NYHET | 10 sep 2015

Public service påverkan på mediemarknaden

Public service utreds och debatteras just nu i flera nordiska länder. I fokus är public service-mediernas roll och hur de påverkar mediemarknaden. I Sverige har myndigheten för radio och tv presenterat en utredning som menar att public service inte agerar på ett sätt som uppenbart stör den kommersiella marknaden.

I rapporten ”Utveckling och påverkan i allmänhetens tjänst” som publicerades 1 september, redovisar Myndigheten för radio och tv sina två uppdrag om public service: hur public service-bolagen påverkar mediemarknaden och en översyn av systemet med förhandsprövning av nya tjänster.

Positiv och negativ påverkan
Enligt utredningen påverkar public service mediemarknaden både positivt och negativt. Positivt för mediekonsumenterna genom att de erbjuds ett både brett och smalt utbud på såväl traditionella som nya plattformar, men negativt för den omgivande mediemarknaden som konkurrerar om konsumenterna. Myndighetens samlade bedömning är dock att public service-bolagen inte agerar på ett sätt som uppenbart hindrar andra aktörer och att den största påverkan på mediemarknaden ligger i den pågående digitaliseringen och globaliseringen.

Bedömningen baserar sig på myndighetens analyser av public service-bolagens roll i ett föränderligt medielandskap, deras nyhetsverksamheter på internet, programutbud och deras roller som köpare, beställare, rättighetshavare och sponsringsmottagare, med mera.

Ändringar i förhandsprövningen
Beslutet om förhandsprövning av nya public service-tjänster togs av regeringen år 2010. Vad som är en prövningsskyldig tjänst avgörs av public service-bolagen. Sedan systemet infördes har det inte anmälts någon ny tjänst till förhandsprövning.

Myndigheten för radio och tv föreslår nu att även andra intressenter ska kunna begära en förhandsprövning. En sådan begäran ska gå till Granskningsnämnden för radio och tv som prövar om tjänsten är anmälningspliktig, och därefter bestämmer public service-bolaget om tjänsten ska anmälas eller inte.

Reaktioner på utredningen
Branschorganisationen TU och TV4 kritiserar utredningen och menar bland annat att förhandsprövningen bör skötas av en oberoende myndighet som Konkurrensverket. SVT är istället kritisk till den föreslagna skärpningen av förhandsprövningen. Vad gäller radioaktörerna har Bauer Media Group och SR olika syn på om public service radios roll för kommersiella radioaktörers möjligheter att verka.

Ladda ned rapporten direkt (PDF)

 

Fler utredningar i Norden: I Norge lades i juni i år fram en stortingsmelding om public service och mediemångfald och i Finland pågår under hösten en mediemarknadsutredning som sedan ska följas av en utredning om Rundradion Yle. I Danmark tillsattes 2014 ett 'public service-udvalg' som ska utarbeta ett underlag för diskussion om public service-mediernas roll. Arbetet ska vara avslutat 2017.

 

AV: EVA HARRIE