Ny IT-statistik: Så används internet i Nordens regioner

NYHET | 16 oktober 2017

De nordiska huvudstäderna har Europas ivrigaste internetanvändare. Men även invånarna i andra nordiska regioner surfar ofta på nätet, kopplar upp sig med mobilen och är flitiga på sociala medier. Det visar Eurostats statistik som jämför nätanvändning i över 200 europeiska regioner.

Eurostat, EUs statistikbyrå, har publicerat en regional årsbok med data för en rad olika områden, bland annat internetanvändning. Årsboken fokuserar på EU-regionerna, men statistiken omfattar även Norge och Island.

Indelningen för de nordiska länderna innebär fem regioner i Danmark respektive Finland, sju regioner i Norge och åtta i Sverige, samt en region för Island (indelning enligt NUTS 2-klassificering).

Hög nätanvändning i alla nordiska regioner
Eurostat visar att internetanvändningen i EU ligger relativt högt. I en tredjedel av regionerna använder minst 85 procent av befolkningen internet regelbundet – dagligen eller varje vecka – under 2016.

I Norden når alla regioner upp till den nivån, men Danmark och Norge utmärker sig med över 90 procent regelbundna nätanvändare i samtliga regioner. Island redovisar bara tal till och med 2014 (och lämnas därför utanför övriga jämförelser nedan), men låg då högst av alla Nordens länder.

Mobila nordbor
Användningen av internet via mobila enheter ökar kraftigt, och kartan nedan visar hur mobilt surfande är särskilt populärt i Norden.

Eurostat regional map - mobile devices to access internet

Källa: Eurostat - direktlänk till kartan

I nästan alla danska, norska och svenska regioner använde mer än tre fjärdedelar av befolkningen mobilen eller surfplattan för att gå in på internet under 2016. Detsamma gällde Finlands två sydligaste regioner: Helsingfors och Etelä-Suomi. (Uppgifterna gäller användning av mobila enheter utanför hemmet/arbetet under ett kvartal.)

Den högsta användningen av mobila enheter för nätuppkoppling rapporterades i de danska och svenska huvudstadsregionerna samt två nederländska och två brittiska regioner (runt 85 procent).

Köpenhamn och Stockholm mest aktiva på sociala medier
Att delta i sociala nätverk är en av de vanligaste aktiviteterna på nätet, och under 2016 loggade drygt hälften av EU-medborgarna in på olika sociala nätverk (under ett kvartal).

Återigen toppas listorna av de danska och svenska huvudstadsregionerna, som här följs av danska Midtjylland på delad tredjeplats med den belgiska huvudstadsregionen samt Skottland. I dessa regioner använde nästan åtta av tio sociala medier under 2016. I Norge hamnar både Oslo-regionen och Tröndelag på samma höga nivåer.

E-förvaltning och e-handel utbrett i Norden
Nordborna är heller inte främmande för att använda sig av digitala tjänster som e-förvaltning. I en regional jämförelse inom EU intar de danska regionerna de fem första platserna, för att följas av den finska respektive svenska huvudstadsregionen (minst 86 procent av befolkningen har använt e-förvaltning under de 12 månader som föregick 2016-undersökningen). I nästan alla nordiska regioner har minst sju av tio personer använt sig av e-förvaltningstjänster under samma period.

Även vad gäller e-handel är nordborna aktiva och ligger högt i Eurostats jämförelser. I flera nordiska regioner har över tre fjärdedelar av befolkningen handlat på nätet under en 12-månadersperiod, jämfört med drygt hälften av EU-medborgarna i genomsnitt. Det gäller Danmarks alla fem regioner, tre regioner i Sverige samt den finska huvudstadsregionen. Tar vi med Norge i jämförelsen så visar sig de norska regionerna ännu mer benägna till näthandel än sina nordiska grannar.

Eurostat, Statistics Explained: Digital economy and digital society statistics at regional level

Utforska Eurostats regionala databas

Läs även Nordicoms tidigare översikt av Eurostats internetstatistik på nationell nivå

 

Om statistiken: De nationella statistikcentralerna inom EU (samt kandidatländer och vissa EES-länder) genomför varje år undersökningar om individers och hushålls användning av datorer och internet och rapporterar in till Eurostat. Statistiken kan därför i stora drag jämföras länderna emellan. Undersökningarna är urvalsundersökningar i befolkningen 16-74 år och genomförs under andra kvartalet varje år. Den regionala indelningen som redovisas ovan följer den så kallade NUTS 2-klassificeringen (NUTS, en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter). I Eurostats rapportering görs jämförelserna framför allt mellan EU-länder, men data för Norge och Island finns tillgängliga i databasen.

 


 

Mer fakta om Nordens regioner:Publikationen State of the Nordic Region 2016  berättar om utvecklingen i Nordens regioner. Med hjälp av statistik, kartor och analys redovisas tillståndet inom områden som ekonomi, migration, sysselsättningsgrad, utbildning och energi. Publikationen ges ut av Nordregio, som är en institution under Nordiska ministerrådet.  Se även Nordregios alla kartor online.

 

---

EVA HARRIE

NYHET