NordMedia

Se NordMedia-konferensens nya webbsida på NordMedia Network.
 

Om NordMedia


NordMedia har arrangerats vartannat år sedan 1973. Konferensen vandrar mellan de fem nordiska länderna, så att respektive land är värd vart tionde år. En grundläggande princip är att NordMedia ska vara en informell konferens, där diskussioner om forskning är huvudsaken, istället för presentationer av forskning.

Konferensen innehåller plenarsessioner, men den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetet i de olika divisionerna och arbetsgrupperna.

Nordicom har dokumenterat alla konferenser sedan 1979. Information om konferenserna före 1997 är emellertid bara tillgängliga i tryckt form.

 

Konferensorganisationen


NordMedia organiseras av de nationella forskarföreningarna i samarbete med Nordicom. Planeringen för nästa konferens påbörjas omedelbart efter att en är avslutad. Organisatörerna möts online några gånger varje termin, och en gång mellan konferenserna möts alla fysiskt i den stad där nästa NordMedia ska hållas.

Förslag och idéer för konferensen kan skickas till Nordicom, som vidarebefordrar till organisationskommittén. 

Omkring ett år innan en konferens ska hållas, skapas en lokal, nationell organisationskommitté. Det är den lokala kommittén som håller i alla kontakter med ordförandena, vice ordförandena och deltagarna, men den nordiska kommitténs onlinemöten pågår parallellt med detta.

Alla som deltar på konferensen betalar konferensavgift. Inga rabatter ges.

 

Några viktiga datum


Ett år före konferensen:

September:    Call för ansökningar om TWG:s (temporary working groups)
December:     Call för abstracts

 

Samma år som konferensen hålls:

Februari:      Deadline för abstracts
Mars:             Beslut angående vilka abstracts som accepteras
April:              Öppnar för tidig registrering (early bird)
Maj:                Tidig registrering stängs
Juni:               Sista möjligheten av avboka utan att betala konferensavgift
                         Deadline för papers
Augusti:         Konferens

 

Om divisionerna och de temporära arbetsgrupperna


NordMedia har tio divisioner, och mellan fem och tio temporära arbetsgrupper (TWGs) vid varje konferens. En TWG kan bli en division när den har funnits vid ett antal konferenser och är välfungerande. Både divisioner och TWGs kan stängas om de inte är funktionella. Omkring ett år innan en konferens hålls är det möjligt att komma med förslag på nya TWGs. Organisationskommittén beslutar om divisioner och TWGs. 

 

Ordförandena för divisionerna och TWGs


Alla divisioner och TWGs har en ordförande och en eller två vice ordförande. Det är önskvärt att åtminstone någon av dessa personer är en senior forskare. Ett ordförandeskap varar vanligen tre konferenser (sex år). Nomineringsprocessen för ny ordförande och vice ordförande ska skötas av någon i divisionen/TWG som inte är ordförande eller vice ordförande, efter att sessionerna avslutats vid den konferens där ordförande/vice ordförande avgår. Valet ska schemaläggas på förhand.

 

Gyllene regler för sessionerna


 • En av ordförandenas viktigaste uppgifter är att hålla tiden. Var noggrann med det!
 • Det är önskvärt att alla papers får 30 minuter: 10-15 minuter för presentation, och därefter tid för kommentarer och diskussion.
 • Det är möjligt att ha parallella sessioner för att uppnå tidsmålet för varje paper.
 • Alla författare ska uppmanas att ladda upp sitt paper i tid för konferensen.
 • Alla papers ska ha en utsedd diskutant som har läst papret noggrant inför konferensen.
 • Alla presentatörer ska uppmanas att ha med sin presentation på en USB-sticka.
 • Alla grupper uppmanas att ha ett internt möte med en muntlig utvärdering före det större mötet där alla ordförande och vice ordförande är representerade i slutet av konferensen. Det interna mötet ska schemaläggas.

 

Gyllene regler för författarna


 • Var noggrann när du skriver abstract – det är viktigt för urval, schemaläggning och dokumentation.
 • Var vänlig och ändra inte paprets titel efter att abstractet skickats in. Förklara hellre, om nödvändigt, om papret har ändrat inriktning.
 • Det är möjligt att skicka in full papers eller extended abstracts.
 • För att det ska vara möjligt att få bra kommentarer, kan det vara en god idé att i papret tala om vad du vill diskutera, och var i skrivarprocessen du befinner dig. Är det ett utkast för ett projekt, eller en artikel som ska skickas in till en tidskrift? 

 

Vill du skriva ut informationen?  Här kan du ladda ner sidan om NordMedia som PDF