Svenska regeringen vill se ökad mångfald på radioområdet

NYHET | 3 april 2017

I Sverige är den kommersiella radions tillstånd baserade på lokala sändningsområden. Men ändå har utvecklingen gått mot stora nätverk där idag MTG och Bauer Media dominerar. Nu föreslår den svenska regeringen att lagen ändras och möjliggör större sändningsområden, i syfte att främja mångfald och konkurrens på radioområdet.

[Denna artikel har blivit uppdaterad i september 2017 och 2018, se tillägg i slutet av artikeln]

När kommersiell radio infördes i Sverige 1993 utformades sändnings-områdena efter lokala intresseområden. Tanken var att åstadkomma en radiomarknad med lokalt förankrade och självständiga radioföretag, men utvecklingen tog en motsatt riktning.

Då det var svårt att få ekonomi utifrån små sändningsområden började tillståndshavarna skapa nätverk för att kunna sända reklam för en större marknad, vilket resulterade i en ökande marknadskoncentration. I slutet av 2015 kontrollerade MTG Radio och Bauer Media Group samtliga Sveriges 103 sändningstillstånd.

I propositionen ”Vissa frågor om kommersiell radio” föreslår nu regeringen att Myndigheten för press, radio och tv som utfärdar radiotillstånden inte längre ska behöva ta hänsyn till lokala avgränsningar, utan istället ska se till vad som främjar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.

Förhoppningen är att större sändningsområden ska ge fler aktörer förutsättningar att driva lönsam kommersiell radio.

 Regeringen vill också ändra reglerna för hur många tillstånd en aktör får ha i ett sändningsområde och om överlåtelse och återkallelse av tillstånd. Syftet är att förhindra att enskilda aktörer får ett alltför stort inflytande på radiomarknaden till nackdel för konkurrens och mångfald.

Förslagen väntas träda i kraft den 1 augusti 2017. Den nya tillståndsperioden inleds ett år senare och löper över åtta år.

 

Läs mer:
Regeringens proposition 2016:17:136: Vissa frågor om kommersiell radio
Myndigheten för press, radio och tv:s rapporter om medieutvecklingen

 


UPPDATERING SEP 2017: Utlysning av tillstånd för analog kommersiell radio

I augusti 2017 utlyste Myndigheten för press, radio och tv de nya tillstånden, med 21 september som sista ansökningsdag. Utlysningen sker mot bakgrund av ändringar i Radio- och tv-lagen från 1 augusti 2017. Läs mer om myndighetens strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio 2018–2026 och de nya bestämmelserna på myndighetens webbsajt och pressmeddelande 2017-08-21.

UPPDATERING SEP 2018: Sverige har fått nationell kommersiell radio

Från och med 1 augusti har Sverige ett nytt kommersiellt radiolandskap med tre nationella samt 35 regionala/lokala sändningstillstånd. Tillstånden gäller i åtta år (augusti 2018-juli 2026) och har delats ut till sju ägargrupper. Läs mer här


 

Här finns svensk och nordisk radiostatistik: I Nordicoms tabelldatabas finns översikter över den svenska radiomarknaden och radiolyssnandet. Här finns även översikter över de största aktörerna, kanalerna och lyssnandet i de nordiska grannländerna.

 

---

EVA HARRIE

NYHET