Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

En bearbetning av Mediebarometern 2012
Nordicom Sverige, 2013, 68 s. sid
Nordicom Sverige, 2007, 121 sid
275,00 kr

Sidor