Programformat och medier i konvergens

Formathandel, juridiskt skydd och branschpraxis

Långt borta är den tid då radio- och tv-producenter kunde åka till andra länder för att ta del av populära program, för att sedan mer eller mindre fritt kopiera dem och anpassa dem till hemmapubliken. Den internationella handeln med tv-program är i dag mycket omfattande och har utvecklats till en industri som omsätter stora belopp. Kring programmen eller snarare varan med dess olika innehåll finns paket med rättigheter och skyldigheter. Inom tv-branschen använder man begreppet formathandel, som växt fram på ett oreglerat sätt. Avsaknaden av specifika lagregler för denna speciella form av handel gör att programformaten är svårtolkade och skiljaktiga. Vad är det man betalar för?

Syftet med denna bok är att analysera formatkonceptet och de rättsliga sammanhangen samt att behandla de formella och informella spelregler som marknadsaktörerna i dagens förändrade medielandskap följer. I samband med detta identifieras problemområden och möjliga lösningar. Med i bilden finns även producenternas och tv-bolagens perspektiv, både nationellt och internationellt. Boken vänder sig inte endast till medieaktörer och mediejurister utan också till forskare och studenter.

Innehåll

Förord

Inledning och metod

Programformatsindustrin i Sverige och internationellt

Mediekonvergens och programformat

En juridisk överblick. Lagar som aktualiseras vid formathandel (Tillsammans med Louise Davidsson)

Programformatsdispyter inför domstol (Tillsammans med Louise Davidsson)

Branschpraxis och attityder om skydd och handel med programformat

Slutsatser och praktiska rekommendationer

English Summary: Media in Convergence. The Format Trade, Legal Protection and Industry Practice

Noter

Källor och litteratur

Programregister

Författarna

Författare: 
Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2011-04
Sidantal: 
163
ISBN: 
978-91-86523-17-6
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
230,00 kr