Pressmeddelanden Arkiv

2014

2014-01-29

Analysis of data compiled by national film institutes in the Nordic countries shows that the film industry in the region is still dominated by men:

Men still dominate the functions of director, producer and script writer;
Men are the main characters in fiction films;
In 25 of the 98 Nordic fiction films released in 2012, the lead actors, directors, producers and scriptwriters were all men;
In only one of the 98 films were all these positions held by women;
The most gender balanced position is the producer in the Swedish and Danish sectors.

Read the full report here:Gender Balance in the Film Industry

The data will be presented at Göteborg International Film Festival at a seminar entitled “Gender Balance in the Nordic Film Industry”,

Jan 29 2014, 1 pm, at Pustervik, Järntorget.

The report is based on available public statistics on men and women compiled and analysed by Nordicom as part of the Nordic Gender & Media Forum,

financed by the Nordic Council of Ministers and monitored by Nordicom at the University of Gothenburg during 2014. The Nordic Gender & Media Forum

is about collecting statistics, examples of good practice, and creating a platform for discussion of gender equality in the media (film, journalism, advertising

and computer games). The project can be seen as a regional follow-up to the Beijing Platform for Action, 1995, when all UN member states agreed on the

need to increase the participation of women in the media and to combat stereotypes.

 

Contact info to the speakers at the seminar:

Ulrika Facht, media analyst, Nordicom, University of Gothenburg, +46 31 786 1306

Annika Hellström, Dorisfilm, Sweden, + 46 70 786 64 16

Francine Raveney, Director, European Women’s Audiovisual Network (EWA), +33 687381621

Terese Martinsson, Bachelor student, Cultural Studies, University of Gothenburg, +46 70 352 14 57

Maria Edström, Research officer, Nordicom, + 46 70 370 48 79

www.nordicgenderandmediaforum.se #ngmf14 #equalnordic

Nordicom is a knowledge centre for media and communications research, a collaboration between the five countries of the Nordic region – Denmark, Finland,

Iceland, Norway and Sweden. Nordicom is an institution that operates under the auspices of the Nordic Council of Ministers.

2013

2013-12-11

Nordiska medier är idag långt ifrån jämställda. Inom dagspress är mansdominansen ofta överväldigande och på tv är det fortfarande flest manliga experter. Därför lanserar NORDICOM, Göteborgs universitet, en unik nordisk mötesplats för kunskapsspridning: Nordic Gender & Media Forum.

Satsningen syftar till att samla berörda parter inom mediebranschen i de nordiska länderna, för att vidga och fördjupa samtalet och gemensamt hitta strategier för ett jämställt medielandskap.

Målgrupp för projektet är i första hand praktiker, forskare, beslutsfattare, och företrädare för branschorganisationer i Norden/Baltikum, men det riktar sig också till intresserade inom mediebranschen i andra länder. Projektet omfattar följande delar:

1. Utveckling av kunskapsunderlag. I projektet kommer Nordicom att samla in könsuppdelad statistik för den nordiska mediebranschen; journalistik, film, reklam och dataspel.

2.  Branschspecifika möten i samarbete med olika aktörer:

Film - 29 jan i samarbete med Göteborg International Film Festival www.giff.se

Journalistik - 6 mars i samarbete med Mediedagarna, www.meg.se

Dataspel - 2 april i Helsingfors i samarbete med Hanaholmen www.hanaholmen.fi

Reklam - 24 april i Köpenhamn i samarbete med Kvinfo, www.kvinfo.dk

3.  En konferens 7 maj i samband med Nordiske Mediedager i Bergen. www.mediedager.no

4. Kunskapsspridning.  Projektets viktigaste bidrag är vidareförmedlingen av kunskap och erfarenheter som forumet genererar. Nordicom kommer att publicera könsuppdelad statistik och en antologi på engelska med bidrag från forskare och praktiker som medverkar i projektets olika aktiviteter. I december 2014 lanseras boken på ett möte i Vilnius, Litauen, eftersom intresset för frågan också är stor i de baltiska länderna.

Läs mer om Nordic Gender and Media Forum på www.nordicgenderandmediaforum.se och följ oss på twitter via #ngmf14. 

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet.

För ytterligare information:

Maria Edström  Maria.Edstrom@nordicom.gu.se

FAKTA NORDICOM  www.nordicom.gu.se

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet.

                                                                                                                   

2013-11-06

Den svenska mediemarknaden genomgår just nu en omfattande förändringsprocess. Medieföretag som under decennier har redovisat stora vinster går med förlust, samtidigt som helt nya aktörer, ofta med internet som enda plattform, skördar stora framgångar. Framtiden för flera av de traditionella svenska nyhetsmedierna tycks mycket oviss.

Utvecklingen på mediemarknaden har inte bara betydelse för de svenska medieföretagen. Den ställer också frågor om mediernas roll i demokratin. Vem ska betala för den informerande och granskande nyhetsjournalistiken när pengarna från publiken och annonsörerna minskar?

Forskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet har i femton års tid haft uppdraget att följa utvecklingen inom mediebranschen. I rapporten Den svenska mediemarknaden 2013 görs en omfattande analys av de svenska medieföretagen, med uppgifter om ekonomiska resultat, marknadsandelar och ägarförhållanden. Rapporten är skriven av professor Staffan Sundin.

För ytterligare information:

Staffan Sundin   Staffan.Sundin@nordicom.gu.se

Jonas Ohlsson    Jonas.Ohlsson@nordicom.gu.se

Den svenska mediemarknaden 2013  kan beställas via Nordicoms hemsida http://www.nordicom.gu.se  eller Anne.Claesson@nordicom.gu.se

2013-05-29

Lätt att vara välinformerad, lätt att vara oinformerad – en utmaning för demokratin. Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2012. Ett demokratiskt samhälle vilar på välinformerade medborgare med ett kritiskt förhållningssätt och medierna intar en särställning som informationskälla - trovärdiga medier med en kvalificerad nyhetsjournalistik. Det har varit en given utgångspunkt under många år.

Dagens kommunikationssamhälle med enorma möjligheter till utbyte av information och att göra sin röst hörd är något som inger förhoppningar vad gäller den demokratiska utvecklingen. Men det finns också en risk för ökade klyftor vad gäller såväl kunskap som uppfattningar om verkligheten. Det har aldrig varit så enkelt att hitta kvalificerad information som nu för de som är politiskt intresserade. Men även motsatsen gäller: Är man inte intresserad av samhällsfrågor har det aldrig varit lika enkelt att välja bort sådan information, säger Ulla Carlsson, professor och ansvarig för undersökningen.

Det är i en sådan kontext Mediebarometerns resultat från undersökningen 2012 vad gäller sjunkande siffror för morgontidningsläsande och tittande på TV-nyheter skall ses. På fem år har den totala andelen morgontidningsläsare minskat med 11 procentenheter (läsning både på papper och internet) andelen var 72 procent år 2007 och är 61 procent år 2012. I början av 2000-talet tittade drygt hälften, 55 procent, av befolkningen på TVs nyhetsprogram en genomsnittlig dag. 2012 är motsvarande siffra 38. Under den senaste tioårs-perioden har tittandet på TV-nyheter sjunkit bland ungdomar från 30 procent till 12 procent och bland högutbildade från 60 procent till 43 procent i den senaste undersökningen. Nedgången kompenseras inte av ökad användning av nyheter på nätet. Ändrade kommunikationsmönster gör sig gällande i alla grupper – oavsett ålder, kön och socialgrupp. Men det är i ungdomsgruppen de största förändringarna kan avläsas. Många unga skapar idag sina flöden efter egna intressen och ställer sig utanför andra flöden. Detta är något som politiken har att förhålla sig till. Som så ofta handlar det om politikens och medieindustrins ovanifrånperspektiv som kolliderar med nätverkskulturens underifrånperspektiv. Häri ligger en utmaning för demokratin.

Andra resultat från Mediebarometern 2012:

• Svenskarnas medieanvändning är drygt 6 timmar. TV-tittandet upptar fortsatt störst del av tidskakan i alla grupper oavsett ålder, kön och socialgrupp – 26 procent. Tiden för traditionella medier(dagstidning, tidskrift, television) online utgör två procent av bruttotiden medan motsvarande siffra för sociala medier är fem procent.

• Ungdomarna tillbringar avsevärt mer tid på nätet än andra. Drygt 40 procent lägger mer än tre timmar på nätet en genomsnittlig dag och 20 procent mer än fem timmar. Förutom besök och kommunikation i sociala nätverk som Facebook (87%) använder de nätet främst för att lyssna på musik 65%), titta på videoklipp (60%) och läsa blogg (33%). Men ungdomarna ägnar mer tid en vanlig dag åt att titta på TV (70 minuter) än de ägnar åt sociala medier 44 minuter) en vanlig dag och de är de flitigaste användarna av Play-TV och TV i smarta telefoner.

• Bokläsningen ligger relativt stabil – drygt en tredjedel av befolkningen läser böcker en genomsnittlig dag. Läsning för nöjes skull ökar – på 15 år handlar det om 13 procentenheter. Men läsning för skola och arbete minskar – med 17 procentenheter under motsvarande period. Könsskillnaderna är markanta - 41 procent av kvinnorna läser böcker en vanlig dag medan motsvarande andel bland männen är 27 procent. Utbildningsnivån har också stor betydelse för bokläsningen. Högutbildade är flitigare bokläsare, 40 procent, än de med lägre utbildning, 20 procent. Flertalet läser tryckt bok – eboken har ännu inte fått något genomslag i Sverige.

• Datorspelens räckvidd fortsätter att öka. Den största ökningen sker bland kvinnor. Sedan 2010 har kvinnor som spelar ökat från 10 procent till 25 procent. Både bland flickor och vuxna kvinnor är det till exempel fler som spelar i mobiltelefonen än bland männen i dessa åldersgrupper. Det finns en tydlig uppdelning i vilken typ av spel kvinnor och män ägnar sig åt. Kvinnor ägnar sig oftast åt underhållningsspel, pusselspel och kunskapsspel medan män oftare väljer actionspel, äventyrsspel och sportspel.

• Innehav av smarta telefoner har på två år ökat från 14 procent 2010 till 54 procent 2012. Drygt 80 procent av ungdomarna (15 till 24 år) har en smartphone och de använder den en vanlig dag främst för, förutom vanliga telefonsamtal och sms, att kommunicera via Facebook (62%), lyssna på musik (39%), spela spel (20%), och titta på videoklipp (19%). Lika många ungdomar som läser och skriver bloggar läser också kvällstidning i mobilen (13%).

Om undersökningen Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning, som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstidning/tidskrift,reklam samt medieanvändning på Internet och i mobiltelefonen. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. 2012 har närmare 4 800 personer intervjuats. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan genomförts varje år.

För ytterligare information:

Ulrika Facht tel 031 786 13 06 ulrika.facht@nordicom.gu.se

Karin Hellingwerf tel 031 786 19 92 karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Mediebarometern 2012 kan beställas via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se eller anne.claesson@nordicom.gu.se

2012

2012-05-07

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning,Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2011.

Smarta telefoner bidrar till ökad användning av Facebook och datorspel

Närmare 60 procent av dagens ungdomar har en smart mobiltelefon och de använder den främst till, förutom vanliga telefonsamtal och sms, att kommunicera via Facebook och e-post samt spela spel. – Detta bidrar bl a till en redan påfallande ökning av användningen av datorspel – särskilt bland de unga,konstaterar professor Ulla Carlsson.

Online-spelandet har mer än fördubblats under det senaste året. 60 procent av barnen 9-14 år spelar dator-/tv-spel en vanlig dag – det handlar huvudsakligen om action och äventyrsspel. Smarta mobiltelefoner används också för att ta del av nyheter. Under de senaste åren, som en följd av en mer differentierad medieanvändning, har en viss nedgång i inhämtandet av nyheter i våra vanliga massmedier noterats inte minst vad gäller ungdomar – men den nedgången synes nu ha avstannat. Innehavarna av smarta mobiltelefoner väljer företrädesvis nyheter i dagstidningar på nätet.

 

Användningen av sociala medier betydligt mer passiv än aktiv

Närmare 90 procent av alla ungdomar, 15 till 24 år, använder sociala medier en vanlig dag, vilket betyder att det är betydligt fler än de som tittar på TV (75 %). Detta avviker från alla andra åldersgrupper där det är betydligt vanligare att titta på TV. Ungdomarna tillbringar också avsevärt mer tid på nätet än andra. 43 procent lägger mer än tre timmar på nätet en genomsnittlig dag och 23 procent mer än fem timmar. Förutom besök och kommunikation i sociala nätverk som Facebook (89%) använder de nätet främst för att lyssna på musik (74%), titta på videoklipp (65%) och läsa blogg (34%). Ofta stannar det dock vid ett passivt nyttjande utan egen aktivitet – det är t ex få som lägger ut videoklipp (4%) eller skriver i egen blogg (9%) medan fler är aktiva i sociala nätverk som Facebook (68%).

