tv visar hur radiolyssnandet har förändrats över tid, men också hur mediekonsumtionen i det stora hela blir allt mer digital. [Juni 2017] Läs mer hos MPRT  |  Läs Nordicoms artikel om rapporten Mediekonsumtion
 

Svenska rapporter om misstro mot medier samt textreklam – nu som open access

Institutet för mediestudiers två senaste publikationer "Misstron mot medier" och "Näjtiv, kånntänt, brändidd – ska textreklam bli räddningen för journalistiken?" finns att ladda ner i pdf-format. [Juni 2017] Läs mer
 

Ofcom: Adults Media Use and Attitudes Report 2017

Årlig rapport om vuxnas (16+) medieanvändning , attityder och förståelse i Storbritannien. Rapporten, som omfattar TV, radio, mobil, spel och internet, är en del i Ofcoms uppdrag inom medie- och informationskunnighet. [Juni 2017] Läs mer hos Ofcom
 

Så har svenskarnas medieanvändning förändrats över 30 år

Se graferna i "Svenska trender 1986-2016", SOM-institutets årliga trendrapport. [Juni 2017] Ladda ner PDF
 

Om samhälle, opinion och medier i Sverige från SOM-institutet

"Larmar och gör sig till" är den 70e forskarantologin från SOM-institutet. Kapitlen om medier tar upp digitala plattformars betydelse för nyhetspubliken, sociala medier som nyhetsdistributör, yttrandefrihet i dagens mediekultur, med mera. [Juni 2017] Läs mer och ladda ner rapport eller kapitel   Se även grafer i "Svenska trender 1986-2016" (PDF)  |  Nordicoms artikel om SOM-antologin "Larmar och gör sig till"
 

Finska statistikcentralen: Mediemarknaden sätts på prov

Statistikcentralen har publicerat en översikt av den finska mediemarknadens utveckling under nästan 20 år (1997-2015). Artikeln pekar på nedgången i mediernas totala omsättning under senare år och på utmaningen att få betalt för det digitala innehållet. Artikeln är publicerad på finska. [Juni 2017] Läs mer | Lue lisää
 

Digital News Report 2017 – landrapporter för Danmark, Finland och Norge

Nordiska forskare analyserar konsumtionen av digitala nyheter baserade på resultaten i den internationella studien Digital News Report 2017 från Reuters Institute of Journalism. ]Juni 2017] Danmark (inkl. nordiska jämförelser) | Finland | Norge  | Hela studien (36 länder)
 

Europeisk studie om innehållet i VOD-tjänster

The European Audiovisual Observatory har publicerat en rapport om innehållet i olika ondemand-tjänster inom EU. Fokus ligger på filmernas och tv-innehållets ursprung. [Juni 2017] Ladda ner The Origin of Films in VOD Catalogues (PDF)
 

Nordiska-baltiska telekommarknader 2016 – databas och statistik

Jämförbar telekomstatistik för mobiltelefoni, bredband och tv-tjänster. Data kommer från telekommyndigheter och statistikcentraler i respektive land. [Juni 2017] Databas  Här finns alla rapporter 2009-2017  |  Nordicoms nyhet om nordiska-baltiska telekommarknader 2016
 

Digital News Report 2017 (inklusive Norden)

Årets rapport från Reuters Institute analyserar nyhetskonsumtion i digitala medier i 36 länder, inklusive Danmark, Finland, Norge och Sverige. [Juni 2017] Läs mer hos Reuters InstituteNordicoms artikel om nordiska resultat i Digital News Report 2017
 

Norge: Økonomien i avishusa 2012 – 2016

Avishusene tynges av fallet i annonseinntektene ifølge Medietilsynets rapport om økonomien i norske medievirksomheter (del 1). [Juni 2017] Les mer hos Medietilsynet  |  Nordicom skriver om rapporten: Økonomien i avishusa 2012 – 2016
 

State of the News Media – faktablad om amerikanska nyhetsmedier

Forskningscentret Pew Research rapporterar om utvecklingen för amerikanska nyhetsmedier. De senaste faktabladen, som ersätter den tidigare årsrapporten State of the News Media, handlar bland annat om utvecklingen för  tv-nyheter, audio/podcast och tidningar. [Juni 2017] Läs mer om faktabladen hos Pew Research 
 

Mediernes udvikling i Danmark 2017

Danskernes medieforbrug ændrer sig fortsat. Det fremgår af en ny rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen. [Juni 2017] Læs mere hos Slots- og Kulturstyrelsen Nordicoms artikel om Mediernes udvikling i Danmark 2017
 

Sverige: Medieutveckling 2017 – Medieutbud

Nu publicerar Myndigheten för press, radio och tv, tillsammans med Nordicom rapporten Medieutveckling 2017 – Medieutbud, som är en del i rapportserien Medieutveckling. Här behandlas utbudet i radio och tv samt dagspress i både tryckt och digital form. [Juni 2017]. Läs mer och ladda ner rapporten om medieutbudNordicom skriver om rapporten Medieutveckling 2017 – Medieutbud
 

Status for ytringsfriheten i Norge

Hvor trekkes grensene i den offentlige debatten? Hva slags ytringer blir møtt med moralsk fordømmelse, skarp offentlig debatt eller simpelthen stille forbigåelse? Og hva er konsekvensene for dem som ytrer seg om kontroversielle tema i offentlige fora? Boken "Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere" er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. [Juni 2017] Les mer og last ned
 

Nya affärsmodeller för lokaltidningar och gratistidningar i Norden | Paikallis- ja kaupunkilehtien uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa

Denna rapport (på finska) från Helsingfors universitet beskriver olika affärsmodeller för lokaltidningar i Skandinavien och jämför med situationen i Finland. Fallstudier är North Media och Jysk Fynske Medier i Danmark, Amedia och Sunnmørsposten i Norge och Mittmedia och NTM-koncernen i Sverige. Publicerad i rapportserien från Communication Research Centre, nr 2/2017. [Juni 2017] Läs mer | Lue lisää   Ladda ner rapport | Lataa raportti (PDF)  Läs Nordicoms nyhet om rapporten
 

Internet Trends 2017 | Mary Meeker

Rapport om globala internettrender, sammanställd av Mary Meeker, partner till riskkapitalbolaget KPCB. Se 2017 års upplaga här. [Maj 2017] Rapporten  Läs mer via TechCrunch
 

Norge: Avisåret 2016

En ökning av digitala abonnemang har bromsat upplagefallet för norska tidningar totalt sett. Men pappersupplagorna fortsätter nedåt. Det visar 2016 års utgåva av Sigurd Høsts årliga rapport om de norska avisernas situation. [Maj 2017] Länk till rapporten via Høgskulen i Volda  |  Nordicom skriver om Avisåret 2016
 

Rapport undersöker skatteregler för nordiska och globala medieaktörer

Rapporten "Unequal taxation in a digital world - a challenge for the Nordic media industry", är utarbetad av PwC på uppdrag av mediernas branschorganisationer i Norden. Rapporten går igenom skatteregler och utmaningar i det digitala medielandskapet, och finner att stora globala aktörer gynnas på bekostnad av nationella mediehus. Läs mer och ladda ner hos respektive organisation. [Maj 2017]  Danske Medier  Medialiitto  Mediebedriftene  TU - Medier i Sverige
 

Sverige: Ungar och medier 2017

Svenska Statens Medieråd har publicerat tre nya rapporter om barn och ungas medieanvändning: Ungar & medier 2017, Småungar & medier 2017  och Föräldrar & medier 2017. [Maj 2017] Läs mer hos Statens Medieråd  |  Nordicom skriver om Ungar och medier 2017
 

Nationell telekomstatistik 2016 i de nordiska länderna

De nationella telekommyndigheterna publicerar årsstatistik (Danmark: halvårsstatistik) och utvecklingstrender för telekomtjänster (mobil trafik, tv-abonnemang, streamingtjänster, osv) under våren/sommaren. Ladda ner rapporter eller statistikfil (Finland). [Maj-aug 2017] Danmark Finland Island  Norge  Sverige
 

Europa: Media Pluralism Monitor 2016

Den årliga  studien från CMPF, Center for Media Pluralism and Media Freedom, identifiererar risker för mediemångfalden i 30 europeiska länder. Från Norden ingår Danmark, Finland och Sverige som definieras som länder med låg risk. [Maj 2017] Läs om Media Pluralism Monitor |  Resultaten land för land Nordicom skriver om resultaten i Media Pluralism Monitor 2016
 

Faktablad: Vilka betalmodeller använder europeiska nyhetsmedier?

Reuters Institute for the Study of Journalism har undersökt i vilken utsträckning nyhetsmedier använder olika betalmodeller - eller erbjuder fritt tillgängligt innehåll. Studien är genomförd i sex europeiska länder, däribland Finland. [Maj 2017] Läs mer
 

Nordisk rapport om kvinnor och män i nyhetsmedierna

Rapporten "Women and men in the news: Report on gender representation in Nordic news content and the Nordic media industry" är gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet och kan laddas ner från open access-databasen Nordpub. [Maj 2017] Läs nordisk rapport om kvinnor och män i nyhetsmedierna
 

UNESCO: Protecting Journalism Sources in the Digital Age

Den 9e utgåvan i UNESCO rapportserie om "Internet Freedom" handlar om källskydd i den digitala världen. [April 2017] Läs mer  PDF  Om resultaten på WAN-IFRA:s hemsida  |  Läs mer om rapporten Protecting Journalism Sources in the Digital Age på Nordicoms webb
 

Freedom House: Freedom of the Press 2017

En ny rapport från Freedom House visar att den globala pressfriheten fallit till den lägsta nivån på 13 år. [April 2017] Läs mer  Resultat för världens länder
 

IFPI: Digitalt står för hälften av globala musikintäkter

Den globala musikmarknaden ökade med 5,9 procent år 2016, enligt IFPI Global Music Report 2017. För första gången svarade de digitala inkomsterna för hälften av musikindustrins globala intäkter. [April 2017] Läs mer
 

Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex 2017

Norge, Sverige, Finland och Danmark är bäst på pressfrihet i världen. Finland har halkat ned från första till tredje plats, vilket förklaras med statsministerns försök att utöva påtryckningar på Yle, den s k "Sipilägate". [April 2017] Pressfrihetsindex 2017  |  Nordicom om Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex 2017
 

Norsk mediebarometer 2016

Andelen tv-tittare är stabil, fler läser nätaviser och användningen av sociala medier ökar, enligt Norsk mediebarometer 2016 från Statistisk Sentralbyrå. [April 2017] SSB om resultaten i Norsk mediebarometer 2016  Publikationen Norsk Mediebarometer 2016  |  Nordicom om norsk mediebarometer 2016
 

Radiolyssnandet i Sverige 2016

Kantar Sifo:s senaste årsrapport visar att svenskarnas radiolyssnande är ganska stabilt. [April 2016] Läs mer hos Kantar Sifo  |  Nordicom om radiolyssnandet i Sverige 2016
 

Fakta och tal om bokbranschen i Europa

"The Book Sector in Europe: Facts and Figures – 2017" är publicerad av The Federation of European Publishers (FEP), som är en paraplyorganisation för nationella branschorgan i EU:s medlemsländer. [April 2017] Läs mer
 

Undersökning om svenskarnas förtroende för olika medier

I Sverige har förtroendet för public service och dagspress minskat, enligt  Förtroendebarometern 2017. Undersökningen, som är sammanställd av Göteborgs universitet och TNS-Sifo, mäter varje år förtroendet för medier, institutioner, politiska partier, företag, osv. [April 2017] Läs mer och ladda ner pdf
 

Norsk undersøkelse om falske nyheter

Funnene viser at 55 prosent av de spurte ukentlig eller oftere leser nyheter de ikke oppfatter som helt sanne. Medietilsynet har utført undersøkelsen om falske nyheter på oppdrag fra Kulturdepartementet. [April 2017] Les mer hos Medietilsynet Här skriver Nordicom om Medietilsynets rapport om falska nyheter
 

On-demand Audiovisual Markets in the European Union

This three-fold study by the European Audiovisual Observatory examines the content in Video-on-Demand services, the online advertising market in the EU and the presence of broadcasters on video sharing platforms. [Mars 2017] Läs mer
 

Rapport om mediekunnighet i Europa

En ny rapport från European Audiovisual Observatory kartlägger och analyserar olika MIK-initiativ på nationell och regional nivå i EU:s medlemsländer. [Mars 2017] Ladda ner Mapping of Media Literacy Practices and Actions (PDF)
 

Så fungerar mediepolitiken i Sverige

Rapporten från Myndigheten för press, radio och tv ger en övergripande bild av hur mediepolitiken fungerar i Sverige och sammanfattar även de senaste utredningarna på medieområdet. [Mars 2017] Läs mer
 

Norge: Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling

BI Centre for Creative Industries har gjennomført en studie av annonsepotensialet til digitale lokalaviser som har begynt å ta betalt fra brukerne for å lese avisene på internett. [Mars 2017] Les mer
 

Danmark: Sådan er tilstanden hos de lokale medier

Hvordan er tilstanden hos de lokale medier, og er de lokale medier stadig lokale? Det har Slots- og Kulturstyrelsen fået undersøgt i to rapporter, som er blevet til i et samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. [Mars 2017] Læs mere
 

Dansk rapport kortlægger læsevanerne i Norden

Uddannelse, alder og køn har indflydelse på, hvor meget vi læser. Det viser en ny rapport fra Bog- og Litteraturpanelet i Danmark. Rapporten kortlægger også læsevanerne i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England. [Mars 2017] Læs mere
 

Kommersiell radio i Sverige kan få större sändningsområden

I propositionen "Vissa frågor om kommersiell radio" föreslår regeringen bl.a. en möjlighet till utformning av större sändningsområden för kommersiell radio, och nya regler som ska främja konkurrens och mångfald på radioområdet. [Mars 2017] Läs mer
 

Nordvisions årsrapport 2016/2017

Årsrapporten beskriver program- och formatsamarbetet, utväxlingen av program och nyheter, utvecklingsprojekt och nya samarbetsinitiativ mellan de nordiska public service-bolagen DR, YLE, RÚV, NRK, SVT, SR och UR. [Mars 2017] Här finns rapporten
 

Radiolytting i Norge 2016

Radiolyttingen i Norge holder seg fortsatt på et relativt stabilt nivå ifølge Kantar TNS årsrapport for radiolytting i Norge. [Mars 2017] Les mer
 

Mediebarometerns första resultat 2016 - Sverige

Hur såg medieanvändningen ut 2016? Ladda ner de första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer samt en specialrapport om barn och unga. [Mars 2017] Här finns rapporterna
 

Avisernas räckvidd och upplagor 2016 i Norge och Sverige

Nu finns helårstal 2016 för norska och svenska tidningar. På Mediebedriftenes webb presenteras läsartal från Kantar TNS undersökning "Forbruker & Media" samt upplagstal. Svenska läsartal från undersökningen "Orvesto" finns på Kantar Sifos webb, medan upplagorna presenteras av TS Mediefakta. [Mars 2017] Norge: Räckvidd & upplagor   Sverige: Räckvidd   Sverige: Upplagor
 

Slutrapport från det norska Mediemangfoldsutvalget

Mediemangfoldsutvalgets rapport Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne (NOU 2017:7) finns att ladda ner på Kulturdepartementets webbsida. [Mars 2017] Les mer
 

Norden i topp i Digital Economy and Society Index (DESI) 2017

Danmark, Finland och Sverige är de mest högpresterande länderna i digitalisering enligt EU-kommissionens index för 2017. [Mars 2017] Läs mer
 

Finskt förslag om stöd till nyheter i kommersiell tv

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet föreslår att den kommersiella televisionens nyhetsverksamhet ska få stöd. Rapporten Pluralistisk nyhetsverksamhet kräver åtgärder är publicerad på finska, med sammanfattning på svenska och engelska. [Mars 2017] Läs mer
 

