NYHET | 14 jan 2021

Tre lediga tjänster vid Nordicom

Just nu finns tre lediga tjänster hos Nordicom: projektassistent, kommunikatör och forskare. De två förstnämnda anställningarna är tidsbegränsade på 10 månader, 100%, med placering vid Nordicom i Göteborg. Forskartjänsten är en tillsvidareanställning om 100% med placering vid Nordicom. 

Projektassistent 

Uppdraget består av flera praktiska arbetsuppgifter med anknytning till övergången till ny webbplats för Nordicom. Primärt rör det sig dock om att arbeta med överföringen av pdf-versioner av Nordicoms vetenskapliga publikationer från den nuvarande webbplatsen till NordPub. I detta ingår överföring samt komplettering av metadata i pdf-filer och i NordPub-databasen. Uppdraget inkluderar också att arbeta med att tillgängliggängliggöra digitala filer i enlighet med EU:s nya tillgänglighetslagstiftning, migrering av annat innehåll från den gamla till den nya webben samt produktion av webbtexter på svenska och engelska. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med Nordicoms ansvarige webbredaktör, som också fungerar som arbetsledare för uppdraget.

Ansökningstiden har gått ut.​

Kommunikatör 

Uppdraget består av flera design- och textrelaterade arbetsuppgifter i Nordicoms externa kommunikation. Det rör sig om bildsättning av webb och publikationer, framtagning av marknadsförings- och profilmaterial för Nordicom, NordMedia Network och vetenskapliga publikationer samt utformning och produktion av infographics. I uppdraget ingår också att i anslutning till detta se över och utveckla Nordicoms grafiska och visuella profiler. Vid sidan av det grafiska arbetet omfattar uppdraget också produktion av text på svenska och engelska till våra olika digitala plattformar. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med Nordicoms kommunikatörer och biträdande föreståndare, som har det övergripande ansvaret för Nordicoms externa kommunikation.

Ansökningstiden har gått ut. ​

Forskare 

Uppdraget som forskare består i att både självständigt och i interna och externa samarbeten analysera medieutvecklingen i Sverige och Norden, i synnerhet med avseende på mediernas ekonomiska, teknologiska och politiska förutsättningar – inte minst i relation till övergripande utvecklingstrender som globalisering, digitalisering och politisk polarisering. Analysarbetet ska syfta till att öka den forskningsbaserade kunskapen om den svenska och nordiska mediemarknaden och dess aktörer. De primära målgrupperna för uppdraget är forskarsamhället och den politiska sfären, men analyserna ska också adressera de behov som finns inom journalistiken, mediebranschen och det övriga samhället när det gäller förståelsen för mediernas funktion och ställning i de nordiska länderna.

Publikationsformerna för analysarbetet kan variera men de analyser som görs ska primärt förmedlas inom ramen för Nordicoms egen utgivningsverksamhet på svenska och engelska. Även om det kan finnas utrymme för viss egen forskning i tjänsten ska arbetet framför allt svara mot våra uppdrag från Nordiska ministerrådet och Kulturdepartementet.  

Utöver skriftliga analyser ingår det även i arbetsuppgifterna att fungera i en expertroll gentemot mediepolitik, mediebransch och nyhetsmedier i de nordiska länderna. I din roll som forskare vid Nordicom förväntas du också arbeta aktivt med att upprätthålla och stärka våra kontakter inom akademin, mediebranschen och mediepolitiken i både Sverige och Norden. Nordicom är en självständig akademisk organisation med brett definierade uppdrag vilket ger en stor frihet att sätta en personlig prägel på analyser, samarbeten och arbetsformer.

Ansökningstiden har gått ut. ​