Om mediestatistiken

Nordicoms mediestatistik belyser medieutvecklingen i Norden. Den jämförande statistiken samlas in via ett nordiskt nätverk eller direkt från olika källor och bearbetas. Tabellerna presenteras som tabeller och grafer i excel- eller pdf-format och på engelska.

Syftet med Nordicoms dokumentation av medieutvecklingen är att statistik om olika medier ska gå att hitta på ett ställe. Informationen ska också ha kvalitetsgranskats och bedömts som relevant.

Statistiken ska ge en så aktuell bild av medielandskapet som möjligt och, i den mån det går, redovisa relevanta tidserier. Eventuella förändringar av insamlingsteknik eller metod för serien förtydligas i anmärkningar och noter.

Statistiken belyser medierna ur ett antal aspekter

  • Struktur – hur mediet är organiserat (kanaler, titlar, upplagor), hur och av vem det distribueras.
  • Företag/ägande/ekonomi – aktörer på olika marknader, branschens ekonomi, företagens ekonomi.
  • Innehåll – mediernas innehåll, genrer, typ av utgivning.
  • Tillgång – hur stor del av befolkningen som har tillgång till mediet, hur det når ut.
  • Användning – hur många som använder ett visst medium, vilka användarna är, olika användningsmönster.

Om källor och insamling

Insamling av data sker från en rad olika källor. Nordicom gör ofta egna bearbetningar och informationen sätts i relation till andra, liknande uppgifter. Uppgifterna till tabellerna samlas in från:

  • Offentlig statistik – från verk och myndigheter.
  • Branschstatistik – från enskilda företag och branschorgan.
  • Forskningsrapporter – till exempel från universitet, fristående institut eller statliga utredningar.
  • Egna insamlingar – bearbetning av basdata, till exempel upplageredovisningar, arkivbaser, årsrapporter och redovisningar.
  • Löpande omvärldsbevakning om vad som sker på medieområdet.

Svensk mediestatistik

Den svenska mediestatistiken utarbetas av Nordicom och presenteras på svenska.

Statistiken presenteras på följande sidor:

För nationell statistik för Danmark, Finland, Island och Norge:

Kontext och omvärldsbevakning

Vi både analyserar vårt eget statistikmaterial samt presenterar andras statistikrapporter och forskningsresultat om medieutvecklingen i Norden.