Händer som håller ett coronatest
Photo: Jens Lindström, Scandinav Bildbyrå

Nyhets- och mediekonsumtionen ökade i Norden under pandemin

Nyhet
 | 15 december 2020
Coronapandemin har lett till ökad efterfrågan på nyheter i de nordiska länderna. Särskilt tittandet på tv-nyheter har ökat, medan sociala medier minskat i betydelse. Det visar nationella undersökningar från våren och sommaren 2020.

Under pandemins första månader vände sig de nordiska invånarna i allt högre grad till professionella nyhetsmedier, och framför allt televisionens roll som nyhetsmedium ökade. Även tidningarnas nyhetssajter fick fler besök, medan nyheter via sociala medier i flera fall gick tillbaka.

Den totala mediekonsumtionen ökade också. Framför allt tv-tittandet – både traditionellt och strömmat – växte betydligt.

Det visar en rad nationella rapporter och statistik. Här nedan ger vi exempel på analyser, som ur olika perspektiv och med olika metoder undersöker nordbornas mediekonsumtion under pandemivåren.

Undersökningarna land för land

Danmark

Slots- og Kulturstyrelsen:
Mer tv och mindre radio under pandemin

Slots- og Kulturstyrelsens årliga rapport om medieutvecklingen, som publicerades i juni, har fokus på Danmark innan pandemin men belyser även Covid-19-utbrottets konsekvenser under våren 2020.

När det gäller nyhetskonsumtionen ökade besöken på nyhetssajter och tittandet på tv-nyheter. Även det vanliga tv-tittandet ökade och i alla åldersgrupper. Däremot minskade lyssnandet på radio- och podcasts, vilket kan bero på att de som vanligtvis lyssnar i farten, till exempel på väg till och från arbetet, nu stannade hemma.

Mediernes forsknings- og innovationscenter, SDU:
Influerare spelar en ny roll under coronakrisen

Under pandemin har flera danska influerare förmedlat budskap från, och även upplåtit sina kanaler till, statsministern, Sundhetsstyrelsen och polisen med meddelanden om att hålla avstånd, använda ansiktsmask, osv, en strategi som får stöd av unga danskar.

Tre av fyra unga är dessutom eniga eller mycket eniga i att ”det är okej” att politiker och myndigheter använder influerare för samhällsviktig information till unga målgrupper. Det framkommer i en rapport från Syddansk Universitet, som undersöker hur ungdomar förhåller sig till influerare och deras budskap.

Finland

Kantar: Ungdomars medieanvändning under pandemin

Kantar har på uppdrag av Tidningarnas förbund (sedan november Nyhetsmediernas förbund) gjort en studie av ungdomars medieanvändning under Covid19-pandemin (maj 2020).

Resultaten visar att nästan alla ungdomar ökade sin medieanvändning under pandemin. Att titta på streamingtjänster och YouTube, lyssna på musik och spela spel ökade mest. Corona-pandemin har också fått många ungdomar att följa nyheterna mer än tidigare.

Kantar: Mediedagen ökade med 1,5 timme under våren 2020

Enligt Kantar använde finländarna i genomsnitt 9,5 timmar om dagen i olika medier under första halvåret 2020, det vill säga 1,5 timmar mer än året innan. Mest ökade tidningarnas onlinetjänster, upp 41 procent från 2019 till 2020.

När det gäller antalet minuter stod dock linjär tv för den största tillväxten, plus 35 minuter om dagen.

Statistikcentralen: Användningen av onlinemedier ökade

Statistikcentralen undersöker varje år befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik, och resultaten för 2020 publicerades i november. Datainsamlingen gjordes under covid-19-pandemin, delvis under perioden 13 mars-15 maj då beredskapslagen var i kraft och undantagsförhållanden rådde i Finland.

Undersökningen pekar på en ökad medieanvändning på nätet, bland annat för tidningarnas och tv-kanalernas nyhetssajter. Dessutom ökade användningen av sociala medier, särskilt bland äldre medborgare.

Finnpanel: Mer tv-tittande, mindre radiolyssnande

Undersökningsföretaget Finnpanel har undersökt tv-tittandet och radiolyssnandet under våren 2020. Jämfört med föregående år ökade tittandet på tv-program med 21 procent under den period då beredskapslagen var på plats (13 mars - 15 maj).

När det gäller radio minskade den totala lyssningstiden under perioden mars till maj 2020 jämfört med föregående år. Lyssnartiden för public service-radiokanaler höll i sig (79 minuter per dag), medan lyssartiden för privata/kommersiella radiokanaler minskade (från 83 minuter per dag till 72 minuter per dag).

Norge

Erik Wilberg, Handelshøyskolen BI:
Tv viktig nyhetskälla för norrmän under coronakrisen

Under coronakrisen ökade konsumtionen av tv-nyheter i Norge. Även digitala medier ökade, medan sociala medier gick tillbaka. Det visar rapporten Mediebruk i koronatider, i vilken professor Erik Wilberg analyserar mediekonsumtionen under våren 2020 och jämför med våren 2019.