Kulturanalys 2017 - om kulturdeltagandet i Sverige

Fler går på bio, men färre går på teater. Vuxnas läsvanor är relativt stabila över tid, men bland 16–24 åringarna läser allt färre. Det visar en ny rapport från Myndigheten för Kulturanalys. [Mars 2017] Läs mer  Ladda ner rapport (PDF)
 

Danskernes brug af nyhedsmedier 2016

Årlig rapport om danskernes brug af nyhedsplatforme fra Center for Nyhedsforskning Roskilde Universitet. Data og analyser er baseret på The Reuters Institute Digital News Report 2016, der har undersøgt brugen af nyhedsmedier i 28 lande. [Feb 2017] Læs mere Download PDF
 

Dansk rapport: Mediebranchens økonomi og beskæftigelse

De senere års forandringer på mediemarkedet udfordrer mediernes økonomi. Det viser en ny analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen, der ser nærmere på mediebranchens evne til at tilpasse sig den nye virkelighed. [Feb 2017] Læs mere
 

Digital Radio 2017 - marknadsrapport från EBU

EBU:s Media Intelligence Service har publicerat sin andra översikt i en årligen återkommande rapport om digitalradio i Europa. [Feb 2017] Ladda ner rapporten (PDF)
 

Hadefulde ytringer på Facebook, dansk rapport

En undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder dokumenterer omfanget og konsekvenserne af såkaldte hadefulde ytringer. Rapporten viser at hver syvende kommentar er hadefuld og det gør, at mange afholder sig fra at bruge deres ytringsfrihed og deltage i debatten. [Feb 2017] Læs mere
 

Tv-tittandet i Finland 2016 / Televisiovuosi 2016

Finnpanels rapport om det finska tv-året 2016 är publicerad på engelska och finska. / Finnpanelin raportti televisionkatselusta Suomessa 2016 on julkaistu. [Feb 2017] TV viewing in Finland 2016 (PDF)  Televisiovuosi 2016 (PDF)  Lue lisää
 

Radiolyssnandet i Finland 2016 / Radionkuuntelu Suomessa 2016

Finnpanels rapport om det finska radioåret 2016 är publicerad på engelska och finska. / Finnpanelin raportti radionkuuntelusta Suomessa 2016 on julkaistu. /  [Feb 2017] Radio listening in Finland 2016 (PDFRadiovuosi 2016 (PDF)  Lue lisää
 

Årsrapport for TV-seing i Norge i 2016

Offisielle seertall 2016 fra Kantar TNS TV-undersøkelse. [Jan 2017] Les mer
 

Norge: Rikets medietilstand 2017 (Kantar TNS)

Presentation om medietrender och medieanvändning i Norge från konferensen Medietrender 2017.  [Jan 2017] Ladda ner Rikets medietilstand 2017 hos Kantar TNS Norge
 

Tv-tittandet i Sverige 2016

MMS årsrapport över tittandet på TV och onlinevideo 2016. [Jan 2017] Läs mer och ladda ner
 

Danmark: Medieudviklingen 2016

DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier. [Jan 2017] Læs mere  Download PDF
 

Svensk tidningsmarknad under 2000-talet

Rapport om den svenska dagspressens strukturella och ekonomiska utveckling. Utgiven av Nordicom, författare Jonas Ohlsson. [Jan 2017] Läs mer och ladda ner
 

Kunskapscenter för yttrandefrihet och mediemångfald i Europa

Här hittar du publikationer, rapporter och nyheter relaterade till yttrandefrihet och mediepluralism i Europa. Tjänsten är skapad av Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) och European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). [Jan 2017] Läs mer

 

2016


Altinget: Tema Mediepolitik i Norden

Netavisen Altinget har gennem en række artikler og debatindlæg sat fokus på mediepolitikken i Norge, Danmark og Sverige. Det er samlet i et tema, som du kan læse her. [Dec 2016] Læs mere
 

Se hva som skjedde – norske regler for TV-reklame 1988-2016

Nyhetsbrev från medienorge om reglerna för tv-reklam under nästan 30 år. [Dec 2016] Läs nyhetsbrevet på medienorges webb
 

Eurostat: Tillgång till och användning av internet 2016

Luxemburg och Danmark har störst andel dagliga internetanvändare i EU (runt 90%). Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Finland följer tätt efter, enligt Eurostats årliga datainsamling.[Dec 2016] Läs mer   Pressmeddelande  
 

Norsk kulturstatistikk 2015

Statistisk sentralbyrå sine oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Dette er ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg. [Dec 2016] Les mer
 

Norge: Förslag om kommersiell public service och teknikneutral NRK-avgift

Norska regeringen lade den 16 december fram två stortingsmeldinger som vill säkra kommersiell public service utanför Oslo samt föreslår en teknikneutral avgift för NRKs finansiering [Dec 2016]
Meld. St 14. (2016-2017) Kommersiell allmennkringkasting
Meld. St. 15 (2016-2017) Eit moderne og framtidsretta NRK
 

The International Communications Market Report 2016

Den brittiska mediemyndigheten Ofcoms årliga rapport om radio, TV, webb och telekom i Storbritannien och 17 andra länder, inklusive Sverige. [Dec 2016] Läs mer
 

Rapport om lokaltidningar i Norge

I rapporten Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet har medieforskare Sigurd Høst kartlagt det norska tidningslandskapet på lokal nivå, på uppdrag av norska Mediemangfolds-utvalget. [Dec 2016] Ladda ner PDF
 

Surveying the Digital Future - om internetanvändning i USA

Rapporten, som ges ut varje år av USC Annenberg Center for Digital Future, visar hur användningen av internet utvecklats i USA . Rapporten är en del i World Internet Project, där även undersökningen Svenskarna och internet ingår. [Nov 2016] Läs mer
 

ITU:  Measuring the Information Society Report 2016

Internationella teleunionens årliga rapport om telekomutvecklingen i världen samt the ICT Developement Index. Finns att läsa i fulltext online [Nov 2016] Läs mer
 

UNESCO: Privacy, free expression and transparency

UNESCO har publicerat den sjunde utgåvan i serien "Internet Freedom". [Nov 2016] Läs mer
 

Mediemångfald och demokrati - Eurobarometer 452

Denna Eurobarometer-rapport utforskar bland annat EU-medborgarnas förtroende för informationen i medierna, hur oberoende de uppfattar att medierna är, och om de kommit i kontakt med online-hot och om det har påverkat deras beteende på nätet. [Nov 2015] Läs mer
 

EBU-rapport om licensavgifter 2016

Rapporten kartlägger bland annat vilka länder som finansierar public service-medier via licensavgift, hur stor andel av licensmedlen som går till public service-medierna i olika länder, och vilka plattformar som omfattas. Rapporten är gratis att ladda ner, men det krävs en registrering (login) för sajten. [Nov 2016] Ladda ner Licence fee 2016 (PDF)
 

IT bland individer 2016 i Sverige

Årlig undersökning om internetanvändning i den svenska befolkningen från Statistiska centralbyrån, SCB. [Nov 2016] SCB:s rapporter om it-användning i befolkningen
 

It-anvendelse i den danske befolkning 2016

I publikationen beskrives danskernes anvendelse af it og internet i bred forstand. Undersøgelsen adresserer også mere specifikke emner såsom formål med internetbrug og mediebrug. [Nov 2016] Læs mere
 

Brug af sociale medier i den danske befolkning 2016

Danmarks statistik og Slots- og Kulturstyrelsen har publiceret hver sin mini-rapport om brug af sociale medier, som bygger på data indsamlet af Danmarks Statistik i forbindelse med undersøgelsen ”It-anvendelse i befolkningen” (se ovenfor). [Nov 2016]
Danmarks statistik: Brug af adskillige sociale medier hitter blandt unge
Slots- og kulturstyrelsen: Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier
 

Småbarn og digitale medier 2016 - norsk undersøkelse

Medietilsynets undersøkelse om småbarn (0–8 år) og bruk av digitale medier er publisert. [Nov 2016] Les mer
 