 

Både stabilitet och förändring i användningen av traditionella medier

Användningen av sociala medier är mer omfattande och ökar betydligt snabbare än användningen av traditionella medier på nätet även om en liten ökning sker mellan åren. De flitigaste användarna återfinns bland 25 till 44-åringarna, närmare 50 procent av dessa nyttjar de vanliga massmedierna på nätet. Och Internet spelar en avgörande roll för kvällstidningens räckvidd då varannan kvällstidningsläsare läser tidningen på detta sätt. I övrigt dominerar TV-tittandet som tidigare, radiolyssnandet fortsätter att minska och läsningen av tidningar och böcker ligger relativt stabilt. Idag kan man titta på tv på många olika sätt både vad gäller tidpunkt och teknik – från vanliga TV-apparater till surfplattor och smarta mobiltelefoner. En genomsnittlig dag tittar 6 procent av befolkningen på Play TV och för vecka är andelen 21 procent. För 15 till 24-åringarna är motsvarande siffror kring 10 procent respektive drygt 30 procent vad gäller vecka. Omkring 10 procent av unga pojkar använder mobiltelefonen för att titta på TV eller videoklipp en genomsnittlig dag.

 

Allt fler äldre går på bio

Åldersgruppen 65 till 79 år utmärker sig genom att allt fler går på bio, vilket inte gäller för andra åldrar där inga större förändringar sker. 1999 var det tre procent av pensionärerna som gick på bio en genomsnittlig månad och nu har den andelen ökat till 17 procent.

Om undersökningen Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning, som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstidning/tidskrift,reklam samt medieanvändning på Internet och i mobiltelefonen. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. 2012 har närmare 4 800 personer intervjuats. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan genomförts varje år.

 

För ytterligare information:

Ulrika Facht tel 031 786 13 06 ulrika.facht@nordicom.gu.se

Karin Hellingwerf tel 031 786 19 92 karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Mediebarometern 2012 kan beställas via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se eller anne.claesson@nordicom.gu.se

2012-03-07

Internet slår inte ut traditionella medier hos de unga. I det närmaste alla barn och ungdomar i åldrarna 9 till 24 år i Sverige använder internet. De flesta använder internet dagligen, ju längre tid ju äldre de är. Men det innebär inte att de har slutat använda traditionella medier, säger professor Olle Findahl, som har genomfört en undersökning av barn och ungas medieanvändning i Internet-världen för NORDICOM vid Göteborgs universitet.

I ett 30-årigt perspektiv ser de visserligen lite mindre på tv, lyssnar mindre på radio och inspelad musik. De läser lite mindre, särskilt fack- och läroböcker. Men fortfarande används traditionella medier mer än internet. 75 procent av medietiden ägnar skolbarnen (9-14 år) åt traditionella medier och bland äldre ungdomar (15-24 år) är andelen 60 procent.

På ett liknande sätt som när televisionen infördes på 1950-talet utgör internet inte en konkurrent utan snarare ett komplement till äldre medietekniker. På internet finns, för de unga, framför allt den digitaliserade musiken och videon. Till detta kommer det helt nya som de sociala nätverken möjliggör, kontakter med likasinnade som delar samma intressen.

Det innebär att bland ungdomar har Facebook större räckvidd än dagstidningar och nästan samma räckvidd som tv. Och Spotifys räckvidd bland ungdomar ligger inte långt efter radions. Men detta innebär inte att allt som rör internet slår genom. Det är t.ex. förhållandevis få bland de unga som använder surfplattor, e-böcker eller kommunicerar via Twitter. Däremot har användningen av "smarta" telefoner mångdubblats under de senaste två åren.

Värt att observera är att det inte föreligger något direkt negativt samband mellan internetanvändning och traditionell medieanvändning. Istället är det ett faktum att de som använder internet mest även är mycket flitiga användare av de traditionella medierna.

Rapporten presenteras på MEG 12 den 8 mars 2012 i Göteborg

För ytterligare information kontakta Olle Findahl, tel 0725307768, olle.findahl@wwi. se eller Ulla Carlsson, tel 031 7861219,

ulla.carlsson@nordicom.gu.se

Rapporten kan beställas på adressen anne.claesson@nordicom.gu.se

2011

2011-05-18

Användningen av sociala medier ökar:

Åtta av tio ungdomar använder sociala medier en vanlig dag vilket leder till minskad läsning av böcker och lyssnande på radio.

Men skillnader mellan könen består:

När unga män spelar datorspel läser unga kvinnor en bok eller bloggar.

Åtta av tio 15 till 24-åringarna använder ociala medier en vanlig dag och det är 15 procent fler än ett år tidigare. Ökningen är än större bland 25 till 44-åringarna – från 32 procent till 49 procent. Den tid de ägnar medierna har dock varit relativt stabil de senaste åren, närmare 6,5 timmar, men en allt större del av deras medietid går till internet, närmare 40 procent jämfört med 34 procent 2009. I alla andra åldersgrupper är det TV-tittandet som dominerar. Det är också i åldersgruppen 15 till 44 år som de största förändringarna i medievanorna kan noteras. Förändringarna, som kan förklaras av ett utökat nyttjande av nätet, sker i huvudsak på bekostnad av lyssnande på radio, läsning av tidskrifter och böcker bland 15 till 24-åringarna och för de lite äldre, 25 till 44-åringarna, läsning av morgontidningar. Andelen prenumeranter har i denna åldersgrupp minskat med 16 procentenheter under det senaste decenniet – att jämföra med sju i hela befolkningen. Även användningen av traditionella medier på nätet - dagstidningar, tv, radio – ökar. Men ökningen är relativt blygsam i den senaste mätningen: 28 procent av befolkningen uppsöker traditionella medier på nätet en genomsnittlig dag 2010 jämfört med 25 procent 2009. Det är 25 till 44-åringarna som är de flitigaste användarna. Det är fortfarande endast kvällstidningen som kan sägas ha slagit igenom på nätet vad gäller antalet brukare. Ungefär 25 procent av alla unga vuxna läser enbart kvällstidningen på nätet. Sex procent av befolkningen uppger att de tittar på tv via dator, mobiltelefon eller annan apparat och andelen är störst bland ungdomarna med 10 procent. Flertalet, drygt 80 procent, tittar fortfarande på tv i vanlig tv-apparat. Mer anmärkningsvärda skillnader mellan könen gäller fortsatt läsningen av böcker. Det gäller såväl unga som äldre. - När unga män spelar datorspel läser unga kvinnor böcker för nöjes skull eller bloggar. Unga människor i dagens mediekultur uppvisar därmed samma mönster som Mediebarometerns resultat uppvisar år efter år, säger professor Ulla Carlsson. 40 procent av kvinnorna läser böcker en vanlig dag medan motsvarande andel bland männen är 24 procent. Utbildningsnivån har också stor betydelse för bokläsningen. Högutbildade är flitigare bokläsare, 42 procent, än de med lägre utbildning, 22 procent. Bland högre tjänstemän/akademiker är bokläsning dubbelt så vanlig som bland arbetare.

Om undersökningen Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning, som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstidning/tidskrift,reklam samt medieanvändning på Internet och i mobiltelefonen. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. 2012 har närmare 4 800 personer intervjuats. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan genomförts varje år.

För ytterligare information:

Ulrika Facht tel 031 786 13 06 ulrika.facht@nordicom.gu.se

Karin Hellingwerf tel 031 786 19 92 karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Mediebarometern 2012 kan beställas via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se eller anne.claesson@nordicom.gu.se

2010

2010-05-16

Medierna allt starkare på nätet men intresset för ’traditionella’ nyheter minskar

Allt fler använder sig av nätet för att ta del av olika medier – från 85 procent av ungdomarna till 34 procent av pensionärerna 2009. Medelålders och äldre söker sig främst till de traditionella mediernas sajter medan unga människor i förstone använder sociala medier, t ex Facebook. Närmare 65 procent av 15 till 24-åringarna ägnar sig åt ’social networking’ på nätet en genomsnittlig dag. Över 50 procent av de unga nätanvändarna besöker YouTube och 37 procent har läst någon blogg. Betydligt färre, ca 10 procent, är själva aktiva bloggare. 44 procent av barnen (9-14 år) spelar dator- och tv-spel.

