NYHET | 23 feb 2016

Tv-tittande i Norden 2015

Det  traditionella tv-tittandet i Norden är ganska stabilt totalt sett, men skillnaderna mellan olika grupper ökar. Yngre tittar mindre medan äldre tittar mer. Samtidigt ökar tittandet på online-tv, framför allt bland de unga. Det visar 2015 års tv-data från de nationella mätinstituten i de nordiska länderna.

Runt sju av tio nordbor tittar dagligen på linjär tv. Under 2015 är Norge i topp med 74 procent daglig räckvidd.  I Sverige och Danmark, som haft en minskande räckvidd under senare år, tittar 66 respektive 65 procent av befolkningen dagligen på linjär tv. I Finland, med en mer stabil daglig räckvidd än sina nordiska grannar, tittar 72 procent av befolkningen dagligen. (Räckviddstal för Island saknas.)

Tittartiden sjunker i Finland, ökar i Sverige
Finland har Nordens flitigaste tv-tittare mätt i linjär tittartid med 179 minuter per dag 2015, men landet visar samtidigt det största tappet från toppnoteringen 184 minuter 2014. I Danmark har tv-tiden efter flera års kraftigt fall stannat upp på 172 minuter. Sverige som har en betydligt lägre tittartid, 155 minuter per dag, var det enda land som ökade något under 2015. Islands tv-tittande vände nedåt, men eftersom de isländska talen är baserade på en specifik vecka istället för årsgenomsnitt är resultatet känsligare för enskilda tv-händelser.

Tittartid på tv i de nordiska länderna 2005-2015 (minuter/dag)

Not: TV-meter-data med undantag för Island 2005-2007 (dagbok). Årliga genomsnitt utom för Island (data från en specifik vecka).
Källor: TNS Gallup Danmark, Finnpanel, Capacent, Gallup Island, TNS Gallup Norge, MMS.
Ladda ned tabell: Daily TV viewing time, total, 2005-2015 (excelfil)

Äldre tittar mer, yngre tittar mindre
Äldre personer, som är den grupp som spenderar mest tid på tv, har under åren ökar sin tittartid i de nordiska länderna. Med undantag för Finland där tittartiden i stort sett minskade i hela befolkningen, fortsatte de äldres tittartid att öka även under 2015.

För barn, ungdomar och yngre vuxna är utvecklingen den motsatta. Under 2015 föll danska 12-18-åringarnas tv-tittande med 12 minuter per dag, i Finland minskade 15-24-åringar med tio minuter och 25-34-åringar med 14 minuter och i Norge minskade 12-19-åringar och 20-29-åringar sitt tittande med 9 minuter. I Sverige var det 25-39-åringarna som minskade mest med minus 12 minuter per dag.

Ungdomars och yngre vuxnas tittartid på tv i de nordiska länderna 2010-2015 (minuter/dag)

Källor: TNS Gallup Danmark, Finnpanel, TNS Gallup Norge, MMS.
Ladda ned tabell: Daily TV viewing time by age 2005-2015 (excelfil)

Jämfört med 2010, då tittartiden i Norden var som högst efter marknätens digitalisering och en ökad tillgång till tv-kanaler, har ungdomar och yngre vuxna minskat sitt dagliga tittande med i vissa fall runt en timme. Talen skiljer sig något åt mellan länder och år, med störst tittarfall i Danmark följt av Norge, men utvecklingen går åt samma håll.

Samtidigt ökar tittandet på online-tv i Norden och framför allt ungdomar byter plattform för sitt tittande. Enligt uppgifter för Danmark och Sverige streamar ungdomar och unga vuxna i stora drag 1-1,5 timme per dag, jämfört med en halv timme i övriga befolkningen.

Vi återkommer till tittandet på online-tv i en separat översikt.

Ladda ned tv-tabeller från Nordicoms tabelldatabas (excelfiler):
Daily TV reach 2005-2015
Daily TV viewing time, total 2005-2015
Daily TV viewing time by age 2005-2015
The five TV channels with the largest daily reach 2015. Reach 2005-2015
The five TV channels with the largest audience shares 2015. Shares 2005-2015
Public service TV audience shares 2005-2015
The TV channel families with the largest audience shares 2015. Shares 2005-2015
The TV channel families with the largest audience shares 2015 - graph (PDF)
Nordic TV-meter surveys, basic facts

Om statistiken: Nordicoms sammanställningar baserar sig på tv-meter-data från de nationella mätinstitut som står bakom ländernas officiella tv-mätningar. Undersökningarna mäter i huvudsak tittandet på traditionell (linjär) tv, men rapporterna redovisar i olika utsträckning även mätningar och uppskattningar av icke-linjärt tittande.

Källor: Data är inhämtade från följande organisationer och rapporter
DR Medieforskning: Medieudvikling 2015 (tv-meter-tal från TNS Gallup Danmark)
Finnpanel: Television viewing in Finland 2015 (see TV Year 2016 Press Event)
Gallup Island (2015) / Capacent (tidigare data)
TNS Gallup Norge: Årsrapport for TV-seing i Norge 2015
MMS: Årsrapport 2015

 

AV: EVA HARRIE