Politiska annonser

Partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år

Professor Bengt Johansson och docent Tomas Odén, båda verksamma vid institutionen för journalistik och medier vid Göteborgs universitet (JMG), lägger i denna skrift fram en analys av valannonseringen inför riksdagsval under 1900-talet (1908–2006) i den svenska dagspressen. Ett hittills föga uppmärksammat område inom pressforskningen, relationerna mellan partier, dagspressen och valannonserna, blir i denna skrift allsidigt belyst.

Författarna anlägger flera vetenskapliga perspektiv på sitt ämne. Ett sådant utgörs av den statsvetenskapliga forskningen om svenska valrörelser, ett annat gäller företagsekonomisk forskning om företags reklambeslut och om konkurrensen på tidningsmarknaden, ett tredje är opinionsforskning om allmänhetens inställning till valpropaganda. Som presshistorisk grund för studien ligger band III-IV av översiktsverket Den svenska pressens historia. Sammantaget leder detta till en välkommen genomgång av den politiska annonseringens framväxt, omfattning och inriktning insatt i sitt samhälleliga och vetenskapliga sammanhang.

En rad välkända begrepp används vid innehållsanalyserna av valannonserna och det genererar nya insikter om partipress, stödannonsering, gratisannonser, annonsvägran och försvagad partipresskoppling. Genom att ordna materialet i naturliga experiment blir slutsatserna av analyserna övertygande.

Med sin metod kan författarna klargöra marknadsförhållandenas inflytande på valannonseringen tydligare än tidigare. Med avstamp i äldre konkurrensteorier, såsom upplagespiralen och täckningsgradsteorin, lanserar Bengt Johansson och Tomas Odén i boken en ny, som de kallar neutralitetsspiralen.

Innehåll

Förord

1. Valannonserna och partipressen

2. Politik och dagspress genom 100år

3. Utvecklingsmönster i valannonseringen

4. Annonsering i den egna pressen

5. Konkurrens och monopol

6. De partipolitiskt ombytliga

7. Ändrade och stabila mönster i annonseringen

8. Samhällsteman som kommit och gått

9. Svenskarna och partipressen

10. Partipropaganda i pressen

Referenser

Personregister

Tidningsregister
 

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2014-01
Sidantal: 
198
ISBN: 
978-91-86523-78-7
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
250,00 kr