NYHET | 24 aug 2017

Utökad utredning om svensk public service

Den svenska public service-kommittén har fått utökat uppdrag. I juni presenterade regeringen ett tilläggsdirektiv med fokus på att värna public service-organisationernas oberoende och integritet och på att innehållet ska nå en så stor del av publiken som möjligt.

Innan varje ny tillståndsperiod för de svenska public service-bolagen genomförs en offentlig utredning. Inför nästa period, som inleds 1 januari 2020, har en parlamentarisk kommitté tillsatts som ska genomföra översynen. Kommitténs huvuduppdrag är att föreslå en mer ändamålsenlig reglering av public service-företagens verksamhet – det vill säga Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Utredning om finansiering redan igång
Kommitténs första direktiv kom i december 2016. Uppdraget är att föreslå hur public service långsiktigt och hållbart ska finansieras med ett solidariskt system. Datum för när denna utredning ska rapporteras har flyttats fram till 17 november 2017.

Utvecklingen online är central
I juni 2017 utvidgades uppdraget genom ett tilläggsdirektiv. Kommittén ska här ha fokus på att värna public service oberoende och integritet samt beskriva medieutvecklingens konsekvenser för radio och tv i allmänhetens tjänst. Centralt för arbetet är utvecklingen online, både i förhållande till hur publiken ska nås och till nya aktörer och tjänster som utvecklas i det digitala medielandskapet. Det gäller att hitta en balansgång mellan att vara på relevanta platser i förhållande till publiken och att inte verka marknadsstörande.

Kommittén ska belysa och lämna förslag inom olika områden. Bland annat hur public service-företagen ska nå hela befolkningen med sitt utbud, vilket även omfattar publik online. I uppdraget ligger att föreslå hur ett täckningskrav ska formuleras. Kommittén ska även bedöma om verksamheten online ska kunna tillgodoräknas när företagen redovisar hur de lever upp till innehållsmålen.

Förhållandet till kommersiell verksamhet
Vidare ska kommittén bedöma hur public service-företagens ansvar och oberoende påverkas i relation till olika former av kommersiell verksamhet. Det gäller till exempel konsekvenserna av programföretagens, eventuella, kommersiella samarbeten och förhållanden till globala medieaktörer och distributörer (Google, Facebook etc). Ett led i detta är att kommittén ska föreslå hur förhandsgranskning av nya tjänster ska göras.

Utredningen har även i varje public service-utredning återkommande punkter att beakta. Några exempel på dessa är värnandet av minoriteter, funktionsanpassning, decentraliserad produktion och SVTs förhållande till svensk filmproduktion.

Politisk enighet om innehållsuppdraget
Utredningen ska uttalat inte utreda en sammanslagning av de tre programföretagen SVT, SR, UR. Den ska inte heller se över programföretagens innehållsliga uppdrag, ej heller eventuella behov av grundlagsändringar. Kring det innehållsliga uppdraget konstateras i direktivet, att det under lång tid har funnits en bred politisk enighet, och i fråga om grundlagarna kommer regeringen i början av 2018 att tillsätta en annan utredning som ska se över yttrandefrihetsgrundlagen YGL.

Den här delen av utredningen om public service ska redovisas senast 29 juni 2018.

Läs tilläggsdirektivet till kommittén för radio och tv i allmänhetens tjänst

Läs mer om utredningen av finanssystemet för public service

 

---

ULRIKA FACHT