Kantar: Koronakrisen har ändrat folks medievanor

I presentationen De store medietrendene. Koronakrisen har endret folks medievaner summerar Kantar medietrender och mediekonsumtion i Norge under coronapandemin.

Kantar pekar på en stark samlad tillväxt för mediekonsumtionen under pandemi-våren. Nyhetssajter (med VG i topp) och strömningstjänster nådde rekordnivåer och även linjär tv ökade, medan radio tappade något.

Sverige

Nordicom: Fler tog del av professionella nyhetsmedier

Under våren 2020 ökade räckvidden för de professionella nyhetsmedierna i Sverige. Störst var ökningen för SVT, vars dagliga räckvidd som nyhetsmedium steg från 46 procent under 2019, till 52 procent under första halvan av 2020 (befolkningen 9-79 år), och befäste sin position som Sveriges mest använda nyhetsmedium under pandemin.

Vid sidan av SVT ökade även räckvidden för TV4:s nyhetsbevakning samt för morgonpress och kvällspress. Det visar preliminära resultat från februari-april från Nordicoms Mediebarometer-undersökning 2020, som presenterades på ett webbinarium i maj. (Mediebarometern 2020 publiceras i sin helhet våren 2021.

Myndigheten för press, radio och tv:
Tv-nyhetssajterna ökade mest

Allt fler svenskar tog del av nyheter i radio, tv och på morgontidningarnas nyhetssajter under våren 2020. Mest ökade nyhetsanvändningen på public service-mediernas och TV4:s nyhetssajter. En del av förklaringen till den kraftiga uppgången är troligen de dagliga pressträffar som sänts direkt på SVT:s sajt. Sociala medier som nyhetsplattform minskade i betydelse som nyhetskälla under våren.

Rapporten om svenskarnas nyhetsvanor är gjord av Ulrika Andersson på SOM-institutet på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv. (Data från SOM-institutets corona-undersökning, se mer nedan.)

SOM-institutets coronaundersökning:
Både nyhetsanvändning och medieförtroende ökade

Under våren 2020 satte SOM-institutet in en extra nationell corona-undersökning och frågade befolkningen 16-85 år om deras nyhetsvanor, förtroendet för medier och andra samhällsinstitutioner, synen på myndigheternas kriskommunikation, med mera, under pandemin (april–juni). Här nedan lyfter vi resultat från tre av rapporterna i serien.

Stärkt medieförtroende under pandemin

Rapporten Medieförtroende i pandemitider visar att coronapandemin stärkte svenskarnas förtroende för radio, tv och dagspress som samhällsinstitutioner under våren 2020. Förtroendet gick upp i samtliga grupper – och politiseringen, eller den skillnad i förtroende som kan kopplas till politisk ideologi, minskade.

Vidare ökade förtroendet för SVT:s, SR:s och TV4:s innehåll medan förtroendet för landets lokala morgontidningar samt kvällspressen påverkades negativt av pandemin.

Äldre ökade sin användning av digitala nyhetskanaler

Enligt rapporten Nyhetsvanor under coronapandemin ökade nyhetsanvändningen under våren. 80 procent följde riksnyheterna i radio eller tv minst tre gånger i veckan och 43 procent tog regelbundet del av morgontidningarnas nyhetssajter. Samtidigt besökte 57 procent regelbundet svt.se, sr.se eller tv4.se, vilket nästan är en fördubbling av publiken.

32 procent tog regelbundet del av nyheter i sociala medier. Äldre var mer flitiga användare av digitala nyhetskanaler än normalt vilket har lett till att åldersklyftorna i digital nyhetskonsumtion har minskat.

Nästan nio av tio hade nytta av information i nyhetsmedier

När de svarande får bedöma kriskommunikationen under pandemin är den starkt kopplad till etablerade nyhetsmedier. Enligt rapporten Riskkommunikativt lärande under en pandemi uppgav nästan nio av tio svenskar att de haft nytta av nyhetsmedierna under pandemin, medan sociala medier spelade en mindre roll för hur svenskarna tog till sig information om corona.

Internetstiftelsen: Äldre har tagit större plats på nätet

Den årliga rapporten Svenskarna och internet 2020 ger en bild av hur svenskarnas digitala vanor har förändrats under pandemin. Nästan en tredjedel av de svenska internetanvändarna uppger att de börjat använda internet mer under pandemin, bland annat har sociala medier ökat.

Särskilt tydligt är att den äldre befolkningen har tagit större plats på nätet och till exempel börjat använda sociala medier mer än tidigare. Rapporten publicerades 15 december och baseras på mätningar under kvartal 1 och kvartal 3 under 2020.

Kartläggningen är gjord i samarbete med organisationerna i Nordicoms nordiska statistiknätverk.

Eva Harrie

Områden :