Svensk tidningsmarknad under 2000-talet

NY PUBLIKATION | 15 mars 2017

En tidningsmarknad med färre men större ägare, förändrade konkurrensförhållanden och sjunkande intäkter. Strukturomvandlingen på den svenska tidningsmarknaden har under 2000-talet varit omfattande och inneburit stora förändringar. Detta visar en rapport från Nordicom.

Hur har den strukturella och ekonomiska utvecklingen av dagspressen sett ut under 2000-talet, och vilka aktörer är bäst rustade att möta de utmaningar som tidningsmarknaden står för? Det här är frågor som behandlas i rapportenSvensk tidningsmarknad under 2000-talet – strukturförändring och ekonomisk utveckling författad av fil. dr Jonas Ohlsson, medieforskare på Nordicom.

Ägarkoncentrationen
Rapporten visar bland annat att ägarkoncentrationen på den svenska tidningsmarknaden har ökat under 2000-talet. De åtta största tidningskoncernerna kontrollerar idag 76 av landets 93 medel– och högfrekventa dagstidningar.

Det här är dock inte en situation som är unik för Sverige, ägarkoncentrationen skiljer sig till exempel inte nämnvärt åt i jämförelse med de övriga nordiska länderna.

Ett hårdare klimat på tidningsmarknaden
Rapporten visar också på hur den hårdnande konkurrensen om användare och annonsörer har inneburit att tidningsföretagens intäkter har sjunkit. Siffrorna visar att de samlade branschintäkterna under 2015 var de lägsta sedan i början av 1980-talet.

Att den ekonomiska situationen blivit allt svårare har också lett till att man tvingats sänka på kostnaderna. Tidningsbranschen anställer till exempel färre personer idag och antalet kommuner med en egen lokalredaktion har minskat.

Blickar framåt
Resultatet av rapporten identifierar framför allt två kritiska aspekter när det gäller tidningsföretagens överlevnad de kommande åren. Det handlar om den enskilda dagstidningen marknadsposition och det enskilda tidningsföretagets ekonomiska ställning.

En av de aktörer som till exempel bedöms ha bäst förspänt inför framtiden är familjeägda NWT-koncernen, som äger samtliga lokaltidningar i Värmland och Dalsland. NWT-koncernen redovisar både fortsatt lönsamhet och finansiell stabilitet, dessutom är de den koncern som behållit relativt sett flest reportrar under det senaste decenniet.

 

Läs hela rapporten och ladda ner här.

Här kan du beställa ett tryckt exemplar av rapporten.

Mer mediestatistik om den svenska dagspressen finns att hitta i Nordicoms statistikdatabas.

 

Om rapporten:
Rapporten har genomförts på uppdrag av Medieutredningen (Ku 2015:01). Dess analys bygger huvudsakligen på uppgifter och resultat hämtade från tidningsföretagens årsredovisningar, samt de årliga sammanställningarna av dagspressens strukturella och ekonomiska utveckling som görs av presstödsnämnden (numera ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för press, radio och tv). Se rapportserien om dagspressens ekonomi (avslutad 2014) respektive mediernas ekonomi (som ersätter den förra).

AV: MIA JONSSON LINDELL 

 

NY PUBLIKATION