Pensionärerna blir allt flitigare nätanvändare (34 procent) – 20 procent av dessa läser någon dagstidning på nätet en vanlig dag. TV-tittandet dominerar dock fortfarande i alla grupper med ett undantag – bland 15 till 24-åringarna är det 2009 fler som ägnar sig åt internet än tv-tittande. Och när de tittar på tv väljer de i förstone program i mer nischade Viasat- och SBS-kanaler än andra grupper. Vidare kan konstateras att ungdomar som är mycket medieaktiva på nätet även är flitiga brukare av medier i traditionell form. Så sammanfattar Ulla Carlsson, professor och ansvarig för undersökningen vid Nordicom, Göteborgs universitet, resultaten i undersökningen. En följd av en mer differentierad medieanvändning är att allt färre tar del av nyheter i våra vanliga massmedier och inte minst gäller det ungdomar. Nedgången är tydligast för tittande på nyhetsprogram i tv. Visserligen nyttjas olika nyhetstjänster på internet, som till viss del motsvarar nedgången, men det handlar om en annan typ av nyheter: korta nyhetstexter i de traditionella mediernas nätbaserade nyhetstjänster och mer av åsikter i de kommenterande tjänsterna, t ex bloggar. Detta mer fragmentariska tillägnande av nyheter där värderingen av källor ofta lämnas till den enskilde användaren ställer viktiga frågor om journalistikens roll i offentligheten utifrån ett demokratiperspektiv. Årets Mediebarometer är den 30:e i ordningen. Vid starten 1979 var internet, mobiltelefonen och sociala medier inte ens möjliga att drömma om. Idag har i det närmaste alla minst en mobiltelefon och närmare 90 procent av befolkningen har tillgång till internet i hemmet. Medieapparaterna har blivit otaliga och medieutbudet har mångdubblats. Ett interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle har växt fram vid sidan av de traditionella medierna. Men samtidigt är det idag något fler som tittar på tv och läser böcker medan ungefär lika många lyssnar på radio och läser dagstidning sett i ett 30-årsperspektiv. Och tiden vi lägger på medierna? Totalt sett har den ökat med ungefär 40 minuter en vanlig dag för att idag uppgå till ungefär 6 timmar. Förtätningen i medieutbudet innebär att en omfördelning har skett mellan medierna – från de traditionella medierna till nya medieformer på nätet. Man ägnar inte lika lång tid åt t ex att lyssna, titta och läsa vad gäller de traditionella medierna, radio, tv och tidningar, som tidigare. Men variationen är stor mellan olika grupper. Lågutbildade ägnar betydligt längre tid åt att lyssna på radio och tv än att använda internet i hemmet medan det motsatta gäller för högutbildade. Dessa sociala skillnader genomsyrar alla åldersgrupper.

Om undersökningen Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning, som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstidning/tidskrift,reklam samt medieanvändning på Internet och i mobiltelefonen. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. 2012 har närmare 4 800 personer intervjuats. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan genomförts varje år.

För ytterligare information:

Ulrika Facht tel 031 786 13 06 ulrika.facht@nordicom.gu.se

Karin Hellingwerf tel 031 786 19 92 karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Mediebarometern 2012 kan beställas via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se eller anne.claesson@nordicom.gu.se

2009

2009-05-18

Internetanvändingen fortsätter att öka – inte minst bland äldre. Ökningen gäller främst sociala medier. Men TV har fortfarande störst räckvidd med ett undantag – bland 15 till 24-åringarna är det 2008 något fler som ägnar sig åt Internet än TV-tittande en vanlig dag. Vi ser också hur användarmönstret för nyheter håller på att förändras, vilket indikerar såväl en ny journalistroll som krav på en ny mediekunnig och mediekritisk användare. Så sammanfattar Ulla Carlsson, professor och ansvarig för undersökningen vid Nordicom, Göteborgs universitet, resultaten i undersökningen.

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas mediean­vändning, Mediebarometern, som startade 1979. Nu redovisas resultaten från undersök­ningen 2008.

