Ungas medieanvändning i kraftig ökning

NYHET | 8 juni 2017

Medietiden har ökat kraftigt bland barn och unga det senaste decenniet. Det visar Statens medieråds undersökning Ungar & medier, som kartlägger barn och ungas medieanvändning. Undersökningen visar att de unga som tidigare klassats som högkonsumenter, i många avseenden är dagens genomsnittskonsumenter. 

Sedan Unga & medier publicerades för första gången år 2005, har andelen högkonsumenter mer än fördubblats (högkonsument har använts för att beskriva någon som använder en viss medieform mer än 3 timmar en vanlig dag). Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större. Till exempel använder 76 procent av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar per dag och 79 procent av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar per dag. 

Små barn – stora användare av internet
Internetanvändningen ökar generellt. För drygt ett decennium sedan var den genomsnittliga debutåldern   för internetanvändning (när mer än hälften av årskullen använder internt) nio år. I årets undersökning är den tre år, och dessutom har hela 69 procent av tre-åringarna använt internet.

Det dagliga användandet av internet ökar också. Jämfört med 2014 finns den mest påtagliga ökningen hos barn i åldrarna 5–8 år, men den ökar också hos de yngre barnen. Till exempel använder cirka en fjärdedel av alla fyraåringar internet dagligen. 

Graf "använder internet dagligen 2010-2016 i procent", barn 0-8 år.

Bild: graf "använder internet dagligen, 2010-2016 (%), barn 0-8 år. 

 

Videobloggar allt mer populära
Andelen unga som tittar på tv mer än 3 timmar per dag har halverats de senaste tio åren. Däremot har videobloggare, så kallade vloggers, slagit igenom stort och konkurrerar nu på allvar med både film och tv bland barn och unga.

I åldersintervallet 13–16 år följer 84 procent någon eller några vloggare. I åldern 9–12 är det 61 procent och bland de äldsta, 17–18-åringarna, är det 75 procent som följer vloggare. För pojkar 13–16 år och för flickor i alla åldersgrupper drar den populäraste vloggaren större publik än det populäraste tv-programmet.

Bild: graf "Följer du några kanaler/användare/videobloggare på Youtube, Twitch eller liknande? (%)", barn 9-18 år.

 

Föräldrar positiva - men oroliga
I rapporten Föräldrar & medier visar resultaten att föräldrar till barn och unga (9 – 18 år) i större utsträckning uttrycker positiva attityder till filmer och tv-program, internet och datorspel än vad de uttrycker negativa. Datorspel är dock den medieform som har högst andel negativa åsikter från föräldrarnas sida, där datorspel anses mer beroendeframkallande, stjäl tid från viktigare aktiviteter och leder till mer ohälsa.

Resultaten visar också oron bland föräldrar än tämligen stor för att barnet ska mobbas eller hotas på internet eller via mobilen. Kvinnor oroar sig, med enstaka undantag, i betydligt högre grad än män när det gäller vad barnet ska råka ut för i samband med medieanvändning. Föräldrar är också mer oroliga för att flickor ska råka illa ut på nätet än för att pojkar ska göra det.

Föräldrar till barn 13–16 år med en funktionsnedsättning svarade dock genomgående i högre grad än genomsnittet att barnet råkat ut för någon form av mobbing, hot eller sexuella kommentarer. Till exempel svarar 37 procent av föräldrarna att barnet blivit socialt isolerat till följd av internetanvändning eller spelande (jämfört med 14 procent i hela populationen) och 18 procent uppger att barnet kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet (jämfört med 5 procent i hela populationen). 

 

I Norge genomför Medietilsynet vartannat år en motsvarande undersökning av norska barn och ungdomars medieanvändning. Undersökningen Barn og medier 2016 visar på liknande trender som den svenska. Medietiden ökar generellt, och framför allt stor är ökningen när det gäller digitala medier.  

Ladda ner Medietilsynets undersökningar Barn og medier 2016 och Småbarn og digitale medier 2016  här:
Barn og medier 2016
Småbarn og digitale medier 2016

 

Om undersökningen
Ungar & Medier genomförs i år för sjunde gången sedan 2005, och kartlägger medievanor – och attityder om medier – hos barn mellan 0–18 år. Årets undersökning har publicerats i tre rapporter: Småungar & medier 2017 om barn 0–8 år, Ungar & medier 2017 om barn och unga 9–18 år samt Föräldrar & medier 2017, där vårdnadshavare till barn mellan 9–18 år uttalar sig om barnens medievanor och upplevelser.

Mer om svenska folkets medieanvändning 2016 går att läsa i  Mediebarometern 2016

 

---

MIA JONSSON LINDELL 

NYHET