Presstöd till lokaltidningar har inte avsedd effekt

11 nov 2019

2018 var det sämsta året någonsin för den svenska dagspressens ekonomi. I debatten höjs nu därför röster för en utökning av det ekonomiska stödet till dagspressen så att lokala redaktioner ska kunna fortsätta att informera medborgarna och granska de lokala politikerna. Men i Norge har ett direkt stöd till lokala dagstidningar inte medfört en mer omfattande rapportering om lokal politik. Det visar en ny studie publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet. 

Lokala medier är viktiga för demokratin och bidrar bland annat till att upprätthålla ett lokalt politiskt engagemang. Det innebär att flera länder, inklusive Sverige, har valt att inrätta ett statligt direkt finansiellt stöd till ekonomiskt utsatta lokaltidningar.

Ett sådant stöd finns också i Norge, som i internationella jämförelser brukar anses ha världens starkaste lokalpress, med många små lokala dagstidningar. En forskargrupp under ledning av professor Helle Sjøvaag vid Universitetet i Stavanger har i en omfattande studie undersökt hur den lokala politiska bevakningen i Norge påverkats av presstödet. Totalt har 800 000 artiklar från åren 2015 till 2017 analyserats. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review.

Små redaktioner skriver lite

Studien visar att presstödet, som är tänkt att bidra till lokaljournalistisk produktion, inte leder till mer en omfattande bevakning av lokal politik. I alla fall inte i sig självt.  

Vad som däremot visar sig ha avgörande betydelse är tidningsredaktionens storlek.

− Politisk bevakning är en resursfråga, och därför har större redaktioner mer lokal politik i sin nyhetsförmedling. Eftersom större tidningar i allmänhet också har högre publiceringsfrekvens, med fler utgåvor per vecka, kan de också följa de lokala politiska processerna närmare, säger Helle Sjøvaag.

Dock pekar studien på att presstöd indirekt kan förbättra mängden politisk rapportering, om det leder till att de lokala redaktionerna blir större.

Ägarna har stor betydelse

Den norska studien visar att små oberoende tidningar är sämre på att täcka lokal politik än större koncernägda tidningar. Skälet är att mindre tidningar ofta har begränsat med resurser.

− Bevakningen av den politiska makten på kommunnivå kräver en robust presstruktur. Små, lokalt ägda tidningar har historiskt sett ansetts vara viktiga för den lokala demokratin, men mycket tyder på att framtiden för lokalpressen kommer att bestå av större regionala tidningar med ett fåtal stora nationella ägare, säger Helle Sjøvaag.

Det är också ett problem att lokaltidningarna har svårt att nå ut brett i lokalsamhället. Den typiska tidningsläsaren är en pensionerad kvinna som föredrar att läsa tidningen på papper.

− Det blir allt svårare för lokalt ägda tidningar att överleva i den digitala omställningen, och de saknar ofta den digitala infrastrukturen som de stora tidningskoncernerna erbjuder. Regional konsolidering av tidningsägande kommer därför sannolikt att vara bra, både för journalistiken och för den lokala demokratin, säger Helle Sjøvaag.

Artikeln “Journalism and the political structure. The local media system in Norway” är skriven av Helle Sjøvaag, Truls André Pedersen & Ole Martin Lægreid och publicerad i tidskriften Nordicom Review, som ges ut av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Digital publicering: https://content.sciendo.com/view/journals/nor/40/2/article-p63.xml

Kontakt

 

Foto: Line Owren Fotografi


Pressmeddelande på norska

Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt

Den norske pressestøtten til lokalaviser har ikke ført til bedre rapportering om lokalpolitikk, ifølge en ny studie publisert av Nordicom ved Gøteborgs universitet. Studien viser at det først og fremst er redaksjonenes størrelse som avgjør i hvilken utstrekning de rapporterer om den lokale politikken. 

Lokale medier er viktige for demokratiet og bidrar blant annet til å opprettholde er lokalpolitisk engasjement. Helle Sjøvaag (Universitetet i Stavanger), Truls André Pedersen (Universitetet i Bergen) og Ole Martin Lægreid (Norwegian Research Centre, NORCE) har undersøkt hvordan den norske lokale mediestrukturen påvirkes av pressestøtte, politiske handlinger og eierskap, gjennom å analysere over 800 000 nyhetsartikler fra norske lokalaviser i perioden 2015−2017. Resultatet publiseres i det vitenskapelige tidsskriftet Nordicom Review.

Små redaksjoner skriver lite

Pressestøtten, som er ment å bidra til lokaljournalistisk produksjon, leder ikke til bedre dekning av lokalpolitikk, ifølge studien. Støtten er som regel knyttet til avisens opplag og publiseringsfrekvensen.

Det som derimot viser seg å ha avgjørende betydning er redaksjonenes størrelse.

− Politisk dekning er et ressursspørsmål, og større redaksjoner har derfor mer lokalpolitikk i sin nyhetsdekning. Fordi større aviser også har høyere publiseringsfrekvens, med flere utgaver i uka, kan de også følge de lokalpolitiske prosessene nærmere, säger Helle Sjøvaag.

Imidlertid peker studien på at pressestøtten indirekte kan forbedre mengden av politisk rapportering, om den leder til at lokale redaksjoner blir større.

Eierne har stor betydning

Små uavhengige lokalaviser er svakere til å dekke lokalpolitikk enn konserneide aviser ettersom de har begrensede ressurser.

− Tilsyn med den politiske makten i lokaldistriktene krever en robust pressestruktur. Små, uavhengig eide lokalaviser er viktig for lokaldemokratiet, men mye tyder på at lokaldemokratiet i fremtiden vil være avhengig av dekning fra større journalistiske enheter, säger Helle Sjøvaag.

Det er også et problem at lokalavisene har vanskelig for å nå ut bredt i lokalsamfunnet. Den typiske leseren er en pensjonert kvinne som foretrekker å lese papiraviser.

− Det blir dessuten stadig vanskeligere for lokalaviser å overleve i det digitale skiftet, og de trenger den digitale infrastrukturen som større konsern har. Konsolideringen av aviseierskap som foregår i regionen vil derfor antakelig være bra, både for journalistikken og lokaldemokratiet, säger Helle Sjøvaag.

Artikkelen “Journalism and the political structure. The local media system in Norway” er skrevet av Helle Sjøvaag, Truls André Pedersen & Ole Martin Lægreid og publisert i tidsskriftet Nordicom Review, som gis ut av Nordicom ved Gøteborgs universitet.

Digital publisering: https://content.sciendo.com/view/journals/nor/40/2/article-p63.xml

Kontakt: