Svag uppgång på den finska mediemarknaden

NYHET | 4 december 2017

Efter flera års nedgång visade den finska mediemarknaden en svag tillväxt under 2016. Mest ökade försäljningen av internetreklam. Det framgår av finska Statistikcentralens årliga beräkning av värdet på den finska mediemarknaden. 

Värdet på den finska mediemarknaden uppskattas till 3,8 miljarder Euro 2016, vilket är en ökning på 40 miljoner Euro eller drygt en procent jämfört med 2015. Den största ökningen stod internetreklamen för (+13%), följt av bokförsäljning (+6 %) och kommersiell radio (+3 %).

Tryckta, elektroniska och inspelade mediers andelar av den finska mediemarknaden 2000-2016 (%)

Not: Tryckta medier/förlagsverksamhet omfattar dagspress, gratistidningar, tidskrifter och böcker. Elektroniska medier omfattar tv och radio plus internetreklam, medan inspelade medier refererar till fonogram (inkl. digital försäljning), DVD/VHS och biografer. Källa: Finska statistikcentralens databas (se tabell 1.2)

Den totala marknadsandelen för de elektroniska medierna – tv, radio samt internetreklam – har fördubblats sedan år 2000, från 20 procent till närmare 40 procent. Ökningen har skett på bekostnad av de tryckta medierna/ förlagsverksamheterna vars samlade andel har minskat från drygt 70 procent till 55 procent sedan millennieskiftet. Inspelningsmarknaden minskade från åtta till knappt sex procent under samma period.

Mer information på finska Statistikcentralens webb
Översikten i PDF-format (på engelska)
Mer statistik om finska medier (tabelldatabas)

 

Om statistiken: Beräkningarna ovan gäller slutanvändarnivå. Det innebär till exempel att siffran för tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljning till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Data omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklam och andra grupper innehåller överlappningar i viss mån.

 


Läs även en analys av utvecklingen på den finska mediemarknaden 1997-2015. I en artikel från maj 2017 (på engelska i november 2017) beskriver Statistikcentralen utvecklingen med särskilt fokus på de digitala utmaningarna under senare år. Författare är Kaisa Saarenmaa och Tuomo Sauri. Artikeln är tillgänglig på engelska och finska: Media market facing a tough test Mediamarkkinat kovassa testissä

 

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET