Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället

Skolan och demokratin. UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning. Analyser och reflektioner

I dagens digitala kommunikationssamhälle har förutsättningarna för mediernas och informationens funktioner förändrats och därmed det för demokratin så centrala offentliga rummet. För att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier behövs många olika kunskaper. Det handlar om medie- och informationskunnighet.

Vad gör politiken och skolan för att skapa informationskunniga och kritiskt tänkande medborgare och kreativa medieproducenter? Och vilket ansvar tar medieföretagen?

När UNESCO presenterade ett genomarbetat ramverk för lärare och lärarutbildningar, Media and Information Literacy Curriculum for Teachers’, väcktes tanken att utarbeta en svensk version i syfte att stärka kunskapen om medier och information utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. En övertygelse om skolans avgörande roll i detta arbete var en given utgångspunkt.

Föreliggande bok – Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin – är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Nordicom vid Göteborgs universitet, Svenska Unescorådet, Statens medieråd, Skolverket, Svenska Filminstitutet och Filmpedagogerna. Boken innehåller inte bara UNESCOs ramverk utan också artiklar med analyser och reflektioner. Här diskuterar forskare och praktiker utifrån sina specifika ämneskunskaper och erfarenheter hur medie- och informationskunnigheten kan stärkas genom skolan.

Innehåll

Några inledande ord. Varför en bok om medie- och informationskunnighet i skolan?

Ulla Carlsson

Del 1: Ramverk

Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. En bearbetning till svenska av UNESCOs Media and Information. Literacy Curriculum for Teachers

Michael Forsman

Del 2: Medie- och informationskunnighet i Sverige. Analyser Kommentarer Reflektioner

Den nätverkande medborgarkulturen. Barns digitala praktiker och vardagskreativitet

Ulrika Sjöberg

Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet

Lotta Bergman
Kent Adelmann
Magnus Persson
Cecilia Olsson Jers
Pia Nygård Larsson
Karin Jönsson
Per Dahlbeck
Pär Widén

Informationskompetens i undervisningspraktiker

Louise Limberg

Hur får vi en hållbar utveckling av medie- och informationskunnighet?

Michael Forsman

Mer film för lust och lärande. Konsten att göra praktik av läroplaner och riktlinjer

Per Eriksson

Medier och kunskap i rörelse. En diskussion utifrån UR:s roll i medielandskapet

Cecilia Boreson

Mediekunskap är viktigt för alla

Ragna Wallmark

Hur kan UNESCOs ”Medie- och Informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen” omsättas i praktiken i Sverige?

Fredrik Holmberg

A New Horizon. Media Literacy Assessment and Young People in Europe

José Manuel Pérez Tornero
Mireia Pi

MIK-resurser för lärare – några exempel

Författarna

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2013-02
Sidantal: 
136
ISBN: 
978-91-86523-62-6
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Övriga Clearinghouse publikationer