Allt fler äldre aktiva på nätet

Under de senaste fyra åren har andelen Internetanvändare i befolkningen nästan fördubb­lats, från 35 procent till 68 procent, en genomsnittlig dag. Det är fortfarande den interaktiva användningen som ökar mest även om fler tittar på webb-tv och lyssnar på poddradio 2008 än 2007.

Den samlade medietiden ligger dock kvar på samma nivå som de senaste åren, d v s sex timmar, ungdomarna ägnar medierna längst tid, närmare sju timmar.

I det närmaste alla ungdomar använder Internet en genomsnittlig dag men den ålders­grupp som uppvisar den största ökningen under det senaste året är äldre mellan 65 och 79 år, från 29 procent 2007 till 39 procent 2008. Svenska pensionärer är därmed betydligt mer aktiva Internetanvändare än vad som gäller för övriga Europa.

Blygsam användning av bloggar

De äldre är bland de flitigaste användarna av e-post, information/fakta-sökning och dags­tidningsläsning på nätet medan de unga mest söker sig till s k sociala medier och lyssnar på musikfiler. Deltagandet i bloggsfären är fortfarande relativt blygsamt, 8 procent av Inter­netanvändarna ägnar någon tid åt detta en genomsnittlig dag. Mest aktiva är ungdomarna, 15 till 24 år, (17 procent).

Hälften av barnen, 9 till 14 år, spelar dator-/tv-/internetspel en vanlig dag – det handlar om betydligt fler pojkar än flickor.

Stora sociala skillnader i Internetanvändningen

Stora sociala skillnader i Internetanvändningen kvarstår. Det är mer än dubbelt så många bland högutbildade som använder Internet i hemmet en genomsnittlig dag än lågutbildade (69 procent respektive 33 procent). Den digitala kompetensen är också mer utvecklad bland högutbildade – de utnyttjar såväl mediesajter som sociala medier i alla sina delar.

Men när det gäller vad man använder Internet till utifrån ett medieperspektiv – läsa tidningen, titta på TV, lyssna på radio, etc – är dock mönstren likartade oberoende av utbildningsnivå.

Det är fler män (65 procent) som använder Internet i hemmet en genomsnittlig dag än kvinnor (56 procent) och samma mönster upprepas vad gäller tiden (86 minuter resp 67 min). Endast läsning av böcker uppvisar så stora skillnader mellan könen men då är mönstret det omvända. Kvinnorna (42 procent) är betydligt flitigare bokläsare än männen (30 procent) en genomsnittlig dag.

Nyhetsinhämtande i förändring

Ett ändrat beteende vad gäller inhämtande av nyheter i våra vanliga massmedier kan skönjas bland i stort sett alla åldersgrupper även om det är något mer markant bland ungdomar – och män. Det gäller inte minst tittande på nyhetsprogram i TV. I början av 2000-talet tittade drygt hälften (55 procent) av befolkningen på TVs nyhetsprogram en genomsnittlig dag. Denna andel sjunker för varje år och utgör ungefär 40 procent 2008 (inkl webb-TV).

Visserligen inhämtas nyheter från olika nyhetstjänster på Internet som åtminstone i viss utsträckning motsvarar nedgången men det handlar oftast om en annan typ av nyheter. Korta nyhetstexter i de traditionella mediernas nätbaserade nyhetstjänster och mer av åsikter i de mer kommenterande tjänsterna, t ex bloggar. Antalet klick får allt större betydelse för vad som blir en nyhet i en tid då kvalitetstidningens framtid är osäkrare än någonsin.

Förutom ett mer fragmentariskt tillägnande av nyheter i befolkningen indikerar Medie­barometerns resultat en nyhetsjournalistik i förändring där bl a värderingen av källor i allt större utsträckning lämnas till den enskilde användaren. Frågan är vad effekterna blir för journalistrollen och på lite längre sikt demokratins krav på välinformerade medborgare.

Om undersökningen Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning, som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstidning/tidskrift,reklam samt medieanvändning på Internet och i mobiltelefonen. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. 2012 har närmare 4 800 personer intervjuats. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan genomförts varje år.

För ytterligare information:

Ulrika Facht tel 031 786 13 06 ulrika.facht@nordicom.gu.se

Karin Hellingwerf tel 031 786 19 92 karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Mediebarometern 2012 kan beställas via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se eller anne.claesson@nordicom.gu.se

Sidor