Friheten på nätet minskar - global studie, inkl Island

För sjätte året i rad minskar friheten på internet, enligt Freedom on the Net 2016 från Freedom House. Resultaten för studiens enda nordiska land, Island, visar på nätfrihet och inga förändringar under 2016. [Nov 2016] Läs mer  
 

Borgernes kilder til viden og nyheder i Danmark

Næsten hver fjerde dansker opsøger ikke aktivt nyheds- og aktualitetsstof, men for størstedelen af danskerne udgør nyheder og aktualitet en vigtig del af det daglige medieforbrug. Det viser en rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen. [Nov 2016] Læs mere 
 

Den finska mediemarknadens omsättning 2015

Värdet av den finska mediemarknaden fortsätter nedåt, enligt data från Finska statistikcentralen. Några sektorer ökar dock, framför allt biografer, internetreklam, bokförsäljning och kommersiell radio. [Nov 2016] Läs mer
 

Barns medieanvändning i Storbritannien

Barn lägger nu mer tid på internet än på tv. Det visar rapporten "Children and Parents: Media Use and Attitude Report" från Ofcom, den brittiska mediemyndigheten. [Nov 2016] Läs mer
 

Svenskarna och internet 2016

Här finns IIS årliga studie av svenska folkets internetvanor. [Nov 2016] Läs mer
 

Den svenska medieutredningens slutrapport

Medieutredningens rapport "En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar" föreslår bland annat ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier. [Nov 2016] Läs mer
 

Det danska public service-udvalgets slutrapport

Public service-udvalgets rapport "”Public service de næste 10 år” om public service i den nye medievirkelighed opstiller 5 forskellige grundscenarier med styrker og svagheder. [Nov 2016] Læs mere 
 

Vad säger forskningen om public service påverkan på privata medier?

Reuters Institute of Journalism har kartlagt forskningsstudier om relationen mellan public service och privata medier. Rapporten är ett uppdrag från danska Kulturministeriet i samband med public service-utredningen och har fokus på studiernas relevans för mediesituationen i Danmark. [Nov 2016] Läs mer
 

Norge: Smarta mobilen ungdomars huvudkälla till nyheter

Ny rapport från Sifo, Statens institutt for forbruksforskning i Norge: "Nyheter i en digitalisert hverdag. En landsdekkende undersøkelse av ungdom og unge voksnes mediarelaterte praksiser og nyhetskonsum via smarttelefon, sosiale medier og nyhetsaggregatorer". [Okt 2016] Läs mer
 

Mediebarometern 2015: fokus internet

Den smarta telefonen har blivit den självklara skärmen för att ta del av medier online, enligt Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 som kom i maj. Ladda ner vår specialsammanställning om hur svenskar använder webben för medieinnehåll. [Okt 2016] Läs mer
 

Medieekonomi 2016 i Sverige

Det finns fortfarande många lönsamma medieföretag i Sverige, men marknadsutvecklingen slår olika mot olika branscher.  Dagspressen är hårdast drabbad av konkurrensen på mediemarknaden, visar ny rapport från Myndigheten för press, radio och tv. [Okt 2016] Läs mer
 

Delutredning om kommersiell kringkasting i Norge

Mediemangfoldsutvalgets delrapport med vurdering av ulike modeller for offentlig støtte til kommersiell allmennkringkasting er overlevert til Kulturdepartementet. [Okt 2016] Les mer
 

Økonomien i norske medier 2011 til 2015

For første gang hadde kringkasterne større omsetning enn avisene, ifølge Medietilsynets rapport "Økonomien i norske medievirksomheter" som omhandler økonomien til kringkasterne og avishusene de siste fem årene. [Okt 2016] Les mer
 

Svenskarna och sociala medier 2016

Fem miljoner svenskar använder Facebook och användningen fortsätter att öka. Det visar ny statistik om sociala medier från Internetstiftelsen i Sverige. Rapporten är ett utdrag ur "Svenskarna och Internet 2016" som släpps i november. [Okt 2016] Läs mer
 

Europa: Privata nyhetsmedier och digitala nyheter

Reuters Institute har undersökt nyhetsmediers digitala satsningar i sex europeiska länder, däribland Finland. Rapporten visar bland annat att den större delen av intäkterna fortfarande kommer från de traditionella medierna. Undersökningen baserar sig på intervjuer med mediebranschen. [Okt 2016] Läs mer  
 

Ti største mediekonsern i Norge

Medienorges oversikt over de største mediekonsernene etter omsetning i Norge i 2015, viser blant annet at Schibsted fortsatt topper listen, selv om omsetningen i Norge har gått noe ned. [Okt 2016] Se oversikten her
 

Utredning om den finska radiomarknaden | Selvitys Suomen radiomarkkinoista

En kartläggning av nuläget på den finska radiomarknaden. Rapporten är initierad av Kommunikationsministeriet och är publicerad på finska med sammanfattningar på svenska och engelska. [Sep 2016] Läs mer | Lue lisää
 

Nordic news media in search for new business models | Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa

This Finnish report provides a description of the general situation in the newspaper industry in Norway, Sweden and Denmark and findings from research interviews in the three countries regarding digital business models. Published in the Communication Research Centre's report series, no. 1/2016 (University of Helsinki).  Language: Finnish with a summary in English. [Sep 2016] Read more | Lue lisää  Download report (PDF
 

Mediekonsumtion 2016 i Sverige

Allt mer av vår mediekonsumtion sker via mobilen. Det visar rapporten "Mediekonsumtion 2016" från svenska Myndigheten för press, radio och tv. I rapporten ingår bl a data från Nordicoms Mediebarometer. [Sep 2016] Läs mer
 

Bogen og litteraturens vilkår 2016 i Danmark

Der udgives mere litteratur end nogensinde, og der er kommet flere nye forlag til. Danskernes læsevaner har været stabile de sidste fem år. Det viser Bog- og Litteraturpanelets årsrapport. [Sep 2016] Læs mere 
 

Norsk studie: Hvordan tolker vi merking av avisinnhold?

Forbrukerne har ulik oppfatning om hvilken påvirkning kommersielle aktører har på innholdet i norske aviser. Dette gjelder både redaksjonelle artikler og annonser med ulike typer merking, ifølge en studie fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO i Norge. [Sep 2016] Les Forbrukstrender 2016
 

Förslag till nytt sändningstillstånd för BBC i Storbritannien

I processen om ett nytt sändningstillstånd för BBC har regeringen presenterat ett 'draft BBC Royal Charter'.  [Sep 2016] Pressmeddelande från Department for Culture, Media & Sport  Policydokument
 

The State of Broadband 2016

Årlig rapport om internet- och bredbandsutvecklingen i världen. Publicerad av The Broadband Commission for Sustainable Development (Unesco/ITU). [Sep 2016] Läs mer
 

Förslag om ändrade mediegrundlagar i Sverige

Mediegrundlagskommittén har överlämnat sitt betänkande Ändrade mediegrundlagar, SOU 2016:58. Förslaget innebär förändringar av språket och strukturen i två grundlagar - tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL ) - i syfte att göra dem så lätta att förstå och tillämpa som möjligt. [Sep 2016] Läs mer
 

Eurobarometer: Internet users’ preferences for accessing content online

En ny Eurobarometer-undersökning visar hur 15-45-åringar använder internet för att få tillgång till musik, filmer, tv-serier, bilder och nyheter. [Sep 2016] Pressmeddelande  Rapport
 

Mediepolitik 2016 - regelverk i Sverige och Europa

En rapport från svenska Myndigheten för press, radio och tv beskriver övergripande EU-regler samt det svenska regelverket och aktuella utredningar inom medieområdet. [Juni 2016] Ladda ner rapporten via MPRT:s webb
 

Norge: Årsrapport for Internettbruk 2015

TNS Gallups og comScores rapport om nordmenns nettbruk, nettvaner, norske nettsteder og historiske utviklinger. [Juli 2016] Les mer
 

Sporträttigheter för tv och video-on-demand i Europa

Rapporten Sports rights on TV and VoD – exclusivity vs. the right to information går igenom regelverket vad gäller sporträttigheter i internationellt, europeiskt och nationellt perspektiv. Utgiven av European Audiovisual Observatory. [Juli 2016] Ladda ner rapporten (PDF)
 

Public service-medier och välfärd i ny EBU-rapport

Länder med starka public service-medier har större pressfrihet, högre valdeltagande och mindre högerextremism, enligt en forskningsrapport från EBU, den europeiska radio- och tv-unionen. Rapporten är gratis att ladda ner, men EBU:s sajt kräver att man registrerar sig (login).  [Juli 2016] Läs mer
 

Förtroende för medier i Europa

Radio och tv är de medier som åtnjuter högst förtroende i Europa. Allra högst är förtroendet i de nordiska länderna. Det visar en rapport från EBU:s forskningsavdelning. Rapporten är gratis att ladda ner, men EBU:s sajt kräver att man registrerar sig (login). [Juli 2016] Läs mer
 

Finland, Sverige och Norge i världstoppen i digitalt index

World Economic Forums Global Information Technology Report 2016 presenterar Networked Readiness Index, en mätning där länder rankas efter hur informationssamhället har utvecklats. Finland, Sverige och Norge placerar sig högt på listan. [Juli 2016] Läs mer
 

Bruksmangfold. En analyse av nordmenns nyhetskonsum

En undersøkelse av nordmenns mediekonsum gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget. [Juli 2016] Pressemelding  Rapport (PDF)
 

Medieägande: utveckling mot pan-europiska mediegrupper?

Ägargrupper och ägarkoncentration på den europeiska tv- marknaden analyseras i en ny rapport från European Audiovisual Observatory. [Juli 2016] Ladda ner Media ownership: towards Pan-European groups (PDF)
 

NRK föreslås få ny finansieringsmodell

Ekspertutvalget foreslår at en fremtidig finansiering av NRK må hvile på et teknologi- og plattformnøytralt grunnlag, og omfatte både lineære og ikke-lineære medietjenester. [Juli 2016] Les mer
 

Yle-skatten föreslås bli kvar

Den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderat Yles allmännyttiga verksamhet föreslår att Yle-skatten blir kvar, men att indexet ska frysas. Arbetsgruppens promemoria finns tillgänglig på finska. [Juni 2016] Läs mer
 

Skatt istedenfor TV-lisens: Erfaringer fra Finland (artikkel i Vox Publica)

Finlands allmennkringkaster Yle finansieres av en egen skatt som erstattet TV-lisensen. Hvor godt har skattemodellen fungert siden innføringen i 2013? En analyse av erfaringene så langt, av Marina Österlund-Karinkanta, Yles strategiavdelning. [Juni 2016] Les mer
 

Om samhälle, opinion och medier i Sverige från SOM-institutet

Ekvilibrium är den 66:e forskarantologin från SOM-institutet. Kapitlen om medier tar upp nyheter i sociala nätverksmedier, nyhetspublikerna i sociala medier, e-bokens spridning, med mera. [Juni 2016] Läs mer
 

Nordiska-baltiska telekommarknader 2015 - databas och statistik

Jämförbar telekomstatistik för mobiltelefoni, bredband och tv-tjänster. Data kommer från telekommyndigheter och statistikcentraler i respektive land. [Juni 2016] Tabelldatabas  Här finns alla årsrapporter
 

Kulturvaner 1991-2015 i Norge

Rapporten gir en oversikt over resultatene fra kultur- og mediebruksundersøkelsene som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført fra 1991-2015. [Juni 2016] Les mer
 

MedieSverige 2016

Nordicom-Sveriges mediestatistik ger en överskådlig bild av det svenska medielandskapet. Nu finns den mest aktuella statistiken samlad i en ny utgåva av MedieSverige. [Juni 2016] Läs mer, ladda ner eller beställ
 

Mediernes udvikling i Danmark 2016

Medierapporten fra Slots- og Kulturstyrelsen stiller skarpt på forskellene i de unge og ældres medieforbrug. [Juni 2016] Læs mere 
 

State of the News Media, USA

Pew Research Centers årliga rapport om tillståndet för USAs nyhetsmedier. Om nya utvecklingstrender, publikmönster, ekonomi och intäkter, med mera. [Juni 2016] Läs mer
 

World Press Trends 2016

WAN-IFRA: På den globala tidningsmarknaden står print fortfarande för 92 procent av alla tidningsintäkter. Samtidigt ökar den digitala upplagan och börjar kompensera för förlorade printintäkter på vissa marknader. [Juni 2016] Tillgång till rapporten/databasen kräver abonnemang, men en kort sammanfattning finns här.
 

Digital News Report 2016 (inklusive Norden)

Rapporten från Reuters Institute analyserar nyhetskonsumtion i digitala medier i 26 länder. Nytt för i år är att utöver Danmark och Finland deltar även Norge och Sverige i studien. [Juni 2016] Läs mer
 

Uutismedia verkossa 2016. Reuters Institute Digital News Report - Suomen maaraportti

Den finska landrapporten om digital nyhetskonsumtion publiceras av Tammerfors universitet. Se även länk ovan till Digital News Report.  [Juni 2016] Läs mer
 

On-demand services and the material scope of the AVMSD

Rapporten från European Audiovisual Observatory analyserar AV-direktivets tillämpningsområde och det uppdateringsförslag som Europeiska kommissionen lade fram i maj. [Juni 2016] Ladda ner rapporten (PDF)
 

Eigarskap i norske medium 2015

Det var ingen store endringar på konsernnivå eller medieregionsnivå i Norge i 2015, ifølge Medietilsynets Eigarskapsmeldinga for 2015. [Juni 2016] Les mer
 

Internet Trends 2016 | Mary Meeker

Riskkapitalisten Mary Meekers (KPCB) rapport om globala internettrender har kommit i en ny upplaga. iiS, Internetstiftelsen i Sverige, har gjort en sammanställning av de viktigaste trenderna [Juni 2016] Hela rapporten 
 

Barn og medier 2016

Medietilsynet i Norge har i en årrekke gjort undersøkelser for å kartlegge barn og unges mediebruk og interesser. [Mai 2016] Les mer
 

Mediebarometern 2015: Allt mer tittande utanför tv-tablån

Nordicom-Sveriges årliga undersökning Mediebarometern visar hur befolkningen i Sverige tar del av medier en genomsnittlig dag. [Maj 2016] Pressmeddelande  Om Mediebarometern
 

Nyhetsanvändning via sociala medier i USA

En majoritet av vuxna personer i USA (62%) tar del av nyheter via sociala medier, visar en ny studie från Pew Research Centre. [Maj 2016] Läs mer
 

Norge: Avisåret 2015

I de årlige rapportene Avisåret gir Sigurd Høst en oppdatert oversikt over de norske avisenes situasjon. Årets utgave tar spesielt for seg den digitale utviklingen, der 2015 har vært et vendepunkt. [Mai 2016] Les mer
 

Den svenska mediemarknaden 2016

Om svenska medieföretag, deras ägare och mediemarknadens strukturella utveckling. Utgiven av Nordicom, open access. [Maj 2016] Läs mer och ladda ner PDF
 

Vilka onlinetjänster använder barn och ungdomar?

Better Internet for Kids guide till onlinetjänster syftar till att informera om appar, sociala nätverk och andra plattformar som är populära bland barn och ungdomar (och vuxna). [Maj 2016] Läs mer
 

E-kommunikation i Europa

Eurobarometer-undersökning om e-kommunikation: om tillgång till tv via olika distributionssätt, tillgång till nätet, betalningsvilja för olika tjänster online, med mera. [Maj 2016] Läs mer
 

Europe's Digital Progress Report 2016

The EDPR report analyses developments in five different aspects, e.g. connectivity (broadband) and use of Internet in the EU and in specific countries. [May 2016] Read more
 

Norge: Leserundersøkelsen 2016

Boklesingen i Norge holder seg stabilt på verdenstoppen ifølge Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningens leserundersøkelse 2016. [Mai 2016] Les mer
 

Sociale medier og politisk engagement i Danmark

Rapport om danskernes politiske debatlyst på sociale medier fra forskernetværket Decidis. [April 2016] Læs mere
 

Ofcom: Adults Media Use and Attitudes Report 2016

Årlig rapport om vuxnas medieanvändning , attityder och förståelse i Storbritannien, och omfattar TV, radio, mobil, spel och internet. Rapporteringen är en del i Ofcoms uppdrag inom medie- och informationskunnighet. [April 2016] Läs mer
 

Norsk mediebarometer 2015

Nedgang i avislesing og TV-seing ifølge Norsk mediebarometer 2015 fra SSB. [April 2016] Les mer
 

Freedom House: Freedom of the Press 2015

The annual report by Freedom House shows that global press freedom declined to its lowest point in 12 years in 2015. [April 2016] Read more
 

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2016

Pressfrihetsindexet synliggör hur attackerna på pressfriheten har intensifierats under det gångna året. [April 2016] Läs mer
 

Forskningsantologi från Medieutredningen i Sverige

"Människorna medierna & marknaden" är Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring - med översikter, analyser och reflektioner från medieforskare. [April 2016] Läs mer 
 

Europe: The Media Pluralism Monitor 2015

The Media Pluralism Monitor is a tool designed to monitor media pluralism in EU Member States, and is carried out by CMPF. The 2015 report is now published. [March 2016] Read more
 

Public service news and digital media - incl. Yle in Finland

How are public service media services delivering news in an increasingly digital environment? What action do they need to take to remain competitive in the global digital landscape? Report by Reuters Institute. [March 2016] Read more
 

Grønland: Seer- og lytterundersøgelse 2015

KNR har i samarbejde med analyseinstituttet Epinion gennemført en analyse af den grønlandske befolknings forbrug af radio- og tv-programmer i 2015. [Mars 2016] Læs mere: tvnyt.com  Download PDF via KNRs hjemmeside
 

On-demand Audiovisual Markets in the EU (2014 and 2015 developments)

Europeiska kommissionen har publicerat tre studier som ingår i förberedelser för översynen av AVMSD-direktivet,  bland annat en rapport om on-demand marknaden i EU. [Mars 2016] Läs mer
 

Hur digitalt är ditt land? Nya resultat i europeiskt index

Danmark, Nederländerna, Sverige och Finland ligger fortfarande högst i Desi-rankingen. Alla EU-länder utom Sverige har förbättrat sina resultat. Se resultat från 2016 års Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) från Europeiska kommissionen. [Feb 2016] Läs mer om resultaten   Jämför med nordiska resultat från förra året
 

Radiolyssnandet i Sverige 2015

Radiolyssnandet ökade år 2015, främst bland yngre personer, enligt TNS Sifos årsrapport. [Feb 2016] Läs mer
 

Finansiering av public service i Europa - två rapporter från EBU

Huvudresultaten från EBU:s rapporter “Funding of Public Service Media 2015” samt “Licence Fee 2015” finns att ladda ner på EBU:s webb. [Feb 2016] Läs mer  (rapporterna är gratis att ladda ner, men sajten kräver en registrering (login).
 

Boken 2016 – marknaden, trender och analyser

Bokförsäljningen i Sverige ökade under 2015.  Det visar ny rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. [Feb 2016] Läs mer
 

Kreativ næring i Norge 2008-2014

Rapport om kreativ næring i Norge fra BI Centre for Creative Industries. Bransjenivå: aviser og magasiner, bøker, dataspill, tv og radio, etc. [Feb 2016] Les mer
 

Digital Radio 2016 - marknadsrapport från EBU

EBU:s Media Intelligence Service har publicerat sin första översikt i en årligen återkommande rapport om digitalradio i Europa. [Feb 2016] Läs mer
 

Det finska radio-året 2015

Data för radiolyssnande i Finland 2015 presenteras i Finnpanels årsrapport på finska och engelska. [Jan 2016] Läs mer (finska)   Rapport på engelska
 

Mediebruk i Norge 2015

NRKs medieanalytikere oppsummerer mediebruken i Norge i 2015. Inklusive nordisk studie om unges medievaner. [Feb 2016] Les mer
 

TV-seing og radiolytting i Norge i 2015

TNS Gallups årsrapporter for TV-seing og radiolytting i Norge i 2015. [Jan 2016] Les mer: TV-seing 2015  Radiolytting 2015
 

Det finska tv-året 2015

Data från Finnpanel presenteras på svenska, engelska och finska. Årsrapporten finns på finska och engelska. [Jan 2016] Data   Årsrapport på engelska (PDF)  Årsrapport på finska (PDF) 
 

Brug af de elektroniske medier i Danmark 2015

Medieudviklingen 2015 er DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier (tv, radio, nettet). [Jan 2016] Læs mere
 

Tv-tittande i Sverige 2015

Tv-tittandet ökade under 2015, både på tv och online video, men utvecklingslinjerna skiljer sig mellan olika målgrupper, enligt MMS årsrapport för 2015. [Jan 2016] Läs mer
 

Kulturvanor - från svenska Myndigheten för Kulturanalys

Rapporten visar att utbildning har stor påverkan på kulturvanorna. De tre vanligaste kulturvanorna är att lyssna på musik, se på film och läsa en bok. [Jan 2016] Läs mer
 

Kultur 2015 - Danmarks Statistiks kulturstatistikk

Danmarks Statistik samler kulturstatistikken i én samlet publikation som dekker over emner som biografer, biblioteker, medier, offentlige kulturbevillinger og mere. [Jan 2016] Læs mere

 

2015


Danskernes brug af nyhedsmedier

Tv-nyheder er ikke længere danskernes vigtigste nyhedskilde viser rapporten 'Danskernes brug af nyhedsmedier. Brugsmønstre og nyhedsrepertoirer 2015' fra Roskilde Universitet. [Dec 2015] Læs mere

UNESCO report: Re|Shaping Cultural Policies

The rise of Internet giants, explosion of social networks and the digital revolution have changed the methods of production and dissemination of cultural goods. In a new report, UNESCO explores these changes and the policy impact of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. [Dec 2015] Read more

Danskernes mediebrug på internettet

Kulturstyrelsen sætter med to nye rapporter spot på borgernes mediebrug på internettet og villigheden til at betale for medieinhold.  [Dec 2015] Læs mere

Media literacy i en dansk kontekst

Specialrapport fra Kulturstyrelsen og Medierådet for Børn og Unge. [Dec 2015] Læs mere

Svenskarnas användning av telefoni och internet 2015

PTS, Post- och telestyrelsen, har publicerat sin individundersökning som bland annat visar på ett ökat tv-tittande på webben. [Dec 2015] Läs mer

Undersøgelse om digital radio i Danmark

360 graders undersøgelse, med det formål fortsat at kvalificere de mediepolitiske beslutninger på radioområdet. [Dec 2015] Læs mere  Download PDF

The International Communications Market Report 2015

Ofcom's annual report about radio, TV, web and telecoms, covering the UK and 17 comparator countries, including Sweden. [Dec 2015] Read more

Ungar & medier 2015: demografi

Sverige: Statens medieråds analys av hur föräldrars härkomst, utbildning, inkomst och boendekommuns storlek påverkar barns och ungas medievanor och attityder till dessa. [Dec 2015] Läs mer

Tillståndet för journalistiken 2014/2015

Institutet för mediestudier har publicerat sin årsbok om utvecklingen för nyhetsjournalistiken, reklamintäkter till journalistiken, svenskars medievanor, med mera. [Dec 2015] Läs mer

Utredning om den finländska mediemarknaden

Arbetsgruppen som haft ett regeringsuppdrag att utvärdera villkoren på den finska mediemarknaden har lämnat sin rapport. [Dec 2015] Läs mer

Värdet av den finska mediemarknaden fortsätter sjunka

Videomarknaden rasade, medan elektroniska medier ökade något. Webbreklam ökade relativt sett mest, med 11 procent. Finska statistikcentralen har publicerat tal för den finska mediemarknaden 2014. [Dec 2014] Läs mer

