NYHET | 3 aug 2015

Utredning om den finska mediemarknaden i höst

Det finska kommunikationsministeriet vill utreda förutsättningarna för mediernas verksamhet i Finland. Även Yles allmännyttiga verksamhet och finansiering ska utvärderas.

Kommunikationsministeriet i Finland har tillsatt en arbetsgrupp för att kartlägga nuläget inom mediebranschen. Gruppen ska under hösten utreda verksamhetsförutsättningar, marknadshinder och konkurrenssituationen på den finska mediemarknaden.

Några aktuella frågor är hur medieregleringen (koncessioner, upphovsrätt, reklambestämmelser med mera) inverkar samt hur public service, konkurrens från utländska medier samt olika skattebehandling av digitala och traditionella medier påverkar mediemarknaden.

Arbetsgruppen, som består av företrädare för företags- och mediebranschen, ska slutföra sitt arbete före utgången av 2015.

Utvärdering av Rundradions ställning
Med mediemarknadsutredningen som referensram inleds i början av januari en utredning om Rundradion, Yle.  En parlamentarisk arbetsgrupp ska utvärdera Yles allmännyttiga verksamhet och finansiering samt bolagets ställning och betydelse på mediemarknaden. Även Yles betydelse med tanke på demokrati, yttrandefrihet och diversifierad kommunikation ska granskas.

Källa: Kommunikationministeriets pressmeddelande 03/08/2015

 

Fler utredningar i Norden: I Danmark tillsattes 2014 ett 'public service-udvalg' som ska utarbeta ett underlag för diskussion om public service-mediernas roll. Arbetet ska vara avslutat 2017. I Norge lades i juni i år fram en stortingsmelding om public service och mediemångfald och i Sverige pågår en utredning av public service påverkan på mediemarknaden som ska redovisas i september.

Uppdatering 1 september 2015: Den svenska rapporten är nu publicerad och kan laddas ned hos Myndigheten för radio och tv.

 

AV: EVA HARRIE