Ny plattform för jämställdhet i medierna

11 dec 2013

Nordiska medier är idag långt ifrån jämställda. Inom dagspress är mansdominansen ofta överväldigande och på tv är det fortfarande flest manliga experter. Därför lanserar NORDICOM, Göteborgs universitet, en unik nordisk mötesplats för kunskapsspridning: Nordic Gender & Media Forum.

Satsningen syftar till att samla berörda parter inom mediebranschen i de nordiska länderna, för att vidga och fördjupa samtalet och gemensamt hitta strategier för ett jämställt medielandskap.

Målgrupp för projektet är i första hand praktiker, forskare, beslutsfattare, och företrädare för branschorganisationer i Norden/Baltikum, men det riktar sig också till intresserade inom mediebranschen i andra länder. Projektet omfattar följande delar:

1. Utveckling av kunskapsunderlag. I projektet kommer Nordicom att samla in könsuppdelad statistik för den nordiska mediebranschen; journalistik, film, reklam och dataspel.

2.  Branschspecifika möten i samarbete med olika aktörer:

Film - 29 jan i samarbete med Göteborg International Film Festival www.giff.se

Journalistik - 6 mars i samarbete med Mediedagarna, www.meg.se

Dataspel - 2 april i Helsingfors i samarbete med Hanaholmen www.hanaholmen.fi

Reklam - 24 april i Köpenhamn i samarbete med Kvinfo, www.kvinfo.dk

3.  En konferens 7 maj i samband med Nordiske Mediedager i Bergen. www.mediedager.no

4. Kunskapsspridning.  Projektets viktigaste bidrag är vidareförmedlingen av kunskap och erfarenheter som forumet genererar. Nordicom kommer att publicera könsuppdelad statistik och en antologi på engelska med bidrag från forskare och praktiker som medverkar i projektets olika aktiviteter. I december 2014 lanseras boken på ett möte i Vilnius, Litauen, eftersom intresset för frågan också är stor i de baltiska länderna.

Läs mer om Nordic Gender and Media Forum på www.nordicgenderandmediaforum.se och följ oss på twitter via #ngmf14. 

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet.

För ytterligare information:

Maria Edström  Maria.Edstrom@nordicom.gu.se

FAKTA NORDICOM  www.nordicom.gu.se

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet.