Så använde danskarna medier 2018 – fokus tv, radio, webb

NYHET | 8 februari 2019

Danskarnas medieanvändning blir stadigt mer digital. Samtidigt minskar deras dagliga medietid. Forskarnas förklaring: digitaliseringen gör medieanvändningen mer tidseffektiv.

Sju timmar och en kvart. Så mycket tid ägnade danskarna åt medier en vanlig dag under 2018, enligt en rapport om medieutvecklingen från DR Medieforskning. Även om det låter mycket, så är det en halvtimme mindre än 2017. 

En förklaring till tappet är, enligt DR-forskarna, att det är mer tidseffektivt med betalda strömningstjänster än traditionella reklammedier. Exempelvis är ett timslångt tv-program inklusive reklampauser bara 45 minuter långt när det strömmas via en betaltjänst (utan reklam).

Alla medier backar – utom strömmat innehåll
Strömningstjänsterna blir allt mer populära. Under 2018 var strömmat innehåll den enda mediekategorin som ökade i tid, medan alla andra mediekategorier gick tillbaka. Fortfarande är det dock de traditionella medierna som får den största andelen, 60 procent, av danskarnas dagliga medietid.

För unga är det strömmat som gäller
Inte oväntat påverkar åldern hur tiden fördelas på olika medier. Medan traditionell tv dominerar i hela befolkningen (en tredjedel av medietiden) är det strömningstjänster som gäller för yngre danskar. 15-29-åringarna lägger bara var tionde minut på tv, och mer än dubbelt så lång tid på strömmade bilder (se graf nedan).

När de unga tittar på rörlig bild är ungefär en tredjedel traditionell tv, en tredjedel strömningstjänster och en tredjedel YouTube.

Mediedagen 2018: Fördelning av danskarnas medietid en genomsnittlig dag (procent)

Graf Fördelning av danskarnas medietid en genomsnittlig dag 2018 (procent)

Not: Uppgifterna är DR Medieforsknings uppskattningar, baserade på flera olika källor, bland annat de officiella radio- och tv-mätningarna samt undersökningar där medietiden inte mäts direkt utan beräknas på basis av respondenternas svar.
Källa: DR Medieforsknings rapport Medieudvikling 2018

Till medietiden räknar DR-forskarna även spel på nätet. I befolkningen 15-75 år står spel för sex procent av den dagliga medietiden, vilket är mer än för tryckta medier. Bland unga utgör denna kategori tio procent av medie-användningen. Fortnite, CounterStrike och liknande spel är stora fenomen.

Äldre lyssnar digitalt
Radiolyssnandet är stabilt, med drygt nio av tio danskar som lyssnar på tablåradio (flow-radio) varje vecka. Även här är digitaliseringen tydlig, men i motsats till andra medietyper är det de äldsta som blir mer digitala.

Under 2018 ökade den digitala andelen för de äldre och minskade för de yngre, vilket forskarna bland annat förklarar med omläggningen av DAB-standarden under hösten 2017. När äldre DAB-apparater blev obrukbara var de yngre inte lika benägna att köpa en ny apparat som de äldre med mer rotade lyssnarvanor.

Podcast – utbildning har betydelse
I gengäld är de unga mer intresserade av podcast, som sakta men säkert får fler lyssnare. Under 2018 lyssnade tre av tio 15-31-åringar på podcast varje vecka, jämfört med knappt två av tio i hela befolkningen.

Utöver åldern verkar utbildning ha betydelse. Nästan en tredjedel av danskarna med lång eftergymnasial utbildning (lang videregående uddannelse) lyssnar på podcast varje vecka, jämfört med drygt en tiondel
av danskarna med yrkesutbildning (erhvervsuddannelse).

Läs mer i rapporten
Resultaten ovan kommer från rapportens kapitel Danskerne effektiviserer mediebrugen i 2018, men Medieudvikling 2018 bjuder även på läsning om nyhetsanvändare med dåligt samvete, ungas mediedygn, vad som gör YouTube till en av de mest populära strömningstjänsterna, och mycket mera.

Här finner du hela rapporten Medieudvikling 2018 från DR Medieforskning

 

Om rapporten: Medieudviklingen 2018 ingår i DR Medieforsknings årliga rapportserie om danskarnas medieanvändning med fokus på tv, radio och internet (elektroniska medier). Tidigare utgåvor finns att ladda ner/download på DR Medieforsknings webb.

 

---

EVA HARRIE

NYHET