Medietrender i Norden 2011

Norden i Europa. Politik och trender

EUs mediepolitik är ämnet för 2011 års utgåva av Medietrender i Norden. I en första artikel ges en översikt över de frågor som nu är på EUs dagordning. Allt fler av politikens viktiga frågor rör den digitala världen och Internets roll i samhället. Ytterst handlar det om vems villkor som skall gälla, vem som ska äga och vems behov som ska tillfredsställas, d v s grundläggande demokratifrågor. I en andra artikel redovisas regleringar och andra åtgärder på EU-nivå som har konsekvenser för medlemsländerna. Den tredje artikeln innehåller några centrala reflektioner rörande public service-mediernas roll i dagens Europa. När det ekonomiska perspektivet är förhärskande, som det oftast är inom EU, är det svårt att finna utrymme för frågor som går utöver marknaden.

Skriften innehåller även ett statistikavsnitt vars syfte är att ge en bild av det europeiska medielandskapet utifrån en rad olika aspekter. Sist i skriften återfinns en lista över aktuella offentliga utredningar och rapporter som har offentliggjorts i de nordiska länderna under det senaste året.).

Medietrender i Norden 2011 är slutsåld. Den går dock att ladda ner som pdf-fil.

Innehåll

Förord

Mediepolitiken i EU. Fri- och rättigheter alltmer i fokus

Anna Celsing

EU-regleringens påverkan på nationell mediepolitik

Henrik Selin

Public service-medierna i EU. Våga debattera helheten - inte enbart marknaden!

Marit Ingves

Aktuell statistik om medier i Europa

Ulrika Facht
Sara Leckner

Medier och kommunikasjon: Aktuelle utredningar, rapporter og forslag i de nordiska land 2010-2011

Terje Flisen
Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2011-04
Sidantal: 
59
ISBN: 
978-91-86523-19-0
Språk: 
Nordiska
Format: 
PDF
Serie: 
Medietrender i Norden