Tre omslag till tre rapporter om mediekonsumtion

Så förändrades svenskarnas medievanor under pandemin – läs tre nya rapporter

NYHET | 27 september 2021

Under pandemin ökade svenskarnas medietid från sex till sju timmar per dag. Bland de unga ökade användningen av sociala medier markant. Tre nya rapporter analyserar hur medievanorna förändrades under 2020.

Tre svenska myndigheter har publicerat var sin rapport om svenskarnas mediekonsumtion.

Statens medieråd ger insikter i barn och ungas medieanvändning under 2020, medan Myndigheten för press, radio och tv och Myndigheten för kulturanalys analyserar medie- respektive kulturvanor utifrån data som täcker hela befolkningen. Resultaten bygger på en rad återkommande nationella undersökningar.
 

Ungar och medier 2021 [Statens medieråd]

Rapporten Ungar och medier 2021 belyser medieanvändning och attityder kring medier hos barn och unga, 9–18 år. Resultaten visar på en ökad användning av mobil och sociala medier, samtidigt som många unga själva kritiska mot hur mycket tid de ägnar åt dessa.

När det gäller nyheter om pandemin har barnen främst litat på traditionella nyhetsmedier som SVT, TV4 och SR. Färre säger sig lita på nyheter och information från sociala medier och influerare, men använder dem i stor utsträckning.

Ungar och medier är Sveriges största undersökning av barn och ungas medievanor och har genomförts vartannat år sedan starten 2005. I den aktuella undersökningen ingår frågor som berör pandemin, till exempel mer detaljerade frågor om nyhetskonsumtion, om barnen följt råd från influerare och om utsatt på nätet.

Mediekonsumtion 2021 [Myndigheten för press, radio och tv]

Med pandemin ökade behovet av nyheter och underhållning, vilket bidrog till att svenskarnas medietid ökade med en timme under 2020 jämfört med året innan. Fler svenskar tog del av nyheter, framför allt via tv och digitala tidningar, och antalet abonnemang på strömmade tjänster ökade. Det visar Myndigheten för press, radio och tv i Medieutveckling 2021 – Mediekonsumtion, en årlig rapport som baseras på data från Nordicoms räckviddsundersökning Mediebarometern, MMS mätningar av tv-tittandet och Kantar Sifos mätningar av radiolyssnandet.

Kulturvanor i Sverige 2020 [Myndigheten för kulturanalys]

Under 2020 påverkade pandemin invånarnas tidigare stabila kulturvanor, konstaterar Myndigheten för kulturanalys i sin årliga kulturvanerapport. Inte oväntat minskade besöksaktiviteter som bio och konserter mest. När det gäller eget utövande ökade andelen som spelat dator-, mobil- och tv-spel. Däremot såg svenskarna på film, läste bok, lyssnade på bok och lyssnade på musik i lika stor utsträckning 2020 som 2019.

Den vanligaste aktiviteten var att lyssna på musik, vilket 97 procent gjorde minst någon gång under 2020, följt av att 92 procent såg på film och 81 procent läste någon bok. Statistiken kommer från SOM-institutets årliga enkätundersökningar och omfattar personer mellan 16 och 85 år.

Om myndigheternas uppdrag och rapporter

De tre myndigheterna har i uppdrag att på olika sätt följa utvecklingen på medie- och kulturområdet.

Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Fler rapporter från Statens medieråd

Myndigheten för press, radio och tv har bland annat i uppdrag att följa och analysera medieutvecklingen utifrån perspektiv som politik, konsumtion, ekonomi och mångfald. Fler rapporter om medieutvecklingen från Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att göra kulturpolitiska utvärderingar och analyser. Myndigheten genomför bland annat kulturvaneundersökningar bland vuxna och barn och unga på regelbunden basis. Fler rapporter från Myndigheten för Kulturanalys

 

---

EVA HARRIE

NYHET