NYHET | 14 nov 2015

Svenska dagspressens ekonomi 2014

2014 innebar en viss återhämtning för den svenska dagspressens vinstnivå. Men med fortsatt fallande upplagor och annonsintäkter står branschen inför stora utmaningar. Det konstaterar rapporten Dagspressens ekonomi 2014.

Utvecklingen för de genomsnittliga vinstnivåerna har pekat nedåt mer eller mindre oavbrutet sedan 2006, men tycks nu ha stannat av. Efter förra årets historiska minusresultat visade branschsnittet 2014 åter på plus. Men den förbättrade lönsamheten förklaras främst av kostnadsbesparingar. Dagspressens intäkter fortsätter att sjunka och både annons- och publikmarknaden påverkas av övergången till en digital mediemarknad.

Det största upplagefallet hittills
Upplagorna fortsätter att backa och minskningen 2014 är den största hittills under ett enskilt år. Den samlade upplagan föll med drygt 5 procent. Nedgången drabbade alla grupper, men var större för flerdagarstidningar än fådagarstidningar. Trots tappet är branschens upplageintäkter huvudsakligen oförändrade, vilket förklaras av höjda prenumerationspriser.

Annonsering ökar digitalt
För papperstidningarna fortsätter annonseringen att minska i snabb takt. 2014 föll annonsintäkterna med mer än 9 procent. Samtidigt ökar tidningsföretagens internetannonsering. Ökningen på webben uppväger ännu inte för nedgången på papper, men enligt rapporten närmar sig tidpunkten då annonsbortfallet i den tryckta pressen kan kompenseras till en mer betydande del av digital annonsering.

Två grupper står för nästan hälften av intäkterna
Ägarkoncentrationen har ökat något under året sett till ekonomisk omsättning. Sveriges två största tidningsgrupper, Bonniers dagstidningar och Stampen-gruppen, står tillsammans för 48 procent av intäkterna (45 procent 2013). De fyra största, inklusive Schibsted och Norrköpings Tidningars Media, står för 72 procent av intäkterna (69 procent 2013).

Läs mer och ladda ned rapporten på myndighetens webb
Ladda ned rapporten direkt (pdf)

Om rapporten: Dagspressens ekonomi 2014 är den 39e rapporten i ordningen. Presstödsnämnden har publicerat Dagspressens ekonomi sedan 1976, men under 2015 har nämndens uppgifter flyttats till Myndigheten för radio och tv som står för utgivningen av årets rapport. Rapporten är skriven av Jonas Ohlsson, medieforskare på Nordicom.

 

Mer fakta om svensk dagspress 2014
Nordicoms tabelldatabas (sök på Sverige och Dagspress)

Tabellexempel att ladda ned direkt (excel-format):
Antal dagstidningar efter utgåvor per vecka 1980-2014
Dagstidningsupplaga på vardagar 1980-2014
Ägargrupper inom flerdagarspress: upplaga (≥3 dagar/vecka) 2014
Tidningsbranschens resultat, i löpande och fast pris 1990–2014
Statligt stöd till dagspressen efter stödform samt totalt 1990/1991–2014
Årsprenumerationspris 1981-2015, fast pris i 2014 års prisnivå
Tillgång till prenumererad dagstidning i hemmet 1996-2014
Dagstidningar: Läsning i befolkningen en genomsnittlig dag 1990–2014

 

AV: EVA HARRIE