Projekt

Förutom den reguljära verksamheten att följa, samla in och förmedla kunskap om medieutvecklingen och medieforskningen i de nordiska länderna, är Nordicom engagerad i många externa projekt som pågår under kortare eller längre tid.

 

Pågående projekt 

 

Specialnummer av Nordicom Review


Ett par gånger per år ger Nordicom ut specialnummer av tidskriften Nordicom Review, då med externa redaktörer. Just nu pågår arbetet med två specialnummer som beräknas släppas under vintern 2018–2019. Det första har temat ”Making sense of small and big data as onlife traces” och gästredaktörer är Anja Bechmann vid Aarhus Universitet och Kjetil Sandvik vid Köpenhamns universitet. Den andra kommer att handla om hyperlokala medier i Norden och gästredaktörer är Jaana Hujanen, Carl-Gustav Lindén och Katja Lehtisaari, alla vid Helsingfors Universitet.

Kontaktperson: Karin Zelano

 

 

Nyligen avslutade projekt

 

Barn och ungas nyhetskonsumtion i ett förändrat medielandskap


Som en del i Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018 driver Nordicom och Statens medieråd ett projekt med syfte att sprida kunskap om förhållandet mellan barn, unga och nyheter/samhällsinformation i Norden och Baltikum.

Medielandskapet har under de senaste decennierna förändras från analogt till digitalt. Olika generationer har olika ramar när det gäller media, eftersom de vuxit upp i olika mediemiljöer. Den yngre generationen tar del av nyheter och information via sociala medier, och dessutom producerar många unga också sin egen media. Därför behöver barn och unga kvalificerade digitala färdigheter. 

Projektet kommer att resultera i en antologi och ett seminarium under 2018. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson

 

Den svenska mediebranschens ekonomi


Ett löpande uppdrag som Nordicom har för Myndigheten för press, radio och tv är att analysera den svenska mediebranschens ekonomi och dess utveckling över tid. Konkurrensen är hård för medierna, vilket visar sig i att såväl intäkter som resultatnivåer sjunker och i många fall har medieföretagen tvingats göra stora besparingar under senare år. Olika delar av mediemarknaden drabbas emellertid olika hårt. Rapporten "Medieutveckling 2018 - Medieekonomi"  presenterades i oktober 2018 och finns för fri nedladdning på Myndighetens hemsida. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson

 

Medie och informationskunnighet (MIK) för välinformerade och engagerade medborgare


Många av dagens samhällsfrågor är kopplade till digitaliseringen och dess effekter. Nya krav ställs på medborgarna i en digitaliserad kommunikationskultur- oavsett ålder- vad gäller förmåga och möjligheter att hitta och ta till sig information, och för att själv kunna uttrycka sig. Centralt i sammanhanget är demokrati och mänskliga rättigheter. För att stärka MIK har Nordicom av regeringen fått uppdraget att utarbeta en kunskapsöversikt som rör området. Översikten bygger bl a vidare på en tidigare kartläggning som utförts av Statens Medieråd och Myndigheten för press, radio och tv. En konferens arrangerades i maj och en kunskapsöversikt släpptes i augusti 2018. 

På uppdrag av Nordicom ansvarar UNESCO-professuren i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet, Nordicoms tidigare föreståndare, Ulla Carlsson, för projektet som sker i samarbete med Svenska Unescorådet, Statens Medieråd och Myndigheten för press radio och tv.

Kontaktperson: Ulla Carlsson