Children and parents: Media use and attitudes report 2015

Den brittiska mediemyndigheten Ofcom har publicerat sin årliga rapport om barn och ungas medie- och informationskunnighet, med fokus på medieanvändning, attityder och förståelse. [Nov 2015] Läs mer

Global studie om kön och medier

En rapport från Global Media Monitoring Project visar att kvinnor bara syns i 24 procent av nyhetsflödet. Nordiska landrapporter online för Danmark, Finland och Sverige. [Nov 2015] Läs mer

Svenskarna och Internet 2015

Den årliga rapporten från IIS kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen. [Nov 2015] Läs webbrapporten eller ladda ner

Medieborgarna & medierna, delbetänkande från Medieutredningen i Sverige

Medieutredningen redovisar sin analys av det svenska medielandskapet utifrån ett medborgarperspektiv i "Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar". [Nov 2015] Läs mer 

UNESCO report on freedom of expression in the digital age

"World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2015 - Special Digital Focus 2015"  explores online hate speech, protection of journalism sources, the role of internet intermediaries in fostering freedom online, and the safety of journalists. [Nov 2015] Read more

Online databas om lagstiftning för audiovisuella medier i Europa

Jämför hur AV-direktivet implementerats i olika europeiska länder. Ny gratis databas från The European Audiovisual Observatory. [Okt 2015] Gå till databasen om AV-direktivet

Norge: Medieøkonomirapporten 2014

I årets rapport om økonomien i norske medier gir Medietilsynet for første gang et bilde av tv-virksomhetenes totale driftsinntekter i Norge. [Okt 2015] Les mer

Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys

Den svenska Myndigheten för kulturanalys om trender som påverkar framtidens kulturvanor och kulturpolitik. [Okt 2015] Läs mer

Nordisk bransjestatistikk bøker

De nordiske forleggerforeningene samarbeider om utarbeidelsen av en årlig nordisk statistikk. Rapporten skal synliggjøre trender i de nordiske markedene. [Okt 2015] Les mer

Danmark: Bogen og litteraturens vilkår 2015

Bog- og litteraturpanelet i Danmark har offentliggjort deres første rapport om det danske bogmarked. [September 2015] Læs mere

The State of Broadband 2015

Den globala bredbandstillväxten minskar. Fortfarande är en majoritet i världen offline. Läs mer i rapporten från ITU och UNESCO. [September 2015] ITU pressmeddelande FN pressmeddelande

IRIS Special - Online activities of public service media: remit and financing

Ny rapport från European Audiovisual Observatory.  [September 2015] Download report (PDF)

UNESCO: Principles for governing the Internet

Den 6e rapporten i UNESCOs serie Internet Freedom. [September 2015] Mer information

Sverige: Dagspressens ekonomi 2014

Den årliga rapporten om den svenska tidningsbranschens ekonomi är publicerad. [September 2015] Läs mer

Rapport om svensk dataspelsindustri

Dataspelspranschens rapport Spelutvecklarindex 2015  kartlägger, redovisar och analyserar svenska spelutvecklares verksamheter och internationella trender. [September 2015] Här finns Spelutvecklarindex för alla år

Digitala innehållsmarknaderna i Finland / Suomen digitaaliset sisältömarkkinat

En utredning om de de inhemska digitala innehållsmarknaderna inkl. audiovisuellt innehåll, böcker, press, musik, spel, radio och nätinnehållstjänster. Rapporten är publicerad på finska av Undervisnings- och kulturministeriet. [September 2015] Läs mer

Sverige: Hur påverkar public service-bolagen mediemarknaden?

Myndigheten för radio och tv:s rapport 'Utveckling och påverkan i allmänhetens tjänst' om public service marknadspåverkan och förhandsprövning av nya tjänster. [September 2015] Läs mer

Finländskt tv-utbud 2014 / Suomalainen televisiotarjonta 2014

En allt större del av de avgiftsfria tv-kanalernas utbud utgjordes år 2014 av reality-tv, enligt rapporten Finländskt tv-utbud 2014. Rapporten är på finska med sammanfattning på svenska och engelska. [Juli 2015] Läs mer  | Lue lisää

Worldwide cinema statistics by UNESCO

The Unesco Institute for Statistics offers data on the global cinema industry for the year ending in 2013, including key indicators designed to help measure diversity in film production. [July 2015] Read more

UK: Public Service Broadcasting in the Internet Age

Ofcom has published a review of public service TV broadcasting, which considers the performance of the PSB system as a whole, the potential challenges it faces in the future, and ways in which the system might be maintained and strengthened. [July 2015] Read more

Mediernes udvikling i Danmark 2015

Online-rapport  udarbejdet af Kulturstyrelsen. Fakta og tal om og  analyser af medieforbrug og mediebranchen i Danmark. [Juni 2015] Læs mere

Svensk medieutveckling 2015

Myndigheten för radio och TVs årliga rapport om den svenska mediebranschens utveckling finns nu att ladda ner. [Juni 2015] Läs mer

Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries 2014

This joint Nordic-Baltic database and report, which is updated annually by the national telecom regulatory agencies in the Nordic and Baltic countries, presents development trends for the separate countries through 2014. [June 2015] Database (tables)  Find all the reports

Norge: Avisåret 2014

Hur ser utvecklingen ut för norsk dagspress? Ladda ner och läs Avisåret 2014 av Sigurd Høst. [Juni 2015] Läs mer

Sverige: Ny bok från SOM-institutet om samhälle, opinion och medier

SOM-institutets nya forskarantologi Fragment med 40 analyser om bland annat nyhetskonsumtion, sociala medier och mediemoral. [Juni 2015] Läs mer

Norge: Stortingsmelding om allmennkringkasting

Stortingsmeldingen "Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald" omhandler NRKs rammevilkår . [Juni 2015] Les mer

UNESCO: Countering online hate speech

New report in UNESCO Internet Freedom series. [June 2015] Read more   All reports

Focus on Animation in Europe

A booklet which is part of the research project “Mapping the Animation Industry in Europe”, which aims to track the production volume, distribution and circulation of European animation films and TV works. [June 2015] Read more and download free PDF

Digital News Report 2015, inklusive Danmark och Finland

Rapporten från Reuters Institute analyserar nyhetskonsumtion i digitala medier i Danmark, Finland och ytterligare tio länder. [Juni 2015] Läs mer

Uutismedia verkossa 2015. Reuters Institute Digital News Report - Suomen maaraportti

Den finska landrapporten om digital nyhetskonsumtion publiceras av Tammerfors universitet, på finska. [Juni 2015] Läs mer

Rapport om nordisk filmexport

Nordisk Film & TV fonds rapport 'Nordic films crossing borders' ger en översikt av hur det gått för nordiska filmer i Norden och internationellt. [Juni 2015] Läs mer

Rapport om utlån av e-bøker i folkebibliotek i Norge

Utredningen er gjennomført av Rambøll på oppdrag for Kulturdepartementet og er er et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med ny nasjonal bibliotekstrategi. [Juni 2015] Les mer

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014

Nordicoms årliga undersökning av medieanvändningen i Sverige har publicerat 2014 års resultat. [Juni 2015] Läs pressmeddelande

Telekommarknaden 2014 - nationella rapporter i Norden

De nationella kommunikationsmyndigheternas rapporter om telekommarknaden och kommunikationssektorn har publicerat sina helårsrapporter för 2014 (Danmark är andra halvår 2014). [Maj 2015] Danmark  Finland  Island  Norge  Sverige

Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor från .SE. Finns som webbrapport och pdf. [Maj 2015] Läs mer

Tabelldatabas för finsk mediestatistik

Finska statistikcentralen har lanserat en ny tjänst med statistik om medierna i Finland. [Maj 2015] Gå till statistiktjänsten

Nyt fra Danmarks Statistik: Stadig fald i avisoplag i Danmark

Danske avisers oplagstal fortsætter med at falde - både for landsdækkende, regionale og gratis aviser. [Mai 2015] Læs mere

Adults' Media Use and Attitude Report 2015, in the UK

Ofcom's report covers the use and attitudes of UK adults (aged 16 and above) across the internet, TV, radio, games and mobile phones. [May 2015] Read more

Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser

Ny, national undersøgelse om, hvordan de 13-23-årige bruger museerne, og hvordan den brug hænger sammen med deres medieanvendelse. Fra DREAM, Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials. [Maj 2015] Læs mere

Aviser og digital betaling i Norge

Rapport om de norske avisenes digitale satsing. Rapporten er et supplement til Avisåret 2014 som er under utarbeiding, forfattar er Sigurd Høst. [Mai 2015] Les mer og last ned pdf

Freedom of the Press 2015

The annual report by Freedom House shows a sharp decline in global press freedom. [April 2015] Read more

State of the News Media 2015 in the U.S.

As the U.S. news industry faces a new mobile reality, how is it faring? From broadcast to print to ethnic and more, this year’s annual report from Pew Research Center takes stock. [April 2015] Read more

Eigarskapsrapport 2014 fra Medietilsynet i Norge

Det var ingen store endringar på konsernnivå i norske medier 2014 i følge Medietilsynets rapport. I Eigarskapsmeldinga finn du også oversikt over opplagstal og lyttar- og sjåartal for dagspresse, radio og tv. [April 2015] Nettside om eigarskap

Läsartal för dagspress och tidskrifter 2014 i Finland

Helårstalen från TNS Gallup Finland presenteras på finska. Kategorierna (i pdf, se nedan) är från vänster till höger: Totalt - Enbart pappersversion - Papper & digitalt - Enbart digitalt - Procentandelar: andel läsare på papper / papper & digitalt / digitalt. [April 2015] Ladda ner PDF

Norsk Mediebarometer 2014

Statistisk Sentralbyrå: Mediebarometeret viser at flere leser nettaviser enn papiraviser, og strømmetjenester som Netflix er på klar frammarsj. [April 2015] Les mer

Ungar och medier 2015

Svenska Statens medieråds tre rapporter "Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015” samt ”Föräldrar & medier 2015” finns att ladda ner här. [April 2015] Läs mer

Demokratin och det förändrade medielandskapet

Sverige: Forskningsrapport om de förändrade medielandskapen, hur medieanvändningen påverkas och vilken betydelse förändringarna kan ha för demokratin. Skriven på uppdrag av 2014 års Demokratiutredning. [April 2015] Ladda ner rapporten (PDF)

Utvecklingen för on-demand-tjänster i Europa (EAO)

Rapporten går igenom utvecklingen för ondemand-marknaden och dess aktörer inom EU. Här ingår också en översikt över internationella och nationella publikmätningsinstitut och mätmetoder. Utarbetad av The European Audiovisual Observatory. [April 2015] Läs mer

Nyt fra Danmarks Statistik: Radio og tv 2014

Danskerne får stadig flere tv-kanaler. I dag har halvdelen af alle husstande mere end 30 kanaler at vælge mellem, men det daglige tv-forbrug er faldende. [April 2015] Læs mere

Fortrenger eller forsterker allmennkringkasterne?

Norge: En analyse av samvariasjonen mellom allmennkringkastere og andre mediers nettsatsinger. Utarbeidet for NRK av Oslo Economics. [Mars 2015] Les mer og last ned pdf

Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester

Norge: Analys av nyhets- og aktualitetstjenester på nettet og utvalgte tjenester som yr.no, ut.no og ytring.no. Studien er utført av SNF på oppdrag av Kulturdepartementet [Mars 2015] Les mer og last ned pdf

Svenskt medieutbud 2014

Rapport från Myndigheten för radio och tv om innehållet i de största svenska tv-kanalerna samt utbudet i radio och play-tjänster. [Mars 2015] Här finns rapporten

Radiolyssnande i Sverige 2014

Årsrapporten från TNS Sifo visar att radiolyssnandet i Sverige minskat något. [Mars 2015] Läs mer

Nordvisions årsrapport 2014-2015

Årsrapport om program- och formatsamarbetet, utväxlingen av program och nyheter och utvecklingsprojekt mellan de nordiska public service-bolagen DR, NRK, RÛV, SVT, UR och Yle. [Mars 2015] Här finns rapporten

Opplags- og lesertallene for 2014 i Norge

Mediebedriftenes Landsforening har presentert tall for opplag og lesning for 2014. [Mars 2015] Les mer

Upplagor och läsartal 2014 i Sverige

TS Mediefakta redovisar upplagstal för svensk dagspress och tidskrifter och Orvesto Konsument presenterar läsartal 2014. [Mars 2015] TS upplagor Orvesto läsartal

Om medieetik og journalistiske kvaliteter i dansk journalistik

Kulturstyrelsen offentliggør to nye specialrapporter som en del af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” – en videnbank, som giver et opdateret overblik over mediernes tilstand i Danmark. [Feb 2015] Medietik  |  Journalistiske kvaliteter 1999-2014

Hur digitala är EU-länderna?

Ett nytt digitalt index DESI, Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle, för EU-länderna placerar Danmark, Sverige, Nederländerna och Finland i toppen. [Feb 2015] Läs mer

Tjugo år med gratistidningar i Europa

På bloggen Newspaper Innovation följer medieforskaren Piet Bakker upp utvecklingen för flerdagars gratistidningar i Europa och världen, 20 år efter starten av Metro i Sverige. [Feb 2015] Läs mer

Norge: Årsrapport for Internettbruk 2014

TNS Gallups rapport tar for seg nordmenns bruk av Internett og besøk på norske nettsteder. I rapportens siste kapittel presenteres streamingtall for web-tv-tjenester. [Feb 2015] Les mer

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2015

Organisationens globala index visar att läget för pressfriheten förvärrats i ett stort antal länder. De nordiska länderna ligger dock i topp, med Finland först. [Feb 2015] Läs mer

Radiolyssnande i Finland 2014

Presentation med data från Finnpanel, nationella radioundersökningen. [Jan 2015] Läs mer

Boken 2015 - marknaden, trender och analyser

Den totala bokförsäljningen i Sverige minskade under 2014, medan försäljningen av barn- och ungdomsböcker gick framåt. Rapporten från Svenska förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen visar statistik över de tre senaste årens bokförsäljning till konsument. [Jan 2015] Läs mer

Radiolytting er stabilt i Norge, årsrapport 2014

TNS Gallups årsrapport for radiolytting i Norge 2014. [Jan 2015] Les mer

New title in the UNESCO Internet freedom series

UNESCO launches a new publication Fostering Freedom Online: the Role of Internet Intermediaries. [Jan 2015] Read more

Media Pluralism Monitor 2014, incl. Denmark

The Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) has published Media Pluralism Monitor 2014 - the results of a pilot test including nine EU countries, Denmark among them. [Jan 2015] Press release  Results

Brug af de elektroniske medier i Danmark 2014

Medieudviklingen 2014 er DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier. Onlinepublikation  [Jan 2015] Læs mere

EAO årsbok 2014 om TV och film i Europa

Årsboken från European Audiovisual Observatory, som publiceras för 20e gången, innehåller data om tv, bio, video och on-demand-tjänster i Europa. [Jan 2015] Pressmeddelande (PDF)See Yearbook Key Trends

TV-seing i Norge 2014

TNS Gallups årsrapport for TV-seing i 2014 er klar. Nordmenn så i gjennomsnitt 2 timer og 54 minutter på TV daglig i 2014, en oppgang på 6 minutter fra 2013. [Jan 2015] Les mer

Tv-tittande i Sverige 2014

Tittande på TV minskade något under 2014, enligt MMS årsrapport 2014  [Jan 2015] Pressmeddelande  Rapport

Tv-tittande i Finland 2014

Finnpanel har publicerat data för tv-tittandet 2014. Både tittartid och daglig räckvidd ligger stabilt jämfört med 2013. [Jan 2015] Läs mer

Ny statistisk årsbok från ITU, International Telecommunication Union

ITU Yearbook of Statistics 2014 visar utvecklingen inom telekom 2004-2013 i cirka 190 länder. Se lista över indikatorer i rapporten (PDF). [Jan 2015] Läs mer