Våld och pornografi i medierna

Medielandskapet har dramatiskt ändrat karaktär under det senaste decenniet genom den moderna informationsteknologin – med ett ständigt ökande medieutbud genom många nya kanaler. Vi har idag enorma möjligheter till inhämtande av kunskap och förströelse via TV-program, böcker, tidskrifter och Internet. Samtidigt uttrycker många föräldrar, lärare och politiska beslutsfattare farhågor för mediernas negativa inflytande på barn och ungdomar. Så länge de moderna massmedierna har funnits har en oro över hur medierna påverkar barn och ungdomar kommit till uttryck men denna oro har ökat i takt med teknologiutvecklingen på medieområdet. Särskilt har uppmärksamheten riktats mot våldet i medierna som delvis tar sig nya uttryck och former. Oron gäller även pornografiska filmer och bilder, som har blivit allt vanligare genom kabel-/satellit-TV och Internet. Nordicom har i samarbete med Medierådet ställt ett antal frågor i 2004 års SOM-undersökningen till allmänheten om deras åsikter om medievåldets och pornografins påverkan på unga människor samt deras inställning till åtgärder, som syftar till att motverka att barn och unga utsätts för skadligt innehåll på TV, bio och Internet. I föreliggande rapport redovisas undersökningens resultat.

Innehåll

Förord

Introduktion

Mediernas betydelse för våldet i samhället

Åsikter om medievåldets påverkan

Åsikter om pornografi och sex i medierna

Vilka åtgärder förordas för att minska negativ påverkan av våld och pornografi i medierna?

Konklusioner

Referenser

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2005-06
Sidantal: 
33
ISBN: 
91-89471-31-8
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
75,00 kr