Mediebarometern 2010

18 maj 2011

Användningen av sociala medier ökar:

Åtta av tio ungdomar använder sociala medier en vanlig dag vilket leder till minskad läsning av böcker och lyssnande på radio.

Men skillnader mellan könen består:

När unga män spelar datorspel läser unga kvinnor en bok eller bloggar.

Åtta av tio 15 till 24-åringarna använder ociala medier en vanlig dag och det är 15 procent fler än ett år tidigare. Ökningen är än större bland 25 till 44-åringarna – från 32 procent till 49 procent. Den tid de ägnar medierna har dock varit relativt stabil de senaste åren, närmare 6,5 timmar, men en allt större del av deras medietid går till internet, närmare 40 procent jämfört med 34 procent 2009. I alla andra åldersgrupper är det TV-tittandet som dominerar. Det är också i åldersgruppen 15 till 44 år som de största förändringarna i medievanorna kan noteras. Förändringarna, som kan förklaras av ett utökat nyttjande av nätet, sker i huvudsak på bekostnad av lyssnande på radio, läsning av tidskrifter och böcker bland 15 till 24-åringarna och för de lite äldre, 25 till 44-åringarna, läsning av morgontidningar. Andelen prenumeranter har i denna åldersgrupp minskat med 16 procentenheter under det senaste decenniet – att jämföra med sju i hela befolkningen. Även användningen av traditionella medier på nätet - dagstidningar, tv, radio – ökar. Men ökningen är relativt blygsam i den senaste mätningen: 28 procent av befolkningen uppsöker traditionella medier på nätet en genomsnittlig dag 2010 jämfört med 25 procent 2009. Det är 25 till 44-åringarna som är de flitigaste användarna. Det är fortfarande endast kvällstidningen som kan sägas ha slagit igenom på nätet vad gäller antalet brukare. Ungefär 25 procent av alla unga vuxna läser enbart kvällstidningen på nätet. Sex procent av befolkningen uppger att de tittar på tv via dator, mobiltelefon eller annan apparat och andelen är störst bland ungdomarna med 10 procent. Flertalet, drygt 80 procent, tittar fortfarande på tv i vanlig tv-apparat. Mer anmärkningsvärda skillnader mellan könen gäller fortsatt läsningen av böcker. Det gäller såväl unga som äldre. - När unga män spelar datorspel läser unga kvinnor böcker för nöjes skull eller bloggar. Unga människor i dagens mediekultur uppvisar därmed samma mönster som Mediebarometerns resultat uppvisar år efter år, säger professor Ulla Carlsson. 40 procent av kvinnorna läser böcker en vanlig dag medan motsvarande andel bland männen är 24 procent. Utbildningsnivån har också stor betydelse för bokläsningen. Högutbildade är flitigare bokläsare, 42 procent, än de med lägre utbildning, 22 procent. Bland högre tjänstemän/akademiker är bokläsning dubbelt så vanlig som bland arbetare.

Om undersökningen Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning, som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstidning/tidskrift,reklam samt medieanvändning på Internet och i mobiltelefonen. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. 2012 har närmare 4 800 personer intervjuats. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan genomförts varje år.

För ytterligare information:

Ulrika Facht tel 031 786 13 06 ulrika.facht@nordicom.gu.se

Karin Hellingwerf tel 031 786 19 92 karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Mediebarometern 2012 kan beställas via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se eller anne.claesson@nordicom.gu.se